1118/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

1118/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Dr. Fekete Dávid alpolgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

2/10/09/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) Önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja és a 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 21107/1 hrsz.-ú, a győri 21108 hrsz.-ú és a győri 21109 hrsz.-ú, zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű zártkerti ingatlanok – telek-kiegészítésként – értékesítésre kerüljenek bruttó 6.850.000,- Ft, összegért B. T. J. részére, és egyidejűleg a CZIBIK MÉRNÖK Kft. által a 20/2019. munkaszámon elkészített, majd a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Földhivatali Osztály által 989/2019. számon záradékolt, valamint a 800.293/2019. számú véglegessé vált határozattal engedélyezett vázrajz szerint összevonásra kerüljenek.

4/30/09/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező győri 2371/1 hrsz.-ú az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett közterület megnevezésű, Győr, Szabadhegy városrész Pándzsa ér mellett található ingatlanból – a Czibik Mérnök Kft. által 119/6/2018. munkaszámon készített hatályos záradékolt változási vázrajz szerinti – összesen 234 m2 nagyságú terület, H. A. és T. Á. részére egymás közt egyenlő arányban, telek kiegészítésként eladásra kerüljön. Az átadásra kerülő ingatlan költségekkel (szakértői díj) növelt forgalmi értéke az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 1.872.300,- Ft+Áfa.

1/24/10/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per-, teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a győri 8784 hrsz.-ú ingatlan 214 m2 és a győri 8785 hrsz.-ú ingatlan 3580 m2 nagyságú területét, melyekből, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő győri 8712/1 hrsz.-ú ingatlan 7438 m2 nagyságú területéből – a GEO-EXE Bt. 72/2016. munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (a továbbiakban: Földhivatal) által záradékolt, hatályos változási vázrajza és a Földhivatal 800.265/2019. sz., 2019. augusztus 8. napján véglegessé vált határozata (telekalakítási engedély) szerint – kialakul a győri 8783/28 hrsz.-ú, 1 ha 1232 m2 területű, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlan.

1/28/10/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

318013 Előre nem látható kiadásokra – 996.930,- Ft

315064 M-értékünk az egészségünk EFOP pályázat + 996.930,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az EFOP-1.8.19-17-2017-0034 számú projekt előleg visszafizetés fedezetének biztosítása.

2/31/10/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201124 „Napelempark létesítése Győrben – TOP-6.5.2-15-GY1-2018-00004” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások -5.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

202076 „Tatai út – 81.sz. csomópont felújítása, bővítése – Munkaerő mobilitás támogatása Győrben TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00005” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások +5.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Tatai út – 81.sz. főút meglévő körforgalmú csomópont felújítása során szükséges műszaki ellenőri és egyéb beruházás szervezői feladatok ellátására kötendő szerződéshez a hiányzó forrás biztosítása.

1/07/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés stb.) jogcím előirányzat terhére 6.560.499,- Ft átcsoportosításra kerüljön az alábbi intézmények 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra

(felmentés, végkielégítés stb.) – 6.560.499,- Ft

Erzsébet Ligeti Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 451.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 87.945,- Ft

Összesen + 538.945,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 538.945,- Ft

Gyárvárosi Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 1.072.750,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 187.731,- Ft

Összesen + 1.260.481,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 1.260.481,- Ft

Győri Mosolyvár Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 621.180,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 108.707,- Ft

Összesen + 729.887,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 729.887,- Ft

Kovács Margit Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 959.175,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 187.039,- Ft

Összesen + 1.146.214,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 1.146.214,- Ft

Sün Balázs Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 643.650,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 112.639,- Ft

Összesen + 756.289,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 756.289,- Ft

Tárogató Óvoda

Kiadás – Személyi juttatás + 1.781.325,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 347.358,- Ft

Összesen + 2.128.683,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.128.683,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az óvodákban a személyi anyagok felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a jubileumi jutalom kifizetéshez figyelembe vehető jogviszonyok beszámítása tévesen történt. Az intézmények 2019. évi keretszámai nem tartalmazzák a fenti kifizetésekhez az előirányzatokat, ezért szükséges a jubileumi jutalom és járulék fedezetének biztosítása

2/07/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra

(felmentés, végkielégítés stb.) – 20.605.242,- Ft

Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra,

és a kapcsolódó esetleges egyéb önkormányzati kiadásokra – 8.000.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Személyi juttatás + 13.799.575,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 2.414.925,- Ft

Összesen + 16.214.500,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 16.214.500,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Személyi juttatás + 10.545.312,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 1.845.430,- Ft

Összesen + 12.390.742,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 12.390.742,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben nyugdíjba vonult dolgozók felmentési idejére járó illetmények és munkaadókat terhelő járulékok fedezetének biztosítása

3/07/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Gazdasági Működtető Központ Győr intézményben dolgozó egy fő közalkalmazottnak nyugállományba vonulása alkalmából bruttó 200.000,- Ft jutalom (+ munkaadókat terhelő járulék) kifizetésére kerülhessen sor. Az intézmény az önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lép fel.

4/07/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

Győri Tankerületi Központnak és Szakképzési Centrumoknak

fizetendő működési költségek (orvosi rendelőkre és élelmezéssel

kapcsolatosan) – 90.000.000,- Ft

Következő évre áthúzódó kötelező feladat ellátással kapcsolatos

szerződéses kötelezettségre + 90.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat működési engedélyéhez szükséges bővítés fedezetének biztosítása.

5/07/11/2019. PM. h

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Atlétikai Club a 26. Oviolimpia rendezvény lebonyolításához szükséges sporteszközök beszerzésére 498.690,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

6/07/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 7.000.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 7.000.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Dologi kiadás + 7.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 7.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Kálóczy téri épületben lévő liftjavítás, karbantartás, valamint az elhasználódott eszközök pótlás fedezetének biztosítása.

1/08/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor 2019. október 31. napjával:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„308021. ÁFA befizetési kötelezettségekre” c. kiadási jogcímről – 8.601.348,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

Kiadások:

Dologi kiadások + 8.601.348,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás + 8.601.348,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Likviditás biztosítás az intézmény által ellátott feladatok finanszírozásához igénybe vett irányító szervtől kapott támogatási szintig.

6/08/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben a Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulás jogcím előirányzat terhére 352.500,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Köznevelési és szociális intézményi évfordulók megrendezéséhez

önkormányzati hozzájárulás – 352.500,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadás – személyi juttatás + 300.000,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok + 52.500,- Ft

összesen: + 352.500,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 352.500,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény fennállásának 30. évfordulója alkalmával az intézményben régóta dolgozók (5 fő) jutalma és munkaadókat terhelő járuléka fedezetének biztosítása.

7/08/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a Budathlon Kft. részére a Győr, Királyszéki u. 31. szám alatti, 09/1 hrsz.-ú ingatlanon tervezett kereskedelmi épület (DECATHLON Sportáruház) bővítés építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- A Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet 103. §-ának a 0036 sorszámú építési övezetre vonatkozó külön előírást be kell tartani (A SZT-n jelölt építési helyen kívül, a 83-as főút tengelyétől számított 100 méteren belül, csak legfeljebb 6 méter épületmagasságú, egyenként legfeljebb 1000 m2-es beépített területű épületek helyezhetők el, legfeljebb a telek egészére megengedett beépíthetőség harmadáig. Az épületek között legalább 15 méter távolságot kell tartani.)

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az Ingatlanon raktárcsarnok épület bővítésére sor kerüljön.

8/08/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján L. B. építtető részére a Győr, Győzelem u. 69. szám alatti, 26100 hrsz.-ú ingatlanon tervezett lakóház bővítés (lakórésszel és iroda helyiséggel) építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az Ingatlanon a lakóépület lakórésszel és iroda helyiséggel történő bővítésére sor kerüljön.

1/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.34. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz, hogy az EXTRABARNA Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő győri 7180/A/9 hrsz.-ú, Győr, Aradi vértanúk u. 14. szám alatti üzlethelyiség címét, a gazdasági társaság fióktelep címeként a Győri Törvényszék Cégbíróságán bejegyeztesse.

Felhívta a Kft. figyelmét arra, hogy amennyiben a cég nem az Önkormányzatnak megadott adatokkal kerül a Cégbíróságon bejegyzésre, úgy a kiadott hozzájárulását az Önkormányzat visszavonja és a Kft. köteles a fenti fióktelep címét töröltetni a cégnyilvántartásból.

2/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében található győri 2023/3 hrsz.-ú garázs, udvar megnevezésű, Győr, József A. út 6. szám alatti ingatlanon lévő 47. sorszámú, 18,0 m² nagyságú, Sz. S. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező garázsfelépítmény által elfoglalt földterület területhasználati szerződésének módosításához, a felépítmény tulajdonosának változása miatt, tekintettel arra, hogy Sz. S. a garázsfelépítményt a 2019. október 17. napján kelt Adásvételi szerződés alapján értékesítette M. Zs. részére.

3/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 91.020,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 91.020,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 91.020 ,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ részére, melegvíz-bojler cseréjének költségeire forrás biztosítása.

4/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.164.395,- Ft

személyi juttatások + 1.871.353,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 293.042,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2019. évi költségvetésében kulturális rendezvényekre, programokra egyszeri jelleggel dologi kiadásokra önkormányzati támogatást kapott. A támogatás egy részét ténylegesen személyi jellegű kiadásokra használták fel, ezért szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

5/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 4.469.006,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 3.876.218,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 592.788,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a tanfolyamok, szakkörök térítési díjaiból, helyiségbérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

6/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Molnár Vid Művelődési Központ az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.931.550,- Ft

személyi juttatások + 3.346.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 585.550,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

7/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 680.712,- Ft

Kulturális Pénzügyi – Gazdasági Szolgáltató Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 680.712,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 680.712,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ részére számítógépek monitorral és irodabútorok beszerzésére forrás biztosítása.

8/11/11/2019/ PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, 2019. október 31. nappal, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 318013 „Oktatási ágazat előre nem látható kiadásokra” jogcímen belül

KIADÁSOK

személyi juttatások 051231 + 2.858.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó 0521 + 1.100.000,- Ft

dologi kiadások 053361 – 1.375.000,- Ft

dologi kiadások 053371 – 583.000,- Ft

egyéb működési célú kiadások 055061 – 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Oktatásügyéért, Sportjáért, Egészségügyéért, Szociálpolitikájáért elismerések üvegdíjainak elkészítési költségeire fedezet biztosítása.

9/11/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Nádorvárosi Népművészeti Egyesület Pozsonyi fellépés utazási költsége címen 142.000,- Ft, támogatásban részesüljön a „Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” kiadási jogcím terhére.

2/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Győr, Reptéri út burkolatszélesítése, felújítása és az út melletti kerékpárút építése által igénybe vett terület megszerzése érdekében – a polgármester hozzájárult a RÁBA Járműipai Holding Nyrt. 1/1 arányú tulajdonát képező győri 5471 hrsz.-ú ingatlan megosztásával kialakuló győri 5471/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati kerékpárút megnevezésű 296 m2 nagyságú ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célból történő megvásárlásához a „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére mindösszesen 2.718.000.- Ft + áfa vételáron (területrész értéke: 2.368.000.-, kerítés bontás, építés költsége: 350.000.- Ft)

3/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a 8/11/10/2018. PM. határozat első bekezdése, valamint a harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörömben eljárva tulajdonosi hozzájárulást adok a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhelycím: 9021 Győr, Városház tér 1., képviseli: Borsi Róbert Társulási Tanács elnöke, a továbbiakban: Társulás) részére, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 01262/3 hrsz.-ú, kivett hulladékkezelő megnevezésű ingatlanon, valamint a győri 01262/4 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlanon – az úgynevezett Győr-Sashegyi Hulladékkezelő Központ területei – álló, idegen tulajdonú könnyűszerkezetes raktárcsarnok felépítmény áthelyezéséhez a győri 01262/5 hrsz.-ú, kizárólagosan önkormányzati tulajdonú, kivett hulladékkezelő megnevezésű ingatlanra, a kérelem mellékleteként csatolt ENVECON Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 62.) által, Bőke Róbert okleveles építőmérnök (MK 13-13099) és Csóka Árpád okleveles építészmérnök (Ék 01-0793) közreműködésével 2019. szeptemberben készült építési engedélyezési terve szerint, a „ Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében, saját és pályázati forrás felhasználásával.

A fenti munkálatok az ingatlanok működtetőjének, a GYŐR-SZOL Zrt.-nek a tudtával, és a 2019. szeptember 29-én kelt kezelői hozzájáruló nyilatkozatában foglaltak tudomásul vételével és szigorú betartása mellett végezhetőek el, a szükség szerinti hatósági nyilatkozatok/hozzájárulások, továbbá véglegessé vált hatósági engedély birtokában, amelyek beszerzése az engedélyes Társulás feladata.”

A módosítás a 8/11/10/2018. PM. határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Indokolás: A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. szeptember 20-án kelt K 894/2019. iktatószámú megkeresésében kéri Borkai Zsolt polgármester urat, hogy az által kiadott 8/11/10/2018 PM. határozatban foglaltakat módosítani szíveskedjen, tekintettel arra a tényre, hogy a 2018. július 24-én kelt, K 0793/2018. iktatószámú kérelmükben foglaltaktól eltérően a könnyűszerkezetes raktárcsarnokot nem a győri 01291/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra kívánják áthelyezni, hanem, a szintén önkormányzati tulajdonú győri 01262/5 hrsz.-ú ingatlanra.

4/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére, a működtetésükben lévő győri 7247 hrsz.-ú, Győr, Virágpiac tér 1. számú, műemléki értékként nyilvántartott, műemléki környezetben, kiemelten védett régészeti lelőhelyen található, 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóház I. emelet 3. alatti lakóingatlanban 3 db ablak cseréjéhez, a kérelem mellékletét képező N. P. (É 1-08-0069) építész tervező által, 2019. október 05-én kelt terveiben foglaltak alapján, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, véglegessé vált hatósági bejelentés vagy hatósági engedély birtokában.

Egyúttal tudomásul vette, mint a tárgyi ingatlan tulajdonosa, hogy az ingatlan működtetője a GYŐR-SZOL Zrt., mint építtető a fenti munkaterületet – kivitelezési szerződés birtokában – a szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelezőnek átadja.

Mindazonáltal felhatalmazta az GYŐR-SZOL Zrt.-t, hogy a bejelentési/engedélyezési, valamint a használatbavételi eljárásokban, saját nevében az Önkormányzat megbízásából járjon el.

5/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére, a működtetésükben lévő 9026 Győr, Kálóczy tér 9. szám alatti, műemléki környezetben található, nyilvántartott régészeti érintettségű, kizárólagos önkormányzati tulajdonú, győri 10466 hrsz.-ú kivett szociális otthon, napközi otthon, orvosi rendelő, udvar megnevezésű lakóépületben épületbővítéssel tervezett 1 db személyszállító felvonó létesítéséhez a kérelem mellékleteként csatolt Mérnök Mátrix Bt. által, B. L. okleveles építészmérnök (É 08-0502) közreműködésével 2019. 10. 10-én, 297/2019 munkaszám alatt készült építési engedélyezési tervdokumentációban foglaltak szerint, továbbá a tárgyi épületben található és működő 1 db személyfelvonó cseréjéhez, P. T. tervező által, 2019. 08. 30-án készített módosított engedélyezési tervdokumentációjában foglaltak alapján, amely felvonó 1000 kg/13 személy teherbírásúra van betervezve. Az új személyfelvonó létesítését, valamint a meglévő cseréjét a szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok/hozzájárulások, továbbá véglegessé vált hatósági engedély birtokában lehet megkezdeni és elvégezni.

Egyúttal tudomásul vette, mint a tárgyi ingatlan tulajdonosa, hogy az ingatlan működtetője a GYŐR-SZOL Zrt., mint építtető a fenti munkaterületet – kivitelezési szerződés birtokában – a szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelezőnek átadja.

Mindazonáltal felhatalmazta az GYŐR-SZOL Zrt.-t, hogy a bejelentési/engedélyezési -, valamint a használatbavételi eljárásokban, saját nevében az Önkormányzat megbízásából járjon el.

6/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mint jogszerű bérlő részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező győri 8706/1 hrsz.-ú, Győr Töltésszer utca 20. szám alatt nyilvántartott, kivett vízi sporttelep megnevezésű ingatlanon álló épület felújításához, korszerűsítéséhez, átalakításához a TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. által, 2019. szeptember 30-án kelt építési engedélyezési tervdokumentációjában foglaltaknak megfelelően, a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások/nyilatkozatok, és véglegessé vált hatósági bejelentés vagy hatósági engedély birtokában.

A tulajdonosi hozzájárulás feltételeként szabta, hogy a Megyei Önkormányzat az Önkormányzat felé semmilyen, a felújítással kapcsolatban felmerülő kötelezettséget nem keletkeztethet, költség és kártérítési igényt nem támaszthat. Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben a Megyei Önkormányzat köteles helytállni.

Tárgyi tulajdonosi hozzájárulás a győri 8706/1 hrsz.-ú, Töltésszer utca 20. szám alatti adminisztrációs épület és eszköztároló felújításához kerül kiadásra.

Egyúttal felhatalmazta a Megyei Önkormányzatot, hogy a felújítással kapcsolatos hatósági eljárásokban, beleértve a használatbavételi engedélyezési eljárást is, az Önkormányzat megbízásából, saját nevében járjon el.

7/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, mint jogszerű bérlő részére a 6/12/11/2019. PM. határozatában, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 8706/1 hrsz.-ú, Győr Töltésszer utca 20. szám alatt nyilvántartott, kivett vízi sporttelep megnevezésű ingatlanon álló épület felújításához.

Tekintettel arra a tényre, hogy a tárgyi ingatlan nagyvízi mederben helyezkedik el, ezért a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) kormányrendelet 5. § -a alapján építmények nagyvízi mederben történő elhelyezéséhez a folyószakasz mederkezelőjének, mint szakhatóságnak a hozzájárulását szükséges beszerezni.

Ennek érdekében az épület felújításával kapcsolatos engedélyezési eljárás vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tette a fenti kormányrendelet 2. melléklete szerint:

Nyilatkozott, hogy a Győr település 8706/1 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő építményre vonatkozóan a nagyvízi mederben való elhelyezkedésével összefüggésben keletkező kár tekintetében kártalanítási igényt nem érvényesít.

Az engedélyezési eljárás megkezdésével, azaz az engedélyek hatóság felé történő benyújtásával egyidejűleg a Megyei Önkormányzat tudomásul veszi, és egyúttal elfogadja, hogy sem az Önkormányzat, sem pedig a folyószakasz mederkezelője felé költség és kártérítési igényt nem támaszthat a nagyvízi mederben való elhelyezkedéssel kapcsolatban keletkező kár tekintetében.

8/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából – a polgármester hozzájárult a Győrkert Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező Győr belterület 5246, 5247, 5260 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokból a 80/10/2017, 80/11/2017, 80/12/2017. számokon elkészült kisajátítási tervek szerint a Győr belterület 5246/2, 5247/2, 5260/2 hrsz.-ok alatt kialakuló, önkormányzati közút megnevezésű, 43 m2 + 27 m2 + 61 m2 , összesen 131 m2 területű ingatlanok kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához 324.650,- Ft + áfa, 203.850 + áfa, 460.550,- Ft + áfa, összesen 989.050,- Ft + áfa vételár megfizetése ellenében a „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére, összesen 7.915.777,- Ft kártalanítás egyidejű, megfizetésével.

9/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából – a polgármester hozzájárult R. E. A. és R. E. A.-né egyenlő arányú osztatlan közös tulajdonát képező Győr zártkert 22114 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokból a 80/28/2017. számon elkészült kisajátítási terv szerint a Győr 22114/1 hrsz. alatt kialakuló, önkormányzati közút megnevezésű, 244 m2 területű ingatlan kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához 951.600,- Ft vételár megfizetése ellenében az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére, összesen 2.334.434,- Ft kártalanítás egyidejű, megfizetésével.

12/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy az Önkormányzat a győri 6725 hrsz.-ú, 130 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű, Győr, Rákóczi F. u. 21. sz. alatti belterületi ingatlan 16/64 arányú tulajdoni hányadára 2019. augusztus 15. napján H.-K. R. eladó, valamint V. E. Zs. vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti 14.250.000,- vételáron a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

13/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 2672/12 hrsz.-ú, Győr, Cuha u. 16. szám alatti Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának udvarán található összesen 3 db kanadai nyárfa vegetációs időszakon kívüli kivágásához, mivel a gyökereik balesetveszélyesen felnyomták a talajt, a koronaalap villás elágazása miatt fokozott a széthasadás veszélye, illetve az egyik fa erősen megdőlt.

Vagyongazdálkodási Főosztály a Környezetvédelmi Csoport munkatársával helyszíni szemlét tartott, melynek során megállapításra került, hogy a fenti óvoda udvarán a kérelemben leírt fák mellett további 1 db kanadai nyárfa is áll, amely kivágatása szintén a fenti okok miatt indokolt. Továbbá a fák – nagyságuk és állapotuk következtében – közvetlen élet- és balesetveszély forrásai lehetnek az ott tartózkodókra nézve. A kivágott fákat az engedélyes legkésőbb 2020. december 10-ig köteles pótolni. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

14/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 2711/6 hrsz.-ú, Győr, Mónus Illés utca 39. szám alatti Kovács Margit Óvoda Mónus Illés utcai Tagóvodájának udvarán található összesen 4 db fa vegetációs időszakon kívüli kivágásához, mivel sínylődő egészségi állapotúak és száradó koronarendszerűek. A kivágott fákat az engedélyes legkésőbb 2020. december 10-ig köteles pótolni. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

15/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Gazdasági Működtető Központ Győr részére, a működtetésében lévő győri 2711/5 hrsz.-ú, Győr, Mónus Illés utca 41. szám alatti Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Mónus Illés utcai Bölcsődéjének udvarán található 1 db teljesen kiszáradt szilvafa vegetációs időszakon kívüli kivágásához.

A kivágott fát az engedélyes legkésőbb 2020. december 10-ig köteles pótolni. Amennyiben a működtető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a Gazdasági Működtető Központ egyéb működtetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

16/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2019. évi költségvetése:

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Szervezet működtetéssel kapcsolatosan + 3.988.913,- Ft

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási,

felújítási, korszerűsítési,forgalomtechnikai kiadások + 31.411.922,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások

Szervezet működtetéssel kapcsolatosan + 3.988.913,- Ft

(ebből tartalék képzése: 598.337,- Ft)

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási,

felújítási, korszerűsítési,forgalomtechnikai kiadások + 31.411.922,- Ft

(ebből tartalék képzése: 4.711.788,- Ft)

Az előirányzat változtatás indoka: Az Útkezelő Szervezetnél 2019. január 01. – szeptember 30. között közterület használat, közvetített szolgáltatások ellenértéke, biztosító által fizetett kártérítés és egyéb bevételből 35.400.835,- Ft többletbevétel keletkezett. E bevételi többlet a szervezet működtetés, az utak-hidak, köz- és díszvilágítás dologi kiadásaira (szolgáltatási kiadások) és a 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet előírása szerinti tartalék képzésére nyújt fedezetet.

17/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása c. jogcímről – 12.308.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2019. évi költségvetése javára

KIADÁS

Személyi juttatás + 10.000.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 1.808.000,- Ft

Dologi + 500.000,- Ft

Összesen: + 12.308.000,- Ft

BEVÉTEL

Egyéb működési c. tám. bevétele egyéb fej. kez. előír. teljesítése + 12.308.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2019. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásai fedezetének biztosítása.

18/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

„Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének

támogatása” c. jogcímről – 4.275,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2019. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 4.275,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 4.275,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2019. évben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes őszi szünidei étkeztetésének támogatásához a fedezet biztosítása.

19/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

„Gyermekszegénység elleni program keretében

szünidei étkeztetés biztosítása” c. jogcímről – 63.384,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2019. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 63.384,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 63.384,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2019. évben az őszi szünidei étkeztetés támogatásához a fedezet biztosítása.

2/13/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. szeptember 01 – 2019. október 31 között egyéb szolgáltatásnyújtásból (kerékbilincselés, dolgozói telefontérítés) 6.087.183,- Ft és egyéb bevételből 11.194,- Ft keletkezett, összesen 6.098.377,- Ft többletbevétele előirányzatosításra kerüljön az alábbiak szerint:

Dologi kiadásokra

- K 31 Készletbeszerzés 19.524,- Ft

- K 33 Szolgáltatás 4.783.582,- Ft

- K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1.295.271,- Ft

Fentiekre tekintettel engedélyezte e bevételi többletnek az alábbi indokokra figyelemmel történő felhasználását:

Az előirányzat módosítás (többletbevétel engedélyezés) indoka a kerékbilincselés és egyéb bevételek terhére teljesítendő kiadások fedezetének megteremtése.

3/13/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a C.T. and Partner Tanácsadó és Szolgáltató Kft. a Győr, Máté Mária utca ivóvízellátása érdekében – a PENTA-KÖR Kft. 18/80 tervszámú, „Ivóvízellátó gerincvezeték terve, Máté Mária utca és 1964/1 hrsz. között” kiviteli terve szerint – a győri 1964/1 hrsz.-ú, 2 ha 6439 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlanon, annak 59 m2 nagyságú területén vízvezetéket létesítsen, ezzel összefüggésben az ingatlanra rálépjen, továbbá az ingatlant – a munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékben – igénybe vegye.

Mindezekhez feltételül szabta, hogy

- a kivitelezés befejezését követően a Kft. köteles az ingatlan rendeltetésszerű állapotát helyreállítani,

- az ivóvízvezeték engedélyezését és megépülését követően – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a Kft. azt köteles, külön okirat alapján, az Önkormányzatnak átadni,

- a vízvezeték kiépítésével és annak – az Önkormányzat javára történő átadásig tartó – üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű költség és díj a Kft.-t terheli,

- a rálépéssel, munkavégzéssel esetlegesen okozott kárt a Kft. köteles az Önkormányzat részére megtéríteni.

Jelen hozzájárulása a vízvezeték létesítéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó hatósági eljárásokban történő felhasználás céljából állítottam ki, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a vízjogi-, építési- és közmű-engedélyezési eljárásokat.

4/13/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor 2019. október 31. napjával:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„309907. A 2019. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester

választással, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-

tásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok

költségeire” c. kiadási jogcímről – 19.200.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetése javára

Kiadások:

Személyi juttatások + 13.526.968,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 2.367.219,- Ft

Dologi kiadások + 3.305.813,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás + 19.200.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Nemzeti Választási Iroda döntése alapján a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselő választások lebonyolítását a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, hanem Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala bonyolította le. A 2019. évi költségvetés tervezésekor a lebonyolítás fedezete az Önkormányzat költségvetésében került megtervezésre.

Tekintettel azonban, hogy a választások lebonyolítójának személye a központi rendelkezések alapján megváltozott, szükséges a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzat lebontása a lebonyolítást végző intézmény felé.

1/14/1/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 20.000,- Ft

Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvoda 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 20.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 20.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győri Mosolyvár Óvoda Kismegyeri Tagóvoda dologi kiadásainak támogatása.

2/14/1/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 20.000,- Ft

Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 20.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 20.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája dologi kiadásainak támogatása.

3/14/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Vaskakas Bábszínház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 30.000.000,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 11.450.000,- Ft

Dologi kiadások + 14.050.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

5/14/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

2019. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 500 E,- Ft

Az Erzsébet Ligeti Óvoda Szivárvány Tagóvodája 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 500 E,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 500 E,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Dr. Fekete Dávid alpolgármester úr javaslatára az óvoda gyermekkönyvtárának bővítési költségeihez és elemes mászó játék beszerzési költségeihez való hozzájárulás.

1/18/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások + 72.914.058,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere jelen határozata mellékletében felsorolt intézményei 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó – 72.914.058,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás – 72.914.058,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A szociális hozzájárulási adó két százalékponttal történő csökkentése miatt keletkezett megtakarítás elvonása.

2/18/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 500.000,- Ft támogatásban részesítette a Szent Kamillus Plébániát, a karácsonyi kiadásaik költségének támogatására.

3/18/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül G.-né H. Zs. I. 76.870,- Ft térítési díj hátralék kivezetésre kerüljön, mivel az adós jelenlegi jövedelmi helyzetéről nincs információ, utolsó ismert lakcímén felkutatása nem járt eredménnyel.

4/18/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2019. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Szolgáltatások ellenértéke + 5.108.574,- Ft

KIADÁS

Dologi kiadások + 4.342.288,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 766.286,- Ft

Összesen: + 5.108.574,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában 2019. évben a szolgáltatások ellenértékéből – szállásdíj, bérleti díj – keletkezett többletbevételből a felújítások (orvosi szobához tartozó folyosó és vizesblokk felújítása) fedezetének biztosítása.

5/18/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a 2019. október 9. napján kelt 2/09/10/2019. PM. h. számú határozatát a polgármester, az alábbiak szerint módosítja:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 20.417.000,- Ft

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép:

I. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 19.317.000,- Ft

II. Győr Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 1.100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka helyébe az alábbi szövegrész lép: I. A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2019. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése az alábbiak szerint:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Bercsényi liget játszótér burkolatának cseréje, új játékeszközök kihelyezése  12 000 000
 Győr-Marcalváros területén utcabútorok kihelyezése  500 000
 Győr-Marcalváros területén utcabútorok kihelyezése, zöldterület rendezés  1 691 000
 Lajta u. 26. sz. társasház alagsor azbeszt mentesítéséhez hozzájárulás  180 000
 Illyés Gy. U. 10-12. mögött betonfolyóka csere, Kormos u. és Ikva u. padok cseréje, Illyés Gy. U. új padok kihelyezése, Mécs L. u. 10. mögötti játszótér fejlesztése, Marcalvárosi aluljáró környékén kutya hulladékgyűjtők kihelyezése  4 368 000
 Erfurti u. 15-17. sz. mögötti játszótérre padok kihelyezése  578 000
 Összesen:  19 317 000
***ez

II.

 Munka leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Cuha Utcai Bölcsődébe asztal és szék beszerzése  1 100 000
 Összesen:  1 100 000
***ez

E határozat a 2/09/10/2019. PM. h. számú határozat egyéb pontjait nem érinti, az jelen határozattal együtt érvényes.

1/20/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

308130 Önkormányzat és intézményei közötti elszámolások – 30.000.000,- Ft

Bartók Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás – 5.350.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok – 760.000,- Ft

Összesen: – 6.110.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás – 6.110.000,- Ft

Bisinger Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás – 320.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás – 320.000,- Ft

Gyárvárosi Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás – 1.290.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás – 1.290.000,- Ft

Márvány Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás – 3.690.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok – 1.570.000,- Ft

Összesen: – 5.260.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás – 5.260.000,- Ft

Nagybácsai Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás – 4.890.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok – 1.960.000,- Ft

Összesen: – 6.850.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás – 6.850.000,- Ft

Tárogató Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás – 1.990.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok – 480.000,- Ft

Összesen: – 2.470.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás – 2.470.000,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr

Kiadás

- Személyi juttatás – 2.400.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok – 4.900.000,- Ft

Összesen: – 7.300.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás – 7.300.000,- Ft

Erzsébet Ligeti Óvoda

Kiadás

- Munkaadókat terhelő járulékok + 670.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 670.000,- Ft

Győri Mosolyvár Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás + 3.100.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 3.100.000,- Ft

Kovács Margit Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás + 830.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 80.000,- Ft

Összesen: + 910.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 910.000,- Ft

Ménfőcsanaki Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás + 450.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 450.000,- Ft

Szentiváni Óvoda

Kiadás

- Személyi juttatás + 870.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 730.000,- Ft

Összesen: + 1.600.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 1.600.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

Kiadás

- Személyi juttatás + 140.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 120.000,- Ft

Összesen: + 260.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 260.000,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadás

- Személyi juttatás + 6.450.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 1.130.000,- Ft

Összesen: + 7.580.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 7.580.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás

- Személyi juttatás + 23.540.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 4.080.000,- Ft

Összesen: + 27.620.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 27.620.000,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás

- Személyi juttatás + 7.950.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 1.390.000,- Ft

Összesen: + 9.340.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 9.340.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kiadás

- Személyi juttatás + 6.870.000,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 1.200.000,- Ft

Összesen: + 8.070.000,- Ft

Bevétel

- Központi, irányító szervi támogatás + 8.070.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2019. évben ténylegesen teljesített és az intézményeknél 2019. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok várható maradványok intézmények közötti átcsoportosítása. Az átcsoportosítások fedezetet biztosítanak az intézményekben kifizetésre kerülő egyszeri személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő járulékokra.

2/20/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján Dr. Fekete Dávid alpolgármester javaslatára a 2019. évi polgármesteri keret terhére 200.000,- Ft támogatásban részesült a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata, a Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Mikulás napi műsor megvalósításához, valamint az ajándékok beszerzéséhez támogatására.

3/20/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő győri 10509 hrsz.-ú, Győr, Szövetség u. 16. szám alatti Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájának udvarán található 1 db a szomszédos épület irányába erősen megdőlt diófa vegetációs időszakon kívüli kivágásához, mivel az óvoda melletti ingatlanon kialakításra kerülő új nyomvonalú kerítés megépítését, illetve az épület bontását is akadályozza, mivel a fa a telekhatáron, így az építési területen áll. A kivágott fát az engedélyes legkésőbb 2020. december 10-ig köteles pótolni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

4/20/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.34. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály által 800.457/2019. számon, 2019. november 19-i keltezéssel kiadott, a győri 2020/4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási engedélyről szóló határozattal szemben fennálló fellebbezési jogával nem kíván élni, fellebbezési jogáról a jelen nyilatkozattal lemond.

5/20/11/2019. PM. h.

(XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Óvodai focipályák építése – 5 db jogcím előirányzat terhére 9.159.000,- Ft átcsoportosításra kerüljön az intézmények 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Óvodai focipályák építése – 5 db – 9.159.000,- Ft

Szentiváni Óvoda

Kiadás – Dologi kiadások + 3.620.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.620.000,- Ft

Nagybácsai Óvoda

Kiadás – Dologi kiadások + 2.839.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.839.000,- Ft

Tárogató Óvoda

Kiadás – Dologi kiadások + 2.700.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 2.700.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az óvodák udvarán megépített műfüves pályák utáni tereprendezési és egyéb munkálatok fedezetének biztosítása.

6/20/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése javára

308130 Önkormányzat és intézményei közötti elszámolások + 41.463.878,- Ft

Az alábbi intézmények 2019. évi költségvetésében

adatok Ft-ban

 intézmény  kiadás  bevétel
   dologi  működési bevétel  önkormányzati támogatás  összesen
 Bartók Óvoda  - 2.541.084  + 471.888  - 3.012.972  - 2.541.084
 Bisinger Óvoda  + 1.156.295  - 207.701  + 1.363.996  + 1.156.295
 Erzsébet Ligeti Óvoda  + 2.953.111  + 175.338  + 2.777.773  + 2.953.111
 Gyárvárosi Óvoda  - 192.647  + 196.799  - 389.446  - 192.647
 Győri Mosolyvár Óvoda  + 657.305  + 251.572  + 405.733  + 657.305
 Kovács Margit Óvoda  - 7.172.264  - 1.314.398  - 5.857.866  - 7.172.264
 Márvány Óvoda  - 292.871  - 402.335  + 109.464  - 292.871
 Ménfőcsanaki Óvoda  + 1.158.994  - 262.367  + 1.421.361  + 1.158.994
 Nagybácsai Óvoda  + 1.290.046  + 452.852  + 837.194  + 1.290.046
 Sün Balázs Óvoda  - 3.396.022  - 780.396  - 2.615.626  - 3.396.022
 Szentiváni Óvoda  - 3.602.411  - 395.771  - 3.206.640  - 3.602.411
 Tárogató Óvoda  - 483.711  - 514.844  + 31.133  - 483.711
 Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora  + 2.366.450  + 2.116.953  + 249.497  + 2.366.450
 Gazdasági Működtető Központ Győr  - 68.748.230  - 29.510.256  - 39.237.974  - 68.748.230
 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat  - 7.332.670  - 2.702.821  - 4.629.849  - 7.332.670
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  + 35.446.560  + 25.629.166  + 9.817.394  + 35.446.560
 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat  - 155.416  - 628.366  + 472.950  - 155.416
 Összesen:  - 48.888.565  - 7.424.687  - 41.463.878  - 48.888.565

Az előirányzat változtatás indoka: A 2019. évben ténylegesen teljesített és az intézményeknél 2019. december 31-ig várhatóan teljesítésre kerülő élelmezéssel kapcsolatos kiadások és bevételek előirányzatainak rendezése, intézmények közötti átcsoportosítása, illetve az önkormányzati támogatás átvezetése.

1/21/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költésvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 24. § (4) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult, hogy az intézmények a dolgozóiknak az alábbi táblázatban meghatározott keretösszegű jutalmat fizessenek.

 Intézmény  Jutalom összege (személyi juttatás)
 Bartók Óvoda  7.650.000,- Ft
 Bisinger Óvoda  8.190.000,- Ft
 Erzsébet Ligeti Óvoda  18.900.000,- Ft
 Gyárvárosi Óvoda  7.290.000,- Ft
 Győri Mosolyvár Óvoda  6.750.000,- Ft
 Kovács Margit Óvoda  11.790.000,- Ft
 Márvány Óvoda  5.310.000,- Ft
 Ménfőcsanaki Óvoda  11.070.000,- Ft
 Nagybácsai Óvoda  11.610.000,- Ft
 Sün Balázs Óvoda  16.650.000,- Ft
 Szentiváni Óvoda  10.170.000,- Ft
 Tárogató Óvoda  11.790.000,- Ft
 Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora  1.890.000,- Ft
 Gazdasági Működtető Központ Győr  37.593.600,- Ft
 Család- és Gyermekjóléti Központ  19.215.000,- Ft
 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat  43.830.000,- Ft
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény  77.955.000,- Ft
 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat  12.870.000,- Ft

A jutalom és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete az intézmények 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll, az év során önkormányzati költségvetéssel szemben pót-előirányzati igénnyel nem lépnek fel.

2/21/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.159.000,- Ft

Győri Filharmonikus Zenekar 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújítások + 2.159.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.159.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Győri Filharmonikus Zenekar részére, az intézmény Petrof gyártmányú Op421202 számú hangverseny zongorájának felújítási költségeire forrás biztosítása.

3/21/11/2019 PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Vízisport Egyesület a Kajak – Kenu Szakosztály olimpiai felkészülésének támogatására, 20.000.000.- Ft támogatásban részesüljön „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/21/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Újvárosi Művelődési Ház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 550.505,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 467.929,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 82.576,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél szolgáltatások nyújtásából keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

5/21/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Egyházmegye részére, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat, a lenti módon igénybe vegye addig, amíg az Egyházmegye vagyonkezelésében lévő győri 7450 hrsz.-ú, Győr, Káptalandomb 16. szám alatti, úgynevezett zarándokház épületének felújítási munkálatai tartanak:

- a győri 7451 hrsz.-ú, természetben Győr, Káptalandomb 20-22. szám alatti műemléki védettségű lakóépület tetőzetének megbontásával a padlástérből induló állványzat építése céljára, továbbá belső udvar igénybevétele állványzat építéséhez és a munkaterület megközelítésére, valamint

- a győri 7452/1 hrsz.-ú, természetben Győr, Apor Vilmos tér 1./Káptalandomb 1. alatti műemléki védettségű múzeumépület – az úgynevezett Borsos ház – ingatlanán álló félnyeregtetős szín tömör nagyméretű téglafalának igénybevétele állványzat építése céljára, és a belső udvar igénybevétele további állványzat építéséhez.

Egyúttal hozzájárult és tudomásul vette, hogy a tervezett homlokzati hőszigetelés 10-10 cm vastagságban a közös telekhatáron álló győri 7450 hrsz.-ú épületről átnyúljon a győri 7451 hrsz.-ú és a győri 7452/1 hrsz.-ú ingatlanokra, valamint a 7448 hrsz.-ú közterület fölé.

6/21/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az Arrabona Bonum Kft. részére a Győr, Tatai út 5282/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett 22 lakásos lakóépület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

7/21/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„2019. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 90.000,- Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 90.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 90.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az év végi rendezvények költségeinek támogatására.

8/21/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 250.000,- Ft

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 250.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 250.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Munkaügyi Osztálya által minden évben megrendezésre kerülő Mikulásnap, valamint a hivatali nyugdíjas találkozó költségei fedezése.

1/22/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül L. J. 14.850,- Ft térítési díj hátralék és Sz. J. 43.200,- Ft, azaz összesen 58.050,- Ft kivezetésre kerüljön, mivel az adósok jelenlegi jövedelmi helyzetéről nincs információ, utolsó ismert lakcímükön felkutatásuk nem járt eredménnyel.

2/22/11/2019 PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Vízisport Egyesület Vízilabda Szakosztály támogatására 4.000.000.- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/22/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Vitál Judo Klub utánpótlás képzés-nevelés támogatására 1.500.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/22/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Művészeti és Fesztiválközpont részére, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanok Széchenyi tér felőli homlokzatának igénybevételéhez, karácsonyi fényfestési tevékenység céljából. Az „Advent Győrben” rendezvény ideje alatt a fényfestési tevékenységet 2019. november 29-e és 2019. december 23-a közötti időszakban, naponta 17 órától 21 óráig, valamint a rendezvény előtti próbavetítéseket 2019. november 25-e és 28-a között, naponta 17 óra és 21 óra között engedélyezte.

A fényfestéssel érintett ingatlanok:

- 7395 hrsz. Győr, Király utca 20. (működtető: GYŐR-SZOL Zrt.)

- 6853 hrsz. Győr, Jedlik Ányos u. 19. (működtető: GYŐR-SZOL Zrt.)

- 6854 hrsz. Győr, Kenyér köz 12. (működtető: GYŐR-SZOL Zrt.)

- 6860 hrsz. Győr, Széchenyi tér 3. (működtető: GYŐR-SZOL Zrt.)

Egyúttal hozzájárult a győri Széchenyi téren a fényfestéshez szükséges műszaki berendezés/berendezések elhelyezéséhez, a tűz-, és balesetvédelmi előírások maradéktalanul történő betartása mellett.

Az ingatlan igénybevétele a környezetet nem szennyezheti. Lakossági bejelentés esetén az épületek ablakait soron kívül ki kell takarni. A fenti időtartam alatt a tevékenység gyakorlásával, az ingatlan/ingatlanok igénybevételével összefüggésben amennyiben harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben a Fesztiválközpont köteles helytállni.

Jelen nyilatkozat a Fesztiválközpontot nem mentesíti egyéb hatósági hozzájárulások, nyilatkozatok, engedélyek beszerzése alól, és az eljáró hatóságot nem kötelezi engedély megadásra.

1/25/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Év során a polgármester hatáskörében felh. elkülönített előirányzat” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok – 5.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások + 5.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: 2019. év folyamán beérkező egyedi sporttámogatási kérelmek kiadási fedezetének biztosítása.

2/25/11/2019.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező a győri 7027, 7029 és a 7030 hrsz.-ú ingatlanok közti telekhatár a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által 2608/2019 számon záradékolt, hatályos változási vázrajz alapján módosításra kerüljön, valamint az így kialakult győri 7027, 7029/1 és a 7029/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjoga Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére visszajegyzésre kerüljön.

3/25/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.230.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.230.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.230.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Győri Művészeti és Fesztiválközpont részére, a Zichy palota homlokzati nyílászáróinak karbantartási, valamint a radiátor takarók felújítási munkálataira forrás biztosítása.

4/25/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.700.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 2.700.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.700.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.700.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása-vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatba vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

5/25/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek 5.662.054,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások 4.053.500,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 759.246,- Ft

Egyéb működési célú kiadások 849.308,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél az általános forgalmi adó visszatérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

6/25/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges

egyéb önkormányzati kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú támogatások – 700.300,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 596.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 104.300,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 700.300,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A TOP 6.8.2 támogatás keretében foglalkoztatott dolgozók augusztusi, szeptember havi személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék fedezetének biztosítása.

7/25/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján Diligens Tibor képviselő kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 27.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesületet, az egyesület dologi kiadásinak támogatására.

1/26/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. 4. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül G.-né H. Zs. I. 14.320,- Ft lakbér hátralék, valamint 62.550,- Ft rezsiköltség hátralék, azaz összesen 76.870,- Ft kivezetésre kerüljön, mivel az adós jelenlegi jövedelmi helyzetéről nincs információ, utolsó ismert lakcímén felkutatása nem járt eredménnyel.

Ezzel egyidejűleg a 3/18/11/2019. PM. h. határozatát visszavonta.

1/27/11/2019. PM. h.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklete 2. pontjának 2.13. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva a Győri Balett igazgatói beosztásának betöltésére szóló pályázatot az 1. számú melléklet szerint a polgármester kiírta.

2. Megbízta Szeles Szabolcs urat, a Közgyűlés Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnökét és Sándorfi Róbert urat, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat képviseletében a benyújtott pályázatokat véleményező Szakmai bizottság munkájában vegyen részt.

3. Egyidejűleg megbízta Szeles Szabolcs elnök urat a Szakmai bizottság vezetésével.

4. A Szakmai bizottság személyi összetételét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozta meg.

2/27/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 13.000.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 11.050.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.950.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a jegyértékesítésből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

3/27/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Nemzeti Színház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.900.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.415.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások +4.485.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a Győri Balett részére történő bérletértékesítésből, illetve az általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

4/27/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 200.000,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2019. december 3-án bemutatásra kerülő Mikulás műsor költségeire fedezet biztosítása.

6/27/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

308104 „Virágos városunk Győr” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Dologi kiadások – 748.266,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 748.266,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Adyváros területére padok beszerzésére és kihelyezésére forrás biztosítása. Fenti feladat a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

7/27/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203069 „Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz-és díszvilágítás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 1.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Beruházások + 1.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Növénydézsák beszerzésére forrás biztosítása. Fenti feladat a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

2/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 9.241.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 9.241.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 9.241.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győr kiemelt rendezvénysorozat megvalósításához (Győri Nemzetközi Boogie-Woogie Fesztivál, Széchenyi-téri látványelemek, technikai jellegű kiadások) fedezet biztosítása.

3/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra ” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 8.620.600,- Ft

„Önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 5.000.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 10.092.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.766.100,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 11.858.100,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 1.500.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 262.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.762.500,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmények által év végére prognosztizált kiadási főcsoportok szerinti várható tényleges teljesítési adatokhoz igazodó forrásszükséglet fedezetének megteremtése.

4/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„350001. Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről – 1.687.886,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetése javára

Kiadások:

Személyi juttatások + 1.235.000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Bevételek: Intézményfinanszírozás + 452.886 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény időskorúak ellátásával kapcsolatos tevékenységének. Az intézmény által az időskorúak részére biztosított juttatások teljesítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítására.

5/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201128 „Bezerédj kastély energetikai korszerűsítése TOP” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Felújítások + 33.110.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadások jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 33.110.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az épület-energetikai korszerűsítés kapcsán a sajáterő elkülönítésére a 221018 kiadási jogcímen került sor, amelynek átvezetése szükséges a 201128 kiadási jogcímre a kötelezettség-vállaláshoz.

7/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklete 2. pont 2.34. alpontjában biztosított jogkörében eljárva Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a polgármester az alábbi nyilatkozatot tette:

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában személyi változtatást nem terjeszt elő.

Indokolás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése szerint a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. Erre tekintettel határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

10/28/11/2019. PM. h.

(XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Óvodai focipályák építése – 5 db jogcím előirányzat terhére 5.496.200,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

309091 Óvodai focipályák építése – 5 db – 5.496.200,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Beruházás + 5.496.200,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 5.496.200,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A tizenhárom bölcsődei telephellyel rendelkező intézmény új személygépkocsi vásárlás fedezetének biztosítása.

3/29/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az ETO Futball Kft. utánpótlás képzés-nevelés támogatására 30.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

6/29/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Nemzetközi kapcsolatok (309402)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb külső személyi juttatások – 4.000.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok – 1.000.000,- Ft

működési célú előzetesen felszámított áfa – 5.000.000,- Ft

„Általános reprezentáció (309412)” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi juttatások + 6.000.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok + 4.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a 2019. évben még várható reprezentációs költségek fedezetét biztosítja.

1/02/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Radnóti Ákos alpolgármester kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft támogatásban részesítette az Esély Közhasznú Nonprofit Kft.-t működési támogatás nyújtására.

2/02/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – a polgármester engedélyezte a Győri Balettnek, hogy a VERTEBRA-COM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. részére 1 db STOTT PILATES Reformer-SPX gép beszerzése címen bruttó 900.000,- Ft összeget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére – külön forrás biztosítása nélkül – előlegként kifizessen.

2/05/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor 2019. október 31. napjával:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„308130. Önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási jogcímről

+ 18.180.735 Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

Kiadások:

Dologi kiadások – 18.180.735 Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás – 18.180.735 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Likviditás elvonás az intézmény által ellátott feladatok finanszírozásához igénybe vett irányító szervtől kapott támogatási szintig.

5/05/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.11. alpontjában foglaltak alapján a polgármester jóváhagyta

a) az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2020. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal,

b) a Gazdasági Működtető Központ Győr 2020. évi ellenőrzési tervét a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint

c) a Győri Nemzeti Színház 2020. évi ellenőrzési tervét a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Indoklás: A fenti helyi önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (1) és (3)-(4) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető által a költségvetési szerv vezetőjének megküldött 2020. évi ellenőrzési tervet továbbította Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjének, melynek jóváhagyásáról a képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester – a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönt.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2019. december 11.

Dr. Fekete Dávid

polgármester helyett alpolgármester

1. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben

hozott határozatokról

2/10/09/2019. PM. h.

4/30/09/2019. PM. h.

1/24/10/2019. PM. h.

1/28/10/2019. PM. h.

2/31/10/2019. PM. h.

1/07/11/2019. PM. h.

2/07/11/2019. PM. h.

3/07/11/2019. PM. h.

4/07/11/2019. PM. h.

5/07/11/2019. PM. h

6/07/11/2019. PM. h.

1/08/11/2019. PM. h.

6/08/11/2019. PM. h.

7/08/11/2019. PM. h.

8/08/11/2019. PM. h.

1/11/11/2019. PM. h.

2/11/11/2019. PM. h.

3/11/11/2019. PM. h.

4/11/11/2019. PM. h.

5/11/11/2019. PM. h.

6/11/11/2019. PM. h.

7/11/11/2019. PM. h.

8/11/11/2019/ PM. h.

9/11/11/2019. PM. h.

2/12/11/2019. PM. h.

3/12/11/2019. PM. h.

4/12/11/2019. PM. h.

5/12/11/2019. PM. h.

6/12/11/2019. PM. h.

7/12/11/2019. PM. h.

8/12/11/2019. PM. h.

9/12/11/2019. PM. h.

12/12/11/2019. PM. h.

13/12/11/2019. PM. h.

14/12/11/2019. PM. h.

15/12/11/2019. PM. h.

16/12/11/2019. PM. h.

17/12/11/2019. PM. h.

18/12/11/2019. PM. h.

19/12/11/2019. PM. h.

2/13/11/2019. PM. h.

3/13/11/2019. PM. h.

4/13/11/2019. PM. h.

1/14/1/2019. PM. h.

2/14/1/2019. PM. h.

3/14/11/2019. PM. h.

5/14/11/2019. PM. h.

1/18/11/2019. PM. h.

2/18/11/2019. PM. h.

3/18/11/2019. PM. h.

4/18/11/2019. PM. h.

5/18/11/2019. PM. h.

1/20/11/2019. PM. h.

2/20/11/2019. PM. h.

3/20/11/2019. PM. h.

4/20/11/2019. PM. h.

5/20/11/2019. PM. h.

6/20/11/2019. PM. h.

1/21/11/2019. PM. h.

2/21/11/2019. PM. h.

3/21/11/2019 PM. h.

4/21/11/2019. PM. h.

5/21/11/2019. PM. h.

6/21/11/2019. PM. h.

7/21/11/2019. PM. h.

8/21/11/2019. PM. h.

1/22/11/2019. PM. h.

2/22/11/2019 PM. h.

3/22/11/2019. PM. h.

4/22/11/2019. PM. h.

1/25/11/2019. PM. h.

2/25/11/2019.PM. h.

3/25/11/2019. PM. h.

4/25/11/2019. PM. h.

5/25/11/2019. PM. h.

6/25/11/2019. PM. h.

7/25/11/2019. PM. h.

1/26/11/2019. PM. h.

1/27/11/2019. PM. h.

2/27/11/2019. PM. h.

3/27/11/2019. PM. h.

4/27/11/2019. PM. h.

6/27/11/2019. PM. h.

7/27/11/2019. PM. h.

2/28/11/2019. PM. h.

3/28/11/2019. PM. h.

4/28/11/2019. PM. h.

5/28/11/2019. PM. h.

7/28/11/2019. PM. h.

10/28/11/2019. PM. h.

3/29/11/2019. PM. h.

6/29/11/2019. PM. h.

1/02/12/2019. PM. h.

2/02/12/2019. PM. h.

2/05/12/2019. PM. h.

5/05/12/2019. PM. h.

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.