9/2019. (XI. 07.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

9/2019. (XI. 07.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 07-én 15:00 órára összehívott és 15:00 órakor megkezdett alakuló ülésén.

Jelen vannak: Borkai Zsolt polgármester,

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Dr. Fekete Dávid, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Hajtó Péter, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Radnóti Ákos, Rózsavölgyi László, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László, Szeles Szabolcs

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Sik Sándor, Takács Krisztián

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Szűcs Cintia, önkormányzati tanácsadó,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Simon Róbert Balázs, országgyűlési képviselő

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület-Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Tőke László. a Pannon-Víz Zrt. elnök vezérigazgatója,

Ferenczi Tamás, a Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat elnöke,

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat igazgatója,

Dr. Gál Miklós, a HVB elnöke,

Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézet igazgatója,

Rákosi-Tóth Rita, a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója,

Bartalné Dr. Tóth Györgyi, Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat intézmény vezetője,

Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint 59 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt, polgármester: Tisztelettel köszönti képviselőtársait, a sajtó képviselőit és az alakuló ülés minden résztvevőjét.

Képviselőtársai és a maga nevében is megköszöni a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda valamennyi tagjának a munkáját a választások lebonyolítása kapcsán.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Tájékoztatja az újonnan megválasztott képviselőtársait, hogy bejelentkezni az előző szék támláján lévő panelon elhelyezett bejelentkezés gombbal tudnak.

Megállapítja, hogy az alakuló ülésen a Közgyűlés 23 tagja közül 21 fő jelent meg, tehát az testület határozatképes, az ülést megnyitja. Távolmaradásukat előzetesen dr. Sik Sándor és Takács Krisztián képviselő urak jelentették be.

Az alakuló ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétele vagy javaslata van, jelezze!

Pollreisz Balázs, képviselő: Köszönti a polgármestert és a jelenlévőket. A napirendi pontokat szeretné kiegészíteni egy javaslattal, melyet a második napirendi pontnak javasol felvenni, a Közgyűlés feloszlatása címmel. Azt gondolja, hogy az a választás, ami Győrben történt 2019. október 13-án szégyen Győrre nézve és ezért azt kéri a képviselőktől, hogy adják meg nekik azt a lehetőséget, hogy feloszlassák a Közgyűlést és egy új választás írjanak ki.

Borkai Zsolt, polgármester: Elmondja a képviselő úrnak, hogy számára is ismeretesnek kellene lennie az önkormányzati törvénynek, de amennyiben ezekre az ismeretekre eddig még nem tett szert tájékoztatja, hogy abban az esetben lehet csak dönteni a feloszlatásról, ha fél év eltelt a választás óta. Így javasolja, hogy legközelebb először tájékozódjon a törvénnyel kapcsolatban, és amikor megismeri a törvényt, akkor tegyen ilyen javaslatot.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsájtja a napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal – 1 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – a napirendet elfogadta.

Új szavazást rendel el, képviselői kérésre. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

151/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. november 7-i alakuló ülésének napirendjét:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

2. A polgármester és a képviselők ünnepélyes eskütétele

3. Alpolgármester-választás és eskütétel

4. A polgármester illetményének megállapítása

5. Alpolgármesteri illetmény megállapítása

6. Frakciók megalakulásának bejelentése

****

1. NAPIRENDI PONT:

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Borkai Zsolt, polgármester: Felkéri dr. Gál Miklóst, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tartsa meg tájékoztatóját.

Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke: A Győr Megyei Jogú Városi Helyi Választási Bizottsága nevében tisztelettel köszönti a Közgyűlés újonnan megválasztott tagjait, valamint az alakuló ülésen megjelent valamennyi kedves vendéget.

Röviden ismerteti az október 13-án lebonyolított önkormányzati választás legjellemzőbb adatait. Győrött a választók névjegyzékében 2019. október 13-án 101.841 fő szerepelt. Közülük 44.989 fő, a szavazásra jogosultak 44,18%-a gyakorolta választójogát. A szavazás zavartalanul, a választójogi törvény rendelkezéseinek megfelelően zajlott le.

A választópolgárok, az érvényes szavazatok 44,3%-ával ismét Borkai Zsoltot választották meg polgármesterré. Az egyéni választókerületekben választott 16 egyéni választókerületi képviselőjelöltből 15 önkormányzati képviselő került be a Közgyűlésbe a FIDESZ-KDNP jelöltjeként, egy fő a DK-Momentum-MSZP-JOBBIK-LMP jelöltjeként. A jelölő szervezetek összesített töredékszavazatai alapján a települési kompenzációs listáról 6 fő került a Közgyűlésbe. Közülük 3 fő a DK-Momentum-MSZP-JOBBIK-LMP listájáról, 2 fő a Civilek Győrért listájáról és egy fő az Összefogás Győrért képviseletében jutott be a testületbe.

Tájékoztatásul elmondja még, hogy a városban lengyel, német, örmény, roma és román települési nemzetiségi önkormányzati választás lebonyolítására került sor. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütételére és megbízóleveleik ünnepélyes átvételére 2019. október 22-én, 25-én és 28-án került sor.

Borkai Zsolt, polgármester: Köszöni a tájékoztatást.

****

2. NAPIRENDI PONT:

A polgármester és a képviselők ünnepélyes eskütétele

Dr. Lipovits Szilárd, jegyző: Tájékoztatja, a jelenlévőket, hogy a választási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint a polgármester és a képviselők részére átadásra kerültek a megbízólevelek. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az SZMSZ értelmében a polgármester, valamint települési képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek. Felkéri Dr. Gál Miklós urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét Borkai Zsolt polgármester úr és a képviselők eskütételben való közreműködésre.

Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkéri Borkai Zsolt polgármester urat és a képviselőket szíveskedjenek felállni eskütétel céljából és a fogadalom szövegét utána mondani! Kéri a jelenlévőket, hogy, az esküt állva hallgassák végig.

(Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet Borkai Zsolt polgármester és a képviselők utána mondanak.)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri/ önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke: A Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott polgármesternek és képviselőknek. Felelősségteljes megbízatásukhoz eredményes munkát, és sok sikert kíván. Elsőként a polgármester urat kéri fel az esküokmány aláírására, majd a képviselőket kéri, hogy esküokmány aláírása érdekében szíveskedjenek soronként, balról jobbra haladva a pulpitushoz fáradni. Elsőként tehát Dr. Dézsi Csaba Andrást kéri.

(Esküokmány aláírása)

****

3. NAPIRENDI PONT:

Alpolgármester-választás és eskütétel

Borkai Zsolt, polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésnek a polgármester javaslatára, az alakuló vagy az azt követő 1. ülésen alpolgármestert kell választania.

Az Mötv. rendelkezései szerint az alpolgármesterek személyére a polgármester tesz javaslatot, melyhez módosító indítvány nem fűzhető. Az alpolgármester személyére vonatkozóan vita nem kezdeményezhető.

Tájékoztatja a testületet, hogy a szavazatszámláló bizottság feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 35. §-a szerint a Közgyűlés tagjai sorából választott, legalább háromfős szavazatszámláló bizottság látja el, melyek közül egy fő az elnöki tisztséget tölti be.

Javaslatot tesz előzetes egyeztetés alapján a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak személyére.

A szavazatszámláló bizottság elnökének Borsi Róbert képviselő urat, tagjainak pedig Hajszán Gyula képviselő urat és Kovács László képviselő urat javasolja.

Kérdezi a nevezett képviselőket, vállalják-e a javasolt megbízatást?

(A nevezett képviselők elvállalták a felkérést.)

Glázer Tímea, képviselő asszony: Elmondja, hogy a tegnapi napon egy javaslattal éltek a sajtó felé, majd a FIDESZ-KDNP képviselőjét, Borsi Róbertet is felhívták javaslatukkal kapcsolatosan. Szeretnék megkérni a Közgyűlést, hogy egy alpolgármesteri helyet hagyjanak üresen, hogy közösen tudjanak választani egy olyan külsős alpolgármestert, aki a választások idejéig ellátja a feladatot. Arra kéri képviselő társait, hogy támogassák javaslatát és válasszanak egy köztiszteletben álló külsős polgármestert, aki ebben az időszakban irányítja a várost.

Borsi Róbert, képviselő: Tájékoztatja a képviselő asszonyt, mint ahogy már elhangzott Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 30/2012. számú önkormányzati rendelete, mely rendelkezik Győr Megyei Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatáról kimondja, hogy az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, melyhez módosító indítvány nem fűzhető. Az alpolgármesterhez bemutatkozását követően kérdés intézhető, de személyére vonatkozóan vita nem kezdeményezhető. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy megítélésük szerint a most elhangzott javaslat, a már ismertetett jogszabálysértésen túl egyéb jogszabályokba is ütközik. Az SZMSZ azt is kimondja, hogy külsős alpolgármester ilyen esetben tisztséget nem tölthet be, valamint a 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény egyértelműen kizárja az elhangzott javaslat lehetőségét, mely szerint azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak és nem tagja a Képviselő-testületnek a polgármestert, a Képviselő-testült elnökeként nem helyettesítheti, de a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A FIDESZ-KDNP frakciója felszólítja a DK és az MSZP két önkormányzati képviselőjét Glázer Tímea képviselő asszonyt és Pollreisz Balázs képviselő urat, hogy hagyjanak fel a hisztériakeltéssel és a jövőben a város érdekében dolgozzanak. A demokrácia bajnokai számára szeretné világossá tenni, hogy a választók akaratából és bizalmából fakadóan, Győrben a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportja kapott felhatalmazást az önkormányzati választáson, melyet a 15 képviselői körzetben szerzett mandátumon túl a polgármesteri mandátum egészít ki. Számukra az is értelmezhetetlen, hogy Glázer Tímea képviselő asszony és Pollreisz Balázs képviselő úr tekintetében 50% vagy a fölötti javaslat esetében hogyan lehet arról beszélni, hogy nem élvezik adott esetben alpolgármesterek a bizalmat, ehhez képest, mint listás képviselő asszony, vette a bátorságot és polgármesternek jelöltette magát. Azt gondolja, hogy a Glázer Tímea által elmondottak hiteltelenek és nem Győr érdekét szolgálják. Javaslata, hogy a hivatkozott SZMSZ 7. § (12) bekezdése szerint tartsák be az alakuló közgyűlésre vonatkozó szabályokat.

Pollreisz Balázs: Elmondja, hogy szerinte a Borsi Róbert által elmondottak 98%-a nem ügyrendi hozzászólás volt. A megválasztandó alpolgármesterekhez szólva elmondja, hogy meg kellett tenniük ezt a javaslatot, melyet Glázer Tímea képviselő asszony megtett, mert a Győriek ezt kívánták, de sejtették, hogy a javaslatuk nem jár sikerrel. Egy kérést fogalmaz meg a megválasztandó alpolgármesterekhez, de főként ahhoz a személyhez, aki péntektől a polgármester urat fogja helyettesíteni. A kérése az, hogy a Rákosfalvy ügyvédi irodával bontson fel minden szerződést.

Borkai Zsolt, polgármester: Tájékozatja a képviselőt, hogy amennyiben nem a napirendi ponthoz kíván a továbbiakban hozzászólni meg fogja vonni tőle a szót.

(Mivel Pollreisz Balázs képviselő úr a továbbiakban sem a napirendi ponthoz kapcsolódóan szólt hozzá, polgármester úr megvonta tőle a szót.)

Borkai Zsolt, polgármester: Mivel további kérdés és további jelölés nem érkezett, szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot.

A szavazás személyenként történik.

Szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság elnökére tette javaslatot Borsi Róbert személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal Borsi Róbertet választotta meg a szavazatszámláló bizottság elnökének.

Szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság tagjaként Hajszán Gyulára tett javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal Hajszán Gyulát választotta meg a szavazatszámláló bizottság egyik tagjának.

Szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottság tagjaként Kovács Lászlóra tett javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal Kovács Lászlót választotta meg a szavazatszámláló bizottság másik tagjának.

152/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. november 7-i ülésén történő alpolgármesterek megválasztásához szükséges titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek

elnökévé: BORSI RÓBERT,

tagjaivá: HAJSZÁN GYULA,

KOVÁCS LÁSZLÓ

képviselőket választja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt polgármester: Mielőtt a szavazatszámláló bizottság megkezdené a munkáját, ismerteti a választás szabályait.

Minden képviselő jelöltenként egy szavazólapot kap, melyen feltüntetésre kerül az alpolgármester-jelölt neve, továbbá az, hogy főállású alpolgármesterként tölti be tisztségét.

Érvényesen szavazni a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon szereplő jelöltre, a neve mellett lévő körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Érvénytelen az a szavazólap, amelyet nem a hivatalos, illetve le nem pecsételt szavazólapon adtak le, vagy nem a jelölt neve mellett lévő körben tollal elhelyezett két egymást metsző vonallal töltöttek ki, illetve, ha szavazat nélkül adták le a szavazólapot. Alpolgármester akkor lesz a jelölt, ha legalább 12 érvényes szavazatot kap.

A szavazás a Bisinger teremben lesz, a szavazatok leadására paraván került felállításra. A szavazólapokat az ott elhelyezett urnába kell bedobni.

Mint ahogy már említette az alpolgármesterek személyére vonatkozó javaslatot kizárólag a polgármester tehet. E felhatalmazással élve terjeszti elő az indítványát.

Főállású alpolgármesternek elsőként Dr. Fekete Dávid képviselő urat javasolja, majd javaslatot tesz a második főállású alpolgármesterre Radnóti Ákos személyében.

Felkéri a szavazatszámláló bizottságot, kezdjék meg a szavazás lebonyolítását Az alpolgármester választás idejére szünetet rendel el.

SZÜNET UTÁN

(A Közgyűlés 15:46-kor folytatódik)

Borkai Zsolt polgármester: A szavazatszámláló bizottság befejezte a munkáját, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét!

Borsi Róbert, képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke: A szavazás eredményes és érvényes volt. Tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás eredményéről: a Közgyűlés létszáma 23 fő, a jelenlévő képviselők száma 21 fő.

Dr. Fekete Dávid képviselő úr esetén a 21 leadott szavazatból 2 szavazat volt érvénytelen, így az érvényes szavazatok száma 19. A Közgyűlés ezzel Dr. Fekete Dávidot alpolgármesternek megválasztotta. Gratulál.

153/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében Dr. Fekete Dávid képviselőt megválasztotta főállású alpolgármesterré.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Radnóti Ákos képviselő úr esetén a 21 leadott szavazatból 2 szavazat volt érvénytelen, így az érvényes szavazatok száma 19. A Közgyűlés ezzel Radnóti Ákost alpolgármesternek megválasztotta. Gratulál.

154/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében Radnóti Ákos képviselőt megválasztotta főállású alpolgármesterré.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Borkai Zsolt, polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármestereknek, és felkéri egyúttal az alpolgármester urakat, hogy tegyék le az alpolgármesteri esküt!

Kéri, fáradjanak ki a pulpitushoz, és mondják utána az eskü szövegét azzal, hogy az én szó után mindenki mondja a saját nevét, a végén pedig mindenki lelkiismereti meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot!

Jelenlévőket kérem, az esküt állva hallgassák végig!

(Borkai Zsolt polgármester előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet a megválasztott alpolgármesterek utána mondanak.)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Győr fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Felkéri a megválasztott alpolgármester urakat, szíveskedjenek az esküokmány aláírása érdekében a pulpitushoz fáradni, majd szíveskedjenek a helyüket az emelvényen elfoglalni!

(Esküokmány aláírása)

****

4. NAPIRENDI PONT:

A polgármester illetményének megállapítása

Borkai Zsolt, polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint a főállású polgármester illetményre jogosult, melyről a képviselő-testület dönt. Felkéri Dr. Fekete Dávid alpolgármester urat, ismertesse a javaslatot.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése értelmében a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak az alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével.

Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményalap – mely jelenleg 38.650,- Ft – tizenkétszerese. Az államtitkár illetménykiegészítésének összege az alapilletmény 50%-a, a vezetői illetménypótléka pedig az alapilletmény 65%-a.

Ennek alapján Borkai Zsolt főállású polgármester illetményét 2019. október 13-ai hatállyal havi bruttó 997.170,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6)-(7) bekezdés alapján 11.595,- Ft-ban javasolja megállapítani.

Borkai Zsolt polgármester: Személyes érintettsége miatt a szavazás során tartózkodik.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igenlő, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

Kéri Dr. Fekete Dávid alpolgármester urat, terjessze elő további javaslatát!

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Szintén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései alapján a polgármestert az illetménye 15%-ában meghatározott összegű költségtérítés illeti meg.

Ennek alapján Borkai Zsolt főállású polgármester költségtérítését 2019. október 13-ai hatállyal összesen havi bruttó 149.576,- Ft-ban javasolja megállapítani.

Pollreisz Balázs képviselő: Javasolja, hogy mivel Polgármester úr holnap lemond, erre az egy napra a költségtérítésről vagy a javadalmazásáról mondjon le. Mivel mandátumát átvette, új időközi választás lesz kiírva. Ennek a költségei az adófizetőket terhelik, illetményéről való lemondásával ennek költségeihez hozzájárulhatna.

Borkai Zsolt, polgármester: Tájékoztatja képviselőtársát, hogy ez az önkormányzati törvényben szabályozva van. Az alakuló ülésen meg kell állapítani a polgármester illetményét. Kérdezi a Képviselő urat, mennyibe került a győri polgároknak, hogy ők már három hete húzzák, a Közgyűlés megalakulását? A többszöri szavazatszámlálás kérése semmi másról nem szólt, csak, hogy őt megtörjék. Nem a város érdekelte őket.

Képviselőtársa és a második helyezett – egy demokráciában az a győztes, aki a legtöbb szavazatot kapja – nem képes arra, hogy elismerje a győztest, ott valami nem stimmel. A legtöbb pénzt ők költötték az elmúlt hónapban, nem más. Nem a város, csak az érdekelte őket, hogy most ne ülhessenek itt. Ezt a hisztit, a csürhe módon viselkedést a Városházán megszervezték, és behozták ide. Glázer Tímea behozta kis csapatát, és felháborító módon viselkednek.

Nem Győr érdekében teszik ezeket a dolgokat, hanem saját önös politikai érdekükben, a megbízóik által. A városra mindig is jellemző volt, hogy politikától igyekezték távol tartani. Ők pedig kuplerájt csinálnak, nem mást. Felháborító a győriek számára is, hogy tudásukat nem a város fejlődésére, hanem arra teszik, hogy ebben a városban minél nagyobb káosz legyen. Lemondása nem véletlen történt meg, hanem azért, mert ilyen morális helyzetben azt gondolta, hogy nem kell, hogy polgármester legyen. Nem büszke rá, de arra igen, hogy egy ilyen morális helyzetben arra figyel, hogy a városa képviselőtestülete megalakuljon, és a város működni tudjon. Azt gondolja, hogy a város érdekében ezt kellett tennie. Ezt a fajta hisztit, amit csinálnak, a győriek érdekében hagyják abba.

Glázer Tímea képviselő: Egy tisztességes választásban el tudná fogadni a második helyet is. A közel 19 ezer szavazó nevében, aki mögötte áll, majdnem annyi, mint a Polgármester úré, szeretné felszólítani, hogy ellenőrzött keretek között több orvos jelenlétében egy drogtesztet készítessen.

Borkai Zsolt, polgármester: Akár most is mehetnek együtt, kézen fogva, és akkor rájönnek, hogy az a sok hazugság, amit rázúdítottak, nem igaz.

Sportolóként arra volt büszke, ha iszonyatos munkával el tudott érni valamit, és a dobogó felső fokára fel tudott állni. Megtanulta, hogy ez nagyon jó érzés. Amikor valaki nem a dobogó első fokára áll, hanem második vagy harmadik lesz, de nyerni szeretett volna, ám mégsem sikerült neki győztesként kikerülni, a sportoló mégis büszkén odaáll, és gratulálni tud a győztesnek. Ez egy fontos emberi tulajdonság, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki egyáltalán tudjon értékelni olyan dolgokat, mint a szeretet, család, barátság.

A győztesnek mindig is tudott gratulálni. Javasolja, hogy a Képviselő asszony is tanulja meg ezt. A győztesnek illik gratulálni, és sírni csak a győztesnek szabad.

Személyes érintettsége miatt a szavazás során tartózkodik.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő, 18 igenlő, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

155/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése értelmében Borkai Zsolt főállású polgármester illetményét 2019. október 13-i hatállyal havi bruttó 997.170,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6)-(7) bekezdés alapján 11.595,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Borkai Zsolt főállású polgármester költségtérítését 2019. október 13-i hatállyal havi bruttó 149.576,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

5. NAPIRENDI PONT:

Alpolgármesteri illetmény megállapítása

Borkai Zsolt, polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a már többször hivatkozott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a főállású alpolgármester illetményének megállapítását a Közgyűlés döntésére bízza azzal a feltétellel, hogy az a polgármester illetményének 70-90%-a közötti összegű lehet. Erre tekintettel javasolja, hogy a Közgyűlés a főállású alpolgármesterek illetményét 90%-os mértékben 2019. november 7-től havi bruttó 897.453,- Ft-ban állapítsa meg.

Kérdezi, van-e a javasolt illetménnyel kapcsolatban valakinek módosító indítványa, illetve észrevétele?

Mivel hozzászólásra nem jelentkezett senki, így szavazásra bocsátja Dr. Fekete Dávid főállású alpolgármester illetményét bruttó 897.453,- Ft összegben, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján 77.300,- Ft-ban, tekintettel angol és német felsőfokú nyelvvizsgájára.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igenlő, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja Radnóti Ákos főállású alpolgármester illetményét bruttó 897.453,- Ft összegben, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján 11.595,- Ft-ban, tekintettel német középfokú szóbeli nyelvvizsgájára.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igenlő, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

Ugyanezen napirendi pont keretében javaslatot tesz az alpolgármesterek költségtérítésének megállapítására. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármestert költségtérítés illeti meg, mely illetményének a 15%-a.

Ennek alapján javasolja a főállású alpolgármesterek költségtérítését 2019. november 7-től havi bruttó 134.618,- Ft összegben megállapítani.

Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki észrevételt tenni a javaslathoz?

Mivel hozzászólásra nem jelentkezett senki, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igenlő, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal – kettő fő nem vett részt a szavazásban – a határozatot elfogadta.

156/2019. (XI. 07.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében Dr. Fekete Dávid főállású alpolgármester illetményét 2019. november 7-től havi bruttó 897.453,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés alapján 77.300,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében Radnóti Ákos főállású alpolgármester illetményét 2019. november 7-től havi bruttó 897.453,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6)-(7) bekezdés alapján 11.595,- Ft-ban állapítja meg.

3. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Dr. Fekete Dávid főállású alpolgármester költségtérítését 2019. november 7-től 134.618,- Ft-ban állapítja meg.

4. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Radnóti Ákos főállású alpolgármester költségtérítését 2019. november 7-től 134.618,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. NAPIRENDI PONT:

Frakciók megalakulásának bejelentése

Borkai Zsolt, polgármester: Az önkormányzati SZMSZ szerint a frakciók megalakulásának bejelentésére az alakuló ülésen, az eskütételt követően kerül sor. Kérdezi, hogy kíván-e valaki frakcióalakítással kapcsolatban bejelentést tenni.

Borsi Róbert képviselő: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy 15 fővel megalakult a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt közös frakciója. A frakciót az egyéni körzetekben győztes, a FIDESZ-KDNP színeiben indult önkormányzati képviselők alkotják. A frakció készen áll arra, hogy az előző ciklusban elkezdett munkát az elkövetkező öt évben is folytassák. A frakció vezetője Borsi Róbert.

Balla Jenő képviselő: Új képviselőként elmondja, hogy a rendszert még nem ismeri, de az SZMSZ-t olvasva tudja, hogy jelenleg a FIDESZ-KDNP-n kívül jelenleg más nem tud frakciót alakítani, mert a szabályok ezt nem teszik lehetővé. Az a kérése, hogy ha van rá lehetőség módosítsák úgy a szabályzatot, hogy két fő is tudjon frakciót alakítani és azokba a frakciókban olyan jelöltek is lehessenek, akik nem egy jelölőszervezet által lettek megválasztva. Kérését azért tartja fontosnak, mert vannak olyan bizottságok, valamint felügyelőbizottságok, ahova nekik is érdemes lenne bekerülniük és az ott folyó munkában részt venniük.

Borkai Zsolt, polgármester: Elmondja, hogy akkor a képviselő úr is pontosan tudja, hogy az SZMSZ szerint frakciót akkor lehet alakítani, ha legalább három fő van. Ebből is látszik, hogy az elmúlt időszakban a választások megmutatták azt, hogy jelenleg milyen erőfölények vannak Győrben. Képviselő úr kérése a következő Közgyűlés a dolga lesz, hogy az SZMSZ-en akar-e változtatni. Tájékoztatja a képviselő urat, hogy erről a javaslatról most nem lehet döntését hozni, így ezt most egy véleménynek veszi.

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy aki még vagyonnyilatkozatát és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot nem tette meg, illetve a köztartozásmentes adózói adatbázisba még nem jelentkezett be, az a korábban átadott tájékoztatóknak megfelelően mihamarabb szíveskedjen megtenni.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre az elfogadott munkaterv szerint 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor.

Borkai Zsolt polgármester elbúcsúzik és köszöni Győrnek!

Mindenkinek jó munkát és eredményes együttműködést kíván, a Közgyűlést 16:09 órakor bezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.