10/2019. (XI. 22.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

10/2019. (XI. 22.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. november 22-én 10:00 órára összehívott és 10:01 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak: Polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Dézsi Csaba András, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Radnóti Ákos, Rózsavölgyi László, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Sik Sándor, Hajtó Péter, Harasztovics István

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Bakcsányi Péter a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője

a sajtó munkatársai, valamint 5 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 17 fő jelent meg, tehát az testület határozatképes, az ülést megnyitja. Távolmaradásukat előzetesen dr. Sik Sándor, Hajtó Péter és Harasztovics István képviselő urak jelentették be.

(Dr. Dézsi Csaba András és Pollreisz Balázs képviselő urak megérkeztek, így a Közgyűlés létszáma 19 főre módosul.)

Életének 65. évében elhunyt Kadler Gusztáv, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnöke, a Graboplast Győr Kajak-Kenu szakosztályának elnöke, 2004 óta Győr díszpolgára, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. Sportvezetőként minden idők legnagyobbjai közé emelkedett. Képes volt olyan hangulatot teremteni, amiben a versenyzők jól érzik magukat, inspirálják egymást a jobb eredmények elérése érdekében és közben olyan oktató-nevelő munka áll a háttérben, ami láthatatlanul beléjük neveli azt a szellemiséget, ami a sportágra jellemző.

Adózzanak most e kiváló személyiség emlékének egy perces néma felállással.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 69. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város 2019. október 13-án megválasztott polgármestere 2019. november 8. napján tett, Közgyűlésnek címzett írásbeli nyilatkozatával lemondott polgármesteri tisztségéről. Lemondásának időpontját 2019. november 8. napján 16 órában jelölte meg.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az SZMSZ értelmében a települési képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek. Takács Krisztián képviselő úr az alakuló ülésen nem tudott jelen lenni, ezért most kerül sor az eskü letételére.

Felkéri Takács Krisztián képviselő urat, hogy szíveskedjen felállni eskütétel céljából és a fogadalom szövegét utánam mondani azzal, hogy az én szó után a saját nevét, illetve az eskü végén pedig lelkiismereti meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot használja, vagy ne használja!

A jelenlévőket kéri, hogy az esküt állva hallgassák végig.

(Dr. Fekete Dávid alpolgármester előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet Takács Krisztián képviselő úr utána mond.)

„Én, Takács Krisztián becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Isten engem úgy segéljen!)”

Kéri a képviselőt, hogy fáradjon ki az esküokmány aláírására.

(esküokmány aláírása)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez a képviselők, ahogy az a meghívóban is jelzésre került, a Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára című előterjesztést, mely a 8. napirendi pont anyagát képezi.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétele vagy javaslata van, jelezze!

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsájtja a napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – a napirendet elfogadta.

157/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. november 22-i ülésének napirendjét:

1. Beszámoló a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben végrehajtott tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet felülvizsgálatára és módosítására

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

3. Javaslat köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adására a Széchenyi István Egyetem részére (Győr 2672/10 hrsz.)

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

4. Javaslat a győri 4534/1 hrsz.-ú ingatlanon található 6. számú épület ingyenes használatba adására a Győri Tankerületi Központ részére

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

5. Javaslat a Győr 0839/2 hrsz.-ú és a Győr 0839/5 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

6. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

7. Javaslat a Győri Nemzeti Színház számára előleg kifizetésének engedélyezésére

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

8. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

9. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

10. Javaslat szociális önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester (Zárt ülés)

11. Javaslat településképi önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester (Zárt ülés)

****

1. NAPIRENDI PONT:

BESZÁMOLÓ A GYŐRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG ÉS A GYŐRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2019. ÉVBEN VÉGREHAJTOTT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Bakcsányi Péter a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a Győri Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tevékenységét a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően hajtotta végre. Minden káresemény kivétel nélkül felszámolásra került, így kijelenthető, hogy az alaprendeltetésüket maradéktalanul ellátták. Az utóbbi 5 év statisztikáját figyelembe véve, az idei évben a műszaki mentések száma minimális emelkedést mutatott, a tűzesetek száma kicsivel többel nőtt. Ez annak is köszönhető, hogy az időjárási körülmények nem befolyásolták a műszaki mentések számát, a szélsőséges időjárások elkerülték térségünket, ezért az átlaghoz közelített a műszaki mentések száma, a tűzesetek száma viszont a száraz időszak miatt a nyáron megemelkedett. Az idei évben 925 káresemény volt ez idáig, melyeket 98,6%-ban 1-es riasztási fokozatban hajtottak végre, 12 esetben volt 2-es riasztási fokozat és 1 esetben volt 3-as riasztási fokozat. Elmondható, hogy térségünkben a tűzbiztonság javulást mutat és ez a javuló tendencia évek óta folyamatosan növekszik. 5 kiemelkedő káreseményt említ meg, az egyik március 15-én Mezőörsön történt a 81-es főúton, ahol 2 személyautó összeütközött és kigyulladt, a baleset során 7 fő halálozott el. Április 26-án Tápszentmiklósnál 2 hektáros területen oltottak tüzet, itt a terepviszonyok nehezítették az oltást, a terület nehéz megközelíthetősége miatt. Június 8-án a Pápai úton 3 hektáros területen égett a száraz fű, a gaz és az avar, itt az időjárás szólt közbe, mert nagyon erős volt a szél, ezért tűzoltástechnikai szempontból át kellett csoportosítani az erőket, hogy megvédjék a környező létesítményeket, településeket. Július 17-én Újvárosban egy kombájn betakarítási munkák közben kigyulladt, ennek során a gabonatáblára is átterjedt a tűz, ami a körülötte lévő növényzetet is meggyújtotta, ez volt az egyetlen 3-as riasztási fokozatuk, de itt nem a tűzoltás nehézségei miatt, hanem a nagy terület miatt volt szükség több erő bevonására. Szeptember 15-én szintén a 81-es számú főúton történt egy közúti baleset, ahol egy teherautó és egy személyautó ütközött, melynek során 4 ember halálozott el. A tűzoltásba és műszaki mentési feladatokba folyamatosan bevonják az önkéntes tűzoltó egyesületeket is. 10 önkéntes tűzoltó egyesülettel van együttműködési megállapodásuk. A 10 önkéntes egyesület 219 beavatkozást hajtott végre ebben az évben, a 219 beavatkozással hozzájárultak a térség tűzbiztonságához. Kiemeli a Győrszemere Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, akik a legtöbb beavatkozásban vettek részt. Polgári védelmi szempontból az előző évekhez képest létszámilag változás nem történt Győrben, a Raab járási mentőszervezet 34 fővel működik, a Széchenyi István Egyetem települési mentőszervezete 66 fővel végzi tevékenységét és a Bercsényi Szakközépiskola pedig 60 fővel járul hozzá a lakosság biztonságához és védelméhez. Elmondja, hogy az idei évben a térségünkre jutott az országos polgári védelmi gyakorlat lebonyolítása, ami Kajárpécen lett megtartva április 29-én. Itt a térség mentőszervezetei, illetve önkéntesei is részt vettek, ami több száz beavatkozót jelent. A szituációs gyakorlatnak az alap tematikája az volt, hogy hirtelen lezúduló nagy mennyiségű vizet kellett kezelni és az ott lévő lakosságot kellett megvédeni attól, hogy nagyobb kár keletkezzen. A gyakorlatot az Országos Katasztrófa Főigazgatóság kiválónak minősítette. A tűzoltóképzés több lépcsőben zajlik a parancsnokságon, az egyik lépcső az elméleti képzés. 2016 óta a tűzoltók félévente számot adnak tudásokról egy e-learninges vizsgán keresztül, ahogy a diagramon is látható, hogy az előző évekhez viszonyítva ezen a területen folyamatos emelkedés mutatkozik. Az utóbbi két félévben a vizsgaeredmények már minden alkalommal 90% felettiek voltak, így ez azt jelenti, hogy a képzés eredményes, illetve a tűzoltók is megfelelő komolysággal veszik ezt a feladatot és vesznek részt ezeken a számonkéréseken. Az idei évben egyedülálló volt, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával sikerült 42 tűzoltót Eisenstadt-ba kijuttatni a Brandt ház projekt keretében egy olyan tűzoltó gyakorlópályára, ahol olyan szituációk között gyakorolhattak a tűzoltók, ami biztonságos körülményeket nyújt, viszont teljes mértékben valós helyzetet szimulálnak. A prevenciós tevékenység keretében folyamatosan ellenőrzik a szórakozóhelyeket is, az idei évben 29 alkalommal ellenőriztek zenés, táncos rendezvényeket, illetve szórakozó helyeket. Az ellenőrzéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a rendőrséggel közösen hajtották végre az ott tartózkodó biztonsága érdekében. A szabadtéri tüzekre fokozott figyelmet fordítanak minden évben, idén 117 alkalommal hajtottak végre hatósági ellenőrzést szabadtéri tüzekkel kapcsolatban és 15 esetben kellett eljárást kezdeményezniük. A lakosságot is bevonják ezekbe a megelőző tevékenységekbe. Az idei évben lehetőségük nyílt 11 rászoruló családnak füstérzékelő kiosztására, ami nem csak kiosztásra került, hanem a lakásokba felszerelésre is kerültek, így az ott tartózkodók biztonságát tudták növelni. A prevenciós tevékenységük másik szegmense a nyilvános megjelenés, hogy minél több felé tudják propagálni a tűzbiztonságot és a tűzmegelőzést. Az idei évben 110 alkalommal jelentek meg, iskolákban, óvodákban és különböző rendezvényeken. 5 nagyobb rendezvényt emel ki az idei évből. Az egyik egy 4 napos kiállítás volt tavasszal az Árkádban, ahol több ezer embernek tudták bemutatni a tűzoltóság munkáját. Május 25-én nyitott szertárkaput tartottak, ahol az érdeklődők be tudtak menni a laktanyába és ott is meg tudták mutatni nekik, hogy a tűzoltóság és a tűzbiztonság honnan kezdődik, és hol végződhet. Október 18-án katasztrófavédelmi nyíltnapot tartottak, illetve október 25-én két helyszínen is megjelentek, a Győr Plázában egy biztonságtechnikai kiállításon, illetve az egyetemi sportcsarnokban egy pályaválasztási kiállításon is megmutatták a tűzoltóság munkáját. Az utánpótlás nevelésben fontos szerepet töltenek be az önkéntes tűzoltó egyesületek. Minden évben megrendezik az önkéntes tűzöltő egyesületek versenyét. Idén május 20-án rendezték meg Győrújbaráton, ahol 497 versenyző vett részt. Ezeken a versenyeken túlnyomó részt fiatalok vettek részt, akik a tudásukat és gyakorlati ismeretüket meg tudják mutatni, be tudták bizonyítani, hogy alkalmasak a tűzbiztonságra és alkalmasak a lakókörnyezetük tűzvédelmére is. A győri tűzoltóság szerállománya 2019-ben két komoly fejlesztést tudott végrehajtani, az egyik, hogy beszerzésre került egy tízezer literes vízszállító gépjármű, ami a vízszegényes helyeken nagyon fontos szerepet tölt be. A tűzoltóság egy elektromos Volkswagen Golf ügyintéző autót is be tudott szerezni, aminek a gyorstöltő rendszere is kiépítésre került a laktanyában. Elmondja, hogy fejlesztésre került a tűzoltó szertár is, valamint szertár kihajtója is teljesen le lett betonozva, illetve alatta a közmű is ki lett cserélve, ez a tűzoltó járművek szertárból való kihajtását nagyban segíti. Támogatás keretében sikerült beszerezniük két termo védőruhát is, ami a tűzoltók vízből történő mentés munkáját segíti és sokkal biztonságosabbá teszi. A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával az idei évben sikerült felújítaniuk a már közel 20 éves tantermüket. A felújítás során kicserélésre és modernizálásra került a villamoshálózat és a bútorzat, valamint új padlóburkolat lett kiépítve. Ezzel a felújítással is hozzájárultak a tűzoltóképzés színvonalának javításához. Elmondja, hogy az elméleti és a gyakorlati képzések önmagukban nem érnek semmit, ha nem rendelkeznek megfelelő állóképességgel a tűzoltók, ezért folyamatosan részt vesznek országos versenyeken is. Elmondja, hogy az idei évben elég komoly sikereket értek el az országos versenyen. A verseny során 11 alkalommal 1. helyezést, 7 alkalommal 2. helyezést, 5 alkalommal pedig 3. helyezést értek el. 2020-ra az a célkitűzésük, hogy mindenkinek fel szeretnék hívni a figyelmét arra, hogy a tűzvédelem és a tűzbiztonság nem egyszemélyes feladat, hanem egy közös feladat, amit mindenkinek végre kell hajtani, ami a társhatóságokra és a lakosságra is vonatkozik. Továbbá az állománnyal kapcsolatos vezetői gondoskodásra is fokozott figyelmet fordítanak a jövőben. Köszöni a figyelmet! Kéri a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Köszöni a beszámolót. A győri polgárok nevében is szeretné megköszönni a tűzoltóság munkáját. Köszöni, hogy vigyáznak az itt élőkre és biztos benne, hogy a jövőben is mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ez így maradjon.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Megköszöni a tűzoltóság 2019-ben végzett munkáját. Örül, hogy sikerült felújítaniuk az oktató termet, melyhez az önkormányzat közel 5 millió forint támogatást adott, valamint, hogy egy új járművet is be tudtak szerezni, hiszen a jövőre nézve is fontos lesz ennek a járműnek a használata. Amit szeretne kérni a karácsony előtti időszakban, hogy tartsanak lakossági fórumot. Tudja, hogy mindig vannak prevenciós intézkedések annak érdekében, hogy tűzesetek nélkül sikerüljön lebonyolítani a karácsonyi időszakot, másrészt elmondja, hogy Adyvárosban sok a 10 emeletes panelház, ahol olykor-olykor tapasztalhatók a lépcsőházakban felhalmozott lomok, és tudja, hogy erről már tartottak korábban is lakossági fórumot, de elsődlegesen a prevencióra lenne szükség, mert ezek a dolgok nagyon tűzveszélyesek.

Bakcsányi Péter a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Elmondja, hogy minden időszaknak megvan a tematikája a prevenciós tájékoztatókkal kapcsolatban és most indul el a karácsonyi időszakra vonatkozó prevenció. Ezt a tevékenységüket is folyamatosan fogják végezni és minden lakossági fórumon és a médiában is folyamatosan meg fognak jelenni ezek a tájékoztatások.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

158/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 30/2012. (XII. 19.) RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő- 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

20/2019. (XI. 22.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 30/2012. (XII. 19.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

Az SZMSZ 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a polgármesterrel együtt 23 főből áll. A Közgyűlés tagjainak (a továbbiakban: képviselő) névsorát a 2. függelék tartalmazza.”

3. §

Az SZMSZ 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bizottság – az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság és a Városstratégiai Bizottság kivételével – 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 13 főből áll, melyből legalább 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy. A Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a 2. §-ban foglalt rendelkezés 2019. október 14. napjától alkalmazandó.

Dr. Fekete Dávid s. k.

polgármester helyett alpolgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZNEVELÉSI KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ INGATLAN ÉS INGÓ VAGYON INGYENES VAGYONKEZELÉSBE ADÁSÁRA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM RÉSZÉRE (GYŐR 2672/10 HRSZ.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

159/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Szent- Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola – a köznevelési feladat ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú győri 2672/10 hrsz.-ú ingatlan és a kapcsolódó ingó vagyon, ide nem értve az orvosi szobát és az iskola-egészségügyi ellátást szolgáló ingóságokat – fenntartói döntés alapján, törvény erejénél fogva 2019. augusztus 1. napi hatállyal a Széchenyi István Egyetem ingyenes vagyonkezelésébe került.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester helyett az alpolgármestert, hogy az ingyenes vagyonkezelésbe adással kapcsolatos eljárás során a Széchenyi István Egyetem felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, továbbá az ingyenes vagyonkezelésbe adásról szóló megállapodást és esetleges módosításait aláírja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI 4534/1 HRSZ.-Ú INGATLANON TALÁLHATÓ 6. SZÁMÚ ÉPÜLET INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSÁRA A GYŐRI TANKERÜLETI KÖZPONT RÉSZÉRE

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

160/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján 2019. október 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő határozott időre a Győri Tankerületi Központ ingyenes használatába adja a Győr belterület 4534/1 hrsz. (a természetben: 9023 Győr, Eszperantó út 32-34.) alatti ingatlanon található 6. számú épületet azzal, hogy az ingyenes használatot terhelő áfa megfizetését, továbbá a használatba adott ingatlanrészre eső, a használat időtartama alatt felmerülő működtetési költségek megtérítését a Győri Tankerületi Központ vállalja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester helyett az alpolgármestert, hogy az ingyenes használatba adással kapcsolatos eljárás során a Győri Tankerületi Központ felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, továbbá az ingyenes használati megállapodást és annak esetleges módosítását aláírja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR 0839/2 HRSZ.-Ú ÉS A GYŐR 0839/5 HRSZ.-Ú INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

161/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, Győr 0839/2 hrsz. alatt felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 459 m2 területű és a Győr 0839/5 hrsz. alatt felvett, 1683 m2 területű, kivett kerékpárút megnevezésű, külterületi fekvésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlanokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. § (1) bekezdésének 2. pontja a helyi közügyek, illetve a helyi közfeladatok körébe tartozó helyi közutak fenntartásának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közlekedési infrastrukturális célra szeretné a továbbiakban is használni.

3. Az Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – a tulajdonjog bejegyzésének költsége – megtérítését.

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant a tulajdonszerzést követő 15 évig elsődlegesen helyi közútként fogja használni.

5. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester helyett az alpolgármestert, hogy a Győr 0839/2 hrsz. alatt felvett, kivett kerékpárút megnevezésű, 459 m2 területű és a Győr 0839/5 hrsz. alatt felvett, 1683 m2 területű, kivett kerékpárút megnevezésű, külterületi fekvésű ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörrel eljárjon, valamennyi nyilatkozatot megtegyen, továbbá az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást és esetleges módosításait, valamint a kapcsolódó dokumentumokat aláírja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: A „Javaslat alapítványok támogatására” című előterjesztés határozati javaslatának 5. pontja helyébe – az előterjesztés megküldése óta érkezett támogatási kérelem figyelembevételével – az alábbi 5. pont lép és a határozati javaslat az alábbi 6. ponttal egészül ki:

„5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 308131 „Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat” c. kiadási jogcím terhére a „LURKÓ Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány” (9025 Győr, Kis u. 27., adószám: 18973516-1-08) 5.500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra személygépkocsi beszerzéséhez, valamint a beszerzés megtörténtéig személyautó bérléséhez.

6. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri az alpolgármestert az 1-5. pontokban foglalt támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.”

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a módosított javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

162/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Gézengúz Alapítvány (9025 Győr, Liget u. 1., adószám: 19650823-1-41) karácsonyi ünnepségének megszervezéséhez, ajándékcsomagok összeállításához 250.000 Ft-tal kerüljön támogatásra.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (9023 Győr, Szabolcska u. 5., adószám: 19111768-1-08) a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola Szakgimnázium és Kollégium iskolája lépcsőinek jeles magyar történelmi évszámokkal történő feldíszítéséhez, és az iskola tanulóinak számára képességfejlesztő játékok beszerzése céljából 500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Staféta, Segítő Alapítvány (9023 Győr, Szabolcska u. 26., adószám: 18970441-1-08) a Győri SZC Szabóky Adolf Szakiskola aulájának felújítására, illetve hátrányos helyzetű tanulók kiemelkedő tanulmányi, szakmai munkájának elismerésére 500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2019. évi előirányzata terhére a Móra Alapítvány a Jövőért (9023 Győr, Kodály Z u. 20-24. adószám: 18988565-1-08) három darab projektor vásárlása céljából 500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 308131 „Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható elkülönített előirányzat” c. kiadási jogcím terhére a „LURKÓ Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány” (9025 Győr, Kis u. 27., adószám: 18973516-1-08) 5.500.000 Ft-tal kerüljön támogatásra személygépkocsi beszerzéséhez, valamint a beszerzés megtörténtéig személyautó bérléséhez.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

6. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri az alpolgármestert az 1-5. pontokban foglalt támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2019. december 2.,

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT a Győri Nemzeti Színház számára előleg kifizetésének engedélyezésÉRE

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

163/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Győri Nemzeti Színház a 2019. évi költségvetési előirányzata terhére, Sylvester Lévay-Michael Kunze Elisabeth című előadásának bemutatása érdekében a Pentaton Művész és Koncertügynökség Kft. (1052 Budapest, Semmelweis u. 14. Cg.: 01-09-063082, adószáma:10259384-2-41, képviseli: Dr. Kolosi Tamásné ügyvezető) ügynökségnek előlegszámla alapján 8.000,- euró + áfa-nak megfelelő, az előlegszámla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított forintösszeget jogdíjelőlegként kifizessen.

Felelős: polgármester helyett Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Határidő azonnal

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN VALÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Az ülés előtt került kiosztásra az előterjesztés, amely tartalmazza a bizottságok elnökeire, alelnökeire és tagjaira, valamint a tanácsnok személyére vonatkozó javaslatot. Az SZMSZ 59. § (2) bekezdése alapján a bizottsági elnök, alelnök és tag személyére vonatkozó javaslathoz módosító indítvány nem tehető.

Pollreisz Balázs, képviselő: Köszönti a jelenlévőket, és külön köszönti Weller Ramónát, Horváth Balázst és Takács Gábort, volt Jobbikos képviselőket, akik kiléptek az ellenzéki összefogásból, de most a FIDESZ-es többség jóvoltából képviselők lehetnek, gratulál a júdáspénzhez, további jó munkát kíván nekik.

Balla Jenő, képviselő: Elmondja, hogy számolgatva a bizottsági helyeket arra jött rá, hogy mindenkinek két bizottsági hely jutna, de ő csak egy bizottságba került be, de van olyan képviselő, aki 3 bizottságban is részt vesz. Azt gondolja, hogy ez az elosztás aránytalan.

Borsi Róbert, képviselő: Ismerteti, hogy mi volt a bizottsági struktúrák felosztási alapja. Elmondja, hogy ők azokba az ügyekbe, amiket rajtuk kívül álló ellenzéki pártok kötöttek egymással nem kívánnak beleszólni, az az ő magánügyük, egyébként képviselőknek nem lettek megválasztva a Pollreisz Balázs képviselő úr által felsorolt személyek, csak külsős bizottsági tagoknak lesznek várhatóan. Elmondja, hogy minden ellenzéki javaslatot elfogadtak és nem is kérdőjelezték meg. Hozzáteszi, hogy ha a polgármesteri pozíciót nem veszik figyelembe, a győri közgyűlés 22 tagból áll, ebből 15 helyet töltenek be a FIDESZ-KDNP képviselő csoportjának tagjai és 7 helyet az ellenzéki képviselők. Ez azt jelenti, hogy a FIDESZ-KDNP képviselői 68,2%-os arányban foglalnak itt helyet, és a FIDESZ-KDNP által javasolt külsős bizottsági tagok 68,3%-os arányt képviselnek a bizottságokban a javaslat szerint, és ugyanígy megegyezik az ellenzéki arány is. Azt javasolja, hogy van még a lehetőség az ellenzéki képviselőknek is, a külsős bizottsági helyeket fenntartották, tegyék meg a javaslatukat, ha szeretnék.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Elmondja, hogy látható, hogy Győrben az ellenzéki összefogás csak egy ideig tartott, de egyébként már a választás alatt, meg azután a választást követően felbomlott. Az is azt mutatja, hogy 4-en kerültek be egy jelölő szervezetből a Közgyűlésbe, de nem képesek frakciót alakítani. Ezzel kapcsolatban azt gondolja, hogy az ellenzéknek kell házon belül szétnézni, hogy mi lenne a teendő. Elmondja, hogy ők nem folytatják azt a gyakorlatot, amit az új ellenzéki városvezetők különböző nagyvárosokban és kerületekben, hogy egyetlen egy vagy nagyon kevés bizottsági helyet sem ajánlanak fel. Ez a bizottsági struktúra, amit ők követnek, annak számaránya megfelel ellenzéki és kormánypárti arányoknak a Közgyűlésben, azt gondolja, hogy ez egy abszolút korrekt bizottsági javaslat.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot.

A szavazás bizottságonként, személyenként történik.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság összetételéről szavaznak.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökére tett javaslatot Borsi Róbert személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Borsi Róbertet választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökének.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság alelnökére tett javaslatot Szeles Szabolcs személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0, nem, 0 tartózkodó szavazattal Szeles Szabolcsot választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság másik alelnökére tett javaslatot Fodor Roland személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Fodor Rolandot választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság másik alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjára tett javaslatot Hajszán Gyula személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Hajszán Gyulát választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjára tett javaslatot Balla Jenő személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Balla Jenőt választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjára tett javaslatot Táncsics Renátó személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Táncsics Renátót választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjára tett javaslatot Ecker Gyula személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Ecker Gyulát választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjára tett javaslatot Morvay László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Morvay Lászlót választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjára tett javaslatot Weller Ramóna személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal Weller Ramónát választotta meg a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának.

A bizottság tagjainak a megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván!

****

A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjairól szavaznak.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökére tett javaslatot Rózsavölgyi László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Rózsavölgyi Lászlót választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökének.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság alelnökére tett javaslatot Hajszán Gyula személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Hajszán Gyulát választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság másik alelnökére tett javaslatot Kovács László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 18 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Kovács Lászlót választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot Takács Krisztián személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Takács Krisztiánt választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot Bárány István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Bárány Istvánt választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot dr. Lukovics-Németh Bernadett személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal dr. Lukovics-Németh Bernadettet választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot dr. Pergel Elza személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal dr. Pergel Elzát választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot Pusztai Gábor személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Pusztai Gábort választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot Horváth Balázs személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 3 nem, 0 tartózkodó szavazattal Horváth Balázst választotta meg a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság tagjának.

A bizottság tagjainak a megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván!

****

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság személyi összetételére vonatkozó szavazás következik.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnökére tett javaslatot Szeles Szabolcs személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Szeles Szabolcsot választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnökének.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökére tett javaslatot Kovács Tamás személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Kovács Tamást választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökére tett javaslatot Glázer Tímea személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Glázer Tímeát választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökére tett javaslatot Hajtó Péter személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Hajtó Pétert választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökére tett javaslatot Pollreisz Balázs személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Pollreisz Balázst választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjára tett javaslatot Diligens Tibor személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Diligens Tibort választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjára tett javaslatot Kovács László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Kovács Lászlót választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjára tett javaslatot Kertics Diána személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Kertics Diánát választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjára tett javaslatot Takács Miklós személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Takács Miklóst választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjára tett javaslatot Radicsné Csőre Andrea személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Radicsné Csőre Andreát választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjára tett javaslatot Humhál Károly Tiborné személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Humhál Károly Tibornét választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjára tett javaslatot Tompa Mihály személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Tompa Mihályt választotta meg az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

A bizottság tagjainak a megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván!

****

A Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása következik.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság elnökére tett javaslatot Takács Krisztián személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Takács Krisztiánt választotta meg a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság alelnökére tett javaslatot Kovács Tamás személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Kovács Tamást választotta meg a Pénzügyi Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság alelnökére tett javaslatot Rózsavölgyi László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Rózsavölgyi Lászlót választotta meg a Pénzügyi Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Pollreisz Balázs személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 18 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal Pollreisz Balázst választotta meg a Pénzügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Laczkovits-Takács Tímea személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Laczkovits-Takács Tímeát választotta meg a Pénzügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Eőry Csilla személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Eőry Csillát választotta meg a Pénzügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Bazsó Pálné személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Bazsó Pálnét választotta meg a Pénzügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Czupy Imréné személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Czupy Imrénét választotta meg a Pénzügyi Bizottság tagjának.

A bizottság tagjainak a megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván!

****

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjairól szavazzunk.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnökére tett javaslatot Laczkovits-Takács Tímea személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Laczkovits-Takács Tímeát választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnökének.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság alelnökére tett javaslatot Dr. Szálasy László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Dr. Szálasy Lászlót választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság alelnökére tett javaslatot Glázer Tímea személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Glázer Tímeát választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Diligens Tibor személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Diligens Tibort választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Harasztovics István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Harasztovics Istvánt választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Pintér Ádám személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Pintér Ádámot választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Koródi István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 18 igen, 1 nem, 0 tartózkodószavazattal Koródi Istvánt választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Horváth Barbara személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Horváth Barbarát választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjára tett javaslatot Büki Lajosné személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Büki Lajosnét választotta meg a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjának.

A bizottság tagjainak a megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván!

****

A Városstratégiai Bizottság összetételéről szavazzunk.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság elnökére tett javaslatot Dr. Sik Sándor személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Dr. Sik Sándort választotta meg a Városstratégiai Bizottság elnökének.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság alelnökére tett javaslatot Szabó Jenő személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Szabó Jenőt választotta meg a Városstratégiai Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság alelnökére tett javaslatot Bárány István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Bárány Istvánt választotta meg a Városstratégiai Bizottság alelnökének.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Borsi Róbert személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Borsi Róbertet választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Fodor Roland személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodószavazattal Fodor Rolandot választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Pollreisz Balázs személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Pollreisz Balázst választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Béres Andrea személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Béres Andreát választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Tallián István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Tallián Istvánt választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Nagy András személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Nagy Andrást választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Takács Gábor személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 3 nem, 0 tartózkodószavazattal Takács Gábort választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja a Városstratégiai Bizottság tagjára tett javaslatot Barthalos István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodószavazattal Barthalos Istvánt választotta meg a Városstratégiai Bizottság tagjának.

A bizottság tagjainak a megválasztásukhoz gratulál, munkájukhoz sok sikert kíván!

****

164/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökét, alelnökeit, valamint képviselő és nem képviselő tagjait 2019. november 23. napjával az alábbiak szerint választja meg:

elnöke: Borsi Róbert

alelnökei: Szeles Szabolcs

Fodor Roland

képviselő tagjai: Hajszán Gyula

Balla Jenő

nem képviselő tagjai: Táncsics Renátó

Ecker Gyula

Morvay László

Weller Ramóna

2./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnökét, alelnökeit, valamint képviselő és nem képviselő tagjait 2019. november 23. napjával az alábbiak szerint választja meg:

elnöke: Rózsavölgyi László

alelnökei: Hajszán Gyula

Kovács László

képviselő tagjai: Takács Krisztián

Bárány István

nem képviselő tagjai: Dr. Lukovics-Németh Bernadett

Dr. Pergel Elza

Pusztai Gábor

Horváth Balázs

3./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnökét, alelnökeit, valamint képviselő és nem képviselő tagjait 2019. november 23. napjával az alábbiak szerint választja meg:

elnöke: Szeles Szabolcs

alelnökei: Kovács Tamás

Glázer Tímea

Hajtó Péter

Pollreisz Balázs

képviselő tagjai: Diligens Tibor

Kovács László

nem képviselő tagjai: Kertics Diána

Takács Miklós

Radicsné Csőre Andrea

Humhál Károly Tiborné

Tompa Mihály

4./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság elnökét, alelnökeit, valamint képviselő és nem képviselő tagjait 2019. november 23. napjával az alábbiak szerint választja meg:

elnöke: Takács Krisztián

alelnökei: Kovács Tamás,

Rózsavölgyi László

képviselő tagjai: Pollreisz Balázs

Laczkovits-Takács Tímea

nem képviselő tagjai: Eőry Csilla

Bazsó Pálné

Czupy Imréné

5./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnökét, alelnökeit, valamint képviselő és nem képviselő tagjait 2019. november 23. napjával az alábbiak szerint választja meg:

elnöke: Laczkovits-Takács Tímea

alelnökei: Dr. Szálasy László

Glázer Tímea

képviselő tagjai: Diligens Tibor

Harasztovics István

nem képviselő tagjai: Pintér Ádám

Koródi István

Horváth Barbara

Büki Lajosné

6./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Városstratégiai Bizottság elnökét, alelnökeit, valamint képviselő és nem képviselő tagjait 2019. november 23. napjával az alábbiak szerint választja meg:

elnöke: Dr. Sik Sándor

alelnökei: Szabó Jenő

Bárány István

képviselő tagjai: Borsi Róbert

Fodor Roland

Pollreisz Balázs

nem képviselő tagjai: Béres Andrea

Tallián István

Nagy András

Takács Gábor

Barthalos István

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

165/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 57. § (1) bekezdése alapján 2019. november 23. napjával Szabó Jenőt peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnoknak választja meg.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

(Dr. Dézsi Csaba András képviselő úr távozik az ülésről, a Közgyűlés létszáma 18 főre módosul.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 40. § (2) bekezdése értelmében a bizottságok nem képviselő tagjai a megválasztásukat követően kötelesek esküt tenni a képviselő-testület előtt.

Felkéri a megválasztott külsős bizottsági tagokat, valamint a megválasztott tanácsnokot, szíveskedjenek felállni és utána mondani az eskü szövegét azzal, hogy az én szó után mindenki a saját nevét, a tisztség elhangzásánál a saját tisztségét, a bizottsági tag, illetve tanácsnok szót, a végén pedig mindenki lelkiismereti meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot!

Kéri a jelenlévőket szíveskedjenek az eskütételhez felállni!

(Dr. Fekete Dávid alpolgármester előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet Takács Krisztián képviselő utána mond.)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Isten engem úgy segéljen!)”

A jelenlévőket kéri, hogy az esküt állva hallgassák végig.

(Esküokmányok aláírása)

(Dr. Dézsi Csaba András képviselő úr megérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 19 főre módosul.)

****

9. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

166/2019. (XI. 22.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat szociális önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására” és a „Javaslat településképi önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására” című napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 11:08 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, következő közgyűlés az elfogadott munkaterv szerint 2019. december 19-én 10 órakor lesz, és ugyanezen a napon 14.00 órai kezdettel kerül sor a közmeghallgatásra is.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 11:09 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Fekete Dávid s. k.

polgármester helyett alpolgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.