11/2019. (XII. 19.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

11/2019. (XII. 19.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. december 19-én 10:00 órára összehívott és 10:01 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Dézsi Csaba András, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előzetesen jelezte: Fodor Roland

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hajtó Péter

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Truka István, a Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezőőri Szolgálat Győr vezetője,

Sütő Csaba, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr vezetője,

Dr. Palla Roland háziorvos,

a sajtó munkatársai, valamint 5 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 20 fő jelent meg, tehát az testület határozatképes, az ülést megnyitja. Távolmaradásukat előzetesen Fodor Roland képviselő jelentette be.

Az Országgyűlés december 18-át a Nemzetiségek Napjává nyilvánította. Az emléknapra tekintettel a mai közgyűlésen a napirendi pontok tárgyalása előtt kerül sor a 2019. évi „Nemzetiségekért” díjak átadására.

Megkéri Radnóti Ákos alpolgármester urat, ismertesse az elismerések indokolását.

Radnóti Ákos alpolgármester: A közgyűlés felhatalmazása alapján a beérkezett javaslatokat figyelembe véve az idei évben kettő személy elismeréséről született döntés.

Kéri a kitüntetett személyeket, hogy nevük elhangzását követően fáradjanak ki az elismerés átvételére.

Győr Megyei Jogú Város Alpolgármestere Karsai Klára előadóművész, kórusvezető részére a területi és a helyi német nemzetiségi önkormányzatokban végzett kiváló munkája, valamint a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett kiváló előadó művészeti tevékenysége és magas színvonalú kórusvezetői munkája elismeréseként Győr Megyei Jogú Város „Nemzetiségekért” díját adományozza.

****

Győr Megyei Jogú Város Alpolgármestere Agekjan Ajasztan, Győr Megyei Jogú Város Örmény Önkormányzata elnöke részére az örmény nemzetiségi önkormányzat elnökeként az örmény kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett kimagasló munkája elismeréseként Győr Megyei Jogú Város „Nemzetiségekért” díját adományozza.

A kitüntetetteknek gratulál.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és az SZMSZ értelmében a települési képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek. Dr. Sik Sándor képviselő úr az alakuló ülésen, valamint Kertics Diána külsős bizottsági tag a bizottsági tagok megválasztásánál nem tudott jelen lenni, ezért most kerül sor az eskü letételére.

Felkéri Dr. Sik Sándor képviselő urat és Kertics Diána külsős bizottsági tagot, hogy szíveskedjenek felállni eskütétel céljából és a fogadalom szövegét utána mondani azzal, hogy az én szó után a saját nevüket, a tisztség elhangzásánál a saját tisztségüket, illetve az eskü végén pedig lelkiismereti meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot használja, vagy ne használja!

A jelenlévőket kéri, az esküt állva hallgassák végig.

(Dr. Fekete Dávid alpolgármester előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet Dr. Sik Sándor képviselő úr és Kertics Diána bizottsági tag utána mond.)

Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri/ önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Kéri a képviselőket, hogy fáradjanak ki az esküokmány aláírására.

(esküokmány aláírása)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez a képviselők, ahogy az a meghívóban is jelzésre került, a „Javaslat alapítványok támogatására” című, valamint a „Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tisztségviselőinek (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására” előterjesztést. Javasolja a fenti előterjesztés 20. és 21. napirendi pontként történő napirendre vételét.

Ugyancsak az ülés előtt került kiosztásra Dr. Dézsi Csaba András képviselőnek, a „Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára” című előterjesztéséhez tett módosító indítványa, mely a 4. napirendi pont anyagát tartalmazza.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsájtja a módosított napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – a napirendet elfogadta.

170/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2019. december 19-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt főépítész

2. Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 2019. I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

4. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

5. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

6. Javaslat országos és helyi közutak tulajdonjogának rendezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat csereszerződés megkötésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba adására nemzetiségi önkormányzatok részére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2019. évi felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

11. Javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepcióra 2020-2024-es időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

12. Javaslat térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

13. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

14. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

15. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

16. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

17. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

18. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

19. Javaslat Győrben született gyermek után faültetési program elindítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András képviselő

20. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

21. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tisztségviselőinek (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Elmondja, hogy erre a helyrajzi számú telekre már a tavalyi évben is történt egy módosítás és már akkor is kérte, hogy ettől a változtatástól álljanak el, mert a tulajdonosok panasszal érkeztek hozzá ezzel az üggyel kapcsolatban. 2017-ben az ott lakók kötöttek egy előszerződést egy ingatlanfejlesztővel, aki 260 millió forintért vásárolta volna meg tőlük a telket. Előtte többször is egyeztettek az Egyetemmel, hogy igényt tart-e erre a telekre. Az Egyetem akkor nem tartott rá igényt, majd 2017-ben megtörtént ez a változtatási tilalom. Az Egyetem képviselője szóban 60 millió forintról tájékoztatta a tulajdonosokat, de a 260 és a 60 millió forint között hatalmas különbség van. Azt szeretné kérni a Közgyűléstől, hogy ne szavazza meg ezt a napirendi pontot, továbbá az a kérdése, hogy milyen terve van az Egyetemnek ezzel a telekkel? Az Önkormányzat miért tesz erre a területre változtatási tilalmat, az Egyetemhez tartozóan szeretne építeni ott, vagy esetleg lakóházakat vagy garázsokat terveznek oda?

Révi Zsolt, városi főépítész: Elmondja, hogy a változtatási tilalom indokait akkoriban ismertették, a mostani hosszabbításnak az oka és az indoka a képviselő kérdésében is elhangzott, hogy a változtatási tilalmat, a rendezési terv módosításának, felülvizsgálatának és megfelelő állapotba hozásának idejére rendelték el, de a rendezési terv módosítása még nem folyt le. Tehát ha ezt a változtatási tilalmat, akkor jóváhagyta a Közgyűlés akkor most teljesen indokolt a folytatása, hiszen a rendezési tervmódosítás, amihez ezt kötötték még folyamatban van. Ebben az a válasz is benne van, hogy az Egyetemnek szándékai léteznek, de ezeket a szándékokat nyilván pontosítani kell. Azt, hogy szóban mi hangzott el senki sem tudja ellenőrizni, az viszont ellenőrizhető, hogy ez a telek együttes már amióta az Egyetem megalapításra került, Győr az Egyetem terültéhez tartozónak minősítette. A rendezési tervek jogi megoldását időnként változtatni kellett a jogi környezet változása miatt, attól függően, hogy éppen a rendezési tervek és az adott jogszabályi környezet, hogyan tudja deklarálni, hogy egy területegyüttes, ami az Egyetem részét kell, hogy képezze. Az Egyetem vezetősége az elmúlt 3 évben ötször jelezte írásban, hogy szükségük van erre a területre és az Egyetem fejlesztéséhez igényt tartanak rá, de azt is deklarálták írásban, hogy tárgyalásokat folytatnak a tulajdonossal. Az Egyetem vezetése folyamatosan keresi a tulajdonosokat és próbál velük megegyezni, de ismerve a győri ingatlanpiacot sok a spekuláns. Az tény, hogy az Egyetem írásban deklarálta, hogy a fejlesztéséhez erre a területre igényt tartanak és azt is írásba foglalták, hogy tárgyalásokat folytatnak, és azon vannak, hogy a tulajdonosokkal korrekt megállapodást kössenek, ez az egyezség része. A változtatási tilalom ebből a szempontból irreleváns, mert a változtatási tilalom építésjogi kérdés és nem tulajdonosi, tehát megegyezéseket köthetnek, de a változtatási tilalom és a rendezési terv megfelelő állapotba hozásához, lefolytatásához a Közgyűlési jóváhagyásához van kötve.

Balla Jenő, képviselő: Elmondja, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságban már jelezte azt a kérését, hogy ha lehetséges ezekbe az előterjesztésekbe a helyrajzi számot szíveskedjenek kiírni és azt is, hogy melyik utca és hol található az ingatlan, mert ezzel megkönnyítenék a munkájukat.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Köszöni az képviselő úr észrevételét. Annyit tesz hozzá, hogy úgy gondolja, akkor dönt jól a Közgyűlés, ha a Széchenyi István Egyetem fejlődését a továbbiakban is biztosítja. Többek között az Egyetem és ez az együttműködési rendszer teszi naggyá Győrt, mivel az Egyetem folyamatosan fejlődik és újabb területeken újabb épületekkel tudnak megjelenni így természetesen az a jó döntés, ha ezt biztosítják az Egyetemnek. Ilyen értelemben a közérdeket helyezik a magánérdek elé, de a Közgyűlési képviselőknek ez a feladata.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

21/2019. (XII. 19.) RENDELETE

VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Változatási tilalom elrendelése a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokról szóló 32/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet 2020. november 23. napján hatályát veszti.”

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Fekete Dávid s. k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 2019. I. féléves végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

171/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2019. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDLET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondja, hogy a városüzemeltetési költségekre most nagyjából ugyanazt az összeget adják meg a Győr-Szol Zrt.-nek, mint ami a módosításban szerepel. Ebből is látszik, hogy a város vezetése tudatosan alultervezte a költségvetést, hogy utána különböző módon kegyeket tudjon gyakorolni.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Elmondja, hogy a városüzemeltetési költségek esetében a képviselő úr is jól tudja, hiszen jó ideje képviselő, hogy vannak év közben olyan tételek, amikkel előre nem tudnak számolni, mint például azzal, hogy a szúnyogirtásra mennyi forrást kell fordítani, ez minden évben így volt és ez most is így van, mint ahogy azt sem tudja senki megmondani előre, hogy lesz-e hó télen és mennyibe fog annak az eltakarítása kerülni. Azt a gyakorlatot folytatják, amit az elmúlt években is tettek, ezáltal nem alultervezésről van szó, mert nem pótlólagos forrásokat kellett bevonni, hanem arról, hogy egy korrekt elszámolás van a Győr-Szol Zrt. és az Önkormányzat között.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

22/2019. (XII. 19.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2019. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 67.438.754.453 Ft, és

b) bevételi főösszege 67.438.754.453 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, valamint a

f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet,

lép.

2. §

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat költségvetésében megjelenő általános tartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.”

3. §

E rendelet 2019. december 20-án lép hatályba, azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés 2019. október 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Fekete Dávid s. k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A helyi adórendeletek felülvizsgálatÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mint ahogyan az a napirend elfogadásakor is elhangzott, Dr. Dézsi Csaba András képviselő módosító indítványt nyújtott be a „Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára” című előterjesztéshez. Az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően az írásban benyújtott indítvány jegyző általi törvényességi véleményezése megtörtént, a módosító indítványban foglaltakkal egyetért, és azt előterjesztőként befogadja.

Dr. Dézsi Csaba András, képviselő: Elmondja, hogy a javaslat lényege az, hogy az elmúlt években Győr város olyan kondíciókat szerzett gazdasági és adóbevételi téren, hogy megengedhetik, hogy folyamatosan csökkentsék az iparűzési adó mértékét, így a vállalatokat és a cégeket olyan helyzetbe hozzák, hogy egyre inkább tudjanak saját maguk fejleszteni, illetve a dolgozóiknak magasabb bért fizetni. Úgy gondolja, hogy ez egy vállalkozókat vonzó és vállalkozásokat, munkáltatókat segítő adóváltozás volt. A város megérett arra, hogy a 2003 óta nem változtatott rendeletét, ami az építményadót illeti, megváltoztassa, és most a lakók felé is gesztust tudjanak tenni. Meg tudják azt tenni, mert ebben az esetben nem egy jelentős tételről van szó a 25 milliárdos költségvetés tételében, hogy az építményadót, a garázs hétvégi ház tekintetében eltöröljék. Ezt részletesen kifejtette az előterjesztésben és kéri ennek az elfogadását.

Pollreisz Balázs, képviselő: Úgy tudja, hogy a város költségvetése 65 milliárd körül van. Elmondja, hogy elolvasta az eredeti előterjesztést és próbált konzultálni az adós kollégákkal is, úgy gondolja, hogy az eredeti előterjesztés is arról szól, hogy ne történjen semmiféle változtatás, de ezek szerint ez csak egy kampány.

Borsi Róbert, képviselő: A FIDESZ frakció részéről támogatják Dr. Dézsi Csaba András képviselő kezdeményezését. Ahogy a leírásban is szerepel így néz ki egy módosító javaslat, nem bemondásra, hanem alaposan körbejárva, megindokolva és papírra vetve, vagy akár szóban. Ahogy az előterjesztésben is szerepel, ez a változtatás 15.848 adótárgyat érint és ez nagyjából 15.000 győri adóalany. Azt gondolja képviselőként, amint lehetőség van rá és teljesen mindegy, hogy ez milyen időszakban van, ha tudnak adni, akkor azt meg kell tenni, ezt várják évek óta az ellenzéktől is, hogy olyan működőképes javaslatot tegyenek, ami a győriek érdekét szolgálja és ne mindig csak a kritikát fogalmazzák meg. Ő a vásárcsarnok tekintetében is elmondta, hogy teljesen mindegy mikor készül el, de az a győrieknek készül.

Pollreisz Balázs, képviselő: Úgy tudja, hogy a módosító indítványok megtételére szóban is lehetőség van az SZMSZ szerint és ők így is szokták megtenni. Az írásos módosító indítványaikat általában mindig be szokta fogadni a Közgyűlés, csak nem szavazzák meg. Érdekesnek tartja azt, hogy egy képviselő benyújt egy módosító indítványt egy előterjesztésre, ami arról szól, hogy ne történjen meg valami, de az előterjesztésben nem is volt benne az, ami megtörténjen, erre pedig egy másik képviselő elmondja, hogy különben a Közgyűlés akart volna emelni, de képviselő javaslatára nem emeltek.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Elmondja, hogy az eredeti előterjesztésben sem volt szó arról, hogy adót emelnek. Az eredeti javaslat azt tartalmazta, hogy változtatás nélkül menjenek tovább a dolgok 2020-ban Győr városában. Dr. Dézsi Csaba András képviselő erre egy módosító indítványt nyújtott be, amiben azt kérte, hogy az üdülő, illetve a garázs tulajdonosok mentesüljenek az alól az adóteher alól, ami őket építményadóként terheli. Ez körülbelül 15.000 győri polgárnak teszi könnyebbé a mindennapjait a következő esztendőtől. Ezt egy jó és felelősségteljes javaslatnak gondolja, és ezt most úgy mondja, mint aki jó pár éve a város költségvetésének az összeállításáért felel. Ahogy a képviselő úr is elmondta, az a 25 milliárdos adóbevétel, ami beérkezik a városba 1 év alatt, abból nagyságrendileg ötven millió forintnyi kiesést fog ez eredményezni, viszont sokkal inkább könnyebbé teszi a győriek mindennapjait. Mint, ahogy előterjesztőként ő befogadta a módosítást, arra bíztatja a Közgyűlést is, hogy szavazza meg ezt a javaslatot.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Nem érti, hogy miért látja Pollreisz Balázs képviselő társa problémának azt, hogy ha a hétvégi háztulajdonosok nem fizetnek adót. Őt személy szerint is érinti ez kérdés, hiszen ott van a kishegy, a kertváros, és a nagyhegyi részek, ahol általánosságban nem jómódú emberek élnek, hanem többnyire idősek, akik konyhakertnek használják a kertjeiket és az egész nyarat kint töltik. Az ő lehetőségüket is segítené az, hogy az adó nem kerül befizetésre, hanem, a város náluk hagyja ezt a részt. Nem érti, hogy ez miért vita téma. Azt gondolja, hogy ezeknek az embereknek a mindennapi megélhetését igenis támogatni kell. A garázs mellett szintén elfogadja azt, hogy a garázsbérleti díjak, amik az egekig szöktek az elmúlt időszakban, így valamivel olcsóbbak lesznek. Úgy gondolja, hogy Győr megteheti, hogy elengedje ezt az adót, ezek ugyan csak apró lépések, de ezzel is próbálják komfortosabbá tenni az itt élő embereknek a mindennapjait.

Dr. Dézsi Csaba András, képviselő: Lehet, hogy félreérthetően fogalmazott a képviselő úr számára, a 25 millió forintot, azt a helyi iparűzési adó, az építményadó, a kedvezményes garázs, a hétvégi házadó és az idegenforgalmi adó összértékére értette. Tisztában van Győr költségvetésével. Az elmúlt években folyamatosan csökkentették az iparűzési adót. Örül, hogy képviselőtársa mosolyog. Reméli, hogy az ellenzék is megszavazza az előterjesztést.

Pollreisz Balázs, képviselő: Természetesen örül a javaslatnak, és természetesen megszavazzák. A határozati javaslat úgy szól, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem tartja indokoltnak a helyi iparűzési adóról és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Erről szavaznak, az összes többi, amit hozzá tettek, szerinte kampány.

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Az eredeti előterjesztés azt tartalmazta, hogy Győrben három helyi adó van bevezetve, melyeken az Önkormányzat nem kíván változtatni. Dr. Dézsi Csaba András képviselő úr benyújtott egy módosító indítványt, ennek megfelelően kettő adónem esetében fenntartja a Közgyűlés azt, hogy nem kíván változtatni. Ebből az is következik, hogy harmadik esetben változatni kíván. A módosító indítványával ebben az esetben javaslatot is tesz az építményadó módosítására a rendelet előterjesztéssel. Amikor a Közgyűlés szavaz a határozati javaslatról, azt mondja ki, hogy az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó tekintetében nem változtat, az építményadó tekintetében változtatni kíván, ezt csak rendeletben van mód szabályozni. Az építményadó a rendeletben foglaltaknak megfelelően változik.

Borsi Róbert, képviselő: Nem érti, hogy képviselőtársa miért nem azzal állt fel, hogy ez egy remek javaslat, és támogatják.

Kovács László, képviselő: Gratulál az előterjesztéshez, és sajnálja, hogy nem nekik jutott eszükbe.

Szeles Szabolcs, képviselő: A városban tudatos adópolitika folyik. Adóterheket csökkentettek, nem emeltek. Kéri a Közgyűlést és a győrieket, hogy továbbra is támogassák ezt a tudatos adópolitikát.

Dr. Dézsi Csaba András, képviselő: Köszöni Kovács László képviselő úrnak, hogy támogatják az előterjesztést.

Véleménye szerint Pollreisz Balázs képviselő úr nem érti, hogy miről van szó.

Glázer Tímea, képviselő: Természetesen a napirendi pontot megszavazza. Mindent támogat, ami a város lakóinak a javát szolgálja. Kovács László képviselő úrnak elmondja, hogy szerinte ellenzéki képviselőként a hozzászólásaiban az ellenzéket kellene képviselnie.

Borsi Róbert képviselő urat arra kéri, hogy ne általánosítson.

Kovács László, képviselő: Kéri, hogy ne határozzák meg, hogy civileknek, miképpen kellejen viselkedni.

Borsi Róbert, képviselő: Megdöbbent, hogy ellenzéki oldalon megbotránkoznak azon, hogy másnak más véleménye van.

Pollreisz Balázs, képviselő: Korábban is azt mondta, hogy ez az előterjesztés támogatható, és támogatni is fogják. Szerinte viszont felesleges, hiszen az eredetivel megegyezik.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Arra hívja fel a figyelmet, hogy év vége van, és január 1-jével új adóév kezdődik, függetlenül attól, hogy kampány van-e. Ezt az előterjesztést azért kell ebben az időszakban a Közgyűlés elé vinni, mert január 1-je után már csonkaévbe kerülne.

Balla Jenő, képviselő: Biztos abban, hogy itt van az új polgármester is köztük. A kampányt szerinte nem ebben a teremben, hanem odakint kellene folytatni. Kéri a jelölteket, ezt tartsák tiszteletben.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Új szavazást rendel el, Dr. Sik Sándor képviselő úr kérésére. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

172/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nem tartja indokoltnak a helyi iparűzési adóról és az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

23/2019. (XII. 19.) RENDELETE

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ 33/2010. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Adórendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Mentes az adó alól:

a) a magánszemély tulajdonában lévő kizárólag lakás céljára használt építmény,

b) a kizárólag magánszemély tulajdonában álló, üzleti célra nem használt gépjárműtároló, valamint

c) a kizárólag magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló 100 m2-t meg nem haladó építmény, ide nem értve a gépjárműtárolót.

(2) Adómentesség illeti meg a magánszemély adóalanyt, ha olyan gépjárműtárolóban van tulajdoni hányada, amely nem kizárólag magánszemélyek tulajdonában áll, és amelyből egy rész a kizárólagos használatában van, melyet üzleti célra nem használ.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt mentesség alanyát a mentességet megalapozó adótárgy vonatkozásában adatbejelentési kötelezettség nem terheli.”

2. §

Az Adórendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „(2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben foglalt kivétellel”, valamint

c) 5. § a) pontjában „a vállalkozó” szövegrész helyébe „az adóalany”

szöveg lép.

3. §

E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti az Adórendelet 2. § (3)-(4) bekezdése, 4. §-a, valamint 5. § b)-c) pontja.

Dr. Fekete Dávid s. k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Az a kérdése, hogy azért kell-e kitolni a határidőt, mert nem tudja visszafizetni a kölcsönt a Győr-Projekt Kft.? Van-e valamilyen üzleti terv arra, hogy a következő évben ezt a likviditási problémát meg tudják oldani, és mi az oka annak, hogy most nem tudnak fizetni?

Simon Csaba, ügyvezető: Elmondja, hogy nem arról van szó, hogy nem tudják visszafizetni ezt az összeget. Ezt a tagi kölcsönt már a tavalyi évben is kérték, hiszen az évek első negyedévében azok a főbérlőik, akik bérlik a sportlétesítményeket, valamint az általuk üzemeltetett létesítményeket csak május hónapban tudják a bérleti díjakat kifizetni, amelyek a bevételeik egyik részét képezik. A tagi kölcsönnel ennek az átmeneti időszaknak a finanszírozását oldják meg, tehát nem arról van szó, hogy nem tudják visszafizetni, hanem az első negyedéves költségeinek a fedezéséről van szó.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

173/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott 200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forint) tagi kölcsön 194/2018. (XI. 16.) Kgy. határozatban jóváhagyott visszafizetési határidejének 2020. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT országos és helyi közutak tulajdonjogának rendezésÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: A kérdése az lenne, hogy melyik ez a terület, mert a helyrajzi számból neki nem volt egyértelmű, illetve hogy miért kell a csere és, hogy Győrnek miért jó ez a csere?

Dr. Lipovits Szilárd, jegyző: Elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a helyszínt is, ez a 83-as út és az autópálya környékén található ingatlanok tulajdonrendezéséről szól. A Közlekedési Hatóság minősíti át az utakat, önkormányzati közúttá vagy állami közúttá. Az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről előírja, hogy az önkormányzati közútnak önkormányzati tulajdonban, az állami közútnak pedig állami tulajdonban kell állnia. Az átrendeződést követően most következik a tulajdonrendezés.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

174/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő Győr külterület 0103/2 hrsz.-ú, kivett országos közút megnevezésű, Győr külterület 0104/4 hrsz.-ú, kivett autópálya megnevezésű, és a Győr külterület 0105/4 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlanokból kialakuló Győr külterület 0103/4 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 23.476 m2 területű, és Győr külterület 0103/6 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút (kerékpárút) megnevezésű, 1.144 m2 területű és Győr külterület 0104/7 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 21.148 m2 területű ingatlanok tulajdonjogának ingyenes, könyv szerinti értéken történő átvételéhez.

2. A Közgyűlés kijelenti, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező vagyoni körből ingyenesen tulajdonába adott ingatlanokat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegeníti el, a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, valamint állagát megóvja és az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet felé.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt, kialakuló hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során – beleértve szükség szerint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (3) bekezdésében szabályozott eljárást is – teljes jogkörben eljárjon és valamennyi nyilatkozatot és eljárási cselekményt megtegyen.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt, kialakuló hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást és annak esetleges módosításait aláírja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT CSERESZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

175/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 394 hrsz. alatt nyilvántartott, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körből történő kivonásához és az üzleti vagyoni körébe történő átsorolásához, továbbá ezen ingatlan és a Magyar Állam tulajdonában álló győri 4718/18/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, társasház megnevezésű ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó csereszerződés megkötéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értékek figyelembevételével keletkező nettó 20.000.000,- Ft értékkülönbözet és a győri 4718/18/A/2 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értéke után fizetendő áfa megfizetésével, mely a „306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegységen rendelkezésre áll.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó megállapodás esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT önkormányzati tulajdonú helyiségek ingyenes használatba ADÁSÁRA nemzetiségi önkormányzatok részére

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

176/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 4722/8/VII hrsz.-ú, Győr, Szigethy A. u. 109. szám alatt található, 358,77 m² hasznos alapterületű, nem lakás célú helyiség Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adásához hozzájárul a következő általános nemzetiségi önkormányzati választás évének végéig.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 6894 hrsz.-ú, Győr, Liszt F. 1. szám alatt található, 79,0 m² hasznos alapterületű, nem lakás célú helyiség Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adásához hozzájárul a következő általános nemzetiségi önkormányzati választás évének végéig.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7158/6/A/5 hrsz.-ú, Győr, Baross G. u. 29. szám alatt található, 139,18 m² hasznos alapterületű tetőtéri, nem lakás célú helyiség Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adásához hozzájárul a következő általános nemzetiségi önkormányzati választás évének végéig.

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7342 hrsz.-ú, Győr, Kazinczy u. 4. szám alatt található 208 m² hasznos alapterületű, I. emeleti nem lakás célú helyiség Győr Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adásához hozzájárul a következő általános nemzetiségi önkormányzati választás évének végéig.

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 4074/A/22 hrsz.-ú, Győr, Baross G. u. 61-63. szám alatt található, 12,16 m² hasznos alapterületű, nem lakás célú helyiség Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata részére történő ingyenes használatba adásához hozzájárul a következő általános nemzetiségi önkormányzati választás évének végéig.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT kulturális intézmények alapító okiratainak MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

177/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó

a) Újvárosi Művelődési Ház alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal,

b) Győri Balett alapító okiratát a 2. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal,
c) Generációk Háza Művelődési Központ alapító okiratát a 3. sz. mellékletben foglalt Módosító okirat szerinti tartalommal

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2. A Közgyűlés az Újvárosi Művelődési Ház 1/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, a Győri Balett 2/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát, továbbá a Generációk Háza Művelődési Központ 3/A. sz. mellékletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratok adatainak a törzskönyvi nyilvántartásokban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okiratok módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2020. január 3.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

jAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2019. évi felülvizsgálatÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

178/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális szolgáltatási feladatokról szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát küldje meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: 2019. december 31.

3. A Közgyűlés egyetért a 1. sz. melléklet szerinti Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatában foglalt fejlesztési ütemezéssel, és felkéri a polgármestert, hogy az éves költségvetés készítésekor az abban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: a 2020. és 2021. évi költségvetés elkészítésének időpontja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT az idősek életminőségének javítását célzó KONCEPCIÓRA 2020-2024-es időszakra vonatkozóan

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

179/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az „Idősbarát Győr (Városi állapotfelmérés az idősek helyzetéről – Idősek egészségképe és Koncepció az idősek életminőségének javítására Győrben (2020-2024)” című dokumentumot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

180/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjait 2020. január 1. napjától a háziorvosi szolgáltatások térítési díjai tekintetében az 1. számú, a térítéses fogászati ellátások díjai tekintetében a 2. számú melléklet szerint állapítja meg, egyben a 80/2019. (V. 31.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések FELÜLVIZSGÁLATÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

181/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési előirányzatai keretében 2020. évben átvállalja a fogszabályozási szolgálatok és háziorvosi ügyeleti ellátás folyó kiadásai közül: a fűtés, világítás, víz, csatorna, szemétszállítás költségét, a társasházi rendelők közös költségét és a riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartásának költségeit. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók esetében a riasztórendszer felügyeleti díját, a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját, a központi szellőztető rendszerek és az EESZI leltárában nyilvántartott klímaberendezések karbantartásának költségét, továbbá a laborjárat költségeit. A fogászati röntgen esetében az Önkormányzat átvállalja a központi szellőztető rendszerek és valamennyi klíma berendezés áramdíját. Az átvállalt közüzemi költségek, laborjárat költsége és bérleti díjak várható összege együttesen 43.460E Ft.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármester helyett alpolgármestert az 1. pontban foglaltakból eredő változások szerződéseken történő átvezetésére és az 1-6. sz. melléklet szerinti „Egészségügyi feladatok ellátására szóló szerződésmódosítás” megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: 2019. december 31.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármester helyett alpolgármestert, hogy a 2020. évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe a jelen határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségek költségigényét, és építse be azokat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetésébe.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: 2020. évi költségvetés készítésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT háziorvosi munkakör BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

182/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090150 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Lajta utca 36.) 2020. március 1-jétől Dr. Palla Roland lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester helyett alpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

183/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2020. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. I. félévi MUNKATERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

184/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: folyamatos, 2020. június 30-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

185/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

186/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A Győrben született gyermek után faültetési program ELINDÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, képviselő: Elmondja, hogy már egy hónappal ezelőtt megígérte, amikor a képviselőkkel közösen fát ültettek, hogy egy ilyen beterjesztést fog benyújtani a Közgyűlésnek. Azért tartja fontos dolognak, mert aki fát ültet, az a jövőt képviseli, és a jövőnek ültet fát. Fontos, hogy Győrben a zöld területek ne csökkenjenek, hanem növekedjenek. Elindult 2014-ben egy fásítási program, aminek a részeként már jelentősen nőtt a faállomány, de azt is fontosnak tartja, hogy az emberek kötődjenek a zöld területekhez, minden Győrben született ember kötődjön ahhoz, hogy Győr zöld város legyen, és ő ezt próbálja segíteni azzal, hogy magukénak érezve, fát ültethessenek a szülők a Győrben született gyermekek után. A fa jelképe annak, ahogy a fa gyökeret ereszt úgy a gyerekek is gyökeret tudnak ereszteni Győrben, és még ha el is kerülnek innen, a gyökereik ide vissza fogják húzni őket. Kéri az előterjesztés támogatását.

Glázer Tímea, képviselő: Nagyon örül ennek a napirendi pontnak és teljes mértékben támogatja, annál inkább is mivel az augusztus elején polgármesterjelöltként meghirdetett programja egyik pontja volt, hogy minden születendő gyermek után ültessenek fát és nagyon örül neki, hogy Dr. Dézsi Csaba András képviselő társa is bevette ezt a programjába. Azt gondolja, hogy ezt Pollreisz Balázs képviselő társa is támogatja ezt mivel együtt indultak, így az ő programja is volt augusztusban.

Pollreisz, képviselő: Mint, ahogy a képviselő asszony is elmondta örül ennek a programnak, támogatja és egyetért vele.

Dr. Dézsi Csaba András, képviselő: Örül annak, hogy az ellenzék is támogatja az előterjesztést. Egy idézetet mond el: „És nem elég akarni: de tenni, tenni kell”.

Borsi Róbert, képviselő: Annyit tesz hozzá az ellenzéki képviselő tárainak, hogy nem csak beszélni kell róla, hanem előterjesztést, javaslatot is kell tenni.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

187/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, a 2020. január 1-jét követően Győrben született azon gyermek családja részére, akinek a születésekor legalább egyik szülője győri állandó lakóhellyel rendelkezik, az önkormányzat felajánl egy facsemetét elültetés céljából. A facsemete igénylésére az év első felében született gyermek esetében az őszi fásítási időszakban, az év második felében született gyermek esetében a tavaszi fásítási időszakban van lehetőség. A facsemete elültethető magánterületen, amennyiben az igénylő család nem él ezzel a lehetőséggel, a facsemete elültetéséről az önkormányzat gondoskodik a fásítási program keretében.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont megvalósításával kapcsolatos szabályokat a megvalósításban közreműködő szervek bevonásával 2020. március 31. napjáig dolgozza ki.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

188/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő „305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére a „Győr-Újvárosi Gyerekekért” Alapítvány (9025 Győr, Kossuth L. u. 13., adószám: 18530014-1-08) 1.000.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Pressley Ridge Programban szereplő célok megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő „305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján” tervezési jogcím terhére az Egyetemi Zenei Alapítvány (9026 Győr, Egyetem tér 1., adószám:18985029-1-08) 4.000.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, az alapítvány működésének támogatása, művészeti programjai megvalósítása céljából.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés az 1-2. pontokban meghatározott támogatások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

305332 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján: + 5.000.000 Ft

308131 Az év során a polgármester hatáskörében

felhasználható elkülönített előirányzat: – 5.000.000 Ft

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri az alpolgármestert az 1-2. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2020. január 7.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tisztségviselőinek (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztásÁRA és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyásÁRA

Pollreisz Balázs, képviselő: Ahogyan az elmúlt időszakban is, a Győr-Szol Zrt. felügyelőbizottságában mindig is volt ellenzéki delegált, a mostani delegálás során is felmerült igényként és felajánlásként is. Borsi Róbert frakcióvezető úrral meg is kezdődtek a tárgyalások ahol, mint ellenzéki képviselők leültek és javaslatokat, ajánlatokat kértek, hogy milyen helyeket ajánlanának nekik, de csak egy felügyelőbizottsági helyet ajánlott fel a FIDESZ frakció. Azt kérték a tárgyalások során, hogy szeretnék látni, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának az intézményei, cégei, hova delegálnak és hány főt, valamint, hogy ebből összességében mennyi az, amit a FIDESZ frakció úgy gondol, hogy az ellenzéknek felajánlanak. Ezek tudatában tudnak egymással is megegyezni arról, hogy kit hova, miként tudjanak delegálni, valamint egy másik kérésük is volt, mert ezek a lejárati idők különböző időpontokban vannak. Ők azt a javaslatot tették, hogy fontolják meg, hogy esetleg ezeket a felügyelőbizottságokat a ciklus kezdetén – hiszen általában a mindenki 5 évre van megválasztva – hívják vissza és egy teljesen új felügyelőbizottságok hozzanak létre. Onnan kezdve viszont a következő 5 éves választási ciklusok után is folyamatosan tud működni ez a rendszer, hogy egy új választás után új delegálások történnek. A három kérdésükből egyre kaptak választ és arra is csak félig, hogy összességében a FIDESZ frakció mennyi helyet gondol átadni az ellenzéknek. Ez hét felügyelőbizottsági hely és azt is csak úgy, ha együtt megegyeznek, valamint kaptak egy listát is, hogy kik ne legyenek. Amikor ezt a listát megkapták azonnal vissza is utasította azt azzal, hogy ne válogassanak a személyek között. Mivel nem kaptak választ a kérdéseikre, így megegyezni sem tudtak, most pedig azt látja, hogy van egy beterjesztés, ahol fel vannak töltve a felügyelőbizottsági helyek, tudomása szerint ellenzéki delegált nélkül. Arra vár választ, hogy ezt hogyan képzelik el, hogy a FIDESZ frakció felügyeli a FIDESZES Önkormányzat által vezetett cég működését, vagy próbál megállapodni az ellenzékkel?

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy a külsős bizottsági tagi helyek elosztásakor is meg volt ez a megbeszélés és továbbra is üresen van tartva két hely, ami még további betöltésre vár, ezt itt most felölteni ellenzéki képviselőkkel nem tudják a jogaszályok miatt, tehát ezért kellett most feltölteni. Elmondja, hogy amint megegyeztek az ellenzéki képviselők, természetesen az ellenzéki delegáltat ki fogják cserélni az egyik most megválasztott felügyelőbizottsági tagra.

Borsi Róbert, képviselő: Elmondja, hogy ugyan úgy, ahogy egyébként a külsős bizottsági tagok esetében is megtették azt a javaslatot, hogy az arányok tekintetében az ellenzéknek biztosítani tudnak helyet, de a mai napig nincs megállapodás. Múlt héten, szerdán 10 órakor a Zechmeister teremben kezdeményezett egy tárgyalást az ellenzéki képviselőkkel, abból hatan voltak jelen. Egyetlen egy dolog miatt híva össze ezt az egyeztetést, az a Győr-Szol Zrt. felügyelő bizottsága volt, mert annak tagjainak megbízatás decemberben lejár. Nem volt szó több felügyelőbizottságról. Azért csak egy helyet ajánlottak fel, mert az ellenzéknek eddig is egy helye volt ebben a felügyelőbizottságban, nem volt több, és összesen is csak hat tagú, amiből kettőt a dolgozói állomány tölt fel. Ezt az arányt most is megtartották, azt az egyet kérték az ellenzéktől, hogy ebben állapodjanak meg. Az ellenzék intézett felé egy olyan kérést, hogy meg tudnák-e kapni azt, azért hogy adott esetben könnyebb legyen helyezkedni, hogy a többi felügyelő bizottságba mi volt az eddigi arány. Ő elmondta, hogy ezen továbbra sem kívánnak változtatni, és ugyan úgy megadják az ellenzéki képviselőknek azokat a helyeket, amiket eddig megadtak, így tulajdonképpen furcsa volt ennek az ellenkezőjét hallani a képviselő úrtól. Ezt ő meg is küldte annyi különbséggel, hogy azt mondta, hogy várhatóan szerdán vagy csütörtökön tudja megküldeni, és azt is hozzá tette, hogy ebben ő csak segíteni tud, mert amit ők kérnek tőle, azok nyilvános adatok, tehát a nyilvántartásban is meg tudták volna nézni így nem csúsztak volna ki a határidőből. Arra kíváncsi, hogy a februári Közgyűlésre meg tudnak-e állapodni, és ha igen, akkor szeretne velük megállapodni akár ebben, akár a külsős bizottsági helyek tekintetében. Amit alpolgármester úr is elmondott világos, tehát abban az esetben, ha megvan a megállapodás, akkor meg tudnak egyezni. Annyit még hozzátesz, hogy most azért a Győr-Szol Zrt.-ről beszélnek, mert annak járt le a felügyelő bizottsági tagsága, a többi nem járt le. Abban még nem született döntés részükről, hogy ezt egyben megoldják-e, visszahívják-e a tagokat vagy delegálnak-e tagokat, egyelőre ez az egy, ami sürgős volt az év végén.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Azt gondolja, hogy ez egy korrekt javaslat volt, hogy az ország legnagyobb közszolgáltató cégének felügyelőbizottsági tagságába egy ellenzéki képviselő bekerüljön, és ezt a lehetőséget meg is adták az ellenzéknek, de ők nem éltek vele. Azt gondolja, hogy ha felajánlottak egy felügyelő bizottsági helyet, azzal élni kellett volna. Azt gondolja, hogy ezt csak arra használta ki az ellenzék, hogy elmondhassa, hogy a FIDESZ nem kíván velük együttműködni, márpedig igenis megtörtént az egyeztetés, és kéri, ha ilyen javaslat van, ne arról vegyenek példát, ami Budapesten is történik, mert ott számtalan önkormányzatnál semmilyen felügyelőbizottsági tagságban semmilyen FIDESZES képviselőt nem ültettek be, sőt 10, 20, 30 éve levitézlett embereket hoztak vissza ebbe a rendszerbe. Azt gondolja, hogy ők korrekten éltek ezzel a lehetőséggel, de az ellenzék nem élt vele, de a lehetőség továbbra is fennáll.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Elmondja, hogy tulajdonképpen a Közgyűlés összetétele, az arányokat tekintve változatlan az előző ciklushoz képest, éppen ezért úgy gondolták, hogy a külsős bizottsági tagoknál és a felügyelő bizottsági helyek elosztásánál is ezt veszik alapul és ez egy abszolút korrekt javaslat. Bízik benne, hogy áttekintik, összeülnek az ellenzéki képviselőtársai és fel tudják osztani egymás között ezeket a lehetőségeket. Amikor megállapodtak, a FIDESZ frakció azonnal lépni tud ebben az ügyben és természetesen fel fogják tölteni a helyeket.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti javaslatot.

A szavazás személyenként történik.

Szavazásra bocsátja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottság tagjára tett javaslatot Szabó Jenő István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Szabó Jenő Istvánt megválasztotta a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába.

Szavazásra bocsátja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottság tagjára tett javaslatot Horváth Károlyné személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Horváth Károlynét megválasztotta a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába.

Szavazásra bocsátja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottság tagjára tett javaslatot Dr. Szálasy László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Dr. Szálasy Lászlót megválasztotta a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába.

Szavazásra bocsátja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottság tagjára tett javaslatot Morvay László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Morvay Lászlót megválasztotta a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába.

Szavazásra bocsátja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottság tagjára tett javaslatot Virág László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Virág Lászlót megválasztotta a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába.

Szavazásra bocsátja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottság tagjára tett javaslatot Tóth Viktória Mária személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Tóth Viktória Máriát megválasztotta a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy az utóbbi két személy a munkavállalói delegált a felügyelőbizottságban.

Szavazásra bocsátja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. könyvvizsgálójára tett javaslatot a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., Dr. Szabó István személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal Dr. Szabó Istvánt választotta meg a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. könyvvizsgálójának.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3-6-os pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslat 3-6-os pontját.

189/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra

- Szabó Jenő István (anyja neve: Radics Éva) 9019 Győr, Tiborc u. 4. sz. alatti lakost,

- Horváth Károlyné (anyja neve: Mészáros Márta) 9026 Győr, Leibstück M. u. 5. sz. alatti lakost,

- Dr. Szálasy László (anyja neve: Kelemen Zsófia) 9023 Győr, Lázár V. u. 30. sz. alatti lakost,

- Morvay László (anyja neve: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22. sz. alatti lakost,

- Virág László (anyja neve: Bognár Rózsa) 9024 Győr, Kormos I. u. 4. IV/18. sz. alatti lakost és

- Tóth Viktória Mária (anyja neve: Gergely Mária) 9024 Győr, Bartók B. u. 10/A. II/6. sz. alatti lakost

választja meg.

A felügyelőbizottság elnöke és a tagok tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban a részvénytársaságokra vonatkozóan rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. könyvvizsgálójának a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. Szabó István [kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.]) választja meg, 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra, havi 80.000,-Ft+áfa, azaz nyolcvanezer forint + áfa összegű díjazás megállapítása mellett.

3.) A Közgyűlés a korábbi tisztségviselők megbízatásának lejárta és az új tisztségviselők megválasztása között eltelt időszak alatt a felügyelőbizottság által esetlegesen hozott döntéseket, valamint a könyvvizsgáló által a Zrt.-vel összefüggésben esetlegesen tett intézkedéseket hatályosként és érvényesnek fogadja el.

4.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya 9./ pont 9.7. alpontját, valamint a 10./ pont 10.1. alpontját a következők szerint módosítja:

„9.7. A felügyelőbizottság tagjai:

Szabó Jenő István

Anyja neve: Radics Éva

Lakcím: 9019 Győr, Tiborc u. 4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Dr. Szálasy László

Anyja neve: Kelemen Zsófia

Lakcím: 9023 Győr, Lázár V. u. 30.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Horváth Károlyné

Anyja neve: Mészáros Márta

Lakcím: 9026 Győr, Leibstück M. u. 5.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Morvay László

Anyja neve: Veller Jolán

Lakcím: 9026 Győr, Galántai u. 22.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Virág László

Anyja neve: Bognár Rózsa

Lakcím: 9024 Győr, Kormos I. u. 4. IV/18.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Tóth Viktória Mária

Anyja neve: Gergely Mária

Lakcím: 9024 Győr, Bartók B. u. 10/A. II/6.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.”

„10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

cégjegyzékszáma: Cg.08-09-004846

engedély száma: 000525

adószáma: 11401247-2-08

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Dr. Szabó István (1962.09.11.)

anyja neve: Baranyai Mária

lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

Kamarai száma: 004455.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.”

5.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tisztségviselőinek változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester helyett az alpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: 2020. január 18.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni.

Tájékoztatja képviselő társait, hogy az ülés előtt kerültek átvételre a vagyonnyilatkozat benyújtásához szükséges nyomtatványokat. Mindenkit kér, hogy zárt borítékban 2020. január 31-ig szíveskedjenek leadni az Aljegyzői Titkárságon.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a mai, 14:00 órakor kezdődő közmeghallgatást követően a munkaterv szerint 2020. február 28-án 10 órakor lesz a következő közgyűlés.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván! Kéri képviselőtársait, hogy fogadják szeretettel a részükre készített ajándékcsomagot.

A Közgyűlést 11:03 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Fekete Dávid s. k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.