175/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

175/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

Csereszerződés megkötése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

7. NAPIRENDI PONT

Csereszerződés megkötése

175/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló győri 394 hrsz. alatt nyilvántartott, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körből történő kivonásához és az üzleti vagyoni körébe történő átsorolásához, továbbá ezen ingatlan és a Magyar Állam tulajdonában álló győri 4718/18/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, társasház megnevezésű ingatlanok tulajdonjogára vonatkozó csereszerződés megkötéséhez az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értékek figyelembevételével keletkező nettó 20.000.000,- Ft értékkülönbözet és a győri 4718/18/A/2 hrsz.-ú ingatlan forgalmi értéke után fizetendő áfa megfizetésével, mely a „306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegységen rendelkezésre áll.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó megállapodás esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.