182/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

182/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

Háziorvosi munkakör betöltése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

14. NAPIRENDI PONT

Háziorvosi munkakör betöltése

182/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a 080090150 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Lajta utca 36.) 2020. március 1-jétől Dr. Palla Roland lássa el a háziorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester helyett alpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. sz. melléklet

Előszerződés

Egészségügyi feladatok ellátására

Mely létrejött Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviseli Dr. Fekete Dávid polgármester helyett alpolgármester- továbbiakban: Önkormányzat -, másrészről: Dr. Palla Roland között az alábbi feltételek szerint:

1. Szerződő felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdésében meghatározott és a területileg illetékes győri önkormányzatot terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében az 1997. évi CLIV. törvényben, az 1997. évi LXXXIII. törvényben és annak végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak szerint együttműködnek.

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi, fogorvosi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet 1. sz. mellékletének 13. pontjában meghatározott 080090150 praxisszámú háziorvosi alapellátási körzetben Dr. Palla Rolandot háziorvosként foglalkoztatja, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben szabályozott praxisjog megszerzése esetén, a háziorvosi feladatok ellátására megkötött ellátási szerződés keretében.

3. A szerződéskötés további feltétele az egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megléte.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat ellátásának legkorábbi kezdő időpontja a …………………… Kgy. sz. határozat szerinti 2020. március 1.

5. Jelen szerződés 4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.

Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették.

Győr, ……….. év ……………….. hó …. nap

Dr. Palla Roland

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

részéről

Szakmai szempontból felülvizsgálva: Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem: ……………………

A szerződést kapja:

1. sz. példány Irattár

2-3 sz. példány Szolgáltatást végző

4. sz. példány Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11.

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.