189/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

189/2019. (XII. 19.) Kgy határozat

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tisztségviselőinek (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2019. december 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

21. NAPIRENDI PONT

A GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tisztségviselőinek (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyása

189/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. felügyelőbizottságába 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra

- Szabó Jenő István (anyja neve: Radics Éva) 9019 Győr, Tiborc u. 4. sz. alatti lakost,

- Horváth Károlyné (anyja neve: Mészáros Márta) 9026 Győr, Leibstück M. u. 5. sz. alatti lakost,

- Dr. Szálasy László (anyja neve: Kelemen Zsófia) 9023 Győr, Lázár V. u. 30. sz. alatti lakost,

- Morvay László (anyja neve: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22. sz. alatti lakost,

- Virág László (anyja neve: Bognár Rózsa) 9024 Győr, Kormos I. u. 4. IV/18. sz. alatti lakost és

- Tóth Viktória Mária (anyja neve: Gergely Mária) 9024 Győr, Bartók B. u. 10/A. II/6. sz. alatti lakost

választja meg.

A felügyelőbizottság elnöke és a tagok tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban a részvénytársaságokra vonatkozóan rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. könyvvizsgálójának a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. Szabó István [kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.]) választja meg, 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra, havi 80.000,-Ft+áfa, azaz nyolcvanezer forint + áfa összegű díjazás megállapítása mellett.

3.) A Közgyűlés a korábbi tisztségviselők megbízatásának lejárta és az új tisztségviselők megválasztása között eltelt időszak alatt a felügyelőbizottság által esetlegesen hozott döntéseket, valamint a könyvvizsgáló által a Zrt.-vel összefüggésben esetlegesen tett intézkedéseket hatályosként és érvényesnek fogadja el.

4.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya 9./ pont 9.7. alpontját, valamint a 10./ pont 10.1. alpontját a következők szerint módosítja:

„9.7. A felügyelőbizottság tagjai:

Szabó Jenő István

Anyja neve: Radics Éva

Lakcím: 9019 Győr, Tiborc u. 4.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Dr. Szálasy László

Anyja neve: Kelemen Zsófia

Lakcím: 9023 Győr, Lázár V. u. 30.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Horváth Károlyné

Anyja neve: Mészáros Márta

Lakcím: 9026 Győr, Leibstück M. u. 5.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Morvay László

Anyja neve: Veller Jolán

Lakcím: 9026 Győr, Galántai u. 22.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Virág László

Anyja neve: Bognár Rózsa

Lakcím: 9024 Győr, Kormos I. u. 4. IV/18.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

Tóth Viktória Mária

Anyja neve: Gergely Mária

Lakcím: 9024 Győr, Bartók B. u. 10/A. II/6.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.”

„10.1. A társaság Alapítója könyvvizsgálót választ határozott időre, de legfeljebb öt év időtartamra.

RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.

székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

cégjegyzékszáma: Cg.08-09-004846

engedély száma: 000525

adószáma: 11401247-2-08

A könyvvizsgálatért felelős személy:

Dr. Szabó István (1962.09.11.)

anyja neve: Baranyai Mária

lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

Kamarai száma: 004455.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.

A megválasztott könyvvizsgálóval az igazgatóság elnöke köt szerződést a Polgári jog általános szabályai szerint.”

5.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. tisztségviselőinek változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester

Határidő: azonnal

6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármester helyett az alpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester helyett alpolgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elnök-vezérigazgatója

Határidő: 2020. január 18.

K.m.f.

Dr. Fekete Dávid s.k.

polgármester helyett alpolgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály (az érintettek értesítésére is)

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.