15/2020. (I. 31.) Kgy határozat

15/2020. (I. 31.) Kgy határozat

Wuhan, Győr testvérvárosának támogatása a koronavírus elleni küzdelemben

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. január 31-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

10. NAPIRENDI PONT

Wuhan, Győr testvérvárosának támogatása a koronavírus elleni küzdelemben

15/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Vöröskereszt Kína Wuhan ágazatát 3.000.000,- forinttal támogatja a Koronavírussal szembeni védekezésben

2. A Közgyűlés az előző pontban foglalt pénzügyi feladat teljesítésére 3.000.000,- Ft-ot, azaz hárommillió forintot biztosít a 2020. évi költségvetésben elfogadásra kerülő „Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék” megnevezésű kiadási jogcím terhére.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átutalással történő átadására Vöröskereszt Kína Wuhan ágazata részére pénzeszközátadási megállapodás megkötése és elszámolási kötelezettség nélkül.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jegyző

Aljegyző

Jogi és Önkormányzati Osztály

Városépítési Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.