5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2020.IV.1. – 2020.IV.1.

Időállapot váltás:
2020.IV.1. – 2020.IV.1.
2020.IV.2. -

5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gyermektáborban a tanulónak a nyári táboroztatás igénybevétele során a tárgyévre vonatkozó gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjának a megállapítása legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig történik meg. A térítési díj turnusra vonatkozóan fizetendő meg. A térítési díj mértéke a gyermektábor tárgyévet megelőző évi működési kiadásainak egy férőhelyre és tíz turnussal számolva az egy turnusra vonatkozó működési kiadásainak 43%-a.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 5/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak

 1. Óvoda  
 1.1. Egész nap  390
 1.2. Ebéd  246
   
 2. Általános iskola  
 2.1. Napközi  562
 2.2. Ebéd  350
 2.3. Tízórai  124
 2.4. Uzsonna  88
   
 3. Középiskola  
 3.1. Egész nap  778
 3.2. Ebéd  372
 3.3. Reggeli  162
 3.4. Vacsora  244
   
 4. Gyermektábor  
 4.1. Reggeli  222
 4.2. Ebéd  354
 4.3. Uzsonna  178
 4.4. Vacsora  250
   
 5. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
 5.1. Óvoda – egész nap  390
 5.2. Óvoda – ebéd  246
 5.3. Óvoda – kollégium  576
 5.4. Iskola – egész nap  562
 5.5. Iskola – ebéd
5.6. Iskola – kollégium
5.7. Gyermekotthon
 350
678
678

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelettervezet címe:  A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) GYMJVÖ. rendelet módosításáról.
 Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 A nyersanyagnormák és rezsiköltségek változása a térítési díjak összegeit is érinti. Emiatt szükséges a rendelet mellékletének változtatása.

 Nincs  Nincs  Nincs  Nincs
 A rendelet megalkotása szükséges, mert: A 2020. április 1. napjától alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról, valamint rezsiköltségekről szóló döntés miatt szükséges. A nyersanyagnormák és rezsiköltségek változása a térítési díjak összegeit is érinti.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Az önkormányzat feladatkörébe tartozó, gyermekétkezetésben érintett
intézmények a nyersanyagnormák illetve a rezsiköltség változásában történt árváltozásokat nem tudják érvényesíteni a térítési díjakban.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott
 Pénzügyi:
Adott.

Általános indokolás

Az intézményeknél biztosított étkeztetés során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésére, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben meghatározott élelmiszer-felhasználási előírásokra. Ezen szabályok betartása miatt szükséges az önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosításai.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Rendelkezik a gyermektáborban a tárgyévre vonatkozó gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díj mértékének nagyságáról.

a 2. §-hoz

Az alaprendelet 1. mellékletét módosítja.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

az 1. melléklethez

Az önkormányzat által működtetett intézményekben, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos 2020. április 1. napjától alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormák, valamint rezsiköltségek alapján számított, étkezésért fizetendő térítési díjakat tartalmazza.

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.