30/2020. (II. 28.) Kgy határozat

30/2020. (II. 28.) Kgy határozat

A 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítása, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívása és új tag megválasztása, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. február 28-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

16. NAPIRENDI PONT

A 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítása, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívása és új tag megválasztása, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyása

30/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből – eddig végzett munkáját megköszönve – 2020. február 29. napjával, Szabó Róbert Kálmán 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakost visszahívja.

2.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába 2020. március 1. napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2021. március 28. napjáig terjedő határozott időtartamra, Árpád Sándor Béláné (anyja neve: Szeder Borbála, született: Nagybajcs, 1944. szeptember 21.) 9027 Győr, Ipar u. 49/A. III. emelet 49. sz. alatti lakost választja meg.

A felügyelőbizottsági tag tevékenységét az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan – rögzített tiszteletdíj mellett végzi.

3.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata VI. fejezetének 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3./ Felügyelő Bizottság:

A Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:

2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig:

1./ Morvay László (an.: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22.,

2./ dr. Sík Sándor (an.: Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. és

2020. március 1. napjától 2021. március 28. napjáig:

3./ Árpád Sándor Béláné (an.: Szeder Borbála) 9027 Győr, Ipar u. 49/A. III. emelet 9.

szám alatti lakosok.

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság elnökévé, 2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig Morvay Lászlót jelöli ki.”

Az Alapító Okiratnak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. március 28.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.