0205/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0205/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében határozta meg ellátási formánként a saját főzőkonyhával rendelkező intézmények esetében, illetve a vásárolt élelmezés esetén alkalmazandó étkezésért fizetendő térítési díjak összegeit. Szintén e rendelet szabályozza Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában a gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díj mértékét is.

A közétkeztetést biztosító főzőkonyhák és vállalkozások az élelmiszer-beszerzéseiket közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződésekben foglaltak, valamint piackutatás alapján végzik, kedvező árfekvésű és minőségben megfelelő termékek kiválasztásával. A szállítási szerződésekben rögzítésre került, hogy a szerződő felek az étkeztetés vonatkozásában elfogadják a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által megállapított nyersanyagnormákat és rezsiköltségeket.

2019. évben az élelmiszerek fogyasztói ára átlagosan 5,4%-kal emelkedett. A felhasználás során prioritást élvező élelmiszerek közül a sertéshús 9,4%-kal, a friss zöldségek 22%-kal, a liszt 9,2%-kal, a kenyér és péksütemények átlagosan 7,2%-kal emelkedtek.

Az intézményeknél biztosított étkeztetés során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésére, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben meghatározott élelmiszer-felhasználási előírásokra. A korszerű táplálkozást preferáló előírásoknak megfelelő közétkeztetési étlapok készítése során a magasabb minőségű nyersanyagok használata költségnövekedéssel jár.

Az óvodások, de főként az iskoláskorúak körében az utóbbi időszakban jelentősen megemelkedett a diétás étkezés biztosítása iránti igény. A diétás ételek készítéséhez használt alapanyagok fogyasztói ára meghaladja a hagyományos ételek készítéséhez használt alapanyagok árát.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az 1. számú melléklet szerint az élelmezési nyersanyagnormákat 4,8% és 6,9% közötti mértékkel emelje meg. (A rezsiköltség számítási alapja a nyersanyagnorma.)

Az élelmezési nyersanyagnorma emelése 2020. évben – a 2. számú mellékletben található kimutatás szerint – az önkormányzatnak várhatóan 37.900 e Ft kifizetendő többlettámogatást jelent.

A nyersanyagnormák és rezsiköltségek változása a térítési díjak összegét is érinti. A fenti döntés meghozatala esetén szükséges a térítési díjak megállapításainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet mellékletének módosítása.

A gyermektáborban a tárgyévre vonatkozó gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj mértékét turnusonként (10 turnus/év) a gyermektábor tárgyévet megelőző évi működési kiadásainak egy férőhelyre számított hányada határozza meg. Ez a hányad a számítottak alapján a rendeletben rögzített 47%-ról 43%-ra változna.

A fentiek alapján indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek a következő határozati javaslat és az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt, 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat és a rezsiköltségeket az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2020. április 1-jétől.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. február 6.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

3. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének

……/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló

18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gyermektáborban a tanulónak a nyári táboroztatás igénybevétele során a tárgyévre vonatkozó gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjának a megállapítása legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig történik meg. A térítési díj turnusra vonatkozóan fizetendő meg. A térítési díj mértéke a gyermektábor tárgyévet megelőző évi működési kiadásainak egy férőhelyre és tíz turnussal számolva az egy turnusra vonatkozó működési kiadásainak 43%-a.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a ……/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak

 1. Óvoda  
 1.1. Egész nap  390
 1.2. Ebéd  246
   
 2. Általános iskola  
 2.1. Napközi  562
 2.2. Ebéd  350
 2.3. Tízórai  124
 2.4. Uzsonna  88
   
 3. Középiskola  
 3.1. Egész nap  778
 3.2. Ebéd  372
 3.3. Reggeli  162
 3.4. Vacsora  244
   
 4. Gyermektábor  
 4.1. Reggeli  222
 4.2. Ebéd  354
 4.3. Uzsonna  178
 4.4. Vacsora  250
   
 5. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
 5.1. Óvoda – egész nap  390
 5.2. Óvoda – ebéd  246
 5.3. Óvoda – kollégium  576
 5.4. Iskola – egész nap  562
 5.5. Iskola – ebéd
5.6. Iskola – kollégium
5.7. Gyermekotthon
 350
678
678
   

Általános indokolás

Az intézményeknél biztosított étkeztetés során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdésére, valamint a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben meghatározott élelmiszer-felhasználási előírásokra. Ezen szabályok betartása miatt szükséges az önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosításai.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Rendelkezik a gyermektáborban a tárgyévre vonatkozó gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díj mértékének nagyságáról.

a 2. §-hoz

Az alaprendelet 1. mellékletét módosítja.

a 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

az 1. melléklethez

Az önkormányzat által működtetett intézményekben, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos 2020. április 1. napjától alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormák, valamint rezsiköltségek alapján számított, étkezésért fizetendő térítési díjakat tartalmazza.

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.