0207/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0207/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előterjesztése

Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 17.) önkormányzati rendeletben szabályozott ellátások hatékony támogatást biztosítanak a rászorulók számára.

A módosítás a rendelet hatályba lépése óta eltelt időszakban felmerült észrevételek, gyakorlati munka során szerzett tapasztalatok alapján módosítja a szociális ellátásokra vonatkozó szabályozást. Tekintettel arra, hogy a nyugdíjminimum összege az elmúlt években nem változott, viszont a szociálisan rászorult kérelmezők jövedelmét képező minimálbér minden évben emelkedett, gondoskodnunk kellett a jövedelemhatárok tényleges bérekhez történő igazításáról. A jövedelemszámítás tekintetében ezért a mindenkori minimálbér bruttó összegéhez kötött, százalékos mértékben meghatározott jövedelemhatárok meghatározásával kívánjuk – a rossz anyagi helyzetben élő személyek részére – továbbra is biztosítani az egyszeri és a rendszeres támogatások megállapítását.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §-a rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladatairól. A jogszabály értelmében a fenntartó kötelezettsége az intézményi térítési díj meghatározása, melynek tárgyév április 1-jéig kell eleget tenni. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2020. január 1. napján hatályba lépett változása értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén is ellátási napra vetítve kell megállapítani, ezért a rendelet 3. mellékletében meghatározott térítési díjak ennek megfelelően kerültek meghatározásra.

A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény lehetővé teszi, hogy az étkeztetés térítési díján felül a gondozásért is intézményi térítési díj kerüljön megállapításra. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete, azonban a szabályozás lehetőséget biztosít az így megállapított térítési díjnál alacsonyabb összegű térítési díj megállapítására is. A családok terhelhetőségét figyelembe véve az elmúlt évekhez hasonlóan javasoljuk, hogy a Tisztelt Közgyűlés a bölcsődei ellátás során biztosított gondozásért ne állapítson meg térítési díjat.

Az idős és a hajléktalan személyek számára biztosított szociális szolgáltatások térítési díját a nyugdíjemeléshez közelítő mértékben javasoljuk emelni.

A szolgáltatások önköltségét az előterjesztés 1. számú melléklete, a rendelet módosításának tervezetét a 2. számú melléklete tartalmazza.

A fentiek alapján a Bizottság indítványozza a Tisztelt Közgyűlésnek a rendelet módosításának elfogadását.

Győr, 2020. február 17.

Laczkovits-Takács Tímea

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

elnöke

1. számú melléklet

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjának megállapításakor figyelembe vett, becsült szolgáltatási önköltség – 2020

1. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

1.1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

1.1.1. étkezéssel

1.1.1.1. Apáca utca 4.007.149,- Ft/fő/év, 333.929,- Ft/fő/hó

1.1.1.2. Kálóczy tér 3.225.561,- Ft/fő/év, 268.797,- Ft/fő/hó

1.1.1.3. Mohi utca 3.910.551,- Ft/fő/év, 325.879,- Ft/fő/hó

1.1.1.4. Cuha utca 3.485.543,- Ft/fő/év, 290.462,- Ft/fő/hó

1.1.2. étkezés nélkül

1.1.2.1. Apáca utca 3.505.973,- Ft/fő/év, 292.164,- Ft/fő/hó

1.1.2.2. Kálóczy tér 2.726.019,- Ft/fő/év, 227.168,- Ft/fő/hó

1.1.2.3. Mohi utca 3.412.647,- Ft/fő/év, 284.387,- Ft/fő/hó

1.1.2.4. Cuha utca 2.982.220,- Ft/fő/év, 248.518,- Ft/fő/hó

1.2. Idősek Átmeneti Gondozóháza

1.2.1. étkezéssel

1.2.1.1. Répce utca 4.343.639,- Ft/fő/év, 361.970,- Ft/fő/hó

1.2.1.2. Lepke utca 2.951.669,- Ft/fő/év, 245.972,- Ft/fő/hó

1.2.2. étkezés nélkül

1.2.2.1. Répce utca 3.826.150,- Ft/fő/év, 318.846,- Ft/fő/hó

1.2.2.2. Lepke utca 2.469.138,- Ft/fő/év, 205.761,- Ft/fő/hó

1.3. Házi segítségnyújtás

1.3.1. szociális segítés 3.529,- Ft/óra

1.3.2. személyi gondozás 3.529,- Ft/óra

1.4. Étkeztetés 267.638,- Ft/fő/év, 22.303,- Ft/fő/hó, 797,- Ft/fő/nap

1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 102.049,- Ft/készülék/év, 8.504,- Ft/készülék/hó

1.6. Idősek Klubja

1.6.1. klubszolgáltatás 804.578,- Ft/fő/év, 67.048,- Ft/fő/hó

1.6.2. klubszolgáltatás étkezéssel 1.587.244,- Ft/fő/év, 132.270,- Ft/fő/hó

1.6.3. klubszolgáltatás – demens csoport 804.578,- Ft/fő/év, 67.048,- Ft/fő/hó

1.6.4. klubszolgáltatás étkezéssel – demens csoport 1.587.244,- Ft/fő/év, 132.270,- Ft/fő/hó

1.7. Fogyatékossággal élők Napközi Otthona

1.7.1. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkezéssel 1.954.509, Ft/fő/év,

162.876,- Ft/fő/hó

1.7.2. napközbeni tartózkodás szolgáltatás étkeztetés nélkül 1.758.650,- Ft/fő/év,

146.554,- Ft/fő/hó

2. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr

2.1. Bentlakást nyújtó ellátás

2.1.1. étkezéssel:

2.1.1.1. Hajléktalanok Otthona 2.070.533,- Ft/fő/év, 172.544,- Ft/fő/hó

2.1.1.2. Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona 2.149.875,- Ft/fő/év, 179.156,- Ft/fő/hó

2.1.2. étkezés nélkül:

2.1.2.1. Hajléktalanok Otthona 1.717.750,- Ft/fő/év, 143.146,- Ft/fő/hó

2.1.2.2. Hajléktalanok Rehabilitációs Otthona 1.813.595,- Ft/fő/év, 151.133,- Ft/fő/hó

2.3. Átmeneti szállás 870.367,- Ft/fő/év, 72.531,- Ft/fő/hó

2.4. Étkeztetés (ebéd) 409.442,- Ft/fő/év, 34.120,- Ft/fő/hó, 1.137,34,- Ft/fő/nap

3. Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr

3.1.Gyermekek napközbeni ellátása

   Egy ellátottra jutó önköltség  Támogatás*  Számított intézményi térítési díj  Számított intézményi térítési díj  Önkormányzati támogatás  Javasolt intézményi térítési díj
   Ft/fő/év  Ft/fő/év  Ft/fő/év  Ft/fő/hó  Ft/fő/hó  Ft/fő/hó
 Gondozási díj  2.000.914  927.805  1.073.109  89.426  89.426  0

3.2. Gyermeknevelést segítő szolgáltatás 129.948,- Ft/év, 663,- Ft/óra

* 2019. évi állami támogatás

Előterjesztő: Laczkovits-Takács Tímea

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

elnöke

Az előterjesztést véleményezte:

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester
Dr. Pergel Elza alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály/ Népjóléti Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.