0208/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0208/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

…………. napirendi pont

Dr. Pergel Elza alpolgármester előterjesztése

Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

A települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatát az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § szabályozza, mely szerint a települési önkormányzat feladata gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

Győr városában 26 fogorvosi alapellátási praxis működik.

A Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 4. pontjában szereplő 080096075 ÁNTSZ kódszámú praxisra (Győr, Kölcsey út 10.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi feladatok ellátásra kötött szerződés, a praxisban fogászati alapellátási feladatokat teljesítő Dr. Engelleiter Erzsébet halálával 2018. február 28. napjával megszűnt.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (6) bekezdésének megfelelően az örökösnek a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül joga volt a praxist ingyenesen vagy visszterhesen elidegeníteni.

Ez idő alatt az alapellátás működtetésének biztosítása az Önkormányzat feladatát képezte.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés e pontja szerint a praxisengedélyt vissza kell vonni, ha a praxisengedély elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét követő nappal.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályától megkapott GY-02/NEO/01230-2/2019. számú határozat szerint Dr. Engelleiter Erzsébet praxisengedélyét 2019. március 1-jei hatállyal visszavonta.

A megüresedett praxis betöltése érdekében az Önkormányzat a „Fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírásáról” szóló 103/2019. (VI. 28.) Kgy. határozatának megfelelően pályázati kiírást tett közzé.

A kiírásban megadott beadási határidőig a kiírásra pályázat nem érkezett.

Az előzőek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 4. pontjában szereplő 080096075 ÁNTSZ kódszámú praxisnak (Győr, Kölcsey út 10.) pályázat útján történő betöltéséhez járuljon hozzá.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Kölcsey út 10. sz. alatti rendelőben működő 080096075 ágazati azonosító számú fogorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján, valamint a Magyar Orvosi Kamara weboldalán jelentesse meg.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok – a pályázati határidő lejártát követő 15 napos határidőn belüli – elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Dr. Szász Katalin járási tisztifőorvos,

- Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.

- Panker Mihály Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

- Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. február 6.

Dr. Pergel Elza

alpolgármester

1. számú melléklet

A Kisalföld napilapban és a Győr Plusz hetilapban megjelenő felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthető az alábbi honlapokon: www.gyor.hu és www.eeszi.hu.

Az Önkormányzat, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, valamint a Magyar Orvosi Kamara honlapján megjelenő felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Az ellátandó feladatkör:

Győr város 080096075 ÁNTSZ kódszámú fogorvosi alapellátási körzetének ellátása, iskola-egészségügyi, valamint ügyeleti ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: Győr, Kölcsey út 10.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- fogorvosi képesítés,

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,

2. egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,

3. egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

4. részletes szakmai önéletrajz,

5. a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

6. pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. április 30.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán (9021 Győr, Városház tér 1.) lehet benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: fogorvosi pályázat.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

2020. július 1.

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Az előterjesztést véleményezte: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Humánszolgáltatási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.