0209/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0209/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint Szolgáltató között közszolgáltatási szerződés jött létre 2019. július 24. napján „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyában 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés).

A közszolgáltatási szerződés 8.11. pontja szerint az Önkormányzat részéről a jegyző hatáskörébe tartozik a menetrendváltozás jóváhagyása, amennyiben a menetrendváltozás nem jelent finanszírozási többletterhet az Önkormányzat számára, vagy a többletköltségre az Önkormányzat bármely költségvetési előirányzata fedezetet nyújt, vagy valamely államigazgatási szerv elrendelése alapján szükséges a menetrend-változtatás. Egyebekben a menetrendváltozás jóváhagyása az Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

Jegyzői hatáskörben történtek menetrendváltozások, egyfelől gépjármű forgalmat akadályozó építkezések, közérdekű események, városi szervezésű rendezvények, közműhiba elhárítása, másfelől utas panaszok és lakossági igények miatt. Ezek az útvonal- és menetrendváltozások nem jelentettek finanszírozási többletterhet az Önkormányzat számára.

A legutóbbi menetrendváltozást követően – a menetrendváltozást érintően – elvégzett utasszámlálás eredménye alapján indokolt a mellékletben található menetrend szerinti járatok meghatározott időpontokban történő sűrítése, illetve ritkítása. Ezen menetrendváltozás a 2020. évben megrendelt külszolgálati km mértékén felül +16.178 helyi külszolgálati km teljesítményt indukál. A közszolgáltatási szerződés 15.4. pontja szerint ez – a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt – 644,20 Ft/külszolgálati km + áfa összegű vállalási díjjal számolva 10.421.868,- Ft + áfa/év többletkiadást jelent az Önkormányzat számára.

Javasolom, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti menetrendváltozást.

A menetrendváltozással egyidejűleg a közszolgáltatási szerződés módosítása indokolt a megrendelt külszolgálati km mértékének növelése, az ellentételezés 2020. évre tervezett összegének megemelése és a menetrend módosítása tekintetében.

A megrendelt külszolgálati km mértéke jelenleg 4.873.315 km/év (ebből helyi: 4.489.483 külszolgálati km/év, helyközi helyi: 383.832 külszolgálati km/év), a menetrendváltozással ez 4.889.493 km/évre módosul (ebből helyi: 4.505.661 külszolgálati km/év, helyközi helyi: 383.832 külszolgálati km/év). Az ellentételezés 2020. évre tervezett összege jelenleg 1.389.793.088,- Ft. A menetrendváltozással (10.421.868,- Ft) és a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2019. évi tervezett és tényleges összegének különbözete alapján (2.441.000,- Ft) ez 1.402.655.956 Ft-ra módosul.

(Amennyiben a bérfejlesztés központi költségvetési támogatásáról szóló megállapodás létrejön – 358.672.000,- Ft összegben -, úgy a menetrendváltozással számolt tervezett ellentételezési összeg 1.043.983.956,- Ft-ra módosul.)

A közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló szerződéstervezet jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi, amelynek elfogadását javasolom.

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Közgyűlés jóváhagyja a menetrendváltozást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 1.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítását aláírja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 31.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 98/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat 3. pontjában a 2020. évben ellentételezés nyújtására biztosított legfeljebb 1.389.793.088 Ft összegen felül további 12.862.868 Ft összegű ellentételezést nyújt (ebből 10.421.868 Ft az 1. pont szerinti döntés fedezetének biztosítása, 2.441.000 Ft a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2019. évi tervezett és tényleges összegének különbözete alapján) a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásán felül azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 5.d) pontja szerinti megállapodás hatályba lép, úgy a költségvetési forrás összegével csökken az ellentételezés összege.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés a 3. pont szerinti ellentételezés fedezetének biztosításaként az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) + 12.862.868 Ft

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 12.862.868 Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. február 13.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Pénzügyi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Szabó Gábor, VOLÁNBUSZ Zrt. üzemvezető

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály/Városépítési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.