0210/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0210/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2020. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2020. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr város kialakított élősport támogatási rendszere összhangban van a sportra vonatkozó hazai jogi szabályzással és az európai uniós és nemzetközi dokumentumokkal. Tiszteletben tartja a sportszervezetek, az utánpótlás nevelés fejlesztő alapítványok önállóságát. Eszközrendszerével fokozottan biztosítja a városi lakosság (óvodai sportprogramok, diáksport rendezvények, „szépkorúak” aktív szabadidő eltöltését támogató foglalkozások) sporthoz kapcsolódó pozitív szemléletének formálását, egészségének megőrzését, fejlesztését. Figyelmet fordít az egészség károsultsággal és/vagy fogyatékkal élők sportolási lehetőségeire.

Javasolom a fentiekre tekintettel a T. Közgyűlésnek, hogy a 2020. évi élősport támogatás felosztását az alábbiak szerint támogassa!

I. Sportszervezeti támogatás, melynek keretösszege: 662.200.000,- Ft

a) kiemelten támogatott sportágak (női kézilabda, női kosárlabda, női és férfi úszás) esetében reklámszerződés megkötésével (188.200.000,- Ft);

b) pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok számára (299.000.000,- Ft);

c) eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül (5.000.000,- Ft);

d) sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (10.000.000,- Ft);

e) kiemelten támogatott sportszervezetek (ETO-SZESE férfi kézilabda, Győri Úszó Sportegyesület, Győri Atlétikai Club) létesítmény használatára a Magvassy Mihály Rendezvénycsarnok, az Aqua Sportközpont, az Olimpiai Sportpark és a Kálóczi téri Sporttelep vonatkozásában (160.000.000,- Ft).

II. Egyéb sporttámogatás, melynek keretösszege: 32.800.000,- Ft

a) fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján (4.000.000,- Ft);

b) szeniorsport támogatásra (4.000.000,- Ft);

c) diáksport, óvodás sportfoglalkozások és rendezvények támogatására (15.000.000,- Ft);

d) sportrendezvény keret: tömeg- és szabadidősport programok szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására (9.800.000,- Ft).

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2020. év élősport támogatását az alábbiak szerint osztja fel:

I. Egyesületi támogatás, melynek keretösszege: 662.200.000,- Ft

a) kiemelten támogatott sportágak (női kézilabda, női kosárlabda, női és férfi úszás) esetében reklámszerződés megkötésével (188.200.000,- Ft);

b) pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok számára (299.000.000,- Ft);

c) eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül (5.000.000,- Ft);

d) sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (10.000.000,- Ft).

e) kiemelten támogatott sportszervezetek (ETO-SZESE férfi kézilabda, Győri Úszó Sportegyesület, Győri Atlétikai Club) létesítmény használatára a Magvassy Mihály Rendezvénycsarnok, az Aqua Sportközpont, az Olimpiai Sportpark és a Kálóczi téri Sporttelep vonatkozásában (160.000.000,- Ft).

II. Egyéb sporttámogatás, melynek keretösszege: 32.800.000,- Ft

a) fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján (4.000.000,- Ft);

b) szeniorsport támogatásra (4.000.000,- Ft);

c) diáksport, óvodás sportfoglalkozások és rendezvények támogatására (15.000.000,- Ft);

d) sportrendezvény keret: tömeg- és szabadidősport programok szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására (9.800.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a kötelezettségvállalások megtételére: 2020. december 31.

2.) A Közgyűlés az 1.) pont I. b) alpont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót az 1. sz. melléklet szerint, a pályázat meghirdetési, elbírálási, döntési, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2.) pont szerinti pályázat kiírásáról, lefolytatásáról és a pályázat eredményeképpen a támogatás felosztási javaslatának közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat megjelentetése: 2020. február 28.

a pályázat lefolytatása a pályázati kiírás szerint

a pályázati keret felosztásának közgyűlés elé terjesztése: 2020. március 27.

Győr, 2020. február …..

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. sz. melléklet

Pályázati felhívás

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására

A támogatásra fordítható pénzkeret: 299.000.000,- Ft

A pályázat célja: Győr város területén működő sportszervezetek, valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok pályázati úton történő támogatása.

Támogatás igényelhető: (2020-ban megvalósított/megvalósítandó célokra)

A./ Utánpótlás képzés-nevelés támogatására

B./ Működési támogatásra

C./ Beruházásra

D./ Felújításra

Pályázati adatlap és pályázati útmutató megtekinthető: Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztály Győr, Városház tér 1., illetve letölthető a www.gyor.hu honlapról.

Információ: Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztály (9021 Győr, Városház tér 1., illetve telefonon: 96/500-325)

Pályázati útmutató

Pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására kiírt pályázat benyújtásához

A támogatásra fordítható pénzkeret: 299.000.000,- Ft

A pályázat célja: Győr város területén működő sportszervezetek, valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok pályázati úton történő támogatása.

Támogatás igényelhető: (2020-ban megvalósított/megvalósítandó célokra)

A./ Utánpótlás képzés-nevelés támogatására

B./ Működési támogatásra

C./ Beruházásra

D./ Felújításra

A pályázat beérkezési határideje: 2020. március 13. (péntek 12.00 óra)

Az elnyert támogatás maximum 20%-a használható fel személyi jellegű kifizetésre és járulékaira.

A megítélt önkormányzati támogatás összege kevesebb is lehet, mint a megpályázott összeg.

Támogatás nem igényelhető ösztöndíjra, propaganda tevékenység finanszírozására, köztartozások teljesítésére, TAO-támogatás önrészére!

Az önkormányzat által 2020. évre meghirdetésre kerülő civil szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) támogatására szolgáló pályázaton nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely élősport támogatásban részesül a 2020. évben. Sportszervezet vagy alapítvány egy pályázatot nyújthat be függetlenül attól, hogy

- maga,

- más pályázó sportszervezet tagjaként vagy pályázó alapítvány alapítójaként, vagy

- más sportszervezet, alapítvány a pályázó sportszervezet tagjaként vagy pályázó alapítvány alapítójaként

nyújt be a pályázatot.

Több pályázat esetében valamennyi pályázat érvénytelen.

Amennyiben a kedvezményezett a támogatást olyan versenyzőjének támogatásához kapja, aki hivatásos sportolónak minősül, úgy a támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minősül, azt kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet ( a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o) szabályai szerint lehet nyújtani.

A pályázaton részt vehet győri székhelyű vagy legalább öt éve győri tevékenységű körű, a bíróság által bejegyzett sportszervezet és alapítvány, amely

- maga vagy

- pályázó sportszervezet tagja vagy pályázó alapítvány alapítója révén

valamely országos sportági szakszövetség tagja, nincs köz- és/vagy közüzemi, illetve Győr MJV Önkormányzata felé fennálló lejárt tartozása vagy határidőre nem teljesített elszámolási kötelezettsége.

Nem pályázhatnak önkormányzati és egyéb fenntartású intézmények, egyházak, pártok, munkaadói, munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek, polgárőr egyesületek, köztestületek, diáksportkörök, valamint azon szervezetek, melyek pályázata, illetve támogatásban részesíthetősége a 2007. évi CLXXXI. törvény vagy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján kizárt.

A pályázati eljáráshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Pályázó felelősséggel tartozik azért, hogy a pályázat részeként benyújtott személyes adatok továbbítására megfelelő jogalappal rendelkezzen.

Pályázatok benyújtása:

Pályázni a pályázat kiírója által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban papír alapon, teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2020. március 13-án 12.00 óráig beérkezőleg ügyfélfogadási időben, személyesen kell eljuttatni az alábbi címre:

Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztály 9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 47.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:

1. a szervezet bírósági bejegyzésének 30 napnál nem régebbi kivonatát;

2. az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerződés másolatát;

3. az országos sportági szakszövetségi tagságról szóló igazolást;

4. a 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatokat;

5. győri székhellyel nem rendelkező, de legalább 5 éve Győrben tevékenykedő szervezetek esetén a győri tevékenységről, az elnök által a székhelyen kiállított igazolást;

6. nyilatkozatot arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségét határidőre teljesíti, és a teljesítésről való igazolást legkésőbb 2020. június 30. napjáig bemutatja, továbbá vállalja a kötelezettség teljesítésének vagy annak igazolásának elmulasztása esetén a támogatás 5 munkanapon belüli visszafizetését.

Érvénytelen a pályázat, amely:

- nem jogosult pályázótól származik;

- határidőt követően kerül benyújtásra;

- adatlapja hiányosan lett kitöltve;

- valamely melléklet hiányzik;

- ösztöndíjra, propaganda tevékenység finanszírozására, köztartozások teljesítésére, vagy TAO-támogatás önrészére benyújtott igényt tartalmaz;

- pályázat benyújtója a 2018. vagy 2019. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósításáról és elszámolásáról megkötött megállapodásban foglalt határidő lejártáig nem tett eleget;

- valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;

- a pályázónak köz- és/vagy közüzemi díjtartozása áll fenn, Győr MJV Önkormányzata felé fennálló lejárt tartozása vagy nem teljesített elszámolási kötelezettsége van;

- a 2007. évi CLXXXI. törvény vagy a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti kizáró okok alá esik.

Hiánypótlásra a pályázatok beérkezési határidejéig – 2020. március 13. 12.00 óráig – van lehetőség!

2. sz. melléklet

Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezet (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló keret elbírálási, döntési, utalási, valamint elszámoltatási rendjére

1. Meghirdetés:

Kiírás: 2020. február 28.

Közzététel: A Győr+ című hetilapban (2020. március 05.), valamint a www.gyor.hu honlapon legkésőbb 2020. február 29-ig.

Információ: Győr MJV Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztály (személyesen: 9021 Győr, Városház tér 1., illetve telefonon: 96/500-325)

Beérkezési határidő: 2020. március 13. (péntek) 12.00 óra

Benyújtási forma: személyesen, 1 példányban papír alapon

Pályázati felhívás és útmutató szövege: 1. sz. melléklet

2. Elbírálás:

A Polgármesteri Hivatal Sport Osztályának munkatársai ellenőrzik a pályázatokat, minden pályázaton jelzik, hogy az megfelel-e a kiírási feltételeknek.

A pályázatok elbírálása előtt a Polgármesteri Hivatal Sport Osztályának gazdasági ügyintézője megvizsgálja a pályázó szervezetek 2018. és 2019. évben átadott önkormányzati támogatásának pénzügyi elszámolásának megtörténtét. Amennyiben az elszámolás nem történt meg, vagy nem megfelelő, az érintett szervezet kizárandó a pályázati eljárásból. A pályázatok alapján a támogatási összegről Győr MJV Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

3. Döntés:

A beérkezett pályázatok feldolgozását követően a polgármester a Sport Osztály szakembereinek állásfoglalása alapján javaslatot tesz az elosztás mértékére. Az elkészült javaslatot a Közgyűlés elé terjesztés előtt az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalja.

Az előterjesztést a Közgyűlés megtárgyalja, elfogadja (módosíthatja).

A döntésről 15 napon belül minden pályázó értesítést kap.

4. Utalási rend:

A Sport Osztály a döntést követően valamennyi pályázót értesíti, majd elkészíti a támogatás folyósításáról és elszámolásáról megkötendő megállapodás tervezetét a 42/2013. (XII. 20.) Győr MJV Önk. rendelet és a 2020. évi költségvetési rendelet előírásainak megfelelően. Nyertes pályázat esetén gondoskodik az átláthatósági nyilatkozat beszerzéséről, a 200.000,- Ft-ot meghaladó támogatási összegek esetén gondoskodik a köztartozások hiányát igazoló iratok bekéréséről. A megállapodások aláírását követően a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya intézkedik a támogatási összegek megállapodásokban foglaltak szerinti utalásáról, feltéve hogy a Pályázó teljesíti a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti kötelezettségét, valamint vállalja a 2011. évi CLXXV. törvény szerinti kötelezettségének határidőben való teljesítését. A támogatás folyósítása 1-5 m Ft esetén a támogatási szerződésben foglaltak szerint (2 részletben) történik azzal, hogy a második részlet kifizetésére 2020. szeptember 15-ét követően kerül sor. 5 m Ft feletti támogatás esetén a támogatás folyósítása negyedévente négy részletben történik.

5. Elszámoltatási rend:

Az elszámolásokat (hitelesített számlamásolatok, bizonylatok, beszámoló becsatolásával) a Sport Osztálynak kell benyújtani a támogatás folyósításáról és elszámolásáról megkötött megállapodásban foglalt határidőre, de legkésőbb 2021. január 31. napjáig. A Sport Osztály ellenőrzi, hogy az elszámolás a megállapodásban rögzített határidőre megtörtént, valamint azt, hogy a felhasználás a pályázatban megjelölt célra történt. Amennyiben nem, úgy azt jelzi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya felé. A Pénzügyi Osztály intézkedik a pénzösszegek visszautaltatásáról. Az elszámoltatások megtörténte után a Sport Osztály az elszámolás elfogadásáról a Pénzügyi Osztályt írásban értesíti.

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály Sport Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.