0214/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

0214/2020. (II. 28.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

10/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából – a polgármester hozzájárult H. Z.-né tulajdonát képező Győr belterület 5282/3 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a 80/42/2017. számon elkészült kisajátítási terv szerint a Győr belterület 5282/6 hrsz. alatt kialakuló, önkormányzati közút megnevezésű, 63 m2 területű ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás megindításához a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanításnak az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére történő biztosításával.

11/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából – a polgármester hozzájárult M. P. tulajdonát képező Győr belterület 5226 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból a 80/4/2017. számon elkészült kisajátítási terv szerint a Győr belterület 5226/2 hrsz. alatt kialakuló, önkormányzati közút megnevezésű, 105 m2 területű ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás megindításához a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanításnak a „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási tervezési alapegység terhére történő biztosításával.

20/12/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Szabadhegy Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – az Önkormányzat és a Kft. között 2019. június 26. napján megkötött Településrendezési szerződésben foglaltakkal összhangban, az abban meghatározott fejlesztési terület ivóvízellátása érdekében, a HIDRO-PLAN-GYŐRITERV Kft., HP 2017-059 munkaszámú, Győr 82-es útról nyíló új beépítés, lakóterület fejlesztés (HRSZ: 2066, 2067) közterület kialakítási terve”, valamint a CZIBIK MÉRNÖK Kft., 125/2018. munkaszámú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által záradékolt, hatályos változási vázrajza szerint – a győri 1964/1 hrsz.-ú, 2 ha 6439 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlanon, annak 10 m2 nagyságú területén vízvezetéket létesítsen, ezzel összefüggésben az ingatlanra rálépjen, továbbá az ingatlant – a munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékben – igénybe vegye.

Mindezekhez feltételül szabta, hogy

- a kivitelezés befejezését követően a Kft. köteles az ingatlan rendeltetésszerű állapotát helyreállítani,

- a vízvezeték kiépítésével és annak – az Önkormányzat javára történő átadásig tartó – üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű költség és díj a Kft.-t terheli,

- a rálépéssel, munkavégzéssel esetlegesen okozott kárt a Kft. köteles az Önkormányzat részére megtéríteni,

- az ivóvízvezeték megépülését követően a Kft. azt – a TRSZ-ben foglaltak szerint, külön okirat alapján – köteles az Önkormányzatnak átadni.

6/14/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid alpolgármester kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 350.000,- Ft támogatásban részesítette a TIT Pannon Egyesületet, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat támogatására.

6/18/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.33. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a 44/2012. (II. 24.) Kgy. határozat 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata között korábban létrejött – többször módosított – együttműködési megállapodást a polgármester a melléklet szerinti tartalommal módosította.

Indoklás: Az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében az alakuló ülést (2019. 10. 22.) követő 30 napon belül el kell végezni. A megállapodás módosítása indokolt a fizetési számla feletti rendelkezési jog, valamint a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában.

7/18/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.33. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a 44/2012. (II. 24.) Kgy. határozat 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a polgármester, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győr Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyta.

Indoklás: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § értelmében a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan az újonnan megalakult nemzetiségi önkormányzattal megállapodást köt.

8/20/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 21. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 41101 hrsz. alatt felvett, 589 m² területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű, Győr, Ősi út 22. szám alatt található belterületi Kincsesház ingatlant megvásárolja 4.153.000,- Ft vételáron per-, teher- és igénymentesen.

Kijelenti, hogy az Önkormányzat az ingatlant határozott időre, 25 évig eredeti funkciójának megfelelően Kincsesházként kívánja működtetni és gondoskodik annak állagmegóvásáról, melynek keretében első lépésben az ingatlanon található épület tetőszerkezetének felújítására biztosít forrást.

1/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr, Mécs László utca 2858/183 és 2858/184 hrsz.-ú társasházak GPON ellátása megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 2858/98 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. optikai hálózatot építsen, egyszeri, egyösszegű 88.900,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetése mellett.

8/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának Vagyonhasznosítási Osztálya részére a Polgármesteri Hivatal működtetésében lévő győri 7001/2 hrsz.-ú, Győr, Árpád út 38. és Czuczor G. u. 40. szám alatti udvar megnevezésű önkormányzati ingatlan területén található 2 db fa azonnali kivágatásához, mivel a jegenye nyárfa megdőlt, koronarendszerében száradások tapasztalhatók, a keskenylevelű ezüstfa pedig sínylődő egészségi állapotú. A kivágott fát legkésőbb 2020. december 30-ig pótolni kell. Amennyiben az ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, abban az esetben Győr közigazgatási területén belül – elsősorban Belváros városrészben – kell megvalósítani. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

9/28/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának Vagyonhasznosítási Osztálya részére a Polgármesteri Hivatal működtetésében lévő győri 11718/6 hrsz.-ú, Győr, Gyékényes köz területén található 1 db korhadt, elszáradt fehér fűzfa azonnali kivágatásához. A kivágott fát legkésőbb 2020. december 30-ig pótolni kell. Amennyiben az ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, abban az esetben Győr közigazgatási területén belül – elsősorban Sárás városrészben – kell megvalósítani. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

4/29/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint társtulajdonos – a győri 6373/1 hrsz. alatt felvett, 3624 m2 nagyságú, kivett út megnevezésű, Győr, Szeszgyár utca 6373/1 hrsz. alatt belterületi ingatlan 1/7252 arányú tulajdoni hányada vonatkozásában a KOBO-COOP-’96 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt”, mint eladó, valamint az RB CARS Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő között, 50.000,- Ft vételáron történő adásvétel tekintetében az elővásárlási jogával élni kíván.

5/29/11/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatás – 5.000.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – 1.500.000,- Ft

dologi kiadások – 20.000.000,- Ft

beruházások – 2.500.000,- Ft

„Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 18.000.000,- Ft

beruházások – 1.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások + 48.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Sportegyesületi kérelem alapján az utánpótlás képzés-nevelés támogatásának, kiemelten támogatott sportág, valamint sportolók versenyekre való felkészülésének támogatására előirányzat átcsoportosításával történő fedezet biztosítása.

2/04/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

felújítások – 7.769.400,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 7.269.298,- Ft

beruházások + 500.102,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 7.769.400,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből az intézmény épületeinek karbantartási munkálataira, valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére forrás biztosítása.

1/05/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„306010. Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése” – 11.080.200,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„305411. Xantus János Állatkert alaptámogatás” + 11.080.200,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A Modern Városok Programok projekt keretében létrejött állatkerti fejlesztések során felmerült költségek finanszírozása.

3/05/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

felújítások – 1.344.000,- Ft

Generációk Háza Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 386.293,- Ft

dologi kiadások + 957.707,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.344.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Generációk Háza Művelődési Központ részére informatikai eszközök beszerzésére, valamint villamos munkálatok kivitelezésére forrás biztosítása.

6/05/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester nem járult hozzá a 11 Ocean Kft. által, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Vagyongazdálkodási Főosztályára megküldött, 2019. szeptember 12-én kelt kérelmükben előadottakhoz, azaz, a győri Mosoni-Duna belterületi szakaszának 14+550 fkm szelvényénél 2 db úszóműállás kihelyezéséhez.

Indoklás: A győri történelmi belváros, kiemelt jelentőségű műemléki terület városképi védelme érdekében úszóműállások és úszóműves kikötőhelyek a Mosoni-Duna déli partszakaszán a Jedlik-híd és Újkapu utcai szakasz között nem helyezhetőek el, azok településrendezési érdeket sértenek.

7/05/12/2019. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Karsai Klára előadóművész, kórusvezető részére a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett kiváló előadó művészeti tevékenysége és magas színvonalú kórusvezetői munkája elismeréseként.

8/05/12/2019. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester „Nemzetiségekért” díjat adományozott Agekjan Ajasztan elnök asszony részére az örmény nemzetiségi önkormányzat elnökeként az örmény kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett kimagasló munkája elismeréseként.

9/05/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetetett Zöld város kialakítása című, TOP-6.3.2-16 azonosító számú felhívásra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Generációk Háza Művelődési Központtal, mint konzorciumi partnerrel pályázatot nyújtson be.

1. A projekt címe: Generációk Zöld Belvárosa

2. A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe: 1. 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.

2. 9021 Győr, Eötvös tér

3. A projekt megvalósítási helyszíneinek helyrajzi száma: 7174, 7044/1, 7044/2

4. A projekt összes költsége: 687.775.000,- Ft

5. A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 671.000.000,- Ft

6. A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás összege: 16.775.000,- Ft

7. Az igényelt támogatás összege: 671.000.000,- Ft

8. A megvalósítás tervezett időtartama: 2019. február 1. – 2022. január 31.

9. A pályázat támogatási intenzitása 100%

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését 2020. és 2021. évi költségvetésében elkülöníti, azokat önálló tervezési alapegységen elkülönítetten kezeli.

10/05/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

felújítások – 13.395.690,- Ft

dologi kiadások – 3.846.757,- Ft

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 17.242.447,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 17.242.447,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a József Attila Művelődési Házban gázkazán cserére, festési munkálatokra és udvari vízelvezetésre forrás biztosítása.

1/06/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt felvett, 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 200/220919-ed tulajdoni részilletőségre, valamint a tulajdoni részilletőségen felépítendő 11612/A/61 hrsz.-ú 61. számú tároló 1/1-ed tulajdoni részilletőségre a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint J. Z. és J.-H. B. mint megrendelő/vevő között mindösszesen bruttó 440.000,- Ft vételáron Mosonmagyaróváron, 2019. szeptember 04. napján létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében elővásárlási jogával nem kíván élni.

Az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 33340/2006.02.08. szám alatt bejegyzett elővásárlási jog továbbra is terheli az ingatlant.

2/06/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontja 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a 2019. évi költségvetésben szereplő Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások előirányzat terhére 889.400,- Ft átcsoportosításra kerüljön intézményi költségvetésbe a következőek szerint:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások előirányzat (315007) – 889.400,- Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2019. évi költségvetése javára

Kiadások:

személyi kiadások + 600.000,- Ft

dologi kiadások – 289.400,- Ft

Bevételek:

irányító szervi működési c. támogatás + 889.400,- Ft

Az előirányzat-lebontás indoklása: A lebontásra kerülő összeg a „Mindenki Karácsonya” rendezvény kiadásainak egy részét fedezi. Az ünnepség 2019. december 15-én kerül megrendezésre, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezésében.

1/07/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az Önkormányzat és a Győri Tankerületi Központ között a 1731-8/2017 – 1731-32/2017 iktatószám alatt létrejött vagyonkezelési szerződés ingó vagyont (kis értékű) érintő módosításához a mellékletekben foglaltak szerint.

2/07/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati

rendszerhez pénzátadás – 2.975.000,- Ft

309092 Szünidei gyermekfelügyelet (napközi) költségeire – 2.745.350,- Ft

308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés

biztosítása (önkormányzati hányadra) – 2.859.650,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Beruházás + 5.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 5.000.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kiadás – Dologi kiadás + 3.580.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.580.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A Lajta utcai orvosi rendelő tetőszigetelés, valamint a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Avar utcai székhelyén lévő menhely alapfelszerelés (ágy, szék, szekrény, pléd stb.) fedezetének biztosítása.

1/09/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére, az üzemeltetésükben lévő győri 0747/8 hrsz.-ú, Győr, Avar u. 3. szám alatt található likócsi hajléktalanszálló megnevezésű ingatlanon álló összesen 6 db fehér akácfa azonnali kivágatásához, az akácfák sínylődő egészségi állapota és kiszáradása miatt. A kivágott fákat fenti ingatlan alkalmas helyén legkésőbb 2020. december 31-ig pótolni kell. Amennyiben az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat egyéb üzemeltetésben lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

2/09/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

2019. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.492.500,- Ft

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.492.500,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.492.500,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Dr. Fekete Dávid alpolgármester úr javaslatára Rómer-ház által szervezett „Hangfoglaló” program támogatása, valamint a Rómer-ház részére bútorok beszerzésének támogatása.

3/09/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid alpolgármester kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 400.000,- Ft támogatásban részesítette a Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesületét speciális jármű beszerzésének támogatására.

4/09/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid alpolgármester kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 250.000,- Ft támogatásban részesítette a Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthonát működési költségeihez való hozzájárulás céljából.

5/09/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva a polgármester – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – engedélyezte a Győri Balettnek, hogy a Porsche Inter Auto Hungaria Kft. részére 1 db Volkswagen Crafter 35 platós HT 2.0 TDI WLTP kisteherautó beszerzése címen bruttó 1.000.000,- Ft összeget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére előlegként kifizessen.

1/10/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban: MOL NYrt.; képviseli meghatalmazás útján: Agruniver Holding Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft., a továbbiakban: Meghatalmazott) részére, az önkormányzat tulajdonát képező győri 2847/1 hrsz.-ú ingatlanon, úgynevezett Nádorvárosi Köztemető területén irányított fúrásokkal kialakítandó injektáló pontok és monitoring kúthálózat létesítéséhez, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által, 8741-13/2017. számon kiadott és 2018. január 20-án véglegessé vált hatósági engedélye birtokában.

A munkálatok a GYŐR-SZOL Zrt. K195102901 számú kezelői hozzájárulásában foglaltak tudomásul vételével és szigorú betartása mellett végezhetőek el, saját költségen. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a GYŐR-SZOL Zrt.-vel közös helyszíni bejárás megtartása szükséges, melynek során fel kell mérni a beruházással érintett területet.

A tulajdonosi hozzájárulás feltételeként szabta, hogy amennyiben harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel a kutak létesítésével és üzemeltetésével összefüggésben, azért teljes mértékben a MOL Nyrt. köteles helytállni.

2/10/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203069 „Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, köz- és díszvilágítás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások -41.720.953,- Ft

Felhalmozási kiadások

Beruházások -22.014.197,- Ft

Felújítások -6.350.000,- Ft

306014 „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások -49.729.548,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

Felhalmozási kiadások

Beruházások 41.814.698,- Ft

Felújítások 78.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2019. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Rakpart hajó étterem melletti zöldterületre locsolóhálózat kiépítése  11.090.910,- Ft
 Szt. István út IV. ütem, az elválasztó sávban locsolóhálózat kiépítése  3.059.240,- Ft
 Hédervári úti körforgalom locsolóhálózat kiépítése  4.656.760,- Ft
 Kossuth szobor környékén lévő zöldterületekre locsolóhálózat kiépítésére  4.076.802,- Ft
 Bem téri „Fiú tállal” medencés köztéri alkotás és környezete felújítása  30.000.000,- Ft
 Arrabona udvar, parkolók közötti zöldterület műgyanta burkolattal való ellátása  14.600.000,- Ft
 Várfal alatti játszótér bővítése  26.400.000,- Ft
 83 sz. főközlekedési út melletti fák áttelepítése (Gyirmót mellett)  3.158.490,- Ft
 Adyvárosi I. sz. tó mederrézsű lejáró rámpa építése  3.772.496,- Ft
 Barátságparkban locsolóhálózat kiépítés III. ütem  14.000.000,- Ft
 Hédervári úti Óvoda előtti park locsolóhálózat kiépítése  5.000.000,- Ft
 Összesen:  119.814.698,- Ft

3/10/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2019. III. negyedév vonatkozásában, ha a kötelezett nem lelhető fel – a megadott címen nem található, a felkutatása dokumentáltan nem járt eredménnyel – és végrehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlan bérleti és egyéb díjainak követelése a fent említettek alapján 2019. december 1. napján elengedésre kerüljön:

1. W. B. Hátralék: 28.902-, Ft

2. B. Z. Hátralék: 25.191-, Ft

3. P. E.-né Hátralék: 201.918-, Ft

4. M.-né B. B. E. Hátralék: 50.950-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásául nem szolgál.

4/10/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről – a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2019. III. negyedév vonatkozásában – amennyiben a követelés a végrehajtás során nem vagy csak részben térül meg.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok utáni önkormányzati bérleti és egyéb díj követelések a fent említettek alapján 2019. december 1. napján elengedésre kerüljenek:

1. K. P. Hátralék 37.536-, Ft

2. M.-né H. E. Hátralék 441.196-, Ft

3. B. Z. Hátralék 133.362-, Ft

4. P. J. J.-né Hátralék 278.982-, Ft

5. P & K COMP Kereskedelmi Bt. Hátralék 78.718-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni.

5/10/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2019. III. negyedév vonatkozásában, ha a felszámolási eljárás során a felszámoló által írásban adott nyilatkozata alapján a követelés várhatóan nem térül meg.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlan bérleti és egyéb díjának követelése a fent említettek alapján 2019. december 1. napján elengedésre kerüljön:

1. FEBORVI 2017. Bt. Hátralék 261.028-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni.

2/11/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva, nem járult hozzá az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr működtetésében lévő győri 279/51 hrsz.-ú, természetben Győr, Lepke utca 35-37. szám alatti Lepke Utcai Idősek Otthona Átmeneti Gondozóháza udvarán található 1 db bibircses nyírfa kivágásához. A szakértő véleménye szerint, a helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy tárgyi fa egészségi állapota nem indokolja annak kivágását, mivel a nyírfa nem száradt ki.

Mindazonáltal felkérte a Lepke Utcai Idősek Otthona Átmeneti Gondozóházának működtetőjét, hogy a nyírfáról a száraz ágakat haladéktalanul vágassa le a balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében.

Amennyiben a fa miatt olyan rendkívüli, vagy az idővel olyan káros és visszafordíthatatlan változás következik be, amely már közvetlen baleset-, és kárveszélyt jelentene, az intézmény működtetőjének jelzése alapján az Önkormányzat a szükséges intézkedést megteszi.

A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy az intézmény udvarán az ingatlan telekhatárán belül található 2 db tuja kiszáradt, ezért Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult azok azonnali kivágatásához.

A kivágott tujákat legkésőbb 2020. december 31-ig pótolni kell. Amennyiben az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a fenti ingatlan területe nem alkalmas a pótlásként előírt növényzet telepítésére, akkor a pótlást az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr egyéb üzemeltetésében lévő ingatlanán kell elvégezni. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

4/11/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2019. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Szolgáltatások ellenértéke + 1.178.420,- Ft

KIADÁS

Felújítások + 1.001.657,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 176.763,- Ft

Összesen: + 1.178.420,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában 2019. évben a szolgáltatások ellenértékéből keletkezett többletbevételből a felújítások (orvosi szobához tartozó folyosó és vizesblokk felújítása) fedezetének biztosítása.

1/12/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 2.000.000,- Ft

Győri Balett 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 2.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Győri Balett részére, az új balett terem berendezéseinek beszerzésére forrás biztosítása.

2/12/19/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 25.800.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 21.930.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 3.870.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a jegyértékesítésből, a terven felüli előadások költségtérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

3/12/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Művészeti és Fesztiválközpont előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 30.817.466,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 1.400.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 245.000,- Ft

Dologi kiadások + 24.549.846,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.622.620,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a jegyeladásból, esküvők szervezéséből, bérleti díjból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

4/12/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetetett Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című, TOP-6.6.1-16 azonosító számú felhívásra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be.

A projekt címe: A József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9028 Győr, József Attila u. 85.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 686/1.

A projekt összes költsége: 545.429.332,- Ft

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 532.881.732,- Ft

A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás összege: 12.547.600,- Ft

Az igényelt támogatás összege: 532.881.732,- Ft

A megvalósítás tervezett időtartama: 2020. május 1. – 2022. október 31.

A pályázat támogatási intenzitása 100%, önrész biztosítása szükséges.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését a 2020-2022. évi költségvetésében elkülöníti, azokat önálló tervezési alapegységen elkülönítetten kezeli.

6/12/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.34. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz, hogy a Safety Car BOZZAI Autósiskola Kft. az Önkormányzat tulajdonában lévő győri 7014/A/13 hrsz.-ú, Győr, Bisinger stny. 10. szám alatti üzlethelyiség címét, az újonnan alapítandó gazdasági társaság fióktelep címeként a Győri Törvényszék Cégbíróságán bejegyeztesse.

Felhívta a Kft. figyelmét arra, hogy amennyiben az újonnan alapítandó cég nem az Önkormányzatnak megadott adatokkal kerül a Cégbíróságon bejegyzésre, úgy a kiadott hozzájárulását az Önkormányzat visszavonja és a Kft. köteles a fenti fióktelep címét töröltetni a cégnyilvántartásból.

7/12/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Tankerületi Központ részére, a vagyonkezelésében lévő győri 2024/39 hrsz.-ú, 9024 Győr, József Attila utca 4. szám alatt felvett, valamint a győri 1832 hrsz.-ú, Győr, József Attila utca 56. szám alatti és a győri 1790 hrsz.-ú, Győr, József Attila utca 58. szám alatti, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező épületekben működő, az úgynevezett Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épületeinek épületenergetikai fejlesztéséhez a szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok/hozzájárulások, továbbá véglegessé vált hatósági bejelentés/engedély birtokában.

A Tankerület megbízásából az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-5.2.2-16 kódszámú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” című a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatra. Sikeres pályázat esetén az Iskola vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitással kívánja megvalósítani a tervezett fejlesztéseket.

8/12/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Tankerületi Központ részére, a vagyonkezelésében lévő győri 2672/21 hrsz.-ú, 9024 Győr, Répce u. 2. szám alatt felvett, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az úgynevezett Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola épületének épületenergetikai fejlesztéséhez a szükség szerinti szakhatósági nyilatkozatok/hozzájárulások, továbbá véglegessé vált hatósági bejelentés/engedély birtokában.

A Tankerület megbízásából az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-5.2.2-16 kódszámú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztése” című a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatra. Sikeres pályázat esetén az Iskola vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitással kívánja megvalósítani a tervezett fejlesztéseket.

1/13/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 3.810.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.810.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.810.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Apátúr házban megvalósítandó régészeti kiállítás tervezésére fedezet biztosítása.

2/13/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 2.584.250,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 1.769.711,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 411.153,- Ft

Beruházások + 15.748,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 387.638,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a tanfolyamok, szakkörök térítési díjaiból, helyiségbérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

3/13/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 19.000.000,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 3.400.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 3.000.000,- Ft

Dologi kiadások + 5.750.000,- Ft

Beruházások + 4.000.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 2.850.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

4/13/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetetett „Zöld város kialakítása” című, TOP-6.3.2-16-GY1 azonosító számú felhívásra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be.

A projekt címe: Zöld város kialakítása III. – Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben

Konzorciumi partner: Győr Projekt Kft.

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9026 Győr, Kálóczy tér 10.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 10219

A projekt összes költsége: 400.000.000,- Ft (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata: 2.000.000 Ft, Győr Projekt Kft. 398.000.000 Ft)

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 400.000.000,- Ft

A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás összege: 0,- Ft

Az igényelt támogatás összege: 400.000.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időtartama: 2020. május 1. – 2022. január 31.

A pályázat támogatási intenzitása 100%, önrész biztosítása szükséges.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését a 2020-2022. évi költségvetésében elkülöníti, azokat önálló tervezési alapegységen elkülönítetten kezeli.

5/13/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3.9. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című, TOP-6.2.1-19 azonosító számú felhívásra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be.

A projekt címe: A Szalay utcai Bölcsőde fejlesztése

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 9025 Győr, Szalay Imre utca 9.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 9163, 9165, 9166, 9169/3, 9169/4

A projekt összes költsége: 850.000.000,- Ft

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 850.000.000,- Ft

A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás összege: 0,- Ft

Az igényelt támogatás összege: 850.000.000,- Ft

A megvalósítás tervezett időtartama: 2020. április 1. – 2022. szeptember 30.

A pályázat támogatási intenzitása 100%, önrész biztosítása szükséges.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését a 2020-2022. évi költségvetésében elkülöníti, azokat önálló tervezési alapegységen elkülönítetten kezeli.

1/14/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201114 „Zöld utcai Bölcsőde komplex fejlesztése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Felújítások – 50.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások + 50.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Győr város területén sürgősségi kátyúzásra és úthibák javítására pénzügyi fedezet biztosítása. Fenti feladat forrása az Útkezelő Szervezet 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

2/14/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 11.454.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 0,- Ft

Felhalmozási költségvetés

Beruházások + 11.454.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2019. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek köré fa paraván építése Gyárváros és Likócs területén  3.454.000
 Hulladékgyűjtő kihelyezése, Batthyány tér illemhely automatizálása  4.000.000
 Adyváros területén közterületi munkák, hulladékgyűjtők kihelyezése  4.000.000
 Összesen:  11.454.000

Az előirányzat-változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2019. március 8-án megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

2/16/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy az Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete az egyetemi sportélet és sportrendezvények fejlesztésének támogatására 3.500.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

3/16/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete strandröplabda pályák építésére 30.486.533,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/16/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján F. B. 9011 Győr, Felüljáró u. 20/C szám alatti lakos részére a Győr-Rabkert, Nektár u. 35. szám alatti, 20648 helyrajzi számú ingatlanon tervezett üdülő épület építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

- Az egyedi szennyvíztisztító rendszert legkésőbb az épület használatbavételéig ki kell építeni.

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 20654 helyrajzi számú közterületen (Nektár utca) további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 20654 helyrajzi számú közterületen (Nektár utca) út- és/vagy közműépítési fejlesztést (a továbbiakban: Beruházás) valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel.

- A közterületi csapadékvíz-elvezető rendszert (mint a külön jogszabályban meghatározott részleges közművesítettség feltételeként) az előző bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell az Építtető által megvalósítani.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon üdülő épület építésére sor kerüljön.

Jelen határozat nem mentesíti az Építtetőt a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek, hozzájárulások, továbbá a szakhatósági és egyéb nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.

8/16/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Ingatlanok igénybevétele közérdekből” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 33.986.533,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú + 3.500.000,- Ft

egyéb felhalmozású célú kiadások + 30.486.533,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Strandröplabdapályák építésének, sportprogramok szervezésének, lebonyolításának előirányzat átcsoportosításával történő fedezet biztosítása.

1/17/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pontjának 2.34. alpontjában kapott felhatalmazása alapján – a 2019. december 13. napján kelt 35-27/2019. ügyiratszámú kérelemben foglaltak szerint – a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerint a polgármester engedélyezte a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér állománya tekintetében a 2019. év során természetes elhasználódás, valamint tervszerű állományapasztás jogcímén törölt dokumentumok ipari felhasználását, illetve értékesítését.

2/17/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva a polgármester – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – engedélyezte a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központnak, hogy a Ticket Shop Hungary Kft. részére, a Budapesti Show Színház előadói díjának kifizetése céljából nettó 1.400.000,- Ft + áfa összeget az intézmény 2019. évi költségvetési előirányzata terhére előlegként kifizessen.

3/17/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győr Megyei Jogú Város Levéltára előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 468.906,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 339.209,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 59.361,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 70.336,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél egyéb bevételekből, készletértékesítésből, szolgáltatások nyújtásából keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

4/17/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

309091 Óvodai focipályák építése – 5.000.000,- Ft

201114 Bölcsődeépítés Zöld utca TOP-6.2.1-2018-00002 – 19.000.000,- Ft

Következő évre áthúzódó kötelező feladat ellátással kapcsolatos szerződéses kötelezettségre + 24.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat működési engedélyéhez szükséges bővítés fedezetének biztosítása.

5/17/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az intézmények 2019. évi költségvetése az alábbiak szerint módosuljon:

Gazdasági Működtető Központ Győr

Kiadás – Dologi kiadás – 58.631.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás – 58.631.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

Kiadás – Felújítás + 26.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 26.000.000,- Ft

Sün Balázs Óvoda

Kiadás – Felújítás + 24.631.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 24.631.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

Kiadás – Felújítás + 8.000.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 8.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A Ménfőcsanaki Bölcsődében vizesblokkok, folyosók felújításához, a Kassák Bölcsőde hőellátás korszerűsítéséhez, a Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodájának tetőszigeteléséhez, valamint a Gyermektábor faházainak tetőfelújításához szükséges fedezet átcsoportosítása.

6/17/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

202067 „Gazdaság-és sportgazdaság fejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások – 134.850,- Ft

202070 „Juharfa u. Berkenyefa sor kopóréteg csere, Reptéri út II. ütem” c. kiadási jogcímről

Működési kiadások

Dologi kiadások – 240.000,- Ft

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások – 64.800,- Ft

202078 „Juharfa u. – Berkenyefa sor felújítása – Győri Ipari Park fejlesztése” c. kiadási jogcímről

Működési kiadások

Dologi kiadások – 273.435,- Ft

202082 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások – 1.620.520,- Ft

201025 „Gárdonyi Géza Általános Iskola kézilabdapálya felújítása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások – 9.750.000,- Ft

201183 „Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások – 16.771.199,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

202068 „Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben” c. kiadási jogcímre

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások 28.854.804,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A „Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben” c. kiadási jogcímen a támogatási szerződében rögzített támogatási keret nem került felhasználásra, ezért visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek az előirányzat fedezete az adott kiadási jogcímen nem áll rendelkezésre

7/17/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid alpolgármester kezdeményezésére a polgármester, 2019. évi polgármesteri keret terhére 200.000 Ft támogatásban részesítette a Széchenyi István Egyetemet az általuk szervezett számviteli hét megrendezésének céljából.

3/18/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében feltétlenül és visszavonhatatlanul nyilatkozta, mint a győri 40189/6 hrsz.-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosa, hogy a tárgyi ingatlant illető és győri 40188 hrsz.-ú ingatlant terhelő átjárási szolgalmi jogot nem kívánja a jövőben fenntartani, egyidejűleg kéri annak ingatlan-nyilvántartásból történő törlését.

4/18/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

308147 „Egyéb, előre nem látható önkormányzati kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások (Tartalékok) – 134.836.097,- Ft

306014 „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások
Beruházások – 10.163.903,- Ft

305429 „Győr Projekt Kft. részre kamatmentes tagi kölcsön” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások – 80.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

Működési költségvetés

Dologi kiadások + 225.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Hóeltakarítási, síkosság-mentesítési és egyéb városüzemeltetési szolgáltatásokra forrás biztosítása. Fenti feladatok a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartoznak, forrásuk viszont a kiadási jogcím 2019. évi előirányzatában nem szerepel, ezért azok átcsoportosítása szükséges.

5/18/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés jogcím előirányzat terhére 3.494.800,- Ft átcsoportosításra kerüljön az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2019. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – 3.494.800,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Dologi kiadás + 3.494.800,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 3.494.800,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben az év során elhasználódott eszközök pótlás és karbantartás fedezetének biztosítása.

6/18/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Kultúra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 69.642,- Ft

dologi kiadások – 2.380.358,- Ft

Újvárosi Művelődési Ház 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

felújítások + 2.450.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.450.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Önkormányzat 2019. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből az Újvárosi Művelődési Ház részére, az intézmény előterének burkolási-, festési-, valamint nagytermi ajtajának felújítási munkálataira forrás biztosítása.

1/19/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

318013 Előre nem látható kiadásokra – 1.800.000,- Ft

308081 Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei

étkeztetés biztosítása (önkormányzati hányadra) + 1.800.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A téli szünidei gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása.

2/19/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 8/12/11/2019. PM. határozatot a polgármester az alábbiak szerint módosítja:

„- a 81. sz. főút-Tatai út-József Attila utca csomópont és a Tatai út egy szakaszának kapacitásbővítő átépítéséhez szükséges nyomvonal biztosításának céljából – hozzájárult a Győrkert Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező Győr belterület 5246, 5247, 5260 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokból a 80/10/2017, 80/11/2017, 80/12/2017. számokon elkészült kisajátítási tervek szerint a Győr belterület 5246/2, 5247/2, 5260/2 hrsz.-ok alatt kialakuló, önkormányzati közút megnevezésű, 43 m2 + 27 m2 + 61 m2 , összesen 131 m2 területű ingatlanok kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő megvásárlásához 324.650,- Ft + áfa, 203.850 + áfa, 460.550,- Ft + áfa, összesen 989.050,- Ft + áfa vételár megfizetése ellenében az Ingatlanok igénybevétele közérdekből kiadási tervezési alapegység terhére, összesen 10.053.037,- Ft kártalanítás egyidejű, megfizetésével.”

3/19/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakközépiskola és Szakiskola Iskolai Kézilabda Világbajnokságon való részvétel támogatására 1.000.000,- Ft, támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/19/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

201129 Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház energetikai

korszerűsítése – 52.984.885,- Ft

701010 Szociálpolitikai kiadásokra, összes önkormányzati hányad – 30.000.000,- Ft

306010 Ingatlanok igénybevétele közérdekből – 12.265.115,- Ft

összesen: – 95.250.000,- Ft

Következő évre áthúzódó kötelező feladat ellátással kapcsolatos

szerződéses kötelezettségre + 95.250.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A Kálóczy téri nyugdíjas apartmanház liftfelújítás fedezetének biztosítása.

5/19/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft. felügyelőbizottságába az alábbi tagi jelölést tette:

1.) A GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft. felügyelőbizottságába Árpád Sándor Bélánét jelölte 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig terjedő, öt év határozott időtartamra.

Javasolta elfogadásra, hogy – megválasztása esetén – Árpád Sándor Béláné felügyelőbizottsági tagi díjazása az eddigi felügyelőbizottsági tagok díjazásával egyezően, azaz bruttó 70.000,- Ft (azaz Hetvenezer forint) összegben kerüljön megállapításra.

2.) Felkérte a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a felügyelőbizottsági tagság megválasztásával kapcsolatos eljárás lefolytatásáról és döntés meghozataláról gondoskodjon.

6/19/12/2019. PM. h.

A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata III. fejezet 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az SzMSz 4. számú függelékét 2020. január 15-i hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 4. számú függeléke helyébe lép, továbbá a 6. számú függelékét 2020. január 1-jei hatállyal a 2. sz. melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 6. számú függeléke helyébe lép.

1/20/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Rendezvények támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 8.000.000,- Ft

„Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 4.000.000,- Ft

„Nyilvánosság biztosítása városi rendezvények, események, imázskampányok számára” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.250.000,- Ft

„Nyárzáró koncert” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 14.250.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: 2020. évi Nyárzáró koncert kötelezettségvállalásának előirányzatát biztosítja.

4/20/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy a Talent of Music Egyesület hangfelvételek készítéséhez, valamint mesterhangszer beszerzéséhez 6.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” kiadási jogcím terhére.

5/20/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201132 „Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 5.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

202057 „Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások 5.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A „Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása” c. kiadási jogcímen a megkötött karbantartási szerződés meghosszabbításához szükséges hiányzó forrás biztosítása.

6/20/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201126 „Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban III. ütem (infrastruktúra)”c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások – 6.501.531,- Ft

201132 „Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése”c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 283.691,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

222008 „Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban- infrastruktúra fejlesztése” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások 6.785.222,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A „Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban- infrastruktúra fejlesztése” c. kiadási jogcímen az igényelt támogatási előleg és az önerő arányának rendezéséhez.

7/20/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201127 „Gyirmóti Művelődési Ház energetikai korszerűsítése”c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 5.332.903,- Ft

201132 „Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája Répce utca energetikai korszerűsítése”c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 3.000.000,- Ft

201183 „Középületek energetikai fejlesztése”c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások – 2.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

201103 „Zöld város kialakítása Herman O u. Vásárcsarnok” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások 10.832.903,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A „Zöld város kialakítása Herman O u. Vásárcsarnok” c. kiadási jogcímen a projekt lebonyolításához szükséges önerő forrásának biztosítása.

4/30/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetetett Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütem felhívására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a tulajdonában álló Győri Szakképzési Centrum Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma kültéri kézilabdázásra alkalmas pályájának felújítására.

A pályázat beadási határideje: 2020. január 31.

Az igényelt támogatás összege: 37.700.000,- Ft.

Az önkormányzat általi hozzájárulás mértéke: a támogatás 30%-a.

A megvalósítás tervezett ideje: 2020. második félév.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020. évi költségvetésében biztosítja az önkormányzat által fizetendő hozzájárulást.

5/30/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete 2020. és 2021. évi rendezvényeinek megvalósításához 15.500.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” kiadási jogcím terhére.

6/30/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy a Collegium Musicum Jaurinense Régizene Egyesület órómai kódexek kutatási programjának megvalósításához 8.500.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Kulturális kiadványok támogatása” kiadási jogcím terhére.

7/30/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetetett Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütem felhívására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a tulajdonában álló Magvassy Mihály Sportcsarnok kézilabda pályájának felújítására.

A pályázat beadási határideje: 2020. január 31.

Az igényelt támogatás összege: 76.200.000,- Ft.

Az önkormányzat általi hozzájárulás mértéke: a támogatás 30%-a.

A megvalósítás tervezett ideje: 2020. második félév.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 2020. évi költségvetésében biztosítja az önkormányzat által fizetendő hozzájárulást.

8/30/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 4.434.364,- Ft

„101010” Házüzemeltetés tervezési alapegységről

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 4.434.364,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„308048” Önkormányzati informatikai kiadások c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások + 4.434.364,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Forrás biztosítása a 2019 évi informatikai kiadások fedezésére.

9/30/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében elkülönített „Következő évre áthúzódó kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos szerződéses kötelezettségekre” kiadási jogcím terhére 95.250.000 Ft forrást biztosítson a Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt-vel közösen megvalósítandó, Győr, Kálóczy tér 9. szám alatt található, 90 db garzonlakást magába foglaló nyugdíjasház épületében új személyszállító felvonó épületbővítéssel történő megvalósításához.

1/31/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy az Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete Sipőcz Richárd és edzője olimpiai kvótaszerző versenyeken való részvételének támogatására 3.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

2/31/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„306010. Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése” – 12.000.000,- Ft

kiadási jogcímről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára az

újonnan megnyitásra kerülő

„Móra Ferenc Általános Iskola kézilabdapálya felújítása (sport-

szövetségi támogatással)” + 12.000.000,- Ft

kiadási jogcímre

Az előirányzat-változtatás indoka: A Móra Ferenc Általános Iskola által használt kézilabdapálya felújításához szükséges pályázati önrész biztosítása.

3/31/12/2019. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„308131. Az év során a polgármester hatáskörében felhasználható

elkülönített előirányzat” kiadási jogcímről – 24.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„309118. Kulturális rendezvények, programok támogat.” kiadási jogcímre + 15.500.000,- Ft

„309116. Kulturális rendezvények, kiadványok támogat.” kiadási jogcímre + 8.500.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Fedezet biztosítása civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek alapján kulturális célú programok, kiadványok támogatásához.

4/31/12/2019. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) GYMJVÖ rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Művészetéért díjat adományozott Ősz Gábornak, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóhelyettesének Győr város kulturális életében végzett több éves kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül.

5/31/12/2019. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) GYMJVÖ rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Művészetéért díjat adományozott Zádorvölgyi Lászlónak, a Győri Balett balettmesterének Győr város kulturális életében végzett több éves kimagasló művészeti tevékenysége elismeréséül.

6/31/12/2019. PM. h.

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) GYMJVÖ rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester Győr Közművelődéséért díjat adományozott Radicsné Csőre Andreának, az Újvárosi Művelődési Ház igazgatójának, Győr város kulturális életében végzett kimagaslóan eredményes közművelődési tevékenysége elismeréséül.

1/02/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2015. (XII. 18.) Önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat előlegbekérő számla alapján teljesíthesse a bruttó 1.550.836,- Ft összegű 20 db fémvázas ágy + matrac, valamint 20 db szék ellenértékének kifizetését.

Indoklás: Az intézmény az Avar úti Éjjeli menedékhely alapfelszerelését vásárolja meg az Alex Fémbútor Kft-nél, melynek fedezete az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. A szállító készpénz, illetve utólagos átutalási lehetőséget nem biztosít az intézmény számára. A termékek gyártására csak a díjbekérő kiegyenlítését követően kerülhet sor.

1/03/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2015. (XII. 18.) Önkormányzati rendelete 11. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat előlegbekérő számla alapján teljesíthesse a bruttó 653.631,- Ft összegű 20 db fémszekrény ellenértékének kifizetését.

Indoklás: Az intézmény az Avar úti Éjjeli menedékhely alapfelszerelését vásárolja meg az Alex Fémbútor Kft-nél, melynek fedezete az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. A szállító készpénz, illetve utólagos átutalási lehetőséget nem biztosít az intézmény számára. A termékek gyártására csak a díjbekérő kiegyenlítését követően kerülhet sor.

2/03/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében hozzájárulást adott „A Jövő Forrása Alapítvány” részére, hogy az Alapítvány székhelycímeként, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a győri 6166 hrsz.-ú, természetben 9027 Győr, Madách utca 10. szám alatti ingatlan címe – ahol a Győri Waldorf Egyesület bérlőként fenntartója a Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának – kerüljön bejegyzésre a Győri Törvényszéken mindaddig, amíg az Alapítvány az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében és szerint működik, és ezáltal Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendeletben meghatározott közérdekű tevékenységet is végez.

1/06/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében található győri 2023/3 hrsz.-ú garázs, udvar megnevezésű, Győr, József A. út 6. szám alatti ingatlanon lévő, 18,0 m² nagyságú, Dr. G. K. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező garázsfelépítmény által elfoglalt földterület területhasználati szerződésének módosításához, a felépítmény tulajdonosának változása miatt, tekintettel arra, hogy Dr. G. K. a garázsfelépítményt a 2019. december 17. napján kelt Adásvételi szerződés alapján értékesítette Sz. D. részére.

3/06/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a képviselők kezdeményezésére a polgármester, a 2019. évi polgármesteri keret terhére 30.000,- Ft támogatásban részesítette az ARRABONA Városi Nyugdíjas Egyesületet, az Egyesület keretein belül működő Marcalvárosi Nyugdíjas Klub farsangi rendezvényének támogatása céljából.

4/06/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a SZIMETRIK Kft. (a továbbiakban: Építtető) részére a Győr, Malomsok sétány, 10325/1 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) tervezett 4 lakásos lakóépület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

Indoklás: Az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, a közművesítési és útépítési hozzájárulást Építtető megfizette.

A benyújtott tervdokumentáció alapján a szükséges parkolókat Építtető saját telken biztosítja, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra hosszútávon alkalmas arra, hogy biztosítsa az Ingatlanon tervezett 4 lakásos lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatát. A feltételt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapította meg.

1/08/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 30. § (1) bekezdésének i) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet 4. melléklet 2.33. alpontjában foglaltak figyelembevételével a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra megválasztott könyvvizsgálójának, a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-nek, díjazását havi 840.000,- Ft + áfa, azaz nyolcszáznegyvenezer forint + áfa összegű díjazásban állapította meg.

A Társaság tájékoztatta az Önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy a Társaság felügyelőbizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának mandátuma 2019. december 3. napján lejár és kérte a felügyelőbizottság tagságának és a könyvvizsgáló megválasztásáról szóló döntés meghozatalát. A Társaság javasolta a könyvvizsgálói feladatokat 2009. december 4. napja óta ellátó RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. újraválasztását 5 éves időtartamra havi 840.000,- Ft + áfa összegű változatlan díjazás megállapításával. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 189/2019. (XII. 19.) határozatával döntött a Társaság könyvvizsgálójáról, amellyel a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. került ismételten megválasztásra a 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő időtartamban. Ugyanakkor a könyvvizsgáló díjazása a korábbi díjazásától eltérően, tévesen került megjelölésre a határozatban, így annak korrigálása szükséges, amely a 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő időtartamban havi 840.000,- Ft + áfa összegű díjazásban kerül megállapításra. Így a Társaság könyvvizsgálójának díjazása a 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő időtartamban is változatlan összegű marad. A megállapított díj mértéke összhangban van a Magyar Könyvvizsgálói Kamara könyvvizsgálói díjtételekre vonatkozó ajánlásában foglaltakkal.

2/09/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 100.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2019. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére támogatás nyújtása.

3/09/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontja értelmében hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Úszó Sportegyesület Balog Gábor, Takács Krisztián, Sebestyén Dalma, Lobanovszkij Maxim és Szabó Szebasztián sportolóik felkészülésének támogatására, a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően 12.600.000,- Ft támogatásban részesüljön a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

4/09/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

„Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” c. jogcímről – 3.135,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2019. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 3.135,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 3.135,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézményekben 2019. évben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes téli szünidei étkeztetésének támogatásához a fedezet biztosítása.

5/09/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére

„Gyermekszegénység elleni program keretében szünidei étkeztetés biztosítása” c. jogcímről – 19.835,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2019. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 19.835,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 19.835,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézményekben 2019. évben a téli szünidei étkeztetés támogatásához a fedezet biztosítása.

7/09/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Művészeti és Fesztiválközpont előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 11.614.738,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 9.872.527,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.742.211,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a jegyeladásból, esküvők szervezéséből, bérleti díjból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

8/09/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 15.039.750,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 7.120.363,- Ft

Beruházások + 5.663.425,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 2.255.962,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

9/09/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

„303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 500.000,- Ft

Generációk Művelődési Háza 2020. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 500.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Alapellátási Szabadegyetem és Baross Gábor Társaság által megrendezésre kerülő március 15.-i ünnepség, a Győr-szigeti Semmelweis Nap, valamint az augusztus 19-i Szent Bertalan Napi búcsú költségeinek, illetve az év közben előforduló egyéb költségek fedezéséhez támogatásnyújtás.

1/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Újvárosi Művelődési Ház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 733.438,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 636.807,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 96.631,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél szolgáltatások nyújtásából keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

2/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 1.139.749,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 838.703,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 130.084,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 170.962,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a tanfolyamok, szakkörök térítési díjaiból, helyiségbérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

3/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 494.679,- Ft

személyi juttatások + 494.679,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézmény EFOP pályázatával kapcsolatos előirányzatok rendezése miatt szükséges a kiadási főcsoportok közötti átvezetés.

4/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2019. évi költségvetése:

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Szervezet működtetéssel kapcsolatosan + 1.080.603,- Ft

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási,

felújítási, korszerűsítési,forgalomtechnikai kiadások + 24.107.428,- Ft

Felhalmozási bevételek

Szervezet működtetéssel kapcsolatosan + 1.175.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások

Szervezet működtetéssel kapcsolatosan + 1.080.603,- Ft

Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási,

felújítási, korszerűsítési,forgalomtechnikai kiadások + 24.107.428,- Ft

Beruházások

Szervezet működtetéssel kapcsolatosan + 1.175.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Útkezelő Szervezetnél 2019. október 01. – december 31. között közterület használat, közvetített szolgáltatások ellenértéke, biztosító által fizetett kártérítés és egyéb bevételből 25.188.031,- Ft, személygépkocsi értékesítésből 1.175.000,- Ft többletbevétel keletkezett. E bevételi többlet a szervezet működtetés, az utak-hidak, köz- és díszvilágítás dologi kiadásaira (kommunikációs szolgáltatás, szolgáltatási kiadások, egyéb dologi kiadások) és a szervezet működtetés beruházási kiadásaira nyújt fedezetet.

5/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

„303420 „Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 400.000,- Ft

Generációk Művelődési Háza 2020. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 400.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 400.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A Sziget-Orvosi Egészségügyi BT által Győr-Pinnyéd városrészben végzett rendszeres prevenciós gondozási projekt költségeihez való hozzájárulás.

6/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján F. K. lakos részére a Győr, Liget utca 42/B. számú, 9218 helyrajzi számú ingatlanon tervezett kétlakásos lakóépület építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon kétlakásos lakóépület építésére sor kerüljön.

Indoklás: Az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg.

A benyújtott tervdokumentáció alapján a szükséges parkolókat Építtető saját telken biztosítja, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra hosszútávon alkalmas arra, hogy biztosítsa az Ingatlanon tervezett kétlakásos lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatát.

A feltételt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapította meg.

7/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ”Építőpáholy 2004” Ingatlanhasznosító és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Építtető) részére a Győr, Kagyló utca 12105/12 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) tervezett 4 lakásos lakóépület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

Indoklás: Az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, a benyújtott tervdokumentáció alapján a szükséges parkolókat Építtető saját telken biztosítja, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra hosszútávon alkalmas arra, hogy biztosítsa az Ingatlanon tervezett 4 lakásos lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatát.

A feltételt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapította meg.

8/10/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ”Építőpáholy 2004” Ingatlanhasznosító és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Építtető) részére a Győr, Kagyló utca 12114/1 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) tervezett 4 lakásos lakóépület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a tárgyi közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon a tárgyi rendeltetésű épület építésére sor kerüljön.

1/13/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 4.422.478,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 1.800.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 700.000,- Ft

Dologi kiadások + 1.259.106,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 663.372,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a jegyértékesítésből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

2/13/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 13. § (1)-(2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 6989 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanon álló, a GEO-EXE BT. által változási vázrajzon feltüntetett, győri 6989/A hrsz.-ú, 1563 m2 területű „épület (parkolóház és balett terem)” önálló ingatlanként történő kiemeléséhez a polgármester hozzájárult és arra vonatkozóan a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1 arányú ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonjogát elismerte.

Önkormányzat és a Társaság a győri 6989/A hrsz.-ú épületre vonatkozóan a Társaság 1/1 arányú tulajdonjoga bejegyezése, valamint ezen épületet illető és a győri 6989 hrsz.-ú ingatlan egészét terhelő, határozatlan időre, de legfeljebb az épület fennállásáig szóló földhasználati jog alapítása és ellenértéke tárgyában megállapodást köt, melyek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájárult.

3/13/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„308037 Polgári védelem és katonai igazgatás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 23.653,- Ft

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése javára

„101010 Házüzemeltetés” tervezési alapegységre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 23.653,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 23.653,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: 9029 Győr, Ladik utca 25. közüzemi számláinak átcsoportosítása.

4/13/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Vaskakas Bábszínház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 21.174.785,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 16.291.692,- Ft

Beruházások + 1.706.875,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 3.176.218,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

5/13/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Nemzeti Színház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 78.876.120,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 67.044.702,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 11.831.418,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli előadások jegyértékesítéséből, koprodukciós díjból, reklámszerződésből, illetve a kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

1/14/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Úszó Sportegyesület részére, mint a győri, 8712/2 hrsz.- ú, 9025 Győr, Olimpia út 1. szám alatti kivett sporttelep és torony megnevezésű ingatlan tulajdonosa, hogy a tárgyi ingatlanon álló, az úgynevezett Aqua Sportközpont területén rajt és víz alatti mozgásszerkezet elemző rendszert telepítsen, sportlétesítmény-fejlesztés megvalósítása érdekében, a Magyar Úszó Szövetség támogatási forrásából és saját forrás felhasználásával.

2/14/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2019. november 01-2019. december 31. között egyéb szolgáltatásnyújtásból (kerékbilincselés, dolgozói telefontérítés) 5.841.485,- Ft és egyéb bevételből 4,- Ft keletkezett, összesen 5.841.489,- Ft többletbevétele előirányzatosításra kerüljön az alábbiak szerint:

Dologi kiadásokra

- K 31 Készletbeszerzés 14.000,- Ft

- K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3.780,- Ft

Felhalmozási kiadásokra

- K64 Egyéb t. eszk. besz., lét. 4.585.598,- Ft

- K67 Beru. c. előz. felsz. ált. forg. adó 1.238.111,- Ft

Fentiekre tekintettel engedélyezte e bevételi többletnek az alábbi indokokra figyelemmel történő felhasználását: Az előirányzat módosítás (többletbevétel engedélyezés) indoka a kerékbilincselés és egyéb bevételek terhére teljesítendő kiadások fedezetének megteremtése.

3/14/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr 2019. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Készletértékesítés + 46.560,- Ft

Szolgáltatások ellenértékének emelkedése + 799.833,- Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértékének emelkedése + 7.454.053,- Ft

ÁFA visszatérítés többletbevétele + 14.749.000,- Ft

Kamatbevétel + 27.406,- Ft

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei + 25.241,- Ft

Biztosító által fizetett térítés + 565.818,- Ft

Egyéb működési bevétel (visszatérítések, stb.) + 1.851.408,- Ft

Működési bevétel összesen + 25.519.319,- Ft

Felhalmozási bevétel + 184.100,- Ft

Bevétel összesen: + 25.703.419,- Ft

KIADÁS

Dologi kiadások + 25.263.237,- Ft

Tartalék képzés + 440.182,- Ft

Összesen: + 25.703.419,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr a 2019. évben keletkezett többletbevételből a dologi kiadások és tartalék képzés fedezetének biztosítása.

1/15/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott, és egyben felkérte a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-t a működtetésében lévő Győr, Nádorvárosi köztemető XXXV-A parcella A sor 23. számú családi sír előtt található, 1 db korai juhar vegetációs időszakon kívüli kivágatására. A fa kivágatása azért szükséges, mert az elhunytak hozzátartozója megrendelte a síremlék felújítását, melyet a fa gyökérzete akadályoz. A szakértő véleménye szerint, a helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy tárgyi fa koronarendszere száradó, sínylődő egészségi állapotban van. Gyökérzete megemelte a sírkeretet, meg is repesztette. A növényt a talajszinthez képest magasra telepítették, az új síremlék elhelyezése nem oldható meg a fa kivágása nélkül, tekintettel arra, hogy a fa 10-12 cm távolságra van a síremléktől. A kivágott fát legkésőbb 2021. február 28-ig pótolni kell. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

2/15/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér az előirányzatai között:

KIADÁSOK

személyi juttatások – 22.000.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – 5.960.000,- Ft

dologi kiadások + 27.960.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

3/15/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 8.842.757,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 7.516.343,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.326.414,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél készletértékesítésből, áfa visszatérítésből, szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

4/15/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 434.082,- Ft

KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 275.314,- Ft

Dologi kiadások + 93.656,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 65.112,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a jegyeladásból, az általános forgalmi adó visszatérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

5/15/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva a polgármester – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – engedélyezte a Győri Nemzeti Színháznak, hogy Agatha Christie: Váratlan vendég című színművének bemutatása kapcsán a szerzői jogok tekintetében eljáró THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi Ügynökség Kft. előlegbekérő levele alapján 2.500 angol font + áfának megfelelő forintösszeget az intézmény 2020. évi költségvetési előirányzata terhére jogdíj előlegként kifizessen.

6/15/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 8.559.674,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások +7.275.723,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.283.951,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézménynél a jegyértékesítésből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

7/15/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr, 0857/2 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából – a polgármester hozzájárult, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr külterület 0837/1 helyrajzi szám alatt, a Győr külterület 0876 helyrajzi szám alatt, és a Győr külterület 0889 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közcélú villamos vezetékhálózatot létesítsen, egyszeri, egyösszegű 3.852.900,- Ft + áfa kártalanítás megfizetése mellett.

1/16/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 500.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2020. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 500.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: A 2020. február 8-án megrendezésre kerülő Barokk Bál rendezvény szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása.

3/16/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Főosztályának Vagyonhasznosítási Osztálya részére a Polgármesteri Hivatal működtetésében lévő győri 3192/2 hrsz.-ú, 9024 Győr, Práter utca 7. szám alatti „Telephely” megnevezésű önkormányzati ingatlan területén – szakértői vélemény alapján – az alábbi növények kivágására:

- 7 db száraz, korhadt, élet- és balesetveszélyes jegenye nyárfa és a keletkezett tuskók,

- 10 db sarjról nőtt bálványfa és a keletkezett tuskók,

- 5 db száraz tuja kivágására,

valamint több jegenye nyárfa lombkoronájának száraz faágaktól történő megtisztítására.

A kivágott fákat fenti ingatlan alkalmas helyén legkésőbb 2021. február 28-ig pótolni kell.

Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

4/16/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, Dr. Fekete Dávid alpolgármester kezdeményezésére a polgármester, a 2020. évi polgármesteri keret terhére 150.000 Ft támogatásban részesítette a Győri Szakképzési Centrumot A Hild József Építőipari Szakgimnáziumban Magasépítő Technikus Országos Tanulmányi Verseny megrendezésének céljából.

5/16/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján Dr. Fekete Dávid alpolgármester javaslatára a polgármester, a 2020. évi polgármesteri keret terhére 200.000,- Ft támogatásban részesítette a Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatát Örmény bál megrendezésének céljából.

6/16/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz, 2019.12.31. napjával.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő „Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások” jogcímen belül:

KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0521) + 500,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások (051231) – 500,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: a reprezentációs kiadásoknak a könyvelés teljesítési adataival való megfelelősége miatt szükséges az előirányzatok rendezése.

7/16/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor 2019. december 31. napjával:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„308130. Önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási

jogcímről + 716.932,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2019. évi költségvetése terhére

Kiadások:

Beruházások – 716.932,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás – 716.932,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Likviditás elvonás az intézmény által ellátott feladatok finanszírozásához igénybe vett irányító szervtől kapott támogatási szintig.

1/17/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per-, teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a CZIBIK MÉRNÖK Kft., a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (a továbbiakban: Földhivatal) által záradékolt, hatályos változási vázrajza és a Földhivatal 800.374/2019. sz., 2019. október 2. napján véglegessé vált határozata (telekalakítási engedély) szerint a győri 12212 hrsz.-ú ingatlanból (25 m2), a győri 12213 hrsz.-ú ingatlanból (81 m2) és a győri 12214 hrsz.-ú ingatlanból (213 m2) a győri 12215/10 hrsz.-ú ingatlanba beolvadó, mindösszesen 319 m2 nagyságú területrészt.

2/17/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult – a CZIBIK MÉRNÖK Kft. a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala (a továbbiakban: Földhivatal) által záradékolt, hatályos változási vázrajza és a Földhivatal 800.374/2019. sz., 2019. október 2. napján véglegessé vált határozata (telekalakítási engedély) szerint – az Önkormányzat 1/1 arányú, kizárólagos tulajdonát képező, győri 12215/1 hrsz.-ú ingatlan 275 m2 nagyságú területrészének értékesítéséhez R. R. lakos részére – a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja értelmében versenyeztetés mellőzésével – az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapítottak alapulvételével 2.080.735,- Ft vételáron.

3/17/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdés ab) és ba) alpontja alapján a polgármester hozzájárult, hogy az építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt kiadja a győri 27527/5 hrsz.-ú ingatlanon 130 lakásos lakópark II. ütemében épített 26 lakást tartalmazó „B” jelű lakóépületre vonatkozóan a Glingcoop Kft. kérelme alapján.

1/21/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében szereplő 303220 „Önk. által alapított további díjak fedezete” jogcímen belül

KIADÁSOK

személyi juttatások 051231 + 1.800.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó 0521 + 110.000,- Ft

dologi kiadások 053371 – 1.910.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Önkormányzat által alapított, pénzjutalommal járó díjak fedezetének biztosítása.

2/21/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

306010 „Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások 05621 – 28.838.300,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

308049 „Szakértői díjak” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások 053361 + 22.717.000,- Ft

dologi kiadások 053511 + 6.121.300,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Önkormányzat működéséhez igénybe vett szakértői feladatellátás finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása.

3/21/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

303220 „Önkormányzat által alapított további díjak fedezete” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 1.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

305329 „Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása pályázati keret” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb felhalmozási célú kiadások 05891 + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Csitkovics Tibor díszpolgári címmel járó pénzjutalom, Mit tehetnék érted? Autista Otthon Alapítvány részére történő átadáshoz szükséges fedezet biztosítása.

4/21/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

306028 „Vagyonkezelés-bontások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások 05621 – 10.000.000,- Ft

és a 315009 „Közcélú fogl. összefüggő önk.-i hányad” c. kiadási jogcímről

egyéb működési kiadások 055061 – 4.409.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

308063 „Egyéb önk.-i kötelezettségek” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi juttatások 051231 + 2.557.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok 0521 + 976.000,- Ft

dologi kiadások 053331 + 10.876.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Egyéb önkormányzati kötelezettségek jogcímen év közben felmerült bérleti díjakkal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása.

5/21/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 4.036.964,- Ft

személyi juttatások + 2.514.146,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.522.818,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az intézmény GISL című produkciójára 2019. évben vállalt kötelezettségekhez kapcsolódó 2020. évi történő pénzügyi teljesítés miatt szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

1/22/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

„Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás célja a tervezési alapegységek közötti év végi előirányzat rendezése.

2/22/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 4.997,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

201096 „Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások + 4.997,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: „Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése” c. kiadási jogcímen a Magyar Államkincstár megállapítása szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hiányzó forrás biztosítása.

3/22/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 57.008,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

202083 „Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztés Győrben (Fehérvári út)” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások + 57.008,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: „Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztés Győrben (Fehérvári út)” c. kiadási jogcímen a Magyar Államkincstár megállapítása szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges hiányzó forrás biztosítása.

4/22/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. §-a és az e rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában meghatározott, a közgyűlés által átruházott feladatként kapott jogkörében eljárva a polgármester – figyelemmel a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdés a) pontjára – engedélyezte a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központnak, hogy az HANGOS SZÓ Kft. részére, az Ismerős Arcok koncert előadói díjának kifizetése céljából nettó 650.000,- Ft + áfa összeget az intézmény 2020. évi költségvetési előirányzata terhére előlegként kifizessen.

1/23/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a 2019. évi költségvetésben szereplő WHO Drogstratégia előirányzat (303210) kiadási jogcímen belül az alábbi változtatásra kerüljön sor:

WHO Drogstratégia előirányzat (303210)

KIADÁSOK

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata (053361) terhére – 407.000,- Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata (051221) javára + 115.000,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata (051231) javára + 292.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka, célja: Fedezet biztosítása személyi juttatások rendezésére, a WHO Drogstratégia előirányzata kiadási jogcímen.

2/23/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontja 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a 2019. évi költségvetésben szereplő Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások (315007) előirányzaton belül az alábbi változtatásra kerüljön sor:

Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások előirányzat (315007)

KIADÁSOK

Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata (053511) terhére – 365.300,- Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata (051221) javára + 30.000,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata (051231) javára + 233.100,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata (0521) javára
+ 102.200,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka, célja: Fedezet biztosítása személyi juttatások kiadásainak rendezésére, az Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások előirányzata jogcímen.

3/23/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) Önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a 2019. évi költségvetésben szereplő Győr városi Drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítása előirányzat (315021) kiadási jogcímen belül az alábbi változtatásra kerüljön sor:

Győr városi Drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítása előirányzat (315021)

KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata (0521) terhére
- 926.000,- Ft

Egyéb szolgáltatások előirányzata (053371) terhére – 269.000,- Ft

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata (051221) javára + 300.000,- Ft

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata (051231) javára + 895.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka, célja: Fedezet biztosítása személyi juttatások rendezésére, a Győr városi Drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítása előirányzata kiadási jogcímen.

4/23/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy a Galeria Malasits Bt. Malasits Zsolt festményeit bemutató képzőművészeti katalógus készítéséhez 250.000,- Ft támogatásban részesüljön.

1/24/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

203066 „Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK
Beruházások – 10.410,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

205041 „Az Európai Mobilitási hét eseményeire” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK
Dologi kiadások + 10.410,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Az Európai Mobilitási hét eseményeivel kapcsolatos szerződésekhez forrás biztosítása.

2/24/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése alapján – Győr, Mécs L. u. 2858/183 és a 2858/184 hrsz. alatt lévő ingatlanokat ellátó új primer távhő bekötővezeték kiépítése megnevezésű projekt – a polgármester hozzájárult, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Győr belterület 2858/98 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. távhővezetéket építsen ki, egyszeri, egyösszegű 6.400,- Ft + ÁFA kártalanítás megfizetése mellett.

3/24/01/2020. PM h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

309011 „Központ beszerzési tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok 055131 – 10.000.000,- Ft

315009 „Közcélú fogl. összefüggő önk.-i hányad” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési kiadások 055061 – 5.500.000,- Ft

309118 „Kulturális rendezvények, programok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési kiadások 055061 – 10.000.000,- Ft

201114 „Bölcsőde építése Zöld u. TOP-6.2.1-2018-00002” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások 053361 – 2.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

308021 „ÁFA befizetési kötelezettség” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások 053521 + 27.500.000,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: Önkormányzat ÁFA befizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó fedezet biztosítása.

4/24/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére

201114 „Bölcsőde építése Zöld u. TOP-6.2.1-2018-00002” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások 053361 – 2.000.000,- Ft

309402 „Nemzetközi kapcsolatok” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások 053371, 05341, 053551 – 5.000.000,- Ft

340001 „Közp.céltartalék:év eleji, évközi árvált.kapcs.” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

tartalékok 055131 – 31.271.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése javára

230005 „MVP Vízi élménypark megvalósítása” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások 053371 + 32.970.500,- Ft

beruházások 05671 + 5.300.500,- Ft

Az előirányzat-változtatás indoka: MVP Vízi élménypark megvalósításához kapcsolódó ÁFA finanszírozás előirányzatainak rendezése.

5/24/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján G. R. lakos részére a 20481 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) tervezett üdülő épület építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltételekkel:

- Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtó és egyéb útcsatlakozás Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhető ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

- Az egyedi szennyvíztisztító rendszert legkésőbb az épület használatbavételéig ki kell építeni.

- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 20551/1 helyrajzi számú közterületen (Parti utca) további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 20551/1 helyrajzi számú közterületen (Parti utca) út- és/vagy közműépítési fejlesztést (a továbbiakban: Beruházás) valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel.

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon üdülő épület építésére sor kerüljön.

Jelen határozat nem mentesíti az Építtetőt a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek, hozzájárulások, továbbá a szakhatósági és egyéb nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.

6/24/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a GRÁCIA Zrt. (a továbbiakban: Építtető) részére a Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti, 2371/27 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) tervezett raktárépület bővítés építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott az alábbi feltétellel:

- A Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet 103. §-ának a 02936 sorszámú építési övezetre vonatkozó külön előírást be kell tartani (Az SZT-n építési helyként jelölt úszótelkek teljes területe beépíthető, ha a beépítés az egyéb előírásokat is kielégíti. A Pándzsa mellett csak 7 m fenntartási sáv szabadon hagyásával engedélyezhető építési tevékenység. Az építési tevékenységek engedélyezésekor figyelembe kell venni, hogy a Régi Veszprémi út folytatásában a 82-es főút új tervezett vonalához vezető utat közforgalmú útként működtetni lehessen a terven jelölt nem beépíthető területen belül.)

A fentiek figyelembevételével a Rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján hozzájárult, hogy az Ingatlanon raktárépület bővítésére sor kerüljön.

Jelen határozat nem mentesíti az Építtetőt a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek, hozzájárulások, továbbá a szakhatósági és egyéb nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.

2/29/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 30. § (1) bekezdésének a) és h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 4. melléklet 2. pont 2.33. alpontjában foglaltak figyelembevételével a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (a továbbiakban: Társaság) felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásával kapcsolatos, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 189/2019. (XII.19.) Kgy. határozata 1.) és 4.) pontjai – adminisztrációs hibából eredő elírás miatt – az alábbiak szerint kerülnek kijavításra:

1.) „Horváth Károlyné (anyja neve: Mészáros Márta) 9072 Nagyszentjános, József Attila u. 7. sz. alatti lakost,”

„Virág László (anyja neve: Bognár Rózsa) 9024 Győr, Kormos I. u. 4. VI/18. sz. alatti lakost”

2.) „Horváth Károlyné

Anyja neve: Mészáros Márta

Lakcím: 9072 Nagyszentjános, József Attila u. 7.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.”

3.) „Virág László

Anyja neve: Bognár Rózsa

Lakcím: 9024 Győr, Kormos I. u. 4. VI/18.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. december 19.

A megbízatás lejárta: 2024. december 18.”

A Társaság tájékoztatta az Önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy a Társaság felügyelőbizottsága tagjainak és könyvvizsgálójának mandátuma 2019. december 3. napján lejár és kérte a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgáló megválasztásáról szóló döntés meghozatalát. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 189/2019. (XII. 19.) határozatával döntött a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 2019. december 19. napjától 2024. december 18. napjáig terjedő, öt év határozott időtartamra. Ugyanakkor a felügyelőbizottság tagjai közül Horváth Károlyné lakcíme időközben megváltozott, míg Virág Lászlónak a lakcímében szereplő emelet tévesen került megjelölésre a határozatban, így annak korrigálása szükséges a fentiek szerint.

3/29/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.8. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a melléklet szerinti tartalommal elfogadta Győr Megyei Jogú Város – a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott „Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2.3” c. dokumentum módszertanának megfelelően módosított – Integrált Területi Programját.

1/30/01/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az 5/19/12/2019.PM.h. számú határozat 1.) pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítom, illetve a határozat 1.) pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. „A GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft. felügyelőbizottságába Árpád Sándor Bélánét jelölte 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra.”

Az 5/19/12/2019.PM.h. számú határozat további rendelkezéseit a jelen módosítás nem érinti.

1/05/02/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés n) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján 2019. IV. negyedév vonatkozásában, amennyiben a követelést bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok bérleti és egyéb díjainak követelése a fent említettek alapján 2020. február 1. napján elengedésre kerüljenek:

1. A. Z. Hátralék 106.110-, Ft

2. F. L. S. Hátralék 99.746-, Ft

3. Sz. J. Hátralék 83.116-, Ft

2/05/02/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2019. IV. negyedév vonatkozásában, ha a kötelezett nem lelhető fel – a megadott címen nem található, a felkutatása dokumentáltan nem járt eredménnyel – és végrehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendelkezik.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok bérleti és egyéb díjainak követelése a fent említettek alapján 2020. február 1. napján elengedésre kerüljenek:

1. Cz. E. Hátralék 64.517-, Ft

2. B. B. Hátralék 30.482-, Ft

3/05/02/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről, a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2019. IV. negyedév vonatkozásában, ha a felszámolási eljárás során a felszámoló által írásban adott nyilatkozata alapján a követelés várhatóan nem térül meg.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlan bérleti és egyéb díjának követelése a fent említettek alapján 2020. február 1. napján elengedésre kerüljön:

1. Pannon Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Hátralék: 113.802-, Ft

4/05/02/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről – a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2019. IV. negyedév vonatkozásában – amennyiben a követelés a végrehajtás során nem vagy csak részben térül meg.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok utáni önkormányzati bérleti és egyéb díj követelések a fent említettek alapján 2020. február 1. napján elengedésre kerüljenek:

1. M.-né B. B. E. Hátralék 101.900-, Ft

2. Sz. I. F. Hátralék 333.844-, Ft

5/05/02/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről – a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2019. év IV. negyedév vonatkozásában – ha az csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok utáni önkormányzati bérleti és egyéb díj követelések a fent említettek alapján 2020. február 1. napján elengedésre kerüljenek:

1. B. Zs. Hátralék 31.281-, Ft

2. B.-né H. É. E. Hátralék 26.168-, Ft

3. B. J. T. Hátralék 2.000-, Ft

4. Cz. Z. K. Hátralék 7.788-, Ft

5. G. Zs. Hátralék 4.467-, Ft

6. H. M. K. Hátralék 6.600-, Ft

7. H. Zs. Hátralék 696-, Ft

8. H.-né G. A. dr. Hátralék 2.869-, Ft

9. J. S.-né Hátralék 16.961-, Ft

10. K. I.-né Hátralék 4.366-, Ft

11. K. V. Hátralék 3.919-, Ft

12. K. M. Hátralék 11.980-, Ft

13. K. S. Hátralék 25.087-, Ft

14. K. E. Hátralék 40.187-, Ft

15. M. I. Hátralék 32.972-, Ft

16. N. Gy.-né Hátralék 25.373-, Ft

17. N. T. Hátralék 15.500-, Ft

18. Ny. G. M. Hátralék 2.132-, Ft

19. O. G. Hátralék 14.454-, Ft

20. P. P. Hátralék 12.721-, Ft

21. P. I.-né Hátralék 11.643-, Ft

22. S. A. K. Hátralék 910-, Ft

23. S. K. Hátralék 10.001-, Ft

24. Sz. A. Gy. Hátralék 28.836-, Ft

25. T. G.-né Hátralék 8.232-, Ft

26. T. L. Hátralék 33.164-, Ft

27. V. M. Hátralék 22.092-, Ft

28. E. B. EV. Hátralék 19.050-, Ft

29. Gy. B. K. SE. Hátralék 3.211-, Ft

30. H-H. Kft. Hátralék 17.098-, Ft

31. M. I. Hátralék 10.746-, Ft

4/07/02/2020. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. § (3b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester polgármesteri biztosi beosztásba munkaviszonyban foglalkoztatott személyként megbízta Virág-Adorján Andreát. A munkakör megnevezése: Kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos. Feladata az Önkormányzat kultúrával és kulturális intézményekkel történő kapcsolattartással kapcsolatos ügyeinek összefogása, koordinálása. Megbízatása határozott időre szól, mely a polgármester megbízatásának megszűnésével szűnik meg.

5/07/02/2020. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. § (3b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester polgármesteri biztosi beosztásba munkaviszonyban foglalkoztatott személyként megbízta Endrődi Pétert. A munkakör megnevezése: Városmarketing ügyekért felelős biztos. Feladata az Önkormányzat városmarketinggel kapcsolatos ügyeinek összefogása, koordinálása. Megbízatása határozott időre szól, mely a polgármester megbízatásának megszűnésével szűnik meg.

6/07/02/2020. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 88. § (3b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester polgármesteri biztosi beosztásba munkaviszonyban foglalkoztatott személyként megbízta Petrov Ivánt. A munkakör megnevezése: Sportügyekért felelős biztos. Feladata az Önkormányzat sporttal kapcsolatos ügyeinek összefogása, koordinálása. Megbízatása határozott időre szól, mely a polgármester megbízatásának megszűnésével szűnik meg.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2020. február 20.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.