1/2020. (I. 31.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

1/2020. (I. 31.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. január 31-én 10:00 órára összehívott és 10:01 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Hajtó Péter, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Szálasy László

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Dr. Pergel Elza

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Truka István, a Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezőőri Szolgálat Győr vezetője,

a sajtó munkatársai, valamint 50 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mint megválasztott polgármester, tisztelettel köszönti képviselőtársait és az ülés minden résztvevőjét. Külön köszönti a családját, a barátait, az országgyűlési képviselőket és a megyei közgyűlés elnökét. Az ülés vezetését átadja Dr. Fekete Dávid alpolgármester úrnak.

Dr. Fekete Dávid, alpolgármester: Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 21 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Távolmaradását előzetesen Dr. Szálasy László képviselő úr jelentette be.

Az ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt került kiosztásra több írásbeli előterjesztés is, melyet a meghívó tartalmazott, a többi előterjesztés szóbeli előterjesztésként kerül a képviselők elé.

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges és 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

1/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2020. január 31-i ülésének napirendjét:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az időközi polgármester-választás eredményéről

Előterjesztő: Dr. Gál Miklós a Helyi Választási Bizottság elnöke
(szóbeli előterjesztés)

2. A polgármester megbízólevelének ünnepélyes átadása és eskütétele

Előterjesztő: Dr. Gál Miklós a Helyi Választási Bizottság elnöke
(szóbeli előterjesztés)

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

4. Alpolgármester-választás és eskütétel

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(szóbeli előterjesztés)

5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

6. Alpolgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(szóbeli előterjesztés)

7. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

8. Javaslat a marcalvárosi Kiserdővel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból indokolt döntés meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

9. Javaslat környezetvédelmi szempontból indokolt döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

10. Javaslat Wuhan, Győr testvérvárosának támogatására a Koronavírus elleni küzdelemben

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester
(az anyag az ülés előtt kerül kiosztásra)

1. NAPIRENDI PONT:

A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA AZ IDŐKÖZI POLGÁRMESTER- VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Megköszöni a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda valamennyi tagjának a munkáját az időközi polgármester-választás lebonyolítása kapcsán.

Felkéri dr. Gál Miklóst, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tartsa meg tájékoztatóját.

Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Győr Megyei Jogú Városi Helyi Választási Bizottsága nevében tisztelettel köszönti az újonnan megválasztott Dr. Dézsi Csaba András polgármester urat, a képviselőket, valamint az ülésen megjelent vendégeket.

Röviden ismerteti a 2020. január 26-án lebonyolított időközi polgármester-választás legjellemzőbb adatait. Győrött a választók névjegyzékében 2020. január 26-án 101.629 fő szerepelt. Közülük 42.943 fő, a szavazásra jogosultak 42,25%-a gyakorolta választójogát. A szavazás zavartalanul, a választójogi törvény rendelkezéseinek megfelelően zajlott le.

A választópolgárok – az érvényes szavazatok 56,14%-ával – Dr. Dézsi Csaba Andrást választották meg polgármesterré.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Köszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének a tájékoztatót.

****

2. napirendi pont:

A polgármester megbízólevelének ünnepélyes átadása és eskütétele

Dr. Lipovits Szilárd, a Helyi Választási Iroda Vezetője: A választási eljárásról szóló törvény szerint a megbízólevelet a megválasztott polgármesternek a választás eredményének jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül kell átadni. A Helyi Választási Bizottság 6/2020. (I. 27.) számú határozatával állapította meg az időközi polgármester-választás eredményét, amely 2020. január 30-án emelkedett jogerőre. A fentiek alapján felkéri Dr. Gál Mikóst, a Helyi Választási Bizottság elnökét a megbízólevél ünnepélyes átadására, polgármester urat a megbízólevél átvételére a pulpitus előtt.

(megbízólevél átadás)

Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke: A Választási Bizottság nevében gratulál a megválasztott polgármester úrnak. Felelősségteljes megbízatásához eredményes munkát, és sok sikert kíván.

Dr. Lipovits Szilárd, jegyző: A választási eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint a polgármester részére átadásra került a megbízólevél. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az SZMSZ értelmében a polgármester a megválasztását követő ülésen esküt tesz.

Felkéri Dr. Gál Miklós urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskü vételére, Dr. Dézsi Csaba András polgármester urat az eskütételre. Megkéri a polgármester urat az eskütétel előtt, hogy vegye át a polgármesteri láncot.

Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Kéri polgármester urat, hogy az én szó után a saját nevét, az eskü végén pedig lelkiismereti meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot használja, vagy ne használja!

A jelenlévőket kéri, hogy az esküt állva hallgassák végig.

(Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet Dr. Dézsi Csaba András polgármester utána mond.)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

****

Dr. Gál Miklós, a Helyi Választási Bizottság elnöke: Felkéri a polgármester urat az esküokmány aláírására.

(Esküokmány aláírása)

****

Dr. Fekete Dávid alpolgármester: Mielőtt visszaadja az ülés vezetését Dr. Dézsi Csaba András polgármester úrnak, bejelenti, hogy polgármester úrral egyeztetve 2020. január 31. napi hatállyal benyújtotta alpolgármesteri tisztségéről történő lemondását a Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése részére. A lemondása oka, hogy Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr egy olyan feladattal bízta meg a következő időszakra nézve, amely nem teszi lehetővé, hogy alpolgármesterként dolgozzon. Ezúton szeretné megköszönni minden munkatársának és valamennyi képviselőtársának azt a segítséget, amelyet az alpolgármesteri munkája során kapott. Elmondja, hogy hatalmas megtiszteltetés volt több mint hét éven keresztül a győri polgárokat alpolgármesterként, az utolsó néhány hónapban pedig ügyvezető alpolgármesterként szolgálni. Elmondja, hogy az elkövetkező időszakban, mind az új feladatkörében, mind önkormányzati képviselőként azon fog dolgozni, hogy a győri polgárok szeressék ezt a várost és az itt létüket meg tudják könnyíteni. Bízik benne, hogy valóban egy élhető és szép várost tudnak építeni a következő időszakban is. Az új polgármesternek jó munkát kíván a városvezetői munkájához. Az ülés vezetését visszaadja polgármester úrnak.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Megköszöni Dr. Fekete Dávid alpolgármester úr eddigi munkáját, amit több cikluson keresztül végzett nagyon magas színvonalon. Most egy olyan fontos munkával bízza meg őt, amely az elképzeléseik szerint Győr város fejlődésének a történetét jelentősen meghatározza. Egyrészt összefügg az egyetemi munkával, másrészt az orvosi egyetem vágyával. Reméli, sikerül Győrben a ciklusa alatt elindítani annak a fejlesztésnek a gyakorlati kivitelezését, ami az orvosi egyetemnek a meghonosítását célozta meg. Ez az egyik legfontosabb programpontja volt.

A kampányidőszakon túl, ahol különböző indulatok csaptak fel, különböző érvek ütköztek és viták zajlottak, eldőlt a választás és a választópolgárok a fejlődésre, a békére, együttműködésre szavaztak, a parttalan viták, veszekedések és egyéb negatívumok helyett. Arra szavaztak, hogy Győrt Győrből irányítsák, nem pedig pártérdekek alapján különböző más városokból, ezért a győriek tőlük nagyon komoly munkát várnak el. Azt várják el, hogy amit megígértek, összefogva és meghallgatva a győri polgárok véleményét, együtt irányítsák azokat a munkálatokat, amelyek Győr Város fejlődését tovább szolgálják, és ne álljanak le vitatkozni felesleges ideológiai síkon. Győr a győrieké, az itt élőké és olyanná kell tenni, amilyennek szeretik. Abban bízik, hogy nemcsak 140.000 győri polgármestere lehet, hanem, hogy 140.000 munkatársa lesz abban, hogy Győr város érdekében dolgozhasson. Erre kéri a képviselő-testület minden tagját, és erre kéri a győri polgárokat is.

Most egy olyan ünnepnap van számára, ami életének talán egyik legfontosabb napja, és orvosként hozzászokott ahhoz, hogy az ünnepnapokon is dolgozik. A mai napon, hiába ünnep az ünnepnap, munkával folytatja a napot, nem ünnepléssel. Elnézést kér a vendégektől, hogy nem készült különböző reprezentációval, munkával készült, ezt a képviselők kiosztott anyagként megkapták. Arra készült, hogy a választási programjában meghirdetett 20 pontot szeretné teljesíteni. A pontok közül egy már folyamatban is van, ami a sürgősségi betegellátás várakozási idejének csökkentését jelenti. Ma a 2. pontot, a környezetvédelmi program beindítását mutatják be, ami eddig Győrben nem volt igazán hangsúlyos az elmúlt időszakban. A cél, hogy a győri lakosok és a Közgyűlés együtt megerősítik Győrben a környezetvédelmet, a természetvédelmet, mert fontos számukra, hogy egészséges környezetben éljenek. Kéri, hogy mindenki kísérje figyelemmel a napirendi pontokat, a képviselőtársak pedig belátásuk szerint döntsenek a javaslatokról.

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 30/2012. (XII. 19.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Dr. Dézsi Csaba András: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2020. (I. 31.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 30/2012. (XII. 19.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a polgármesterrel együtt 22 főből áll. A Közgyűlés tagjainak (a továbbiakban: képviselő) névsorát a 2. függelék tartalmazza.”

2. §

Az SZMSZ 57. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az 1. mellékletben meghatározott önkormányzati feladatok ellátásának koordinálására és felügyeletére tanácsnokokat választ.

(2) A tanácsnoki feladat- és hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) Az SZMSZ 58. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés hét állandó bizottságot hoz létre, melyek elnevezése a következő:

a) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (rövidítve: GATUBI),

b) Környezetvédelmi Bizottság (rövidítve: KÖBI),

c) Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (rövidítve: KKB),

d) Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság (rövidítve: OKSTB),

e) Pénzügyi Bizottság (rövidítve: PÜBI),

f) Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság (rövidítve: SZELBI) és

g) Városstratégiai Bizottság (rövidítve: VSTRB).”

(2) Az SZMSZ 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Környezetvédelmi Bizottság 5 főből áll, melyből legalább 3 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 2 fő nem képviselő személy. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 13 főből áll, melyből legalább 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy.”

4. §

Az SZMSZ 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a Közgyűlés tagjai közül két foglalkozási jogviszonyban álló, nem a Közgyűlés tagjai közül egy foglalkozási jogviszonyban álló alpolgármestert választ. Az alpolgármester a polgármester irányításával végzi munkáját.”

5. §

Az SZMSZ 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

6. §

(1) Az SZMSZ 2. melléklete kiegészül a következő 1a ponttal:

„1a Környezetvédelmi Bizottság

1a.1. A Környezetvédelmi Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

1a.1.1. a helyi környezetvédelmi programot, valamint a környezetvédelmi szabályozásra vonatkozó rendelettervezetet,

1a.1.2. a helyi jelentőségű természetvédelmi terület kijelölésére, a természeti érték megőrzésére vonatkozó javaslatot,

1a.1.3. a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervet (füstköd, riadótervet),

1a.1.4. a város környezetének állapotáról szóló tájékoztatót,

1a.1.5. az Önkormányzat által környezetvédelmi célra elkülönített összeg felhasználására vonatkozó előterjesztést, valamint

1a.1.6. az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló önkormányzati rendeletben a Bizottság számára meghatározott mérték feletti, önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozó előterjesztést.

1a.2. A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

1a.2.1. az éves költségvetés, valamint a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

1a.2.2. a természeti környezet védelmének általános szabályaival kapcsolatos előterjesztés,

1a.2.3. a város ipari eredetű és veszélyes hulladékának elhelyezéséről, kezeléséről, feldolgozásáról szóló tájékoztató, valamint

1a.2.4. az Önkormányzat részére elnyerhető környezet- vagy természetvédelmi pályázatban, céltámogatásban, programban való részvételre irányuló javaslat.

1a.3. A Bizottság tesz javaslatot a polgármesternek:

1a.3.1. „Kitaibel Pál Környezetvédelmi Emlékérem” díj adományozására.

1a.4. A Közgyűlés a következő hatásköreit a Környezetvédelmi Bizottságra ruházza át döntésre:

1a.4.1. a költségvetésben a Bizottság részére meghatározott keretek között külső szerv részére történő pénzeszközátadását, valamint

1a.4.2. a Környezetvédelmi Alap felhasználását az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló önkormányzati rendeletben a Bizottság számára meghatározott mértékig.”

(2) Az SZMSZ 2. mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Városstratégiai Bizottság

6.1. A Városstratégiai Bizottság terjeszti a Közgyűlés elé:

6.1.1. a városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló önkormányzati rendelet alapján helyi, egyedi védelem alatt álló épületek felújításához, jó karbantartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez – a költségvetési rendeletben a Bizottság számára meghatározott mérték feletti – önkormányzati támogatás nyújtására vonatkozó előterjesztést.

6.2. A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a Közgyűlés elé:

6.2.1. az éves költségvetés, valamint a költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló éves beszámoló,

6.2.2. a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia,

6.2.3. az épített környezet védelmének általános szabályaival kapcsolatos előterjesztés,

6.2.4. a városi beruházással kapcsolatos előterjesztés, ideértve különösen a közmű- és közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos előterjesztés,

6.2.5. a közszolgáltatással – így különösen a kéményseprő-ipari közszolgáltatással, a távhőszolgáltatással, az ivóvíz- és csatornaszolgáltatással, a hulladékgazdálkodással, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, a kegyeleti közszolgáltatással – kapcsolatos előterjesztés,

6.2.6. a közmű- és közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos előterjesztés,

6.2.7. a városi közösségi közlekedéssel kapcsolatos előterjesztés,

6.2.8. a közterület-használat szabályával, a reklám elhelyezésével kapcsolatos előterjesztés,

6.2.9. a behajtási engedéllyel, a behajtási renddel kapcsolatos előterjesztés,

6.2.10. a parkolással és a fizető parkolóhellyel kapcsolatos előterjesztés,

6.2.11. a város szerkezeti terve és a helyi építési szabályzat elfogadására és módosítására vonatkozó előterjesztés,

6.2.12. az építési és telekalakítási tilalom, továbbá az elővásárlási jog elrendelésével, valamint feloldásával kapcsolatos előterjesztés,

6.2.13. az újonnan beépítésre szánt és a jelentős mértékben átépítésre kerülő terület, valamint új fejlesztés helyzetéről szóló előterjesztés,

6.2.14. a köztéri szobor, műalkotás állításával kapcsolatos, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő vagy hozzájárulásával felújítandó műemléki és műemlék jellegű épületre vonatkozó előterjesztés, valamint

6.2.15. Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete vezetőjének megbízására vonatkozó előterjesztés.

6.3. A Közgyűlés a következő hatásköreit a Városstratégai Bizottságra ruházza át döntésre:

6.3.1. a költségvetésben a Bizottság részére meghatározott keretek között külső szerv részére történő pénzeszközátadását,

6.3.2. a városkép helyi védelméről, továbbá egyes építési előírásokról szóló önkormányzati rendelet alapján helyi, egyedi védelem alatt álló épületek felújításához, jó karbantartásához, megóvásához, állagának megőrzéséhez – a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig – önkormányzati támogatás nyújtását,

6.3.3. településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. Rendelet szerinti közterület-kialakítási terv jóváhagyását, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti települési tanulmánytervről szóló döntés meghozatalát és a 30/E. §-a szerinti közterület-alakítási terv jóváhagyását,

6.3.4. településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése, egyeztetése, elfogadása és módosítása során a partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadását vagy el nem fogadását, valamint

6.3.5. a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete szakmai feladatáról szóló éves beszámoló jóváhagyását.”

7. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[(3) Nem szükséges a Közgyűlés döntése a pénzeszközátadáshoz, de a 7-10. § betartása mellett]

c) a Városstratégiai Bizottság dönt esetenként legfeljebb 250 eFt erejéig a városképi keret terhére, valamint

d) a Környezetvédelmi Bizottság dönt esetenként legfeljebb 250 eFt erejéig a Környezetvédelmi Alap terhére.”

8. §

A rendelet 2020. január 31-én 11 órakor lép hatályba azzal, hogy az 1. §-ban foglalt rendelkezés 2020. január 27. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András s. k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

4. NAPIRENDI PONT

Alpolgármester-választás és eskütétel

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának az előző napirendben módosított Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a Közgyűlés 3 főállású alpolgármestert választ, akik közül két fő a Közgyűlés tagjai közül kerül megválasztásra, egy fő pedig nem képviselő alpolgármesterként.

A 2019. november 7. napján tartott alakuló ülés alkalmával sor került 2 fő főállású alpolgármester megválasztására, akik közül az egyik alpolgármester a mai nappal lemondott, így a jelen napirend keretében egy képviselő és egy nem képviselő alpolgármester megválasztására kerül sor.

Az Mötv. rendelkezései szerint az alpolgármesterek személyére a polgármester tesz javaslatot, melyhez módosító indítvány nem fűzhető. Az alpolgármesterhez bemutatkozását követően kérdés intézhető, de személyére vonatkozóan vita nem kezdeményezhető.

Tájékoztatja a testületet, hogy a szavazatszámláló bizottság feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 35. §-a szerint a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság jelenlévő képviselő tagjai, de legalább 3 fő látja el. Megállapítja, hogy a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság képviselő tagjai közül az ülésen Rózsavölgyi László, Hajszán Gyula, Kovács László, Takács Krisztián és Bárány István van jelen. Felkéri a jelenlévő képviselő bizottsági tagokat a szavazatszámláló bizottság feladatainak ellátására, valamint Rózsavölgyi László bizottsági elnök urat a szavazatszámláló bizottság elnöki tisztségének betöltésére.

Mielőtt a szavazatszámláló bizottság megkezdené a munkáját, ismerteti a választás szabályait. Minden képviselő jelöltenként egy szavazólapot kap, melyen feltüntetésre kerül az alpolgármester-jelölt neve, továbbá az, hogy főállású alpolgármesterként tölti be tisztségét, illetve az, hogy képviselő vagy nem képviselő az illető. Érvényesen szavazni a szavazatszámláló bizottság által lepecsételt szavazólapon szereplő jelöltre, a neve mellett lévő körben elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet.

Érvénytelen az a szavazólap, amelyet nem a hivatalos, illetve le nem pecsételt szavazólapon adtak le, vagy nem a jelölt neve mellett lévő körben tollal elhelyezett két egymást metsző vonallal töltöttek ki, illetve, ha szavazat nélkül adták le a szavazólapot. Alpolgármester akkor lesz a jelölt, ha legalább 12 érvényes szavazatot kap. A szavazás a Bisinger teremben lesz, a szavazatok leadására paraván került felállításra. A szavazólapokat az ott elhelyezett urnába kell bedobni.

Mint ahogy már említette az alpolgármesterek személyére vonatkozó javaslatot kizárólag a polgármester tehet. E felhatalmazással élve terjeszti elő az indítványát.

Képviselők közül választott alpolgármesternek 2020. február 1. napjával Szeles Szabolcs képviselő urat javasolja.

Nem képviselők közül választott alpolgármesternek 2020. február 1. napjával Dr. Pergel Elza asszonyt javasolja.

Felkéri Szeles Szabolcs képviselő urat, hogy néhány mondatban mutatkozzon be a Közgyűlésnek.

Szeles Szabolcs, alpolgármester-jelölt: Elmondja, hogy 1973. december 10-én született Győrben és itt is él feleségével 11 éve boldog házasságban. 2 gyermekük van, Barnabás 8 éves, Dorottya pedig 2 éves. Iskolai tanulmányait is Győrben végezte, a Kossuth Lajos Általános Iskolába járt, majd a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. A Széchenyi István Főiskolán szerzett közgazdász diplomát, ezt kiegészítette még a Berzsenyi Dániel Főiskolán egy PR-marketing szaktanulmánnyal, illetve nemrég a Széchenyi István Egyetemen egy sportdiplomáciai szakértő szakot végzett el.

Több mint 25 éve dolgozik pénzügyi területen. A közélettel már fiatalon elkezdett foglalkozni, mindig vonzotta a közélet és a társadalmi szerepvállalás. 1989 óta tartozik ehhez a politikai közösséghez, amelyben most is azt a megtisztelő lehetőséget kapta, hogy képviselő lehet. Számtalan olyan tevékenységet végzett, amely a közéletben és társadalmi életben nyomon követhető.

Képviselőként már a 4. ciklusát kezdi meg. Az első önkormányzati képviselői ciklusa 1998-tól 2002-ig tartott, 2010. óta pedig folyamatosan egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselő. Tisztelettel köszöni polgármester úrnak ezt a felkérést, amit nagyon nagy feladatnak tekint. Elmondja, hogy ez óriási kihívás, óriási felelősség számára, de mindkét szónak a pozitív értelmében. Nem tud más ember lenni, mint aki, ebben a felelősségben gondolkodva és dolgozva kívánja alázattal és tisztelettel szolgálni Győr városát a felkért pozícióban, amennyiben a képviselőtársai megszavazzák ezt a bizalmat neki. Köszöni a felkérést, képviselőtársainak előzetesen a bizalmat, feleségének és családjának, hogy mögötte állnak mindenben, illetve nem utolsó sorban köszöni szüleinek, édesanyjának, hogy olyan ember lehet, amilyen.

Dr. Dézsi Csaba András: Örül annak, hogy Szeles Szabolcs képviselő úr is úgy látja, hogy munkát osztanak, nem tisztséget, mert ez itt így szokás.

Kérdezi a Közgyűléstől, kíván-e valaki kérdést intézni Szeles Szabolcs képviselő úrhoz?

Pollreisz Balázs, képviselő: Gratulál a polgármester úrnak, és választóinak. Kéri, hogy a letett esküjének megfelelően Győr érdekében tevékenykedjen tovább. Ebben ő, mint ellenzéki képviselő, volt polgármesterjelölt, támogatni fogja.

Alpolgármester-jelölt úrhoz egy kérdése van. Gondolja, hogy mint alpolgármester a pénzügyi területet fogja irányítani. Kéri, nyilatkozzon, hogy meg fog-e mindent tenni azért, hogy ha az előző városvezetésnek a pénzügyi visszaélésekre esett gyanú miatt érkezik megkeresés, akkor együtt fog-e működni akár az újságírókkal, akár képviselőkkel annak érdekében, hogy minden győri tisztán lásson ebben a témában.

Szeles Szabolcs, alpolgármester jelölt: Elmondja, hogy a képviselői eskü mindannyiukat köti. Elmondja, hogy nyomozati munkát egy képviselő-testületnek, alpolgármesternek nem dolga tenni, de természetesen mindenben együtt fog működni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megköszöni Pollreisz Balázsnak az együttműködésre tett javaslatát, felhívná a figyelmét arra, hogy a kampánynak vége van, és a továbbiakban várja a konstruktív javaslatokat, ami valóban a város érdekéről, fejlődéséről, fejlesztéséről szól.

Felkéri Dr. Pergel Elza asszonyt, hogy néhány mondatban mutatkozzon be a Közgyűlésnek.

Dr. Pergel Elza, alpolgármester jelölt: 1959. május 29-én született Győrben, azóta is itt él. Jogász végzettsége van, a férje közgazdász, egyik gyermekük jogász, a másik testnevelési egyetemet végzett, de jelenleg vállalkozó. A város vezetésében soha nem vett részt, így most nagy megilletődöttséggel áll itt, és nagy megtiszteltetés számára, hogy nő létére, és nem a legfiatalabb generációhoz tartozva polgármester úr bizalmat szavaz neki, ha a képviselő-testület is hozzájárul.

Jogi diplomája megszerzése után munkáját ebben az épületben kezdte jogászként, majd 3 év után egy nagyvállalat jogi képviselője volt Komárom-Esztergom megyében, azt követően visszajött Győrbe és ügyvédi irodát nyitott, azóta is ott dolgozik jogászként.

1993-ban megtisztelte a városvezetés azzal, hogy külsős jogi munkára felkérte, azután a Közigazgatási Bizottságba is megválasztották. Ez a feladat nagy megtiszteltetés és nagy bizalom számára, nem számított a felkérésre és nem is gondolta, hogy valaha ilyen feladatot fognak rábízni. Kicsit bizalmatlan magával szemben, mert egy magasan repülő madár mellett egy kevésbé repülni tudó madárnak lépést tartani nagyon nehéz, de ha megkapja a lehetőséget, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy sem a polgármester úr, sem az apparátus, sem a város ne csalódjon benne.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Köszöni a bemutatkozást és hozzáteszi, hogy nem madarak lesznek, hanem oroszlánok.

Kérdezi a Közgyűléstől, kíván-e valaki kérdést intézni Dr. Pergel Elzához?

Mivel további kérdés észrevétel nem érkezett felkéri a szavazatszámláló bizottságot, kezdjék meg a szavazás lebonyolítását, melynek idejére szünetet rendel el.

SZÜNET UTÁN

(A Közgyűlés 10:51-kor folytatódik)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet módosításáról szóló 1/2020. (I. 31.) rendelet kihirdetése megtörtént.

A szavazatszámláló bizottság befejezte a munkáját, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét!

Rózsavölgyi László, a szavazatszámláló bizottság elnöke: A szavazás érvényes és eredményes volt. Tájékoztatja a Közgyűlést a szavazás eredményéről: a Közgyűlés létszáma 22 fő, a jelenlévő képviselők száma 21 fő.

Szeles Szabolcs képviselő úr esetén a 21 leadott szavazatból 0 szavazat volt érvénytelen, így az érvényes szavazatok száma 21. A Közgyűlés ezzel Szeles Szabolcs képviselő urat alpolgármesternek megválasztotta.

2/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Közgyűlés tagjai közül Szeles Szabolcs képviselőt megválasztotta főállású alpolgármesterré 2020. február 1. napjával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Dr. Pergel Elza asszony esetén a 21 leadott szavazatból 0 szavazat volt érvénytelen, így az érvényes szavazatok száma 21. A Közgyűlés ezzel Dr. Pergel Elza asszonyt főállású alpolgármesternek megválasztotta.

3/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében Dr. Pergel Elzát megválasztotta főállású alpolgármesterré 2020. február 1. napjával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármestereknek, és felkéri őket, hogy tegyék le az alpolgármesteri esküt!

Kéri, hogy fáradjanak ki a pulpitushoz, és mondják utána az eskü szövegét azzal, hogy az én szó után a saját nevüket, a végén pedig lelkiismereti meggyőződésük szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot használják vagy ne használják!

Jelenlévőket kéri, az esküt állva hallgassák végig!

(Dr. Dézsi Csaba András polgármester előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet a megválasztott alpolgármesterek utána mondanak.)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Felkéri a megválasztott alpolgármestereket, szíveskedjenek az esküokmány aláírása érdekében a pulpitushoz fáradni.

(Esküokmány aláírása)

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A polgármester illetményének ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK megállapítása

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint a főállású polgármester illetményre jogosult, melyről a képviselő-testület dönt. Képviselőtársai kézhez kapták az előterjesztést, kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Személyes érintettsége miatt a szavazás során tartózkodik.

Mivel további kérdés észrevétel nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – a Polgármester illetményét megállapította.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 2. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – a Polgármester költségtérítését megállapította.

4/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése értelmében Dr. Dézsi Csaba András főállású polgármester illetményét 2020. január 26-i hatállyal havi bruttó 997.170,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés b) és c) pontja alapján 52.178,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Dr. Dézsi Csaba András főállású polgármester költségtérítését 2020. január 26-i hatállyal havi bruttó 149.576,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALPOLGÁRMESTERI ILLETMÉNY ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEGÁLLAPÍTÁSA

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a már többször hivatkozott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a főállású alpolgármester illetményének megállapítását a Közgyűlés döntésére bízza azzal a feltétellel, hogy az alpolgármester illetményének 70-90%-a közötti összegű lehet. Erre tekintettel teszi meg javaslatát. Ugyanezen napirendi pont keretében javaslatot tesz az alpolgármester költségtérítésének megállapítására, szintén a törvényi előírásnak megfelelően.

Javasolja, hogy a Közgyűlés Szeles Szabolcs főállású alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi bruttó 897.453,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 199. törvény 141. § (6) bekezdés b) és c) pontja alapján 28.988,- Ft-ban állapítsa meg 2020. február 1-jétől.

Mivel kérdés észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja Szeles Szabolcs alpolgármester illetményét.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – két fő nem vett részt a szavazásban – Szeles Szabolcs alpolgármester illetményét megállapította.

Új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – Szeles Szabolcs alpolgármester illetményét megállapította.

Javasolja, hogy a Közgyűlés dr. Pergel Elza főállású alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 90%-ában, azaz havi bruttó 897.453,- Ft-ban állapítsa meg 2020. február 1-jétől.

Mivel kérdés észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja, Dr. Pergel Elza alpolgármester illetményét.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Dr. Pergel Elza alpolgármester illetményét megállapította.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármestert költségtérítés illeti meg, mely illetményének a 15%-a.

Ennek alapján javasolja a főállású alpolgármesterek költségtérítését 2020. február 1-jétől havi bruttó 134.618,- Ft összegben megállapítani.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – egy fő nem vett részt a szavazásban – Szeles Szabolcs alpolgármester költségtérítését megállapította.

Szavazásra bocsátja, Dr. Pergel Elza alpolgármester költségtérítését.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal – Dr. Pergel Elza alpolgármester költségtérítését megállapította.

5/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében Szeles Szabolcs főállású alpolgármester illetményét 2020. február 1-jétől havi bruttó 897.453,- Ft-ban, valamint idegennyelv-tudási pótlékát a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141. § (6) bekezdés alapján 28.988,- Ft-ban állapítja meg.

2. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében dr. Pergel Elza főállású alpolgármester illetményét 2020. február 1-jétől havi bruttó 897.453,- Ft-ban állapítja meg.

3. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Szeles Szabolcs főállású alpolgármester költségtérítését 2020. február 1-jétől 134.618,- Ft-ban állapítja meg.

4. A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján dr. Pergel Elza főállású alpolgármester költségtérítését 2020. február 1-jétől 134.618,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN VALÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Tájékoztatja Képviselőtársait, hogy Dr. Pergel Elza és Szeles Szabolcs bizottsági tagságáról 2020. január 31. napi hatállyal lemondott.

Elmondja, hogy itt egy olyan napirendi pontról van szó, ami nagyon fontos Győr életében, hiszen az elmúlt ciklusban nem volt Környezetvédelmi Bizottság Győrben. Ez is azt mutatja, hogy az ígéretükhöz híven komolyan veszik a környezetvédelmet és ennek érdekében egy külön bizottságot állítottak fel, ami eddig nem létezett még albizottság formájában sem Győrben, és ez komoly meglepetést okozott számára.

Mivel további kérdés észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 19 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 2 tartózkodással Hajtó Pétert a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának és alelnökének megválasztotta.

6/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Hajtó Péter képviselőt 2020. február 1. napjával megválasztja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjának és alelnökének.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Szavazásra bocsátja a Környezetvédelmi Bizottság tagjára és elnökére tett javaslatot Dr. Szálasy László személyében.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Dr. Szálasy Lászlót a Környezetvédelmi Bizottság tagjának és elnökének.

****

Kéri, hogy szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Bizottság tagjának és alelnökének Dr. Sik Sándort válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta Dr. Sik Sándort a Környezetvédelmi Bizottság tagjának és alelnökének.

Kéri, hogy szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának Bárány Istvánt válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta Bárány Istvánt a Környezetvédelmi Bizottság képviselő tagjának.

Kéri, hogy szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának Fekete Máriát válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Fekete Máriát a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának.

Kéri, hogy szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának Markó-Valentyik Annát válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Markó-Valentyik Annát a Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának.

7/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Környezetvédelmi Bizottság elnökét, alelnökét, valamint képviselő és nem képviselő tagjait 2020. február 1. napjával az alábbiak szerint választja meg:

elnöke: dr. Szálasy László

alelnöke: dr. Sik Sándor

képviselő tagja: Bárány István

nem képviselő tagjai: Fekete Mária

Markó-Valentyik Anna

****

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Antal Imre Jánost a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának.

8/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Antal Imre Jánost 2020. február 1. napjával megválasztja a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslat 1. pontjában Hajtó Péter személyéről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta Hajtó Pétert az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnökévé.

****

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjában, Rózsavölgyi László személyéről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Rózsavölgyi Lászlót az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökévé.

9/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Hajtó Péter képviselőt 2020. február 1. napjával megválasztja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnökének.

2. A Közgyűlés Rózsavölgyi László képviselőt 2020. február 1. napjával megválasztja az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság alelnökének.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 5. határozat javaslat 1. pontjában, Horváth Barbara visszahívásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással visszahívta Horváth Barbarát a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságból.

****

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjában, Takács Krisztián személyéről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 1 tartózkodással megválasztotta Takács Krisztián a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjává.

****

Kéri, hogy szavazzanak a 2. pontban Sárközi József nem képviselő bizottsági taggá választásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Sárközi Józsefet a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő tagjává.

****

Kéri, hogy szavazzanak a 2. pontban Véghné dr. Szakál Ildikó Etel nem képviselő bizottsági taggá választásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással megválasztotta Véghné dr. Szakál Ildikó Etelt a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság nem képviselő tagjává.

10/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Horváth Barbarának, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságban betöltött tagi megbízását 2020. január 31. napjával visszavonja.

2. A Közgyűlés a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjának 2020. február 1. napjával megválasztja:

képviselő tagja: Takács Krisztiánt

nem képviselő tagja: Sárközi Józsefet

Véghné dr. Szakál Ildikó Etelt

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy a választási kampányban tárgyaltak a háziorvosokkal és megígérték, hogy a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságba egy háziorvos képviselőnek is biztosítnak helyet. Számára a háziorvosi hivatás egy nagyon fontos és nagyra becsült munka, Győr város életében is fontos szerepet tölt be. Fontosnak tartja, hogy megfelelő képviseletet kapjanak az önkormányzati munkában a háziorvosok. Sok sikert kíván a munkához.

****

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 6. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 18 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta Hajtó Pétert társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak.

11/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. február 1. napjával a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 57. § (1) bekezdése alapján Hajtó Pétert társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak választja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti 7. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés- melynek létszáma 21 fő – 20 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodással – egy fő nem vett részt a szavazásban – megválasztotta Dr. Fekete Dávidot egyetem fejlesztéséért és az ifjúságpolitikáért felelős tanácsnoknak.

12/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. február 1. napjával a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 57. § (1) bekezdése alapján Dr. Fekete Dávidot az egyetem fejlesztéséért és az ifjúságpolitikáért felelős tanácsnoknak választja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (2) bekezdése értelmében a nem képviselő bizottsági tag és a megválasztott tanácsnok a megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt.

Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat és a megválasztott tanácsnokokat, szíveskedjenek felállni és utána mondani az eskü szövegét azzal, hogy az én szó után a saját nevüket, a tisztség esetén az általuk betöltött tisztséget, a végén pedig lelkiismereti meggyőződésük szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot használják, vagy ne használják!

Kéri a jelenlévőket, szíveskedjenek az eskütételhez felállni.

(Dr. Dézsi Csaba András polgármester előolvassa az eskü és fogadalom szövegét, melyet a megválasztott tanácsnokok és nem képviselő bizottsági tagok utána mondanak.)

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tagi/tanácsnoki tisztségemből eredő feladataimat Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

Megkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat és a megválasztott tanácsnokokat, hogy az esküokmány aláírása végett a pulpitushoz szíveskedjenek kifáradni.

(Esküokmány aláírása)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A MARCALVÁROSI KISERDŐVEL KAPCSOLATBAN KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL INDOKOLT DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Elmondja, hogy a marcalvárosi kiserdő fontos Győr város életében. Elmondja, hogy annak idején felparcellázták ezt a területet, mely egy spontán kifejlődött kis erdő Győrben.

Glázer Tímea, képviselő: Örül, hogy a Környezetvédelmi Bizottságot létrehozták, sok sikert kíván a bizottság munkájához, most van rá a legnagyobb szükség, hogy ez a bizottság működjön. Éveken keresztül felemelték a hangjukat a kiserdővel kapcsolatosan, teljes mértékben támogatja ezt a napirendi pontot, és külön örül a faültetési programnak. Győr lakóinak egészségét meg kell védeni. A faültetéssel mindenképpen tudnak javítani a levegőszennyezettségen. Sok sikert kíván a megvalósításhoz.

Pollreisz Balázs, képviselő: Örömmel látta a napirendi pontok között ezt az előterjesztést, hiszen nagyon sok marcalvárosi lakos kérte, hogy ez a kiserdő védett terület legyen. Egy kritikát fogalmaz meg az előterjesztéssel kapcsolatban, mert azt olvasva látja, hogy Győrben nincs klíma vészhelyzet. Elmondja, hogy nemcsak Győrben, hanem az egész bolygón klíma vészhelyzet van. Természetesen az előterjesztéssel, a szándékkal és a bizottság létrehozásával egyetért és támogatja.

Rózsavölgyi László, képviselő: Elmondja, hogy a marcalvárosi kiserdő ebben a formájában sokáig nem tudott volna talpon maradni, ezt mindennap hallja az ott élőktől is. Hatalmas érték ez a terület a környezetében található tízemeletesekben lakó, mintegy 8000 ember számára. Apró fejlesztésekkel nehéz lett volna megmenteni az erdőt, mert itt egy sok tízmillió forintba kerülő tudatos erdőgazdálkodásra van szükség, ami most megvalósulni látszik. Felhívja a figyelmét a kedves választópolgároknak, hogy mivel ezek a fák előbb-utóbb életveszélyesek lesznek, cserélni kell, és ez néha fakivágással jár. Ez nem azt jelenti, hogy kivágják csak a fákat, hanem azt, hogy cserélik őket. Kéri a közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztést.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni Rózsavölgyi Lászlónak, hogy elmagyarázta, hogy pontosan miről is van szó. A marcalvárosi kiserdő spontán, a természet által megalkotott erdőrész, amit nagyon kedvelnek a győriek. Ez a rész Győr város egy tüdeje, de a fák már olyan állapotban vannak, hogy minőségi fákra kell cserélni őket, folyamatosan az évek során. Intenzív fásítást kezdenek el, és mindenkit kér, hogy ne riadjon meg a fakivágástól, hiszen egy erdőtelepítés fog létrejönni, amit szakemberek terveznek és végeznek. A cél az, hogy egy kis parkot hozzanak létre.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Győrben kiemelkedő szakmai program zajlik a faültetések területén, amit tavaly legutóbb Dr. Dézsi Csaba András mutatott be, akkor még önkormányzati képviselőként. Győrben már évek óta, éves szinten 1000 körüli fát ültetnek el, és ezt még növelni szeretnék. Budapesten is, ahol valóban klíma vészhelyzet van, vágnak ki fákat, mert néha szükség van a fák kivágására. Szükséges, hogy olyan faállomány legyen, amely sokkal értékesebb, sokkal jobb színvonalat tud képviselni és jobban kezelhető, alkalmazkodva a környezetéhez. A mai napon kezdték el ezeknek a munkálatoknak a kidolgozását. Ehhez kéri a képviselőtársai segítségét is.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

13/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a marcalvárosi Kiserdőre vonatkozóan a GYŐR-SZOL Zrt.-vel dolgoztasson ki egy fapótlási és -telepítési tervet annak érdekében, hogy a terület egy értékesebb fafajszerkezetű ligeterdővé válhasson. A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert arra is, hogy a fapótlási és -telepítési terv végrehajtásáról a GYŐR-SZOL Zrt. útján folyamatosan gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

9. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL INDOKOLT DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Elmondja, hogy a kampányában megígérte, hogy a győri lakosok javaslatára és egyetértésével a Püspökerdőt, mint a város tüdejét megvédik és ezt aránylag gyorsan meg is tudják valósítani. Elmondja, hogy a továbbiakban is ez lesz a munkatempó. Védettség alá fogják helyezni a Püspökerdőt, mert a győriek ezt így szeretnék, ők pedig a győrieket képviselik. Mindenkit kér, hogy segítse ezt a munkát a szavazatával.

Glázer Tímea, képviselő: Ez a napirendi pont nagyon közel áll a szívéhez, hiszen az őszi polgármesteri kampányában ő is kérte a Püspökerdő természetvédelmi területté való nyilvánítását. Kéri a polgármester urat, hogy ezen az úton teljesen menjenek végig, és mindent kövessenek el annak érdekében, hogy ez megtörténjen.

Pollreisz Balázs, képviselő: Nagyon örül ennek a kezdeményezésnek. Elmondja, hogy a polgármester úr kampánya valóban programokról szólt. Sok cikk és elemzés jelent meg a programokról és sok olyan volt, amiben megegyezett a véleményük, hiszen ők is a győriekkel egyeztetve rakták össze a programot, és természetesen a Püspökerdőt, mint Győr város tüdejének megvédését tőlük is kérték, így támogatják az előterjesztést. Nagyon jó az irány, amin haladnak, a tempó is szimpatikus. Javaslatot tesz arra, hogy induljanak el abba az irányba, hogy Győr ki tudjon hirdetni a zöld területekre egy moratóriumot annak érdekében, hogy Győrben a zöld területek semmiképpen ne csökkenhessenek, inkább növekedjenek.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Köszöni a dicséretet és a pozitív hozzáállást Pollreisz Balázsnak, és örül, hogy egyetértenek. Ezt gyorsan elérték, ebből is látszik a munkatempó.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

14/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Püspökerdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges eljárást megindítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Püspökerdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges intézkedések megtételére, eljárások lefolytatására, nyilatkozatok kiadására.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT WUHAN, GYŐR TETSVÉRVÁROSÁNAK A TÁMOGATÁSÁRA A KORNAVÍRUS ELLENI KÜZDELEMBEN

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Aki követi a híreket az pontosan tudja, hogy testvérvárosunk lakói most komoly veszélyben vannak. Elmondja, hogy a közelmúltban tárgyalt Szijjártó Péter külügyminiszter úrral arról, hogy a Wuhaniak is igénylik ezt a támogatást, nemcsak tőlük, hanem a világ minden tájáról. Nyilván az ember a testvéreinek segít, éppen ezért Győr 3.000.000,- Ft összegben támogatja Wuhant. A támogatást szájmaszkok vételének támogatására adják, mert ilyen egyszerű módszerrel lehet védekezni ez ellen a vírus ellen.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igenlő, 0 nemleges szavazattal, 0 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

15/2020. (I. 31.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Vöröskereszt Kína Wuhan ágazatát 3.000.000,- forinttal támogatja a Koronavírussal szembeni védekezésben

2. A Közgyűlés az előző pontban foglalt pénzügyi feladat teljesítésére 3.000.000,- Ft-ot, azaz hárommillió forintot biztosít a 2020. évi költségvetésben elfogadásra kerülő „Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék” megnevezésű kiadási jogcím terhére.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átutalással történő átadására Vöröskereszt Kína Wuhan ágazata részére pénzeszközátadási megállapodás megkötése és elszámolási kötelezettség nélkül.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni.

Tájékoztatja képviselő társait, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére a munkatervnek megfelelően 2020. február 28-án, délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor, de ez még lehet változni fog.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 11:30 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András s. k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.