2/2020. (II. 28.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

2/2020. (II. 28.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. február 28-án 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester,

Szeles Szabolcs alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester

Dr. Pergel Elza alpolgármester

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Hajszán Gyula, Hajtó Péter, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Dr. Szálasy László, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián

Távolmaradását előzetesen jelezte: Glázer Tímea

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Virág-Adorján Andrea, Kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos,

Endrődi Péter, Városmarketing ügyekért felelős biztos,

Petrov Iván,Sportügyekért felelős biztos,

Szentgyörgyi Anna, sajtóreferens,

Nagyné Dr. László Edit, Hatósági Főosztály vezetője,

Sándorfi Róbert, Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,

Fűke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Dr. Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyonüzemeltetési Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Dr. PhD. Szabó István, könyvvizsgáló

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Truka István, a Győr Megyei Jogú Város Közterület Felügyelet és Mezőőri Szolgálat Győr vezetője,

Tőke László, Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgató,

Kányai Róbert, Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgató,

Farkasné dr. Lukácsy Zita, Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. ügyvezetője,

Sütő Csaba, Hajléktalanokat Segítő Szolgálat igazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint 40 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal dolgozóit és a megjelent vendégeket. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 21 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Távolmaradását előzetesen Glázer Tímea képviselő asszony jelentette be.

Életének 90. évében elhunyt Sulyok Tamás karmester, tanár, a Győri Filharmonikus Zenekar egykori igazgatója. Hosszú művészi pályafutása alatt, a győri Kisfaludy Színház zenei vezetőjeként, az Országos Filharmónia karmestereként és a Magyar Állami Hangversenyzenekar igazgatójaként is komoly sikereket ért el. Sulyok Tamás karmestert a győri zenekar élén végzett kimagasló tevékenységéért, valamint a társulat részére történő felbecsülhetetlen értékű kottatárának és kéziratainak felajánlásáért A Győri Városháza Ezüst Emlékérme kitüntetéssel ismerték el tavaly szeptemberben.

Kéri a jelenlévőket, hogy emlékezzenek méltó tisztelettel Sulyok Tamás karmesterre egy perces néma felállással!

****

A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt kapták kézhez képviselőtársai, ahogy a meghívóban is jelezte, a „Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására” című előterjesztést, mely a 17. számú napirendi pont anyagát képezi, valamint kiosztásra került a „Javaslat a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására” című előterjesztés.

Javasolja a kiosztott előterjesztést a zárt ülést megelőzően folyamatos számozással a napirendre felvenni.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a módosított napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

16/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2020. február 28-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

3. Javaslat folyószámla hitelkeret-szerződés megkötésére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

6. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2020. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza alpolgármester

7. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

8. Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza alpolgármester

9. Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2020. évi élősport támogatási rendszerének meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

11. Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar rendezvényköltségei kifizetéséhez hozzájárulás megadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

12. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 6881/A/6 és 2076 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

14. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

15. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

16. Javaslat a 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozat módosítására, továbbá a Xantus János
Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának visszahívására és új tag megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

17. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester (zárt ülés)

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2/2020. (II. 28.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2019. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2019. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 69.245.800.302 Ft, és

b) bevételi főösszege 69.245.800.302 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, valamint a

f) 6. melléklet helyébe a 6. melléklet

lép.

2. §

E rendelet 2020. február 29. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

2. napirendi pont:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az előterjesztést a következők szerint módosítja: A rendelet 5. és 11. mellékletében, valamint a 4. számú tájékoztató mellékletben szereplő Győri Háziorvosok ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás kiadási jogcím előirányzata 54 M Ft-ról 13,5 M Ft-ra változik. Ezzel egyidejűleg a rendelet 5. és 11. mellékletében, valamint a 4. számú tájékoztató mellékletben új kiadási jogcímként felvételre kerül Győri Háziorvosok Ügyelet Nonprofit Kft. működéséhez hozzájárulás 2020. április 1-jét követően kizárólag az Önkormányzat által kijelölt ingatlanban történő feladatellátás céljára megnevezésű kiadási jogcím 40,5 M Ft-os előirányzattal.

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a FIDESZ-KDNP frakció részéről a frakcióvezető Borsi Róbertet nevezte meg vezérszónoknak.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Köszönti a jelenlévőket. Minden év februárjában megtárgyalásra kerül a Közgyűlés szempontjából legfontosabb téma, a költségvetés. Igazodva az állami gazdálkodáshoz és az egyéb a gazdálkodási egységekhez, a vállalkozások ilyenkor határozzák meg az éves költségeket és ennek tükrében alkotja meg a város is a pénzügyi tervét. Ez a folyamat egy hosszas egyeztetés, ami most is így történt, de talán az ismert események miatt mindenkinek logikus, hogy ez most egy picit más metódusban történt meg, hiszen polgármester úr hivatalba lépése után február 3-án egy nagyon intenzív 2 hetes költségvetési egyeztetési folyamatokon vannak túl. Megköszöni mindenkinek, aki ebben az egyeztetésben részt vett, itt gondol a városvezetésre, polgármester úrra, az alpolgármesterekre, a kabinetfőnök úrra, a főosztályvezetőkre, osztályokra és az intézményekre és különös tekintettel a Pénzügyi Osztály kollégáira, hogy ebben a folyamatban nagy együttműködés mentén tudtak haladni. A cél az volt, hogy egy olyan évre rendezkedjenek be, ami egy szigorú és fegyelmezett gazdálkodást követel mindenkitől. A költségvetés legfontosabb célja, hogy egy olyan esztendőt vázoljon fel, amely mentén a város a működését biztosítani tudja. A legfontosabb – mint minden évben – az intézményhálózat működése, fenntartása és a színvonalas működése, hiszen úgy gondolja, hogy nincs olyan győri polgár, aki akár kollégaként vagy dolgozóként, vagy akár a szolgáltatások igénybevevőjeként ne kerülne kapcsolatba az intézményhálózattal, akár szociális ágazatról beszélünk, akár kultúráról, akár az egészségügyről. A város költségvetése 2020-ban 53,4 milliárd forint. A működési célú költségvetés szufficites, a fejlesztési célú költségekben egy belső hiánnyal számol a költségvetés, amelyet az előző évi maradvány terhére és értékpapír-értékesítés mentén hoz egyenlegbe a költségvetés. Elmondja, hogy természetesen nem kívánnak értékpapírt értékesíteni, hiszen ebben a gazdálkodási évben egy olyan költségvetési rendelet végrehajtása mentén szeretnének haladni, hogy erre ne kerüljön sor. Fontos megjegyezni, hogy a költségvetési főösszeg harmadát fejlesztésekre fogják fordítani. A legfontosabb fejlesztések részben a TOP-os programokból, részben saját forrásból fognak megvalósulni. Kiemeli a következő fejlesztéseket: az Ipari Parknak a megközelítése, az infrastruktúra fejlesztése, a Tatai út felújítása, a régi Szentiváni út felújítása és a Reptéri út felújítása. Úgy gondolja, hogy ahhoz a fajta gazdasági működéshez, amely a város biztonságos működésének alapját meghatározza, szükséges az infrastruktúra fejlesztése. Bevétel tekintetében az eddigiekhez hasonlóan 22 milliárd Ft-os iparűzési adóbevétellel számolnak, építményadó tekintetében 3,4 milliárd Ft-tal, gépjárműadó tekintetében 550 millió Ft-tal és idegenforgalmi adó tekintetében 200 millió Ft-tal számolnak, mint saját bevétel. Állami támogatás 6,2 milliárd Ft-ban érkezhet, ez jórészt a kultúra, az oktatás és az egészségügy területére. Továbbra is 1,6%-os az iparűzési adó mértéke, ami az országban a hasonló típusú városok között a legalacsonyabb iparűzési adómérték, mindenhol magasabb ez az adókulcs. 5,7 Mrd forintnyi az a szolidaritási hozzájárulás, amelyet az oktatási intézmények kapcsán az állam felé a város megfizet. Azt gondolja, hogy az az elv nagyon fontos, hogy az iskolai intézményekben tanulók kapcsán a városnak ez a támogató attitűdje megmaradjon, természetesen az előző ténnyel együtt, hogy mekkora az iparűzési adó mértéke és mekkora ez a mérték, ez azért nagyon hangsúlyos szerepvállalása a városnak. A tartalék tekintetében 655 millió forint tartalékkal számol a városi költségvetés. Azt gondolja, hogy ez az összeg azokra a kihívásokra, amelyek év közben érintik Győr várost, az Önkormányzatot és a Hivatalt, megfelelő biztonságot és megfelelő tervezési tartalékot ad.

Köszöni mindenki támogatását és a költségvetés tekintetében ezt a fajta együttgondolkodást. Ez a költségvetés már nagyon fontos elemeket tartalmaz, amely polgármester úrnak a programjában is megjelent. Azok az irányvonalak részben be tudtak ebbe a költségvetésbe is épülni, és az nagyon fontos, hogy a továbbiakban ennek mentén tudjanak haladni.

Az eddigi bázis alapú költségvetés tervezése mellett azért hangsúlyosabban szeretnék a feladatorientált költségvetési tervezés irányába haladni. Kéri minden képviselőtársát, hogy támogassa az idei évi költségvetést.

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondja, hogy mint minden évben, így idén is megtárgyalásra kerül a költségvetés. Ellenzéki képviselőként két dolgot tehet, megfogalmaz egy kritikát a költségvetéssel kapcsolatban, és módosító javaslatokat tesz. A bizottsági üléseken már végigbeszélték Nagy Tamás főosztályvezető úrral is elég sokszor ezt a témát, de elmondja, hogy a Modern Városok Programból látszik, hogy folyamatosan tolódik, hiszen az idei költségvetésben is szerepelnek a már majdnem elkészült beruházások és azok a beruházások, amelyek csak ígéretben vannak, és ezeknek csak az Önkormányzat által biztosított önrésze szerepel benne, az állami támogatás egyáltalán nem.

Bízik benne, hogy ennek csak az az oka, hogy még nem érkezett meg az állami támogatás és nem az, hogy késni fog vagy meg sem érkezik.

Elmondja, hogy annak nagyon örül, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság ülésén elhangzott és jegyzőkönyvbe is került az a kérdése, hogy van-e keret a győri közalkalmazottak év végi elismerésére? Főosztályvezető úrtól azt a választ kapta, hogy ha a politikai döntés megszületik, akkor a pénzügyi keretet is biztosítják, úgyhogy ő azért fog dolgozni a jövőben, hogy év végére ez a politikai döntés meg is tudjon születni.

A harmadik dolog, amit alpolgármester úr is említett az iparűzési adó 22 milliárd forint körüli mértéke. A Pénzügyminiszter úr is említett egy olyan iparűzési adó változást, amelyet ha jól számoltak a kollégákkal, akkor Győrt esetlegesen 7 milliárd forint iparűzési adó kieséssel érinti. A kérdése az, hogy Győr is csatlakozik-e azon városokhoz, akik az ellen lobbiznak, hogy ne kerüljön bevezetésre ez a rendelet, hiszen ez Győrnek nagyon nagy adóbevétel-kiesés lenne.

Rátér a módosító javaslatra, amelyet benyújtott. A módosító javaslat egy szimbolikus javaslat, amely négy tételt tartalmaz és négy üzenetet fogalmaz meg. Ez a négy üzenet a felelős gondolkodás, a környezetvédelem, az érdekképviselet és a partnerség. Felelős gondolkodás alatt azt érti, hogy Győrnek felelősen kell gondolkodni a saját állampolgárairól, így indokolt egy gazdaságbiztonsági alap bevezetése, amelyet a programjában meghirdetett, mely arról szól, hogy ha Győrben tartós munkanélküliek lennének hosszabb ideig, akkor ezeknek az embereknek Győr átvállalja azokat a társadalombiztosítási kötelezettségeit, amelyet nekik kellene fizetni a 3 hónap munkanélküli segély után, hiszen utána megszűnik.

Környezetvédelemmel kapcsolatosan mobil légszennyezettségi mérőállomásra tesz javaslatot, amely Győr Város légszennyezettségét különböző helyszíneken folyamatosan tudná mérni. Ezzel megbizonyosodnának azokról a dolgokról, amik vagy pletykák, vagy igazak, és tudnának cselekedni ezek után.

Javaslatot tesz arra, hogy Győr hozza létre újra az érdekegyeztető tanácsot, ehhez egy jelképes összeget javasolt a költségvetésbe.

Elmondja, hogy civilek keresték meg azzal, hogy Győrszentivánon két utcában is igény lenne néhány lámpa cseréjére. A lámpák cseréje egy kis összeg lenne, így az a kérése, hogy ezt a módosítást fogadják el. Kéri a tisztelt Közgyűlést és a Polgármester urat, hogy fogadja el a módosító javaslatait.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Köszönetet mond mindenkinek, aki részt vett a költségvetés előkészítésében. Beszámol pár olyan területről, amely a feladatköreit érinti, elsődlegesen a városüzemeltetésről, hiszen ebben az évben kiemelt összeg fog jutni erre a területre, ami azt is jelenti, hogy nagyon komoly elvárásokat fogalmaznak meg a Győr-Szol Zrt. felé, sokkal minőségibb munkára van szükség és ennek ellenőrzése meg is fog történni.

Elmondja, hogy a közterületek rendezésére beterveztek 150 millió forintot a költségvetésbe. Ebből az összegből valósítják meg az öntözőrendszerek fejlesztését, parkosítást, szobrok kihelyezését, a közterületek rendezését, automata illemhelyek bővítését, szökőkutak felújítását. Ebbe a programba bekerült Dr. Dézsi Csaba András választási ígérete is, mely szerint meg fogják csinálni a Bem téren lévő évek óta használhatatlan szökőkutat és környékét, illetve a Bem téren egy illemhely is fog majd működni.

Elmondja, hogy Győrben a temetők állapota általánosságban jó és évek óta törekednek ezek felújítására. Temetőfenntartásra 70 millió forint jut, de a felújításokat is tervezik az előző évi keretből.

Győrben egy évben százezer egynyári palántát ültetnek ki, a lakosság is tud igényelni évente tízezer palántát. A lakosságot is bevonják abba, hogy működjenek együtt a várossal, hogy közösen tudják szépíteni a területüket. Ehhez létrehoztak egy „Virágos Városunk Győr” pályázati rendszert, melyben nagyon sokan pályáztak, nemcsak a lakosság, hanem közületek is. Ennek az a célja, hogy valóban fogjanak össze és egységesen mindenki tudja a szépíteni a környezetét, ehhez ebben az évben is biztosítanak 4 millió forintot.

Elmondja, hogy sajnos sok probléma van a hulladékszállítás és hulladékkezelés területén is, ez egy összetett probléma. Ezzel foglalkozni fognak ebben az évben is, a költségvetésbe beterveztek 25 millió forintot gyommentesítésre és illegális hulladékok elszállítására, de jobban örülne, ha kevesebb összeget kellene erre betervezni, de lakossági együttműködés nélkül ezt nem fogják tudni megoldani, ezen is dolgoznak.

Polgármester Úr javaslatára a Környezetvédelmi Bizottság is létrejött, ami egy nagyon fontos terület. A fásítás egy kiemelt program Győrben. Dr. Dézsi Csaba András kezdeményezésére még decemberben döntöttek arról, hogy minden újszülött után ültessenek egy fát, ennek a kidolgozása már zajlik. A kidolgozására március végi határidőt adtak meg.

Az előző közgyűlésen két másik környezetvédelmi programot is beterjesztettek, mely tartalmazza a Marcalvárosi kiserdő megóvását, kibővítését és parkosítását, valamint a Püspökerdővel kapcsolatos védetté nyilvánítási eljárások folyamatai elkezdődtek. Külső tagok bevonásával megalakult a Környezetvédelmi Bizottság Dr. Szálasy László elnök úr vezetésével. Sokkal intenzívebb munka fog zajlani a környezetvédelmi feladatok terén.

A költségvetés tartalmaz több olyan útfelújítást, amely jelentős a város életében. Megemlíti a Jókai út felújítását, melyre jelentős összeget, 157 millió forintot terveztek be. A Szent Imre út felújítása, a Vasvári utca és a Magyar utca közötti területre 76 millió forint terveztek. A régi Szentiváni út felújítása teljes egészében meg fog történni, és ezeken a területeken a kerékpárút felújítások is meg fognak valósulni. A Tatai út 81-es számú csomópont is rendkívül forgalmas terület az Ipari Park közelsége miatt, ezért itt turbó körforgalom fog épülni. A régi Szentiváni út kikötéséig is meg fog valósulni az úttest felújítása, ami 980 millió forintot jelent.

Az ideiglenes vásárcsarnok területén jelenleg egy rendezetlen állapot található, hiszen az ideiglenes csarnokot el kellett bontani, de ott egy nagyon szép parkosított területet fognak kialakítani. Az Ady-domb melletti területet játszótérrel, parkkal, pihenőrésszel fogják bővíteni és a környék útjait is rendezni fogják.

A környezetvédelem területén is fontos előrelépések történtek, hiszen a helyi klímastratégia kidolgozása is zajlik 20 millió forint értékben. Elektromos töltőállomások kihelyezése is meg fog valósulni a városban, hiszen előbb-utóbb sokkal nagyobb igény lesz az elektromos autók használatára, amihez töltőállomások kihelyezésére is szükség van, melyre 44 millió forintot terveztek be, illetve az Önkormányzat is nyert pályázaton pénzt elektromos gépkocsik beszerzésére is.

Elmondja, hogy a rendőrség támogatására ebben az évben 46 millió forint jut, többek között a kamerarendszer bővítésére, illetve a meglévő régi technika cseréjére.

Nagyon népszerű program a kerékpárjelölő rendszer, erre 2 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben. Győrben már több száz kerékpárt jelöltek meg ezzel a módszerrel, így az ellopásuk lényegében lehetetlenné vált.

Elmondja, hogy a civil szervezetekkel való ügyek intézése is az ő feladatkörébe tartozik. Ebben az évben is 25 millió forint összegre tudnak ezek a civil szervezetek pályázni. Érdemes ezzel élni, hiszen 600.000 forint összegre lehet pályázni szervezetenként 20%-os önrésszel. A pályázat kiírása hamarosan meg fog történni. Minden civil szervezetet biztat, hogy éljen ezzel a lehetőséggel és pályázzon. Megköszöni a figyelmet, és kéri a költségvetés támogatását.

Takács Krisztián, képviselő: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását Győr Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetési tervezetéről. A Bizottság álláspontja szerint az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében számításba vett bevételek reálisak, a tervezett kiadások indokoltak. A bizottság megfelelőnek ítéli a költségvetési rendelettervezetben az intézményi működési fenntartási folyamatokhoz, a város kulturális és sportéletének támogatásához, lebonyolításához biztosított forrásokat. Egyetért a városi közlekedési infrastruktúra közlekedés-korszerűsítés folytatásához a forrás biztosításával. Úgy ítéli meg, hogy a városban kialakult szociális ellátáshoz tervezett összeg biztosítani fogja az e területen jelentkező ellátási területek kielégítését.

A Bizottság, a központi költségvetésből származó feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás összegének alakulását a szabályozásban bekövetkezett változásokat tudomásul veszi. A bizottság a kialakult szervezeti struktúra és feladatellátás áttekintését az esetleges párhuzamosságok kiszűrését, az átláthatóság növelését, az elmúlt években igénybe vett pénzügyi alapok visszapótlására történő felkészülést, a visszapótlás megkezdését indokoltnak tartja.

A Bizottság egyet ért azzal, hogy a költségvetési javaslat forráshiányának fedezete az önkormányzat előző évekből származó maradványa és értékpapír-értékesítés terhére kerüljön biztosításra.

A Bizottság véleménye szerint a költségvetési javaslatban megjelenő tartalék a költségvetés végrehajtásához és az esetleges kedvezőtlen gazdasági változásokhoz történő gyors reagálásra előreláthatólag elegendő forrást biztosít.

A Pénzügyi Bizottság Győr Megyei Jogú Városának 2020. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetének elfogadását javasolja.

Rózsavölgyi László, képviselő: A Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottságban is megtárgyalták az előttük álló költségvetést. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy megnőttek a közterület-felügyelet feladatai, ami azt jelenti, hogy megnövekedett támogatást is kaptak. Tudomása szerint ez 2 státuszt is jelent.

Elmondja, hogy az előttük álló költségvetést elfogadásra és támogatásra lehet javasolni. Javasolja a költségvetés elfogadását.

Borsi Róbert, képviselő: A FIDESZ-KDNP frakció támogatja a Polgármester Úr által előterjesztett 2020. évi költségvetést. Elmondja, hogy a választások előtti szűk 1 hónapban nagyon kevés idő állt rendelkezésre, de ennek ellenére egy rendkívül jó költségvetést sikerült összeállítani, aminek az egyik alapja, hogy minden évben stabil, kiszámítható és megvalósítható költségvetése legyen a városnak úgy, mint az elmúlt 10-15 évben is. Ezzel párhuzamosan a Polgármester Úr választási kampányában megfogalmazott ígéretei és az elvárások jó része is beépült a költségvetésbe, ami az idei évben kezdődik és a következő években fejeződik be.

Elmondja, hogy szinte csak pozitív hozzászólásokat lehetett hallani, valamint kiegészítésként konkrét javaslatokat is, de képviselőtársai az élet számos területéről próbálták megközelíteni ezt a kérdést. Kiemeli, hogy város működése összetett és aprólékos részletekből áll, hiszen a fűnyírástól kezdve a hó eltakarításáig, az intézményi üzemeltetéstől a legapróbb részletekig mindenre figyelni kell egy költségvetés megalkotásában.

Nagyon ígéretes év elé néznek, és bízik benne, hogy a Főosztályvezető Úr és a Könyvvizsgáló Úr részéről elhangzott technikai tételek megvalósulnak, amiket úgy helyeztek kilátásba, hogy szerepel a költségvetésben, de továbbra sem kerül sor folyószámla-hitelkeret felvételére vagy értékpapír-értékesítésre, hiszen Győr mindig is stabilan tartotta azt, hogy erre a lehető legutolsó sorban kerüljön sor és nem is vettek ilyeneket igénybe.

Nem gondolja, hogy a Modern Városok Program annyival tolódik, mint ahogy hallani lehetett az elmúlt időszakban. Lehet, hogy egyes részei néhány hónappal kitolódnak, de ugyanakkor – ahogy már korábban is elhangzott – egyes elemei azért nem jelennek meg a város költségvetésében, mert vagy éppen nincs rá szerződés,vagy mert intézményi keretek között valósul meg, vagy mert állami beruházás keretében valósul meg, és ennek értelmében nincs is itt helye.

Örül, hogy idén is minden törekvést megtesz a város Radnóti alpolgármester úr vezénylete alatt annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen a város tisztasága és rendezettsége. A köztisztaság egy nagyon nehéz kérdés, mert ha rend van, akkor senki nem veszi észre, ha nincs, akkor mindenkinek feltűnik. Bízik benne, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási rendszer átalakítása már hozzá fog járulni az idei évben és a következő évben egyre inkább kevesebb lesz az illegális hulladék, mely elleni küzdelem július 1-jétől indul. Ez mind azt szolgálja, hogy a város területén is nagyobb tisztaság legyen. Képviselőként megköszöni, hogy meg tudott valósulni a tavalyi évben a vásárcsarnok beruházása, de tudja, hogy a környéken van még feladat, és ezt el is mondta a választási kampány során is. Az idei évben helyreállításra kerül a Matáv játszótér néven szereplő zöld terület, illetve úgy tűnik, hogy az útfelújítási programban a Hermann Ottó utca elmaradt szakaszának is meglesz a felújítása. Örül neki, hogy az idei költségvetésüket úgy tervezték, hogy nem csak a belvárosban, hanem a város különböző területein is meg tudnak jelenni azok a fejlesztések, amiket megígértek, és amire a helyi lakosság kérése alapján szükség van.

Köszöni a figyelmet. A frakció részéről elfogadásra javasolja a költségvetést.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Pollreisz Balázs képviselő úr említette, hogy Győrszentivánon egy külterületi résznek a lámpacseréje szükséges. Az elmúlt év folyamán Győr Város Útkezelő Szervezete hálózatépítést végzett a területen és úgy tudja, hogy az idei évben is tervei között szerepel. Vannak olyan részek, ahol elég a lámpatestet feltenni, de nyilvánvalóan, ahol lakóterület van, azon a részen ki is kell majd építeni a hálózatot. Tudja, hogy ennek a területnek a kiépítése abból a szempontból bizonytalan, mert ez egy kertes és mezőgazdasági terület, de valójában sokan laknak ezen a területen. Az Útkezelő Szervezettel egyeztetve idén szeretnék majd az út stabilizálását is megoldani, és úgy néz ki, hogy erre majd a kis volumenű munkákból lesz majd lehetőségük, és ezt meg is fogják tenni. Ezek kisebb beruházásokat jelentenek, és már fórumon is szó volt erről, meg is ígérték, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni fognak.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A bevezetőben leírták, hogy az elmúlt években igénybe vett lakásalap visszapótlásának megkezdése és a vízgazdálkodási fejlesztési alap visszapótlására történő felkészülés fázisában vannak.

Fontos, hogy a választások során különböző ígéreteket tett különböző beruházásokra, illetőleg városstratégiai dolgoknak az elvégzésére. Alapvetően fontosnak tartja elmondani, hogy Sárás városrésznek a csatornázása az idén elkezdődik, ami meg van tervezve, azt el fogják végezni, és annak a területnek a tervezését meg fogják tenni, amely még nincs megtervezve, ennek befejezését a következő évi költségvetésben tervezik.

Minden egyéb ígéret, ami infrastrukturális beruházás, az az Útkezelő Szervezetnek a költségvetésében benne van. Ezzel szeretnék korrekt módon megoldani a lakosság részéről felmerült igényeket, tehát amelyek nem a képviselőkön keresztül kerültek beterjesztésre. Ezek a nyitott városvezetés elmélete alapján szerepelnek is a költségvetésben.

A közrendvédelemmel kapcsolatban szerepel egy 100 millió forintos összeg, amit igazgatási feladatokra szánnak. Ez arra szolgál, hogy erősítsék a közrendvédelmet Győrben. A lakossággal való beszélgetés során felmerült az, hogy rendet kellene tartani a városban, és vannak olyan városrészek, ahol váratlanul meg kell jelenni az utcán és utcai jelenléttel kell biztosítani a rendvédelmet. Az elmúlt évek során a rendőrség részéről egyre csökkenő járőr szolgálati jelenlét volt, és a város meghallgatta az itt élő állampolgárok panaszait, és az komoly probléma merült fel, hogy az emberek nem érzik magukat biztonságban Győrben, így most ezt a biztonságérzetet növelni kell.

Pollreisz Balázs képviselő úr részéről felmerült az a kérdés, hogy a tervezett adóváltozásokkal kapcsolatban reagál-e a város, vagy milyen véleményt fogalmaz meg. Hivatalosan nem merült fel semmilyen állásfoglalás ezzel kapcsolatban. Az másik, hogy szóbeszéd folyamán, illetőleg különböző emberek különböző megnyilvánulásai során lehet következtetni valamire, de ezzel kapcsolatban Miniszterelnök Úrral tárgyalni fog. Minden olyan intézkedés, ami Győr adóbevételében csökkenést jelent, azzal kapcsolatban szót kell emelni, illetőleg meg kell keresni azt a kompenzációt, amennyiben ez valóban így van, amely Győr Város költségvetésének stabilitását biztosítja. Nyilván, ha adócsökkentést terveznek, ami jelen esetben az iparűzési adót érintené, az nem lehet feltétlenül rossz a városnak. Az adóbeszedésnek különböző formái lehetségesek. A kormány elmúlt 10 éves működése mutatta meg, hogy az adócsökkentéssel az adóbevételeket lehet növelni azért, mert ez a munkahelyeknek a számát növelheti, ezáltal a gazdasági működés hatékonyságát is növeli és ez növeli a kisebb adókkal beszedhető összegeknek a mértékét.

Jutalommal kapcsolatban abszolút egyetért azzal, hogy a jó munkát meg kell jutalmazni, és az intézmények által az elmúlt években az év végén kiosztott jutalmakat előteremtették, de nem lehet egy jutalmat betervezni a költségvetésbe az év elején, hiszen honnan tudják azt, hogy végzik a munkát. Jutalmazni akkor kell, amikor eljön a jutalmazás ideje, és nyilván ha erre a megfelelő pénzeszközök megmaradnak, akkor természetesen jutalmazni kell. Az előre kiosztott jutalom az soha nem a munkát erősíti. A jutalmat annak kell adni, aki megérdemli. Eddig mindig megérdemelték a kollégák a jutalmat, és reméli ezután is meg fogják érdemelni.

A módosító indítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy azt mondta a kampányában, ha az ellenzék részéről olyan módosító indítvány érkezik be, amivel egyetért és a város érdekét szolgálja, akkor természetesen el fogja fogadni. Nyilván ez egy stílusváltást jelent az eddigi működés kapcsán. Az MSZP képviseletében Pollreisz Balázs képviselő úr módosító indítványa számos tekintetben előremutató és pozitív. Az a kérése, hogy lehetőleg olyan módosító indítványt adjanak be, ami megszavazható és elfogadható. Az első lépés már megkezdődött, mert a tartalommal egyetért, azonban a módosító indítvány így egyben van tárgyalva, ezért némi átalakítást igényelne, mert van olyan rész, amit el tud fogadni, és van olyan, amit nem tud elfogadni, illetőleg van olyan, amit részben tud elfogadni, vagy másképp tud elfogadni.

A következők szerint módosítja az előterjesztést: A mobil légszennyezettség mérőállomás kitelepítésével és összegével egyetért, ez kezelhető a költségvetés számára, de nem a dologi kiadásokból lehetne ezt megoldani, hanem az általános tartalék terhére tudnák ezt megvalósítani.

A Tölös utca, Nagyhegy utca közvilágításának bővítésével kapcsolatban megkéri Prédl Antalt, az Útkezelő Szervezet vezetőjét, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a Közgyűlésnek, hogy hogyan fest a helyzet, ahogy dr. Sik Sándor képviselő úr is hozzáfűzte, hogy elkezdődött-e már a fejlesztés valamilyen mértékben.

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének vezetője: Ahogy Dr. Sik Sándor képviselő úr is elmondta, valóban Győrszentivánnak azokat a területeit, ahol a közvilágításnál még javítandó feladatok vannak, az elmúlt évben is közösen végigellenőrizték, így konkrétan a Tölös, Tölgyes és a Nagyhegy utca jött szóba. Ebből a 3 utcából a Tölgyes és Tölös utca külterületi szakaszát kell felújítani. A külterületi szakaszon a közvilágítás szintjén mások az elvárások, mint egy belterületi részen. Ezen a részen úgynevezett fénypontsűrítésekben gondolkodnak, és ennek vizsgálják a lehetőségét. Az elmúlt évben a Tölgyes utca esetében meg is valósították a fénypontsűrítést. Ugyanezt meg fogják tenni a Tölös utca esetében is. A Nagyhegy utca esetében van egy középső szakasz, amit a megvilágítási szintet kell megvizsgálniuk.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az elmondottak alapján ezt a közvilágítás-bővítést nem jelölnék meg plusz kiadásként a költségvetésben, az Útkezelő Szervezet költségvetésében próbálják ezt bele tenni, ami nem kis tétel.

A gazdaságbiztonsági alap egy új felvetés, jó ötletnek tartja. Annyi a különbség, hogy nem a dologi kiadások terhére, hanem az általános tartalék terhére javasolja a költségvetés elfogadásakor. Ennek részletes kidolgozását a későbbiekben a hivatal el fogja végezni, ez egy remek ötlet, hiszen Győr Városa van olyan gazdasági helyzetben, hogy az itt élő embereknek, akik olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy segítségre szorulnak, ezt a segítséget megadják.

Az érdekegyeztető tanács működésével összefüggő kiadásokra nem javasolna pontos összeget megjelölni a költségvetésben, azonban az egész elképzelést el tudja fogadni, mert régen is volt ilyen tanács. A kommunikatív városvezetés a nyitott város elvéhez maximálisan hozzátartozik. Nagyon fontos a párbeszéd a munkavállalók, a szakszervezetek és a kamarák között. Kéri, hogy dolgozzák ki a technikai feltételeit, a meghívottak körét illetve, hogy kik vesznek részt ennek a tanácsnak a munkájában, milyen kiadásokat igényelnek. Szerinte ezt kezelni tudják a költségvetésben anélkül, hogy megcímkéznének egy-egy kiadási tételt.

Tehát az előterjesztés tartalmával egyetért, a formája azonban még nem olyan, amit egy az egyben meg tudna szavazni a Közgyűlés, mivel pontosításokat igényel. Azt szeretné, hogy minden onnan kerüljön kiadásra és oda kerüljön beírásra, ahova technikailag lehetséges.

Pollreisz Balázs, képviselő: Ha jól érti, akkor a Polgármester úr befogadja a módosításokat tartalmilag, formailag pedig az említett módon behelyezi a költségvetésbe.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Így van, ennek az a módja, hogy szavaznak a módosító indítványról. Ebben a formában nem javasolja megszavazásra, hiszen a dologi kiadásokból nem tudják ezt biztosítani, illetve vannak benne olyan kiadások, amiket nem tud elfogadni. Mivel a költségvetést már módosította az előbb, így a költségvetés részét fogják képezni ezek a módosítások Pollreisz Balázs javaslatára. Elmondja, hogy nem az előterjesztői javaslatot próbálja elszipkázni ezáltal, hanem technikailag ebben a formában nem lehet a költségvetésbe beépíteni ezeket a tételeket.

Pollreisz Balázs, képviselő: Az a javaslata, hogy ha Polgármester Úr most azt nyilatkozta, hogy befogadja ezeket a módosító javaslatokat, akkor annak érdekében, hogy ne érjen senkit az a kellemetlenség, hogy leszavazta ezeket a javaslatokat, akkor ebben az esetben visszavonja a módosító indítványt és így nem kell róla egyben szavazni. Örül, hogy a javaslatai egy részét befogadta Polgármester Úr.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni a hasznos javaslatokat.

A módosításokkal együtt kéri képviselőtársait, hogy szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 17 igen, 0 nem, 4 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

3/2020. (II. 28.) RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésére, valamint annak végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2020. évi költségvetés).

2. §

(1) Az 1. melléklet szerinti 2020. évi költségvetési kiadási és a bevételi előirányzat főösszege a 2-5. mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint kerül meghatározásra.

(2) A költségvetési szerv részére a 2020. január 1-től engedélyezett létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2020. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A 2020. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait és ezek egyenlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A 2020. évi költségvetésből – a 2019. évi szinten – nyújtani tervezett közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.

(6) A 2020. évi költségvetési előirányzat felhasználásának ütemezését a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A 2020. évi költségvetés bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A 2020. évi költségvetés európai uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési szerv részére a 2020. március 1-től engedélyezett létszámot a 13. melléklet tartalmazza.

2. A 2020. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó általános előírások

3. §

(1) A 2020. évi költségvetés

a) kiadási előirányzatának főösszege 53.483.093.084 Ft, valamint

b) tárgyévi bevételi előirányzatának főösszege 45.890.366.984 Ft.

(2) A 2020. évi költségvetés egyenlege -7.592.726.100 Ft.

(3) A 2020. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az Önkormányzat költségvetésében a 2019. és az azt megelőző évek maradványa terhére maradvány igénybevételként 6.742.726.100 Ft, értékpapír hasznosításból származó bevételként 850.000.000 Ft, mindösszesen 7.592.726.100 Ft kerül számbavételre.

4. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében a gazdálkodás biztonsága, különösen az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása és a kieső bevételek kompenzálása érdekében tervezett általános tartalék kizárólag az Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) döntésével és – vis maior esetét kivéve – kizárólag a költségvetési szerv és az Önkormányzat 2020. év első féléves gazdálkodásáról szóló írásbeli tájékoztató megtárgyalását követően vehető igénybe úgy, hogy az általános tartalék összege az igénybevétel ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75%-a alá.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében megjelenő céltartalék igénybevételére és felhasználására kizárólag a Közgyűlés döntése alapján kerülhet sor.

5. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy az elkülönített állami pénzalap a 2020. évi költségvetés számára az Önkormányzat költségvetésében megjelenő pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja.

6. §

Jelen rendeletben megjelenő

a) bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, valamint

b) kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról

(a továbbiakban a) és b) pont együtt: előirányzat-változtatás) az Önkormányzat költségvetésének teljesítése során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

7. §

Az Önkormányzat részére a 2020. évben rendelkezésre álló források felhasználása tekintetében a rendeletben nem szabályozott kérdésekben más önkormányzati rendeletben és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

3. A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására vonatkozó speciális szabályok

8. §

(1) A közszolgálati köztisztviselők illetményalapja 46.500 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatalban, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletményének 40%-a, valamint

b) középiskolai végzettség esetén alapilletményének 20%-a.

(3) A 2020. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályok

9. §

Hitelszerződéssel összefüggő, a hitel- és kamattörlesztésre vonatkozó hatáskörök gyakorlására az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendelet és az Önkormányzat belső szabályzatában foglaltak az irányadók.

10. §

Az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása vonatkozásában az általános gazdálkodási szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

11. §

Az Önkormányzat az illetékességi területén működő települési nemzetiségi önkormányzatok részére, eredeti előirányzatként összesen 15.143.000 Ft támogatást biztosít a 2020. évre.

12. §

(1) A 2020. évi költségvetés az Önkormányzat tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli mérlegében megjelenő létesítmény állagmegóvása, valamint az elhasználódott eszköz pótlása érdekében az „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” kiadási jogcímen 179.000.000 Ft előirányzatot különít el.

(2) Az (1) bekezdés szerint elkülönített előirányzat szakterületek közötti megoszlása a következő:

a) a köznevelési, szociális, egészségügyi célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 109.000.000 Ft, valamint

b) a kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási kerete 70.000.000 Ft.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti keretek felhasználásáról, valamint az elkülönített előirányzatnak az állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv költségvetésébe történő átcsoportosításáról az adott szakterület irányítását végző polgármesteri hivatali szervezeti egység javaslata alapján összeghatárra tekintet nélkül dönt.

(4) Az állagmegóvással vagy eszközpótlással kapcsolatos

a) kötelezettségvállalásra – a műszaki ellenőr írásbeli egyetértését követően – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv vezetője jogosult, és

b) operatív feladatot – így kiemelten az előkészítés, a lebonyolítás és a műszaki ellenőrzés biztosítása – a feladat megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el.

(5) A költségvetési szerv az irányító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy kérésére tájékoztatást ad az állagmegóvási, eszközpótlási feladatra rendelkezésre bocsátott kiadási előirányzat felhasználásáról.

5. Záró rendelkezések

13. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, azzal, hogy a 8. § 2020. január 1-től alkalmazandó.

(2) Jelen rendelet 14. §-a 2020. március 1. napján lép hatályba.

14. §

A 6. melléklet helyébe a 13. melléklet lép.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT FOLYÓSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot elfogadta.

17/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt-vel a 2020-as évre vonatkozóan, legfeljebb 2020. december 31. napjáig szóló időszakra folyószámla-hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen és fogadjon el legfeljebb 1.500.000.000,- Ft erejéig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az ajánlatkérésre 2020. március 10. napjáig

2. A Közgyűlés egyben kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő időszakának költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi, jóváhagyja, továbbá felajánlja a hitel fedezeteként Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a költségvetési rendeletben történő beépítésre a futamidő időszakának megfelelő költségvetés összeállítása

3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti folyószámla-hitelkeret megnyitása ügyében – az 1. és a 2. pontban foglalt feltételekkel – eljárjon, a létrejövő folyószámla hitelkeret-szerződést aláírja, beleértve az esetleges módosítást és megszüntetést is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására 2020. március 15.

****

4. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETJEGYZÉKÉRŐL SZÓLÓ 6/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Képviselőtársai az ülés előtt kapták kézhez kiosztott anyagként az előterjesztésben szereplő rendelettervezetnek a kiküldött anyag helyébe lépő 1. mellékletét. A kiküldött anyaghoz képest történő módosítást adminisztrációs okok indokolják, kéri a Közgyűlést, hogy az előterjesztést a kiosztott melléklet figyelembevételével tárgyalja meg és támogassa.

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a módosított rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

4/2020. (II. 28.) RENDELETE

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETJEGYZÉKÉRŐL SZÓLÓ 6/2016. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdésében, valamint 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékéről szóló 6/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉS 2020. ÁPRILIS 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRA, REZSIKÖLTSÉGEIRE, VALAMINT A TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

5/2020. (II. 28.) RENDELETE

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK, VALAMINT EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

18/2013. (IV. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gyermektáborban a tanulónak a nyári táboroztatás igénybevétele során a tárgyévre vonatkozó gyermekétkeztetésen túli szolgáltatás igénybevételéért fizetendő térítési díjának a megállapítása legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig történik meg. A térítési díj turnusra vonatkozóan fizetendő meg. A térítési díj mértéke a gyermektábor tárgyévet megelőző évi működési kiadásainak egy férőhelyre és tíz turnussal számolva az egy turnusra vonatkozó működési kiadásainak 43%-a.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

18/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat és a rezsiköltségeket az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2020. április 1-jétől.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKNÉL 2020. ÁPRILIS 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁKRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

19/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális és gyermekjóléti intézményekben folyó élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2020. április 1. napjától.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

6/2020. (II. 28.) RENDELETE

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYZÁSÁRÓL SZÓLÓ 5/2015. (II. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § d) pontjának db) alpontja és e) pontja az alábbiak szerint módosul:

„db) egyéb ellátás esetén az egy lakásban együtt lakó és ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és a tv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozónak minősülő együttlakó személyek.”

„e) Fogyasztási egység: az együtt élő személyeknek a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

ea) az együtt élő személyek első nagykorú tagjának arányszáma: 1,

eb) az együtt élő személyek második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9,

ec) az együtt élő személyek minden további nagykorú tagjának arányszáma tagonként: 0,8, valamint

ed) az együtt élő személyek első és második kiskorú tagjának arányszáma: 0,8, kivéve

a három vagy több kiskorú gyermeket nevelő együtt élő személyek esetén, ahol minden kiskorú tagjának arányszáma: 0,9 azzal,

hogy ha az ea)-ec) alpont szerinti személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy az ed) alpont szerinti kiskorú személyre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, vagy a lakásban legalább egy gyermekét egyedül nevelő szülő él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,5-tel növekszik.”

2. §

A R. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt hozzátartozók egyike veheti fel a halál bekövetkeztének napját követő hónap utolsó napjáig.”

3. §

A R. 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Lakhatási támogatásra jogosult az,

a) akinek az általa lakott lakásban együtt élő személyek egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme a mindenkori minimálbér bruttó összegének 70%-át nem haladja meg vagy

b) aki adósságkezelési támogatásban részesül

és az együtt élő személyek egyikének sincs vagyona.”

4. §

A R. 13. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(6) A (4) bekezdés tekintetében elismert lakásnagyság, ha a lakásban

a) egy személy lakik 35 m2,

b) két személy lakik 40 m2,

c) három személy lakik 45 m2 vagy

d) négy vagy több személy lakik 50 m2,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.”

5. §

A R. 23. § (2) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul és a (4) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek

a) az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 65 %-át, és

b) a kérelem benyújtását megelőző három naptári hónapban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által igazolt, vényre kiváltott gyógyszerek kérelmező által térített díjának havi átlagos költsége a 3 750 forintot meghaladja.”

„(4) A gyógyszertámogatás havi összege, amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés b) pontja szerinti gyógyszerköltsége

a) a 3 750 forintot meghaladja, de a 6 500 forintot nem éri el, legalább 3 000 forint, de legfeljebb 6 000 forint,

b) a 6 500 forintot meghaladja, de a 8 500 forintot nem éri el, legalább 6 000, de legfeljebb 8 000 forint vagy

c) a 8 500 forintot meghaladja, legalább 8 000 forint, de legfeljebb 10 000 forint

között állapítható meg a jövedelem és a gyógyszerköltség arányának figyelembevételével.”

6. §

A R. 25. § az alábbiak szerint módosul:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban – a (2) bekezdés és a 28. § (1) bekezdés kivételével – az a személy részesíthető, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

a) az együtt élő személyek esetén a mindenkori minimálbér bruttó összegének 32%-át,

b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan együtt élő személyek esetén, akinél fogyatékos vagy tartósan beteg személy él, a mindenkori minimálbér bruttó összegének 37%-át vagy

c) egyedül élő, és egyedülálló személy esetén a mindenkori minimálbér bruttó összegének 42%-át.

(2) Az (1) bekezdésen túl rendkívüli települési támogatásban részesíthető – a haláleset időpontját követő hat hónapon belül – az a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 65%-át, de nem állapítható meg annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-ban meghatározott temetési hozzájárulásban részesült.”

7. §

A R. 26. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Egy naptári éven belül az a személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozó, aki lakhatási támogatásban nem részesül, együttesen legfeljebb hat alkalommal – bele nem értve a 25. § (2) bekezdésben meghatározott esetet – kaphat rendkívüli települési támogatást, melynek együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegét.”

8. §

A R. 27. § (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A rendkívüli települési támogatás alkalmanként megállapítható összege – a (3) bekezdés és a 28. § (2) bekezdés kivételével – nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 50%-át.”

„(3) A 25. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a rendkívüli települési támogatás összege, amennyiben a kérelmező egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) a mindenkori minimálbér bruttó összegének 33%-át, a legolcsóbb temetés költségének 10-50%-a,

b) a mindenkori minimálbér bruttó összegének 45%-át, de meghaladja a 33%-át, a legolcsóbb temetés költségének 10-35%-a vagy

c) a mindenkori minimálbér bruttó összegének 55%-át, de meghaladja a 45%-át, a legolcsóbb temetés költségének 10-30%-a

között állapítható meg a temetés összköltségének figyelembevételével.”

9. §

A R. 28. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A Bizottság a 10. § (2) bekezdés szerinti hatáskörében az (1) bekezdés b)-c) pontjában megjelölt esetben legfeljebb a mindenkori minimálbér bruttó összegének kétszereséig terjedően állapíthat meg rendkívüli települési támogatást.”

10. §

A R. 29. § (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A lakás karbantartási, felújítási költségeihez – pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő – kamatmentes kölcsön biztosítható annak a személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

a) együtt élő személyek esetén a mindenkori minimálbér bruttó összegének 50%-át,

b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá az olyan együtt élő személyek esetében, akinél fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, a mindenkori minimálbér bruttó összegének 70%-át vagy

c) egyedül élő, illetve egyedülálló személy esetén a mindenkori minimálbér bruttó összegének 90%-át.”

„(3) A kamatmentes kölcsönt – melynek összege a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150%-át nem haladhatja meg – a folyósítás időpontját követő hónaptól kezdődően legfeljebb 24 havi egyenlő részletben fizeti vissza az adós.”

11. §

A R. 30. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A kamatmentes kölcsönt – melynek összege a mindenkori minimálbér bruttó összegének 200%-át nem haladhatja meg – a folyósítás időpontját követő hónaptól kezdődően legfeljebb 24 havi egyenlő részletben fizeti vissza az adós.”

12. §

A R. 35. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Adósságkezelési támogatásra jogosult a kérelmező, amennyiben

a) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

aa) együtt élő személyek esetén a mindenkori minimálbér bruttó összegének 55%-át,

ab) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá az olyan együtt élő személyek esetében, akinél fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él a mindenkori minimálbér bruttó összegének 60%-át vagy

ac) egyedül élő, egyedül álló személy esetén a mindenkori minimálbér bruttó összegének 65%-át,

b) adóssága

ba) meghaladja az 50 000 forintot, azzal, hogy az adósságnak valamelyik jogosultjánál fennálló hátraléka legalább három havi vagy

bb) miatt a szolgáltatás kikapcsolásra vagy korlátozásra került,

c) az általa lakott lakás

ca) egy személy esetén legfeljebb 2 szobás,

cb) kettő-négy személy esetében legfeljebb 3 szobás vagy

cc) négy személy felett legfeljebb 20 m2/fő nagyságú, és

d) vállalja

da) az adósság legalább 25%-os önrészének megfizetését, és

db) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adósságkezelési tanácsadóval való együttműködést.”

13. §

A R. 41. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A tv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól méltányosságból mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy,

a) aki kiskorú vagy

b) akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem éri el

ba) együtt élő személyek esetében a mindenkori minimálbér bruttó összegének 42%-át vagy

bb) egyedül élő vagy egyedülálló esetében a mindenkori minimálbér bruttó összegének 50%-át,

és a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből rá eső költséget nem haladja meg.”

„(2) A megtérítési kötelezettség legfeljebb hat havi részletekben történő megfizetése engedélyezhető annak az eltemettetésre köteles személynek, akinek a havi jövedelme nem éri el

a) együtt élő személyek esetében a mindenkori minimálbér bruttó összegének 60%-át vagy

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetében a mindenkori minimálbér bruttó összegének 75%-át.”

15. §

a) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

b) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

c) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

16. §

A rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT FOGORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A kiküldött anyaghoz képest az előterjesztést Dr. Pergel Elza alpolgármester asszony előterjesztőként úgy módosította, hogy a határozati javaslatban szereplő bíráló bizottsági tagok közül Panker Mihály főosztályvezető helyére Szekeresné Koós Mónika humánpolitikai koordinátort javasolja a bíráló bizottság tagjaként megbízni.

Hajtó Péter, képviselő: Elmondja, hogy Gyárvárosban már nagyon régóta probléma a fogorvosi kérdés, és bízik abban, hogy a pályázat kiírása után érkezik jelentkezés és ezzel ismét egy választási ígéret valósulhat meg.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a módosítás szerinti határozatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

20/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Kölcsey út 10. sz. alatti rendelőben működő 080096075 ágazati azonosító számú fogorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján, valamint a Magyar Orvosi Kamara weboldalán jelentesse meg.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok – a pályázati határidő lejártát követő 15 napos határidőn belüli – elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Dr. Szász Katalin járási tisztifőorvos,

- Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója,

- Szekeresné Koós Mónika humánpolitikai koordinátor,

- Dr. Csörgits Lajos aljegyző.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

9. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

21/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. A Közgyűlés jóváhagyja a menetrendváltozást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 1.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítását aláírja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. március 31.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 98/2019. (VI. 28.) Kgy. határozat 3. pontjában a 2020. évben ellentételezés nyújtására biztosított legfeljebb 1.389.793.088,- Ft összegen felül további 12.862.868,- Ft összegű ellentételezést nyújt (ebből 10.421.868,- Ft az 1. pont szerinti döntés fedezetének biztosítása, 2.441.000,- Ft a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 2019. évi tervezett és tényleges összegének különbözete alapján) a VOLÁNBUSZ Zrt. részére a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásán felül azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 5. d) pontja szerinti megállapodás hatályba lép, úgy a költségvetési forrás összegével csökken az ellentételezés összege.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés a 3. pont szerinti ellentételezés fedezetének biztosításaként az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) + 12.862.868,- Ft

Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási

hatáskörű tartalék – 12.862.868,- Ft

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 2020. ÉVI ÉLŐSPORT TÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

22/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2020. év élősport támogatását az alábbiak szerint osztja fel:

I. Egyesületi támogatás, melynek keretösszege: 662.200.000,- Ft

a) kiemelten támogatott sportágak (női kézilabda, női kosárlabda, női és férfi úszás) esetében reklámszerződés megkötésével (188.200.000,- Ft);

b) pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok számára (299.000.000,- Ft);

c) eredményes versenyzők támogatására sportszervezeteik keretein belül (5.000.000,- Ft);

d) sportszervezetek rendezvényeinek támogatása (10.000.000,- Ft).

e) kiemelten támogatott sportszervezetek (ETO-SZESE férfi kézilabda, Győri Úszó Sportegyesület, Győri Atlétikai Club) létesítmény használatára a Magvassy Mihály Rendezvénycsarnok, az Aqua Sportközpont, az Olimpiai Sportpark és a Kálóczi téri Sporttelep vonatkozásában (160.000.000,- Ft).

II. Egyéb sporttámogatás, melynek keretösszege: 32.800.000,- Ft

a) fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények számára pályázat útján (4.000.000,- Ft);

b) szeniorsport támogatásra (4.000.000,- Ft);

c) diáksport, óvodás sportfoglalkozások és rendezvények támogatására (15.000.000,- Ft);

d) sportrendezvény keret: tömeg- és szabadidősport programok szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására (9.800.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a kötelezettségvállalások megtételére: 2020. december 31.

2.) A Közgyűlés az 1.) pont I. b) alpont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót az 1. sz. melléklet szerint, a pályázat meghirdetési, elbírálási, döntési, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. sz. melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2.) pont szerinti pályázat kiírásáról, lefolytatásáról és a pályázat eredményeképpen a támogatás felosztási javaslatának közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat megjelentetése: 2020. február 28.

a pályázat lefolytatása a pályázati kiírás szerint

a pályázati keret felosztásának közgyűlés elé terjesztése: 2020. március 27.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEI KIFIZETÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

23/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése engedélyezi, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar az Amadeus Live produkció tekintetében a CineMuse XCL technikai szolgáltatást kizárólagosan biztosító iMusicImage Inc. (képviseli: Ed Kalnins, székhely: 466 Foothill Blvd.La Canada, CA 91011 USA) társaság által kiállított számla alapján 7.900 USD-nak megfelelő, a számla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított – forintösszeget előlegként kifizessen.

2. A Közgyűlés engedélyezi, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar a Wiener Sängerknaben énekegyüttessel közösen tartandó koncert tekintetében a Wiener Sängerknaben Verein (Wiener Sängerknaben Egyesület, képviseli: Gerald Wirth elnök és Arthur Trainacher alelnök, székhely: Augartenpalais A-1020 Wien, Ausztria, közösségi adószám: ATU 16365207, egyesületi regisztrációs szám: (ZVR Zahl) 734671462) egyesület által kiállított számla alapján 16.000 EUR-nak megfelelő, a számla kiállításának napján érvényes árfolyamon számított forintösszeget előlegként kifizessen.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA (GYŐRI 6881/A/6 ÉS 2076 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

24/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a győri 6881/A/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Rákóczi F. u. 3. I. emelet 6. ajtó szám alatt található 106 m2 alapterületű 2 egész és 1 félszobás lakás megnevezésű ingatlanra, a hozzá tartozó alapító okiratban megjelölt 240/1000 arányú közös tulajdonú helyiségekkel együtt a Győrött 2019. október 29. napján Dr. Glegyák Eszter mint eladó és Dr. Glegyák Jenő Kálmán, illetve Dr. Glegyákné Bíró Zsuzsanna holtig tartó haszonélvezeti jogosultak, valamint a BORSOS-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Borsos Ervin Gergely ügyvezető) 9061 Vámosszabadi, Győri út 1. szám alatti székhelyű cég, mint Vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti 51.000.000,- Ft vételáron, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

25/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a győri 2076 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Szent Imre út 147. szám alatt található 8324 m2 területű, kivett üzlet (vas-műszaki) megnevezésű ingatlan 5369/8324-ed arányú osztatlan közös tulajdoni hányadának tulajdonjogára Nagy Lóránt Alajos mint eladó és a REXIMBER Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Schatz Árpád ügyvezető) 9024 Győr, Kert u. 7/E. szám alatti székhelyű cég, mint vevő között Győrött, 2019. december 16. napján, 72.481.500,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba a 33342/2006. 02. 08. (eredeti határozat: 33341/2006. 02. 08.) szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

26/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 188/2019. (XII. 19.) Kgy. határozat 2. pontjában megjelölt célt fejlesztési támogatásra módosítja.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő „Polgármesteri keret” kiadási jogcím terhére a „Holenda Barnabás Matematika Alapítvány” (9024 Győr, Pátzay Pál u. 46. adószám: 18530681-1-08) 30.000 Ft-tal kerüljön támogatásra a matematika verseny díjazottjainak könyvjutalmazása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban szereplő támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2020. március 6.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

14. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

27/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

28/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 220/2008. (VI. 12.) KGY. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA, TOVÁBBÁ A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK VISSZAHÍVÁSÁRA ÉS ÚJ TAG MEGVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

29/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatát akként módosítja, hogy a határozat 3.) pontját, 2020. február 29. napjával, hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 1. pontját, Szabó Róbert Kálmán visszahívásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozat 1. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 2. pontját, Árpád Sándor Béláné megválasztásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozat 2. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 3-5. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő – 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozat 3-5. pontját elfogadta.

30/2020. (II. 28.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből – eddig végzett munkáját megköszönve – 2020. február 29. napjával, Szabó Róbert Kálmán 9027 Győr, Bajza u. 4. sz. alatti lakost visszahívja.

2.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába 2020. március 1. napjától – a többi felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2021. március 28. napjáig terjedő határozott időtartamra, Árpád Sándor Béláné (anyja neve: Szeder Borbála, született: Nagybajcs, 1944. szeptember 21.) 9027 Győr, Ipar u. 49/A. III. emelet 49. sz. alatti lakost választja meg.

A felügyelőbizottsági tag tevékenységét az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan – rögzített tiszteletdíj mellett végzi.

3.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata VI. fejezetének 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3./ Felügyelő Bizottság:

A Társaságnak 3 tagból álló Felügyelő Bizottsága van.

Tagjai:

2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig:

1./ Morvay László (an.: Veller Jolán) 9026 Győr, Galántai u. 22.,

2./ dr. Sík Sándor (an.: Sipos Magdolna) 9011 Győr, Déryné u. 24. és

2020. március 1. napjától 2021. március 28. napjáig:

3./ Árpád Sándor Béláné (an.: Szeder Borbála) 9027 Győr, Ipar u. 49/A. III. emelet 9.

szám alatti lakosok.

A Társaság Alapítója a Felügyelő Bizottság elnökévé, 2016. március 29. napjától 2021. március 28. napjáig Morvay Lászlót jelöli ki.”

Az Alapító Okiratnak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. március 28.

****

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania többek között kitüntetési ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a Javaslat „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címek és a „Pro Urbe Győr” díjak adományozására című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Kéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 11:09 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A Közgyűlés a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető címet adományoz Benkovich Ferenc, Görbicz Anita és Berkes Gyula részére.

A Közgyűlés úgy döntött, hogy Pro Urbe Győr díjat adományoz, melyet Kozma Endre, Rákász Gergely, Dr. Sayour Amer és Zsegora Csaba kapnak.

A díjak átadására a március 15-i díszközgyűlésen kerül sor.

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendek után.

Kovács László:

Köszönetet mond, a Hivatal azon dolgozóinak, akik képviselői pályafutása első tetteként segítették, hogy a Győri Levéltárnak sikeresen beszerzett egy olyan dokumentumot Prágából, ami a város helytörténetének szempontjából 16. századot illetően még eddig nem ismert, illetve eddig fel nem dolgozott forrást jelent. Köszöni a hivatal dolgozóinak a segítségét. Elmondja, hogy nem volt egyszerű, beletelt 3 hónapba, mivel a cseh partner nehézkesen reagált, de köszöni a segítséget.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő Közgyűlés a március 15-i díszközgyűlés lesz, melyre külön meghívót kapnak. Az ezt követő rendes közgyűlésre 2020. március 27-én kerül sor.

Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok által, a képviselők részére szervezett e-learning képzés teljesítésének határideje 2020. február 29. napjával lejár. Kéri azon képviselőtársait, akik kötelezettségüknek még nem tettek eleget, ezt tegyék meg.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 11:13 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.