13/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2020.IV.30. –

Időállapot váltás:
2020.IV.24. – 2020.IV.29.
2020.IV.30. -

13/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

Az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn a 00883 sz. építési övezeten.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § 1

A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  Az SZTM 2020-017 számú rendezési tervmódosításra tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 
- építészeti normák biztosítása,
- jelentkező társadalmi, gazdasági
fejlődés, fejlesztés elősegítése;

 
-
 
- a települési környezet minősége javul
 

-

 

-

 A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az Étv. alapján a településrendezési eszközök időszakos felülvizsgálata illetve a szakmailag támogatható módosítási igények jóváhagyása a település fejlődését szolgálja.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Jelenleg hatályos építési szabályozás érvényben maradása estén a felmerült fejlesztési igények nem valósíthatóak meg.

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi: rendelkezésre áll  Szervezeti: rendelkezésre áll  Tárgyi: biztosított  Pénzügyi: rendelkezésre áll

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalom felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

A változtatási tilalommal érintett terület meghatározását tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

Hatályba lépésről rendelkező paragrafus.


1 Kiegészítette a 16/2020. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2.§-a, 2020. április 30.-tól

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.