15/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

15/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzati tulajdonú bérlakások veszélyhelyzetre tekintettel meghatározott bérleti díjáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról szóló 30/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 13. §-ában szabályozott bármely jogcímen – kivéve az 5. pontban meghatározottat – biztosított lakás bérlője 2020. május 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig, vagy ha a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet előbb megszűnik, a veszélyhelyzet megszűnéséig a havonta fizetendő bérleti díj 50%-át fizeti bérleti díjként.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 
Rendelet-tervezet címe:
 
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások veszélyhelyzetre tekintettel meghatározott bérleti díjáról

 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi következmények:  Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 Segítséget nyújt a bérlőknek tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése után megnehezültek az élethelyzetek.  Nincs.  Segít megelőzni a lakbérhátralék felhalmozását.  Nincs.  Nincs.
 A rendelet megalkotása szükséges: Társadalmi szükségesség.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A veszélyhelyzet kihirdetését követően rosszabb anyagi helyzetbe kerültek a bérlők, így hátralékok megnövekedése, lakhatásuk elvesztése veszélyeztet.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott.
 Pénzügyi:
Adott.

Rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra

5.) Humánszolgáltatási Főosztály

6.) Győr-Szol Zrt.

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.