18/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelet

18/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban együtt: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, valamint az a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésének (a továbbiakban az a)-c) pont együtt: 2019. évi költségvetés) végrehajtására.

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

1. a 2019. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet,

2. a 2019. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,

3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,

4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,

5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,

6. a 2019. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,

7. a költségvetési szervek 2019. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,

8. az Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,

10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2019. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,

11. a költségvetési szervek 2019. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

12. az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2019. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,

16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint

17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2019. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

2. A 2019. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2019. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 69.245.800.302 Ft,

b) teljesített bevétele 65.586.940.911 Ft,

c) teljesített kiadása 54.233.600.609 Ft és

d) egyenlege 11.353.340.302 Ft.

4. §

A 2019. évi költségvetés maradványa

a) a költségvetési szerv vonatkozásában 570.358.506 Ft és

b) az Önkormányzat vonatkozásában 10.782.981.796 Ft.

3. A 2019. évi maradványnak a 2020. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

a) a költségvetési szerv költségvetésében 562.394.308 Ft, továbbá

b) az Önkormányzat költségvetésében 4.040.255.696 Ft

maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2019. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben szereplő maradványt a költségvetési szerv költségvetési előirányzataiban 2020. május 31. napjáig nyilvántartásba veszi.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

2. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 Nincs

 Nincs  Nincs  Nincs  Nincs
 A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.

 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi felügyelet keretében hiányosság megállapítása
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll
 Szervezeti:
Adott
 Tárgyi:
Adott
 Pénzügyi:
Adott

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a maradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

Javaslatot tesz a maradvány jóváhagyására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

a 3. §-hoz

Megállapítja a 2019. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

a 4. §-hoz

Rögzíti a költségvetési szervek és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt maradványának főösszegét.

az 5-6. §-hoz

A 2019. évi költségvetési maradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása.

a 7. §-hoz:

A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1-5. melléklethez

A 2019. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

a 6-8. melléklethez

A 2019. évben keletkezett maradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

a 9. melléklethez

A 2019. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

a 10. melléklethez

A 2019. évben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és munkavállalói létszámot mutatja be.

a 11-13. melléklethez

Az intézmények és az Önkormányzat 2019. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

a 14-17. melléklethez

Tartalmazza a 2019. év végére vonatkozó vagyonkimutatást, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, bemutatja a 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Gazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.