20/2020. (V. 11.) önkormányzati rendelet

20/2020. (V. 11.) önkormányzati rendelet

A 00387 számú övezetben változtatási tilalom elrendeléséről

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn a 00387 sz. építési övezetben.

2. §

Jelen rendelet 2020. május 11. napján 14,00 órakor lép hatályba.

3. §

A rendelet rendelkezései a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  A 00387 számú övezetben változtatási tilalom elrendeléséről
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 
- építészeti normák biztosítása,
- jelentkező társadalmi, gazdasági
fejlődés, fejlesztés elősegítése;

 
-
 
- a települési környezet minősége javul
 

-

 

-

 A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az Étv. alapján a településrendezési eszközök időszakos felülvizsgálata illetve a szakmailag támogatható módosítási igények jóváhagyása a település fejlődését szolgálja.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Jelenleg hatályos építési szabályozás érvényben maradása estén a felmerült fejlesztési igények nem valósíthatóak meg.

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi: rendelkezésre áll  Szervezeti: rendelkezésre áll  Tárgyi: biztosított  Pénzügyi: rendelkezésre áll

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalom felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

A változtatási tilalommal érintett terület meghatározását tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

Hatálybalépésről rendelkező paragrafus.

a 3. §-hoz

Átmeneti rendelkezés.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.