23/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelet

23/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelet

Egyes változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § e-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az alábbi g) ponttal egészül ki:

„e) a 02207 és a 02208 sz. építési övezetekre,

f) a 02470 sz. építési övezetre kivéve a 9163 és a 9169/2 hrsz.-ú ingatlanokat és

g) a 00144, 00145, 00147, 00148, 00150, 00151, 00152, 00153, 00155, 00156, 00165, 02018, 02109, 02492, 02529, 03156, 04486, 04684, 04685, 04820, 04821, 04823, 04824, 04825, 04826 , 04827, 04828, 04835 és a 04836 sz. építési övezetekre.”

2. §

A Rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A rendelet 1. § g) pontjában foglalt rendelkezések a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandóak.”

3. §

A Rendelet 1. §-ában a „jelen rendelet hatályba lépésétől” szövegrész helyébe a „az adott területre elrendelt változtatási tilalom hatálybalépésétől” szöveg lép.

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Hatályát veszti a Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  Egyes változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletek módosításáról
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 
- építészeti normák biztosítása,
- jelentkező társadalmi, gazdasági
fejlődés, fejlesztés elősegítése;

 
-
 
- a települési környezet minősége javul
 

-

 

-

 A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az Étv. alapján a településrendezési eszközök időszakos felülvizsgálata, illetve a szakmailag támogatható módosítási igények jóváhagyása a település fejlődését szolgálja.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Jelenleg hatályos építési szabályozás érvényben maradása estén a felmerült fejlesztési igények nem valósíthatóak meg.

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi: rendelkezésre áll  Szervezeti: rendelkezésre áll  Tárgyi: biztosított  Pénzügyi: rendelkezésre áll

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalom legfeljebb a hatálybalépéstől számított 3 évig tartható fenn.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről szóló 18/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) érintett építési övezetek módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

A Rendelet átmeneti rendelkezéssel történő kiegészítése.

a 3. §-hoz

A Rendelet szövegcserés módosítása.

a 4. §-hoz

Hatálybalépésről rendelkező paragrafus.

az 5. §-hoz

A Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályának megszűnéséről rendelkező szakasz.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.