73/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

73/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

A „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. augusztus 14-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

1. NAPIRENDI PONT

A „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadása

73/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú, a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati felhívást és a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti pályázati kiírást. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételéről 2020. augusztus 31-ig.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a beérkezett pályázatok bírálata érdekében azok Közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 22.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet az előterjesztéshez

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ellátása”

tárgyában indított pályázati eljáráshoz

Győr, 2020.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős (a továbbiakban: „Kiíró”) pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

9021 Győr, Városház tér 1.

Kapcsolattartó: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Szaksz Vince osztályvezető

Tel.: 0036/96/500-214, 0036/96/500-247

Fax.: 0036/96/500-248

E-mail: szaksz.vincegyor-ph.hugyor-ph.hu~

Az eljárás tárgya:

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása – kizárólagos joggal – közszolgáltatási szerződés keretében.

Fentieken kívül a nyertes Pályázó kötelezettségét képezi menetrend elkészítése, a jegyek és bérletek biztosítása, értékesítése a szolgáltatást igénybe vevő utasok felé, telephely biztosítása és működtetése, és a mindenkor hatályos személyszállítási szolgáltatásokról szóló jogszabályokban foglalt szolgáltatói feladatok ellátása. A személyszállítást a közszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni.

A részletes követelményrendszert a Pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázat nyílt. A pályázaton Pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók (a továbbiakban: „Pályázó”), melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Kizáró okok

A./ Az eljárásban nem vehet részt és az eljárásból kizárásra kerül az a Pályázó, amely vagy amelynek vezető tisztségviselője:

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha a Pályázó (közreműködő) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – kettő évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

B./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és az eljárásból kizárásra kerül, aki lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az érintett ország illetékes hatóságainak – magyarországi letelepedésű Pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes – 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

C./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és a pályázatában nem vehet részt, aki a Kiíró székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. fokú önkormányzati adóhatóságának 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá.

D./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és az eljárásból kizárásra kerül, aki az illetékes közlekedési hatóssággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell a Megyei Kormányhivatal illetékes főosztálya, mint közlekedési hatóság 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá.

E./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és a pályázatában nem vehet részt, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak nem felel meg és nem minősül átlátható szervezetnek.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság

A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 2019. december 31-én a saját tőkéje nem érte el a 125 millió forintot.

Igazolás módja: A Pályázónak a 2019. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója a Pályázónál cégjegyzésre jogosult személy által hitelesített másolatban (a továbbiakban: hitelesített másolat). Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy a Pályázó képviselőjének cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges a saját tőkéjének 2019. december 31. napi mértékéről.

B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a szerződés teljes időtartama alatt nem rendelkezik teljes körű utas- és vagyonbiztosítással kötött felelősségbiztosítással, melyeknek mértéke dologi kár esetén min. 30.000,- Ft/káresemény/fő, személyi sérüléssel járó káresemények esetére min. 1.000.000,- Ft/káresemény/fő. Saját tevékenységre kötött felelősségbiztosítás esetében 10.000.000,- Ft/kár, 50.000.000,- Ft/év biztosítást jelent.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az utasbiztosítás megkötésére irányuló kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatát.

Műszaki és szakmai alkalmasság

A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az illetékes közlekedési hatóság által kibocsátott, az autóbuszos személyszállításra irányuló engedélyének hitelesített másolatát.

B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább egy minimum 35.000 fő népességű városban legalább két vonal ellátására irányuló személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel.

Igazolás módja: A Pályázónak a referenciát az ellátásért felelős által kiadott igazolással, vagy a közszolgáltatási szerződés hitelesített másolatának csatolásával kell igazolni. Az ellátásért felelős által kiadott igazolásnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie:

- az ellátásért felelős, szerződő fél megnevezése

- szerződést kötő másik fél megnevezése (referencia igazolás jogosultja)

- szerződéssel érintett időtartam

- a szerződésszerű teljesítés helye (település megnevezése).

C./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra és/vagy közreműködője a járművek karbantartására, javítására vonatkozó auditált minőségirányítási rendszerrel (ISO 9001), és e feltételnek megfelelő szakműhellyel nincs érvényes javítási szerződése.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a minőségirányítási rendszerére vonatkozó, elismert minőségtanúsító intézmény által kiállított ISO vagy azzal egyenértékű, auditált tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a javítási szerződés hitelesített másolatát.

D./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha valamely vezető tisztségviselője nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott autóbuszos személyszállító-vállalkozói engedéllyel és nem rendelkezik legalább 1 fő, a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti vizsgával rendelkező szakmai irányítóval.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az engedély és a vizsgabizonyítvány hitelesített másolatát.

E./ A 2020. évi menetrend folyamatossága biztosítása érdekében Pályázónak rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusz üzemeltetési jogával. Az autóbuszok legalább 40%-a (a szolgáltatás megkezdésekor) mozgáskorlátozottak közlekedésének biztosítására is alkalmas – alacsony padlós vagy alacsony belépésű – legyen.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a nyilatkozatát, amiben az alábbi szempontok szerint igazolnia kell, hogy a szolgáltatás ellátására alkalmas gépjárműpark a rendelkezésére áll vagy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezésre fog állni a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges gépjárműpark esetében konkrétan:

- az autóbuszok darabszámának meghatározása,

- az autóbuszok összetétele szóló-csuklós, alacsony padlós vagy alacsony belépésű bontás szerint,

- az autóbuszok összetétele környezetvédelmi besorolás szerint,

- az autóbuszok típus összetétele, gyártó szerint,

- az autóbuszok kapacitása, kora és futott kilométere.

A Pályázónak mellékelnie kell a szolgáltatás megkezdéséhez rendelkezésre álló autóbuszok forgalmi engedélyeinek hitelesített másolatát és a jövőben rendelkezésre álló autóbuszokra vonatkozó szerződés(ek) vagy egyéb, a rendelkezésre állás igazolására alkalmas irat hitelesített másolatát.

F./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül közszolgálati információs irodát fog működtetni Győr belvárosában, melyben jegy- és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik. Ezen felül nyilatkozik, hogy a fenti határidőn belül legalább 40 db jegyárusító helyet (beleértve a jelenleg működő 23 db jegy- és bérletkiadó automatát) fenntart és működtet Győr belvárosában/közigazgatási területén. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jegy- és bérletkiadó automaták száma növekszik, úgy az egyéb jegyárusító helyek száma ugyanannyival csökkenhet. Az automatákon kívüli jegyárusító helyeken az értékesítés a nyitvatartási idő alatt folyamatosan történik.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül közszolgálati információs irodát fog működtetni Győr belvárosában, melyben jegy- és bérletárusítás, valamint utas tájékoztatás is történik. Ezen felül nyilatkozik, hogy a fenti határidőn belül legalább 40 db jegyárusító helyet (beleértve a jelenleg működő 23 db jegy- és bérletkiadó automatát) fenntart és működtet Győr belvárosában/közigazgatási területén. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jegy- és bérletkiadó automaták száma növekszik, úgy az egyéb jegyárusító helyek száma ugyanannyival csökkenhet. Az automatákon kívüli jegyárusító helyeken az értékesítés a nyitvatartási idő alatt folyamatosan történik.

A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A Pályázati kiírás beszerzésének ideje:

2020. augusztus 17. – 2020. október 30. között minden munkanap 9.00 és 11.00 óra között. (Pályázat benyújtásának a napján 9.00 óráig.) A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn belül kell megtörténnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti a Kiíró a kérelem postára adását akkor, ha a pályázati kiírás 5 munkanapon belüli megküldése teljesíthető. A postai úton való kézbesítésnél nem Kiírónak felróható késedelem esetén Kiíró nem tehető felelőssé. Személyes átvétel esetén a pályázati kiírás átvételét átvételi elismervény igazolja, melyet a Pályázó meghatalmazottja ír alá.

A Pályázati kiírás ára: 300.000,- Ft + áfa

A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737007-15466004-00000000 számú bankszámlájára.

A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át munkanapokon 9-11.00 óráig (a pályázat benyújtásának napján 9.00 óráig) a következő címen:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály9021 Győr, Városház tér 1. 2. emelet 237. iroda

Tel.: 96/500-214, 96/500-247, fax: 96/500-248

A Pályázati kiírás, kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akkor elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia.

Az ajánlattétel (a pályázat benyújtásának) határideje:

2020. október 30. 10 óra

Az elbírálás módja és szempontjai:

A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Pályázóval kerül sor szerződéskötésre.

A pályázatokat a Kiíró Közgyűlése bírálja el.

A Kiíró az érvényes pályázatokat bírálja el, amelyek megfelelnek a kiírás alkalmassági feltételeinek. A bírálati folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra a nyertes pályázat.

A Kiíró jogosult tárgyalást tartani és a tárgyalás alapján kiválasztott Pályázót az eljárás nyertesének nyilvánítani. Kiíró ezen pont alkalmazása esetén az érintetteket a tárgyalásra az eljárás során alkalmazott módon (telefax, e-mail útján) meghívja.

Bírálati szempontok:

1. Az ellenszolgáltatás ára (vállalási díj), 70 súlyszám

A Pályázónak az ajánlati árat HUF/külszolgálati km + áfa összegben kell megadni, amely tartalmazza az ellenszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeit és a nyereséget.

A külszolgálati km fogalma alatt a következőket kell érteni: A külszolgálati km az összes km: a hasznos km és a rezsi km összege. Hasznos km: a helyi közösségi közlekedés menetrendben meghatározott feladatainak km teljesítménye. Rezsi km: a helyi közösségi közlekedés menetrendben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében forgalmi okból felmerülő egyéb km mennyisége (átállás, telephelyre közlekedés, forgalom-elterelés, stb.); és a feladatok teljesítése érdekében műszaki okból felmerülő egyéb km mennyisége (javítás, kötelező szerviz, tankolás, stb.).

Az indokolt költségek a következők:

- a közvetlenül elszámolt költségek, és

- a közvetett módon felosztott költségek, de maximum az értékesítés nettó árbevételének 22%-a együttes összege.

A nyereség a következő:

A közvetlenül elszámolt költségek és a közvetett módon felosztott költségek (de maximum az értékesítés nettó árbevételének 22%-a) együttes összegének 1%-a.

[A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. § (1) bekezdése értelmében a közlekedési szolgáltató ellentételezésre jogosult.

A törvény 30. § (4) bekezdés c) pontja szerint az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A törvény 31. § (5) bekezdése kimondja, hogy a díjat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő közlekedési szolgáltató közlekedési közszolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét.]

A külszolgálati kilométerben a Kiíró nem enged 10%-nál nagyobb arányban rezsi km-t elszámolni a hasznos km-hez viszonyítva. Ez a Kiíró által kezdeményezett menetrendi módosítás esetén felülvizsgálható.

A Pályázónak az ajánlati ár mellett meg kell adnia az ellentételezés 2021. évre tervezett összegét.

Ha a Pályázó által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Kiíró érvényesnek. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat.

A Kiíró az ellenszolgáltatás árát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér és erről a kérésről a többi Pályázót egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlati ár a közszolgáltatási szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony. Aránytalanul alacsonynak minősül az ár, ha az előző év (2019.) átlagárától (644,20,- Ft/külszolgálati km + áfa) min. 30%-kal eltér az ajánlati ár.

Kiíró az 1. bírálati részszempontnál a fordított arányosítást alkalmazza.

2. A közszolgáltatást végző járművek padlómagasság szerinti besorolása, 30 súlyszám

A Pályázónak meg kell adnia, hogy az induló járműparkjának hány %-a rendelkezik alacsony padlóval vagy alacsony belépésű padlóval.

Alacsony padlós vagy alacsony belépésű az a jármű, amelynél legalább két utasajtónál lépcső alkalmazása nélkül (a jármű sík padlóján) el lehet érni az utasteret.

Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja:

2020. december 22.

A szerződéskötés legkésőbbi időpontja:

2020. december 31.

A szolgáltatás megkezdésének határnapja:

2021. január 1.

A szerződés időtartama:

Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2021. január 01. napjától, 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra, 1 évre köti.

A 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt feltételek:

a) az illetékes hatóság neve és címe: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.)

b) a tervezett odaítélési mód: pályáztatás a 2012. évi XLI. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 14. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakra

c) az odaítélés tárgyát képező lehetséges szolgáltatások és területek: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási

területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés alapján

d) a közszolgáltatási szerződés tervezett kezdő dátuma és időtartama: 2021. január 1., időtartama: 1 év.

2. számú melléklet az előterjesztéshez

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ellátása”

tárgyában indított pályázati eljáráshoz

Győr, 2020.

Tartalomjegyzék

I. A pályázati kiírás célja 3.

II. Általános információk 3.

III. A Pályázók köre 4.

IV. A pályázati eljárás 7.

V. Kiegészítő tájékoztatás 8.

VI. Teljesség és pontosság 8.

VII. A pályázat elkészítésének költségei 8.

VIII. A pályázat nyelve 8.

IX. Egyéb kikötések 9.

X. Pályázati kötöttség 9.

XI. Formai követelmények 9.

XII. A pályázat kötelező szakmai tartalma 10.

XIII. Cégkivonat és aláírási címpéldány 10.

XIV. A pályázatok módosítása 11.

XV. A pályázati biztosíték 11.

XVI. A pályázatok benyújtásának helye, módja és ideje 11.

XVII. A pályázatok felbontása 11.

XVIII. A pályázatok tartalmának tisztázása 12.

XIX. A pályázatok érvényességének vizsgálata 12.

XX. Hiánypótlás, tárgyalás az eljárás során 12.

XXI. A pályázatok bírálata 12.

XXII. Az eljárás eredménytelenségének esetei 15.

XXIII. Eredményhirdetés 15.

XXIV. A szerződés megkötése 15.

XXV. A pályázattal kapcsolatos egyéb információk 15.

XXVI. A szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározása, működésük és használatuk feltételei 16.

XXVII. Tájékoztatás a korábbi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről, és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről 16.

XXVIII. Szerződéses feltételek 17.

XXIX. Adatvédelmi rendelkezés 23.

XXX. Mellékletek, formanyomtatványok 23.

I. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős (a továbbiakban: „Kiíró”) pályázatot ír ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására.

II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

II.1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

9021 Győr, Városház tér 1.

Kapcsolattartó: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Szaksz Vince osztályvezető

Tel.: 0036/96/500-214, 0036/96/500-247

Fax.: 0036/96/500-248

E-mail: szaksz.vincegyor-ph.hugyor-ph.hu~

A pályázattal kapcsolatos, a Kiíróhoz telepített feladatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

II.2. Az eljárás tárgya és mennyisége

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása – kizárólagos joggal – közszolgáltatási szerződés keretében.

Fentieken kívül a nyertes Pályázó kötelezettségét képezi menetrend elkészítése, a jegyek és bérletek biztosítása, értékesítése a szolgáltatást igénybe vevő utasok felé, telephely biztosítása és működtetése, és a mindenkor hatályos személyszállítási szolgáltatásokról szóló jogszabályokban foglalt szolgáltatói feladatok ellátása. A személyszállítást a közszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó menetrend szerint kell végezni.

Az eljárás tárgyát képező Győr Megyei Jogú Város helyi autóbusz menetrendjét és vonalhálózatát a jelen pályázati kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza.

II.3. A szerződés időtartama

Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra, 1 évre köti.

II.4. A teljesítés helye

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe, a teljes helyi közösségi közlekedési hálózat.

II.5. A szolgáltatás megkezdésének határnapja

2021. január 01.

II.6. A pályázat benyújtásának határideje

2020. október 30. 10 óra

II.7. A pályázatok bontásának időpontja

2020. október 30. 10 óra

II.8. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja

2020. december 22.

II.9. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja

2020. december 31.

II.9. Elbírálás módja és szempontja

A Pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Pályázóval kerül sor szerződéskötésre.

II.10. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei

A Pályázati kiírás beszerzésének ideje:

2020. augusztus 17.- 2020. október 30. között minden munkanap 9.00 és 11.00 óra között. (Pályázat benyújtásának a napján 9.00 óráig.) A Pályázati kiírás postai úton való kézbesítése is kérhető. Ez esetben a kérelem postára adásának ésszerű határidőn belül kell megtörténnie. Ésszerű határidőn belül feladottnak tekinti a Kiíró a kérelem postára adását akkor, ha a pályázati kiírás öt munkanapon belüli megküldése teljesíthető. A postai úton való kézbesítésnél nem Kiírónak felróható késedelem esetén Kiíró nem tehető felelőssé. Személyes átvétel esetén a pályázati kiírás átvételét átvételi elismervény igazolja, melyet a Pályázó meghatalmazottja ír alá.

A Pályázati kiírás ára: 300.000,- Ft + áfa

A Pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737007-15466004-00000000 számú bankszámlájára.

A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át munkanapokon 9-11.00 óráig (a pályázat benyújtásának napján 9.00 óráig) a következő címen:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

9021 Győr, Városház tér 1. 2. emelet 237. iroda

Tel.: 96/500-214, 96/500-247, fax: 96/500-248

A Pályázati kiírás, kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül – postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt Pályázati kiírás másra át nem ruházható. A Pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akkor elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia.

III. A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázat nyílt. A pályázaton Pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók (a továbbiakban: „Pályázó”), melyek megfelelnek a Pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

III.1. Kizáró okok

A./ Az eljárásban nem vehet részt és az eljárásból kizárásra kerül az a Pályázó, amely vagy amelynek vezető tisztségviselője:

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha a Pályázó (közreműködő) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – kettő évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá (2. sz. melléklet).

B./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és az eljárásból kizárásra kerül, aki lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell az érintett ország illetékes hatóságainak – magyarországi letelepedésű Pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes – 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

C./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és a pályázatában nem vehet részt, aki a Kiíró székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. fokú önkormányzati adóhatóságának 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá.

D./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és az eljárásból kizárásra kerül, aki az illetékes közlekedési hatóssággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolni kell a Megyei Kormányhivatal illetékes főosztálya, mint közlekedési hatóság 3 hónapnál nem régebbi igazolását arról, hogy nem tartozik a fenti pontban meghatározott kizáró ok hatálya alá.

E./ Az eljárásban nem lehet Pályázó és a pályázatában nem vehet részt, aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak nem felel meg és nem minősül átlátható szervezetnek.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek minősül (6. számú melléklet).

III.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság

A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha 2019. december 31-én a saját tőkéje nem érte el a 125 millió forintot.

Igazolás módja: A Pályázónak a 2019. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő beszámolója a Pályázónál cégjegyzésre jogosult személy által hitelesített másolatban (a továbbiakban: hitelesített másolat). Amennyiben a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy a Pályázó képviselőjének cégszerűen aláírt nyilatkozatának csatolása szükséges a saját tőkéjének 2019. december 31. napi mértékéről.

B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha a szerződés teljes időtartama alatt nem rendelkezik teljes körű utas- és vagyonbiztosítással kötött felelősségbiztosítással, melyeknek mértéke dologi kár esetén min. 30.000,- Ft/káresemény/fő, személyi sérüléssel járó káresemények esetére min. 1.000.000,- Ft/káresemény/fő. Saját tevékenységre kötött felelősségbiztosítás esetében 10.000.000,- Ft/kár, 50.000.000,- Ft/év biztosítást jelent.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az utasbiztosítás megkötésére irányuló kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatát (3. sz. melléklet).

III.3. Műszaki és szakmai alkalmasság

A./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az illetékes közlekedési hatóság által kibocsátott, az autóbuszos személyszállításra irányuló engedélyének hitelesített másolatát.

B./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább egy minimum 35.000 fő népességű városban legalább két vonal ellátására irányuló személyszállítási közszolgáltatási szerződéssel.

Igazolás módja: A Pályázónak a referenciát az ellátásért felelős által kiadott igazolással, vagy a közszolgáltatási szerződés hitelesített másolatának csatolásával kell igazolni. Az ellátásért felelős által kiadott igazolásnak az alábbi minimális tartalommal kell rendelkeznie:

- az ellátásért felelős, szerződő fél megnevezése

- szerződést kötő másik fél megnevezése (referencia igazolás jogosultja)

- szerződéssel érintett időtartam

- a szerződésszerű teljesítés helye (település megnevezése).

C./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatásokra és/vagy közreműködője a járművek karbantartására, javítására vonatkozó auditált minőségirányítási rendszerrel (ISO 9001), és e feltételnek megfelelő szakműhellyel nincs érvényes javítási szerződése.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a minőségirányítási rendszerére vonatkozó, elismert minőségtanúsító intézmény által kiállított ISO vagy azzal egyenértékű, auditált tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány közjegyző által hitelesített másolatát, továbbá a javítási szerződés hitelesített másolatát.

D./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha valamely vezető tisztségviselője nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott autóbuszos személyszállító-vállalkozói engedéllyel és nem rendelkezik legalább 1 fő, a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti vizsgával rendelkező szakmai irányítóval.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell az engedély és a vizsgabizonyítvány hitelesített másolatát.

E./ A 2020. évi menetrend folyamatossága biztosítása érdekében Pályázónak rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusz üzemeltetési jogával. Az autóbuszok legalább 40%-a (a szolgáltatás megkezdésekor) mozgáskorlátozottak közlekedésének biztosítására is alkalmas – alacsony padlós vagy alacsony belépésű – legyen.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a nyilatkozatát, amiben az alábbi szempontok szerint igazolnia kell, hogy a szolgáltatás ellátására alkalmas gépjárműpark a rendelkezésére áll vagy a szolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkezésre fog állni a szolgáltatás megkezdéséhez szükséges gépjárműpark esetében konkrétan:

- az autóbuszok darabszámának meghatározása,

- az autóbuszok összetétele szóló-csuklós, alacsony padlós vagy alacsony belépésű bontás szerint,

- az autóbuszok összetétele környezetvédelmi besorolás szerint,

- az autóbuszok típus összetétele, gyártó szerint,

- az autóbuszok kapacitása, kora és futott kilométere.

A Pályázónak mellékelnie kell a szolgáltatás megkezdéséhez rendelkezésre álló autóbuszok forgalmi engedélyeinek hitelesített másolatát és a jövőben rendelkezésre álló autóbuszokra vonatkozó szerződés(ek) vagy egyéb, a rendelkezésre állás igazolására alkalmas irat hitelesített másolatát.

F./ A Pályázó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül közszolgálati információs irodát fog működtetni Győr belvárosában, melyben jegy- és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik. Ezen felül nyilatkozik, hogy a fenti határidőn belül legalább 40 db jegyárusító helyet (beleértve a jelenleg működő 24 db jegy- és bérletkiadó automatát) fenntart és működtet Győr belvárosában/közigazgatási területén. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jegy- és bérletkiadó automaták száma növekszik, úgy az egyéb jegyárusító helyek száma ugyanannyival csökkenhet. Az automatákon kívüli jegyárusító helyeken az értékesítés a nyitvatartási idő alatt folyamatosan történik.

Igazolás módja: A Pályázónak a pályázatához csatolnia kell a nyilatkozatát arról, hogy a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül közszolgálati információs irodát fog működtetni Győr belvárosában, melyben jegy- és bérletárusítás, valamint utas tájékoztatás is történik. Ezen felül nyilatkozik, hogy a fenti határidőn belül legalább 40 db jegyárusító helyet (beleértve a jelenleg működő 24 db jegy- és bérletkiadó automatát) fenntart és működtet Győr belvárosában/közigazgatási területén. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jegy- és bérletkiadó automaták száma növekszik, úgy az egyéb jegyárusító helyek száma ugyanannyival csökkenhet. Az automatákon kívüli jegyárusító helyeken az értékesítés a nyitvatartási idő alatt folyamatosan történik.

IV. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázati eljárás módja: pályázati felhívással induló nyílt eljárás, amely során a Kiíró közgyűlési határozatban dönt a nyertes pályázatról vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A Pályázónak jelen Pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania pályázatát.

Kiíró jelen Pályázati kiírásban foglalt bírálati szempontrendszer alapján bírálja el az érvényes pályázatokat. A pályázatokat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése értékeli és az előterjesztő javaslatára dönt a nyertes pályázatot benyújtó személyéről a Pályázók alkalmassága, a kizáró okok, a pályázatok műszaki-szakmai tartalma, a bírálati szempontok, és a minimális követelmények figyelembe vételével vagy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Pályázó.

Kiíró a pályázat nyertesével az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló jelenleg hatályos 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseinek és a pályázati kiírás pontjainak megfelelő közszolgáltatási szerződést köt.

Kiíró a pályázati felhívást a pályázati határidő lejárta előtt bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, vagy a határidőt meghosszabbíthatja, amelyről a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken a pályázati határidő lejárta előtt hirdetményt tesz közzé.

A benyújtott pályázatok esetleges hiányosságaival kapcsolatban a Kiíró a Pályázók részére – a megfelelő ajánlattétel érdekében – hiánypótlási felhívást küld ki, ami tartalmazza a pótolandó dokumentum megnevezését, a hiánypótlás határidejét és módját.

V. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Pályázó – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a pályázati kiírásban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kiírótól a pályázat benyújtásának határidejét megelőző 10. munkanapig.

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy elektronikus levél formájában (e-mail) kell eljuttatni a jelen kiírás II.1. pontjában meghatározott címre, amelyen fel kell tüntetni a pályázati eljárás tárgyát.

A Pályázó kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme megfelelő határidőben megérkezzen a megadott címre. A fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre Kiíró nem ad választ.

A kiegészítő tájékoztatást a Kiíró a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét megelőző munkanapig azonos tartalommal megküldi minden ismert Pályázó részére. A kiegészítő tájékoztatást az ismert Pályázók azonos feltételek mellett kapják meg írásban, elektronikus levél vagy telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett elektronikus levélcímre és telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a Kiíró a kiegészítő tájékoztatást akár telefax útján, akár elektronikus levél formájában a Pályázók részére megküldte.

A Kiíró a pályázati határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a fenti határidőben megadni. A pályázati határidő meghosszabbításáról valamennyi ismert Pályázót haladéktalanul, írásban és egyidejűleg értesíteni kell.

A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti a pályázati felhívásban, valamint a kiírásban foglaltak módosítását. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét a Pályázóknak haladéktalanul vissza kell igazolniuk. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén a Pályázó nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. A Kiíró által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a pályázati kiírás részévé válnak. A pályázati benyújtási határidő nem csak és kizárólag a kiegészítő tájékoztatás érdekében hosszabbítható meg.

VI. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG

A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a pályázati kiírás valamennyi utasítását, a formanyomtatványokat, az összes feltételt és követelményt.

A Pályázó kockázata és a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amennyiben a Pályázó nem adja meg a pályázati kiírásban kért összes információt, és ha a benyújtott pályázat hiánypótlást követően sem felel meg a pályázati felhívás és a pályázati kiírás feltételeinek. A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a Pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról a jelen kiírás 4. sz. mellékletében foglaltak szerint.

VII. A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli, az sem részben, sem egészben a Kiíróra semmilyen jogcímen át nem hárítható.

A pályázati kiírás ellenértéke, amelyet az előállításával és a rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jelen eljárásra tekintettel felmerült költségeket alapul véve meghatározott, a pályázati kiírás II.10. pontjában megjelölt összeg.

A pályázati kiírás ellenértéke tizenöt napon belül visszajár, ha:

- a Kiíró visszavonja a pályázati felhívást;

- a Kiíró az eljárás eredményét a pályázati felhívásban – vagy a jelen pályázati kiírás V. pontjában foglalt határidő hosszabbítás esetén az értesítésben – megjelölt időpontig nem hirdeti ki.

VIII. A PÁLYÁZAT NYELVE

A pályázati eljárás nyelve a magyar. Amennyiben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a Pályázó a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A pályázatban több nyelven szereplő iratok esetén minden esetben a magyar nyelvű az irányadó.

IX. EGYÉB KIKÖTÉSEK

A Kiíró a pályázatok elbírálásakor kötve van a pályázati kiírásban foglaltakhoz és a Pályázók által benyújtott pályázatok tartalmához.

Eredményes pályázati eljárás esetén a pályázatok elbírálásáról a Kiíró a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt készít a pályázat eredményének kihirdetéséig. Az emlékeztetőben foglaltakra a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, és nem hirdet eredményt vagy az eredményhirdetés tervezett időpontját indokolás nélkül meghosszabbítsa. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ez esetben is a Pályázót terheli, az sem részben, sem egészben a Kiíróra semmilyen jogcímen át nem hárítható.

X. PÁLYÁZATI KÖTÖTTSÉG

A pályázati kötöttség a pályázati benyújtási határidő lejártától kezdődik. A Pályázó a pályázatának benyújtását követően, a pályázati határidő lejártát követő 90 napos időtartamban kötve van ajánlatához.

XI. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A pályázatot az alábbi formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani:

a) A pályázatot annak a Pályázónak kell benyújtania, mely a pályázati kiírást megvásárolta. A Pályázó személyében történt változtatás a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) A pályázatot 3 papíralapú példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 vele mindenben megegyező példány másolat, továbbá 1 elektronikus példányban (CD, DVD) kell benyújtani.

c) A pályázatnak a megfelelő oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint a kötelezőként meghatározott dokumentumokat tartalmaznia kell.

d) A pályázatot – a VII. pontban foglaltaknak megfelelően – magyar nyelven kell elkészíteni.

e) A pályázat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozni kell, egyesével növekvő számsorrendben.

f) A pályázatot cégszerűen kell aláírni és minden tartalommal rendelkező oldalát a cégjegyzésre jogosult vagy az általa felhatalmazott személy kézjegyével köteles ellátni.

g) A pályázat eredetiségét és bontatlanságát biztosítani kell az alábbi módszerrel: a pályázat minden lapját ki kell lyukasztani, azon fonalat kell átfűzni, a fonal végét az utolsó lap hátoldalán egyszer ragasztható címkével le kell ragasztani, és a címkét cégszerűen vagy meghatalmazással igazolt képviselő útján alá kell írni oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen.

h) Minden példány fedőlapján értelemszerűen szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT” feliratnak.

i) A pályázatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben (dossziékban) kell benyújtani.

j) A lefűzött pályázati példányokat becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú pályázatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:

- a pályázat egyes példányai együtt maradjanak;

- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek;

- a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok.

k) A pályázatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:

- a Kiíró nevét;

- a Kiíró címét;

- a következő feliratot:”PÁLYÁZAT – Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása”

- a következő feliratot: „Nem bontható fel a pályázatbontás kezdete előtt!”

l) A pályázat minden példányában szerepelnie kell a pályázati kiírás átvételét igazoló iratnak.

XII. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ SZAKMAI TARTALMA

A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a Pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek és előírásnak való megfelelés a pályázatból ellenőrizhető és megállapítható legyen.

A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat:

a) A szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek bemutatása (műszaki felszereltség, az induló járműpark és annak technikai bemutatása, valamint a járműpark tárolására alkalmas telephely(ek) bemutatása). Ismertetni kell a járműpark fejlesztésére vonatkozó terveket, beleértve a tervezett beszerzendő járművek technikai bemutatását, és a járműcsere fedezetét biztosító forrás bemutatását.

b) Férőhely-kibocsátás számításának, valamint a számítást megalapozó darabszám és járműösszetétel bemutatása (szóló és csuklós járművek aránya, stb.).

c) Pályázó szervezeti felépítésének ábrája, amelynek változását 30 napon belül köteles a Kiírónak bejelenteni.

d) Szöveges leírás és táblázatos kimutatás az 1 éves időszak stratégiai tervéről, és a 2021-es üzleti tervről, az üzemeltetéssel összefüggő minden bevétel és költség alakulásáról vagy pénzügyi kimutatás, kalkuláció az üzemeltetésről.

e) Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint forgalomtechnológia bemutatása és az utas tájékoztató rendszer fejlesztési tervei, amelyek illeszkednek a jelenleg már működő rendszerhez, vagy azon alapulnak.

f) A Pályázó pályázatában mutasson be a 2021. évre vonatkozó teljes költségkalkulációt. A költségkalkulációnak az alábbi tartalmi elemeket mindenképpen tartalmaznia kell:

- közvetlen költségek: személyi jellegű költségek, karbantartási költségek, eszközpótlás, közvetlen anyagköltségek, és

- közvetett költségek.

XIII. CÉGKIVONAT ÉS ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

A pályázathoz csatolni kell a Pályázó Cégbíróság által kiállított vagy a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott, a pályázati határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának közjegyző által hitelesített példányát.

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat kiállításának időpontja óta változásbejegyzést kezdeményeztek-e, és köteles benyújtani a változásbejegyzési kérelem másolatát

A pályázathoz csatolni kell a pályázat cégszerű aláírására jogosult aláírójának 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát közjegyző által hitelesített másolatban.

Amennyiben a pályázatot nem a cégkivonat szerint képviseletre jogosult személy írja alá, úgy be kell nyújtani a pályázat aláírására vonatkozó meghatalmazás eredeti példányát, amelyet el kell látni mindkét fél (cégjegyzésre jogosult fél és meghatalmazott fél), továbbá két tanú aláírásával vagy közjegyző által hitelesítve.

Külföldi székhelyű Pályázó esetében a cégbejegyzési dokumentumokat, aláírási címpéldányt és a meghatalmazást (ha szükséges) hiteles fordításban kell benyújtani.

A Kiíró kizárólag akkor tekinti cégszerűnek a Pályázók által megtett nyilatkozatok aláírását, amennyiben a Pályázó cég törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek a neve a cég előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alatt vagy fölött kerül aláírásra.

XIV. A PÁLYÁZATOK MÓDOSÍTÁSA

A Pályázó a pályázati határidő lejártáig módosíthatja pályázatát. A módosítás csak a módosított részeket tartalmazza. A módosítás benyújtásakor a XI. pont k) alpontban közölt feliratot ki kell egészíteni „Módosított pályázat” felirattal.

A pályázati határidő lejártát követően beáll az ajánlati kötöttség.

XV. A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint. Pályázó a pályázati biztosítékot – választása szerint – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11737007-15466004-00000000 számú bankszámlájára átutalással vagy bankgarancia biztosításával teljesítheti a pályázat benyújtásának határidejéig. Az átutalás teljesítését igazoló bankszámlakivonatot vagy a bankgarancia nyújtására vonatkozó eredeti dokumentumot a pályázathoz csatolni kell. A bankgarancia szövegezése az egyes bankok gyakorlatában eltérő tartalmú lehet, azonban a benyújtandó bankgarancia kötelezően kell, hogy tartalmazza a kiállító bank azon kötelezettségvállalását, miszerint a kedvezményezett (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata) első írásbeli felszólítására a bank a bankgarancia összegét a kedvezményezett által megadott számlaszámra 3 napon belül átutalja. Ezen eljárás során a bank nem vizsgálhatja a Kedvezményezett részéről a bankgarancia érvényesítésének jogalapját. A bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan kell, hogy legyen.

A pályázati biztosítékot a Kiíró a Pályázati felhívás visszavonásának, vagy az eljárás eredménytelensége megállapításának napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a Pályázó részére vagy hozzájárul a bankgarancia megszüntetéséhez. Eredményes pályázat esetén a Kiíró a pályázati biztosítékot a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjától számított 15 napon belül fizeti vissza vagy hozzájárul a bankgarancia megszüntetéséhez. Amennyiben Pályázó a pályázati biztosítékot bankgarancia formájában nyújtja, úgy a bankgarancia lejárati ideje nem lehet rövidebb 2020. december 31. napjánál. A pályázati biztosíték után költség nem számítható fel, a Kiíró kamatot nem fizet.

Amennyiben a Pályázó pályázati kötöttségének ideje alatt pályázatát visszavonja, vagy ha a közszolgáltatási szerződés megkötése a nyertes Pályázónak felróható vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot a Kiíró nem fizeti vissza, vagy – bankgarancia nyújtása esetén – erre vonatkozó igényét érvényesíti.

XVI. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA ÉS IDEJE

A pályázatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály titkárságára (9021 Győr, Városház tér 1. 2. emelet 237. iroda) kell benyújtani.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani a jelen kiírásban meghatározott határidőig. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a Pályázó viseli.

A pályázati határidő lejárta a pályázatok bontásának az időpontja, az ezt követően érkező pályázatokat a Kiíró – a felbontás nélkül – érvénytelennek nyilvánítja.

XVII. A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA

A Kiíró a beérkezett pályázatokat 2020. október 30-án 10 órakor bontja fel.

A bontás helyszíne: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 2. emelet, 236. iroda.

A bontáson a Pályázó, a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt. A pályázatok felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az előírt példányszámban került-e benyújtásra.

A Kiíró a pályázatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amely 5 munkanapon belül egyidejűleg minden Pályázó részére megküldésre kerül.

XVIII. A PÁLYÁZATOK TARTALMÁNAK TISZTÁZÁSA

A Kiíró írásban, a többi Pályázó egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet a Pályázótól a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a pályázati felhívásban vagy pályázati kiírásban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz nem eredményezheti a pályázat módosítását.

XIX. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A Kiíró megvizsgálja, hogy a Pályázó pályázata érvényes-e. Érvénytelen a pályázat, ha:

a) azt a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után nyújtották be;

b) a Pályázó a pályázati biztosítékot nem vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre;

c) a Pályázót az eljárásból kizárták;

d) a Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

e) aránytalanul alacsony árat tartalmaz a pályázat;

f) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XX. HIÁNYPÓTLÁS, TÁRGYALÁS AZ ELJÁRÁS SORÁN

Kiíró az összes Pályázó számára azonos feltételekkel, szükség szerinti alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A benyújtott pályázatok esetleges hiányosságaival kapcsolatban a Kiíró a többi Pályázó egyidejű értesítése mellett a Pályázó részére – a megfelelő ajánlattétel érdekében – hiánypótlási felhívást küldhet ki, ami tartalmazza a pótolandó dokumentum megnevezését, a hiánypótlás határidejét és módját.

A hiánypótlás nem eredményezheti a pályázat elbírálásra kerülő tartalmi elemének módosítását.

Kiíró a hiánypótlás lehetőségét csak és kizárólag a benyújtott pályázat formai hiányosságaival, valamint a Pályázó által benyújtott vagy benyújtani elmulasztott igazolások és nyilatkozatok hiányosságaival kapcsolatban biztosítja.

Kiíró felhívja a Pályázó figyelmét arra, hogy a hiánypótlás megismétlésére, valamint az általa megállapított hiánypótlási határidő módosítására nincs lehetőség. A szükség szerinti alkalommal történő hiánypótlás lehetősége csak és kizárólag a Kiíró érdekeinek megfelelően kerülhet megállapításra annak érdekében, hogy az esetlegesen a bírálati folyamat későbbi szakaszában feltárt hiányosságok esetén legyen lehetőség újabb hiánypótlási felszólítás(ok) megküldésére.

Kiíró a 1370/2007/EK rendelet, valamint a 2012. évi XLI. tv. szabályai szerint tárgyalást tarthat az alkalmasnak minősített pályázókkal benyújtott ajánlatuk részleteiről.

Tárgyalás az előminősítés keretében alkalmasnak minősített pályázóval kezdeményezhető. Kiíró az előminősítést a III. fejezetben írt alkalmassági követelmények alapján végzi el.

A Kiíró jogosult tárgyalást tartani és a tárgyalás alapján kiválasztott Pályázót az eljárás nyertesének nyilvánítani. Kiíró ezen pont alkalmazása esetén az érintetteket a tárgyalásra az eljárás során alkalmazott módon (telefax, e-mail útján) meghívja.

XXI. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA

A pályázatokat a Kiíró Közgyűlése bírálja el.

A Kiíró az érvényes pályázatokat bírálja el, amelyek megfelelnek a kiírás alkalmassági feltételeinek. A bírálati folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra a nyertes pályázat vagy Kiíró az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

XXI.1. A pályázat elbírálásának szempontja:

A Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést.

Bírálati szempontok:

1. Az ellenszolgáltatás ára (vállalási díj), 70 súlyszám

A Pályázónak az ajánlati árat HUF/külszolgálati km + áfa összegben kell megadni, amely tartalmazza az ellenszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeit és a nyereséget.

A külszolgálati km fogalma alatt a következőket kell érteni: A külszolgálati km az összes km: a hasznos km és a rezsi km összege. Hasznos km: a helyi közösségi közlekedés menetrendben meghatározott feladatainak km teljesítménye. Rezsi km: a helyi közösségi közlekedés menetrendben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében forgalmi okból felmerülő egyéb km mennyisége (átállás, telephelyre közlekedés, forgalom-elterelés, stb.); és a feladatok teljesítése érdekében műszaki okból felmerülő egyéb km mennyisége (javítás, kötelező szerviz, tankolás, stb.).

Az indokolt költségek a következők:

- a közvetlenül elszámolt költségek, és

- a közvetett módon felosztott költségek, de maximum az értékesítés nettó árbevételének 22%-a együttes összege.

A nyereség a következő:

A közvetlenül elszámolt költségek és a közvetett módon felosztott költségek (de maximum az értékesítés nettó árbevételének 22%-a) együttes összegének 1%-a.

[A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. § (1) bekezdése értelmében a közlekedési szolgáltató ellentételezésre jogosult.

A törvény 30. § (4) bekezdés c) pontja szerint az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A törvény 31. § (5) bekezdése kimondja, hogy a díjat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő közlekedési szolgáltató közlekedési közszolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét.]

A külszolgálati kilométerben a Kiíró nem enged 10%-nál nagyobb arányban rezsi km-t elszámolni a hasznos km-hez viszonyítva. Ez a Kiíró által kezdeményezett menetrendi módosítás esetén felülvizsgálható.

A Pályázónak az ajánlati ár mellett meg kell adnia az ellentételezés 2021. évre tervezett összegét.

Ha a Pályázó által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Kiíró érvényesnek. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat.

A Kiíró az ellenszolgáltatás árát megalapozó adatokat, valamint indokolást kér és erről a kérésről a többi Pályázót egyidejűleg, írásban értesíti, ha az ajánlati ár a közszolgáltatási szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony. Aránytalanul alacsonynak minősül az ár, ha az előző év (2019.) átlagárától (644,20,- Ft/külszolgálati km + áfa) min. 30%-kal eltér az ajánlati ár.

Kiíró az 1. bírálati részszempontnál a fordított arányosítást alkalmazza.

2. A közszolgáltatást végző járművek padlómagasság szerinti besorolása, 30 súlyszám

A Pályázónak meg kell adnia, hogy az induló járműparkjának hány %-a rendelkezik alacsony padlóval vagy alacsony belépésű padlóval.

Alacsony padlós vagy alacsony belépésű az a jármű, amelynél legalább két utasajtónál lépcső alkalmazása nélkül (a jármű sík padlóján) el lehet érni az utasteret.

A Kiíró a 30%-nál alacsonyabb részarányt érvénytelennek tekinti (Pmin ≥30%).

A Kiíró a 2. bírálati részszempontnál a lineáris arányosítást alkalmazza.

A bírálati szempontok alapján alkalmazott pontozási módszer bemutatása:

Az értékelés során adható ponttartomány minden részszempont esetén 0-10,00 pont.

A pontozást 2 tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzik el.

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor Kiíró a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

 P-Pmin  =  Alegjobb
 Pmax-Pmin    Avizsgált

azaz

 P=  Alegjobb  (Pmax-Pmin)+ Pmin
   Avizsgált  

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Kiíró a 2. bírálati részszempontnál a lineáris arányosítást alkalmazza. A pontozást 2 tizedes jegyig a kerekítés szabályainak megfelelően végzik el.

Lineáris arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor Kiíró a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

 P-Pmin  =  Avizsgált
 Pmax-Pmin    Alegjobb

azaz

 P=  Avizsgált  (Pmax-Pmin)+ Pmin
   Alegjobb  

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

XXII. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYTELENSÉGÉNEK ESETEI

Az eljárás eredménytelen, ha

a) nem nyújtottak be pályázatot,

b) kizárólag érvénytelen pályázatokat nyújtottak be,

c) egyik Pályázó sem tett a Kiíró számára megfelelő ajánlatot,

d) valamelyik Pályázónak az eljárás tisztaságát vagy a többi Pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt.

XXIII. EREDMÉNYHIRDETÉS

A Kiíró a pályázatok elbírálásának végeredményét legkésőbb a pályázati kiírás II.8. pontjában megjelölt időpontban hirdeti ki. Az eredményhirdetés tervezett helyszíne: Kiíró közgyűlésének helyszíne. A Kiíró az eredményhirdetést a pályázati felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtarthatja. A Kiíró a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább két munkanappal az összes Pályázót egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja.

XXIV. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

XXIV.1. A szerződés megkötésének feltételei

A közszolgáltatási szerződés megkötésének feltételei az alábbiak:

a) a Pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a közszolgáltatást jelenleg ellátó szolgáltató munkavállalóit a feladat ellátásához szükséges létszámmal alkalmazza, amennyiben ettől a szolgáltatótól nem áll rendelkezésére munkaerő, úgy azt más forrásból pótolja. Ezen nyilatkozatát a Pályázónak a pályázatához csatolnia kell;

b) a Pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az utas tájékoztatás érdekében honlapot üzemeltet, valamint gondoskodik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek beszerzéséről és/vagy előállításáról, továbbá a szerződés megkötését követő 60 napon belül olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára a jegyek és bérletek megvásárlását, és arról, hogy ennek érdekében Győr Város közigazgatási területén összesen legalább 40 db elárusító hellyel (beleértve a jelenleg működő 24 db jegy- és bérletkiadó automatát) rendelkezik (amennyiben a szerződés időtartama alatt a jegy- és bérletkiadó automaták száma növekszik, úgy az egyéb jegyárusító helyek száma ugyanannyival csökkenhet), amely nyilatkozatot a Pályázónak a pályázatához csatolnia kell;

c) a Pályázónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, amely nyilatkozatot a Pályázónak a pályázatához csatolnia kell.

XXIV.2. A szerződés megkötésének folyamata

A Kiíró az eredmény kihirdetését követően a pályázati kiírás II.9. pontban megjelölt – vagy az eljárás során esetleg módosított – időpontban kíván szerződést kötni a nyertesként kihirdetett Pályázóval.

A Kiíró az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb pályázatot benyújtott Pályázóval fogja megkötni a szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen megnevezte.

XXV. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK

XXV.1. A tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételei

A Kiíró feltételezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek figyelembevétele és ismerete mellett állította össze.

A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos megléte a Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A Pályázó/Szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági követelmények maradéktalan betartását.

XXV.2. A szolgáltató tevékenységét érintő más szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatás

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén jelenleg más szolgáltató nem végez menetrend szerinti helyi személyszállítást.

XXVI. A SZOLGÁLTATÓ BIRTOKÁBA VAGY HASZNÁLATÁBA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYEK, ESZKÖZÖK MEGHATÁROZÁSA, MŰKÖDTETÉSÜK ÉS HASZNÁLATUK FELTÉTELEI

XXVI.1. A szolgáltatás lebonyolítását szolgálják a városi közúthoz kapcsolódó alábbi autóbusz-végállomások, fordulók, megállók, eszközök, amelyek a Kiíró tulajdonát képezik és a Szolgáltató üzemeltetésébe kerülnek:

- Mécs L. utcai autóbusz végállomás

- Révai M. utcai autóbusz végállomás

- közterületeken kialakított autóbuszfordulók

- helyi útvonalszakaszok melletti megállóhelyek, az utasvárók kivételével (a megállóhely tábla, annak tartó oszlopa és a rajta elhelyezett menetrend), a 9. sz. melléklet szerint,

- 24 db jegy- és bérletkiadó automata a 10. sz. melléklet szerint.

Az Önkormányzat a Szolgáltatónak az autóbusz-közlekedés utasforgalmával kapcsolatos közérdekű tevékenységének végzésére az utasforgalom lebonyolításához szükséges mértékben üzemeltetésbe adja az előbbiekben felsorolt területeket a jelen szerződés hatálya időtartamáig.

A Szolgáltató az üzemeltetés keretében a helyi közforgalmú végállomások területének valamennyi fenntartási, térvilágítási feladatát elvégzi.

A Mécs L. utcai autóbusz-végállomás és a Révai M. u. autóbusz végállomás területén lévő forgalmi és szociális feladatok ellátására kialakított pihenő helyiségek üzemeltetése és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetési költségei (beleértve a jegytípusok esetleges változásai miatt történő programmódosítások költségeit is) a Szolgáltatót terhelik, bevételei pedig a Szolgáltatót illetik. Az automaták üzemeltetésére a Kiíró és a Szolgáltató külön üzemeltetési szerződést köt. A 24 db jegy- és bérletkiadó automata karbantartására vonatkozó jelenleg hatályos szerződést a 11. számú melléklet tartalmazza.

A Kiíró tulajdonában lévő autóbusz-végállomások, fordulóhelyek, megállóhelyek, közutak takarítása, hó- és síkosság mentesítése a Kiíró kötelezettsége.

XXVI.3. A forgalomirányító és utas-tájékoztató rendszerhez való igazodás általános elvárásai

A rendszerrel szembeni elvárásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A Pályázó által megvalósítandó rendszernek ezen elvárások szerint kell működnie.

XXVII. TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL

A jelenlegi szolgáltató, a VOLÁNBUSZ Zrt. közszolgáltatási szerződés keretében tesz eleget a menetrendszerű helyi személyszállítási feladat ellátásának Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelése alapján. A közszolgáltatási szerződés 2020. december 31-ig tart. A közszolgáltatási szerződés 2019. évi teljesítéséről szóló beszámoló alapján az alábbi teljesítmény-kimutatás készült:

 Teljesítménymutatók
   2018. év  2019. év  Index
 Külszolgálati km (1.000 km)  4479  4398  98,2
 Ebből helyközivel teljesítve (1.000 km)  397  391  98,5
 Férőhely km (1.000 fhkm)  504853  503833  99,8
 Utas km (1.000 utkm)  109912  108070  98,3
 Utasszám (1.000 fő)  31146  30611  98,3

A Pályázónak figyelemmel kell lennie arra, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a helyi közösségi közlekedés menetrendben meghatározott feladatainak ellátásánál, a helyközi járatok helyi vonalakkal közös szakaszán a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában a helyközi járatait is igénybe veszi. Ez jelentős rezsi km megtakarítást eredményez a jelenlegi szolgáltatónál. A Kiíró a külszolgálati km mértékét ezen tény ismeretében határozta meg.

A jelenlegi szolgáltató által alkalmazott díjakat a kiírás 8. számú mellékletében csatolt, a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza.

XXVIII. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

XXVIII.1. A közszolgáltatási szerződés hatálya

Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig, 1 éves időtartamra.

Szerződéskötést követően a Szolgáltató feladatát a szerződés teljesítése megkezdésének időpontjában hatályos menetrend (mellékletben) szerint köteles ellátni. A menetrend évközben módosítható.

XXVIII.2. A pályázatnál figyelembe veendő, a Pályázóval szemben támasztott minimum elvárások

1. Pályázónak egységes megjelenést kell biztosítania a közszolgáltatási szerződéssel érintett járműveken, annak érdekében, hogy a közszolgáltatás helyi közösségi közlekedést ellátó funkciója egyértelműen beazonosítható legyen.

2. Az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében törekedni kell a szolgáltatás árában megjelenő költségek folyamatos csökkentésére a közszolgáltatási szerződés teljes ideje alatt.

3. A Szolgáltatónak mindent meg kell tennie az utaselégedettség biztosítása érdekében az utas tájékoztatás, valamint a jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos kiszolgálás folyamatos javítására.

4. A szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében Pályázónak rendelkeznie kell az autóbuszok javítására alkalmas, a fenti autóbusz darabszám műszaki ellátásához szükséges munkaerő és technikai kapacitású karbantartó, javító bázissal. A Pályázónak biztosítania kell az elromlott autóbuszok vontatására alkalmas járművet is.

- Saját bázis esetén annak részletes bemutatása (saját tulajdon igazolása tulajdoni lappal)

- Idegen vállalkozás igénybevétele esetén a közszolgáltatási szerződés idejére (1 évre) szóló előszerződés (idegen tulajdon esetén igazolás tulajdoni lap, valamint a bérleti előszerződés hiteles másolatával). A javítóbázis részletes bemutatása.

- Az autóbuszok szállítására/vontatására alkalmas jármű meglétének igazolása a forgalmi engedély másolatával, idegen tulajdon esetén csatolni szükséges továbbá a gépjármű tulajdonosának (vagy a gépjárművel rendelkezni jogosultnak) rendelkezésre állási kötelezettségvállalását.

XXVIII.3. A Pályázóval szemben támasztott minimális közszolgáltatási követelmények

a) A Pályázó/Szolgáltató a közszolgáltatási feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú és kapacitású autóbusszal az elvárható utazási kényelem biztosításával köteles ellátni.

b) A Pályázónak/Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken legalább a jelenlegi szintű menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal – fel kell tüntetni a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, valamint az indulási időket.

XXVIII.4. A tevékenység végzésével együtt járó szolgáltatói jogosultságok és kötelezettségek

a) A Szolgáltató – a tevékenységek pénzügyi-számviteli elhatárolására vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – jogosult a szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok mellett minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyek nem veszélyeztetik a szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátását.

b) A Szolgáltató jogosult – miután az Ellátásért felelőst esetenként előzetesen erről tájékoztatta – a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési közszolgáltatás lebonyolításához rendelkezésre álló autóbuszok hatékony foglalkoztatása érdekében szerződéses járati feladatra szerződést kötni, és különjárati feladatot vállalni. A Szolgáltató szerződéses, különjárati feladat ellátása azonban nem lehet semmilyen negatív hatással az alapszolgáltatás (közszolgáltatás) biztosítására. A Szolgáltató jogosult a helyi közlekedési közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok külső és belső felületein reklámok elhelyezésére. A helyi közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos éves szakmai beszámolóban – amelyet a Szolgáltató köteles minden év június 30-ig elkészíteni – a reklámok bevételeit külön soron kell szerepeltetni, amelyek a Győr város területén közszolgáltatást nyújtó autóbuszok felületein kerülnek elhelyezésre.

c) A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek előállításáról, beszerzéséről, valamint olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára az autóbuszjegyek és bérletek, valamint bérletigazolványok megvásárlását.

d) A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal – feltünteti az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, az átszállási lehetőségeket, valamint az indulási időket.

e) A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott tartalommal legalább évente menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles annak megvásárlási lehetőségét, a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A menetrend, illetőleg a viteldíjak változását azok életbelépését megelőzően a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak szerint kell közzétenni. A menetrendben feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót – külön jogszabály előírásai szerint – szerződéskötési kötelezettség terheli.

f) A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalmi helyen, az általa működtetett ügyfélszolgálati irodában, illetőleg internetes honlapján tájékoztatni az utazókat vonalhálózatáról, menetrendjéről, viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.

g) A Szolgáltató köteles a működési területét érintő utazási igények alakulását folyamatosan figyelemmel kísérni és a menetrend módosítását kezdeményezni, szolgáltatásainak az utazási igények változásához való igazítása érdekében.

h) A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a közszolgáltatás folyamatos, zavartalan fenntartását, vis maior esetét kivéve. Vis maiornak minősül minden a felek akaratától független tény, esemény vagy körülmény, amelyet a felek a tőlük ésszerűen elvárható erőfeszítéssel sem tudnak meggátolni. A szolgáltatás ellátásában történő akadályoztatás esetén a Szolgáltató késedelem nélkül köteles megtenni minden óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében. Vis maior esetében a Szolgáltató folyamatosan köteles tájékoztatni az Ellátásért felelőst a kialakult helyzetben tervezett intézkedéseiről, és minden tőle telhetőt megtenni az adott helyzetben és az adott körülmények között elvárható szintű közszolgáltatás biztosítása érdekében.

i) A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 39. § (l) bek. szerinti még elégséges szolgáltatást biztosítani (2012. évi XLI. törvény 39. §). A még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében menetrend tervet dolgoz ki és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése előtt két nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti. Jogszerűtlen sztrájk esetében a Kiíró jogosult a Szolgáltató felé hibás teljesítési kötbért alkalmazni, amelynek mértéke 20.000,- Ft/érintett járat.

j) A Szolgáltatónak vállalnia kell, hogy a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma havi szinten nem haladja meg az indítandó járatokhoz viszonyított 0,1%-os határértéket.

k) A Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzemben tartásával kapcsolatos költséget viselni, amely költséget az Ellátásért felelősre külön nem háríthat át. A Pályázó ajánlatának ezeket a tételeket magában kell foglalnia és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ellenszolgáltatásban is a nyertes ajánlat alapján figyelembe kell venni.

l) A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni, figyelemmel a buszvezetők pihenőidejére vonatkozó előírásokra.

m) A Szolgáltató köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 3. § (1) alapján fennálló együttműködési kötelezettségének eleget tenni és a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző más közlekedési szolgáltatókkal, valamint a személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomások, megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi létesítmények üzemeltetőivel köteles a személyszállítási szolgáltatási tevékenységek hatékony ellátása érdekében együttműködni.

n) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos működési területén az Ellátásért felelős önkormányzat arculati elemeit (logó, szlogen) alkalmazni az utastájékoztatásban, a külső kommunikációjában és megjelenésében, amit az Ellátásért felelős jogosult ellenőrizni.

o) Szolgáltató köteles az utasszámláló berendezéssel felszerelt minden autóbuszt minden évben legalább egy-egy alkalommal a menetrendben meghatározott különféle napokon (hétköznap, munkaszüneti nap stb.) az egyes menetrendi vonalakon üzemeltetni, erről kimutatást készíteni, és ennek alapján évente javaslatot tenni a menetrend módosítására, amennyiben az adatok alapján ez indokolt.

p) Tegyen javaslatot – amennyiben ezt a forgalmi körülmények/mért adatok/utazási igények bármely vonalon/bármely időszakban indokolják – az ún. „Igényvezérelt közlekedés” feltételrendszerének kialakítására és megvalósítása formájára, legkésőbb az éves menetrend módosítása javaslatának időpontjában.

XXVIII.5. Az Ellátásért felelős Szolgáltatóval szembeni jogosultságai

a) Az Ellátásért felelős jogosult a menetrendet – a Szolgáltatóval való egyeztetést követően – az igényeknek megfelelően módosítani.

b) Az Ellátásért felelős javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására.

c) Az Ellátásért felelős jogosult a Szolgáltatót ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, az utasok panaszai és elégedettsége, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak alkalmazása, a reklámtevékenységből származó bevétel elszámolása, buszok bérbeadása.

d) Az Ellátásért felelős jogosult a szolgáltatáshoz kapcsolódó árat megállapítani, és az árak mértékét a közszolgáltatási szerződésben a Szolgáltatóval egyetértésben meghatározni.

e) Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok együttes számbavétele alapján indokolt, az Ellátásért felelős kezdeményezheti a Szolgáltatónál annak teljesítését. Az Ellátásért felelős a többlet feladatokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor adhat, ha az új feladatok teljesítését a Szolgáltató – a bővítés kezdeményezésétől számított 60 napon belül – nem vállalja.

XXVIII.6. A közszolgáltatási szerződést biztosító mellékkötelezettségek

a) A Szolgáltató a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy

- a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma havi szinten nem haladhatja meg az adott hónapban indított járatokhoz viszonyított 0,1%-os határértéket

- továbbá a menetrendtől való eltérések száma havi szinten nem haladhatja meg az adott hónapban indított járatokhoz viszonyított 1,0%-os határértéket,

- valamint a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos kifogások száma havi szinten nem haladhatja meg az adott hónapban indított járatokhoz viszonyított 0,1%-os határértéket.

Ha a kimaradt járatok száma havi szinten az adott hónapban indított járatok 0,1%-át meghaladja, továbbá a késések száma havi szinten az adott hónapban indított járatok 1,0%-át meghaladja, valamint a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos kifogások száma havi szinten az adott hónapban indított járatok 0,1%-át meghaladja, Kiíró jogosult hibás teljesítési kötbért alkalmazni, melynek mértéke 20.000,- Ft/érintett járat.

A szolgáltató köteles havonta adatokat szolgáltatni a járatkimaradásokról, a járatok menetrendtől való eltéréséről és a kifogásokról papír és digitális alapon. Menetrendtől való eltérésnek minősül minden olyan eltérés a menetrendtől, amikor a járat végén a menetidő min. 20%-kal megnő vagy 10%-kal csökken.

A menetrendtől való eltérésbe nem számítanak bele az útvonal módosítások miatti menetidő növekmények.

b) A Szolgáltató a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás indulásakor az autóbusz-állománya legalább 40%-ának alkalmasnak és használhatónak kell lennie mozgáskorlátozottak számára (alacsony padlós vagy alacsony belépésű padlóval rendelkező). Ha a szolgáltatás végzésének időtartama alatt bármikor nem éri el a Szolgáltató által a pályázatában ütemezett %-os arányt, az Önkormányzat jogosult kötbért alkalmazni az alábbiak szerint:

- késedelmi kötbér: Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott határidő első napjától kezdve megkezdett hónaponként az előző évben az Önkormányzat által ténylegesen megfizetett ellentételezés összege 1%-ának (ha az ellentételezés tényleges összegének megfizetésére nem került sor, akkor az ellentételezés Önkormányzat által elfogadott tervezett összege 1%-ának) megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni Önkormányzat részére, amely az ellentételezés összegéből levonásra kerül. A késedelmi kötbér érvényesítése nem zárja ki 12 hónapon túli késedelem esetén a meghiúsulási kötbér érvényesítését.

- meghiúsulási kötbér: Szolgáltató meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni az Önkormányzatnak. A meghiúsulási kötbér összege: az előző évben az Önkormányzat által ténylegesen megfizetett ellentételezés összege 20%-ának (ha az ellentételezés tényleges összegének megfizetésére nem került sor, akkor az ellentételezés Önkormányzat által elfogadott tervezett összege 20%-ának) megfelelő összeg. A felek meghiúsulásnak azt tekintik, ha a Szolgáltató 12 hónapon túli késedelembe esik. Jelen pontban meghatározott kötbér érvényesítése nem zárja ki a késedelmi kötbér érvényesítését.

XXVIII.7. Közreműködő alkalmazására vonatkozó feltételek

A tevékenység ellátására a Szolgáltató alaptevékenységi közreműködőt nem vehet igénybe. Nem minősül alaptevékenységi közreműködőnek az értékesítésben, a járművek rendelkezésre bocsátásában, a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan(ok) bérbeadásában, a járművek műszaki, esztétikai állapotának biztosításában résztvevő közreműködő.

Közreműködő alatt a Ptk. szerinti közreműködő és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti alvállalkozó értendő.

XXVIII.8. A közszolgáltatási szerződés módosításának és felmondásának feltételei

A közszolgáltatási szerződés a 2012. évi XLI. törvényben foglaltakon túl az alábbiakat tartalmazza:

a) A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállt körülményre tekintettel a szerződés a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti – ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja meg -, a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül – közgyűlési szünet ideje alatt a szünetet követő első közgyűlésen – a felek megtárgyalják a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.

b) Az Ellátásért felelős jogosult áttekinteni – az üzemeltetés rendszerébe épített ellenőrzésen túl – a szolgáltatás ellátása minőségének szerződésben rögzített teljesülését.

c) Felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Ellátásért felelős az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak az Ellátásért felelős által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, az Ellátásért felelős a Szolgáltatóhoz intézett megkeresésében jogosult a szerződést felmondani legalább 6 hónap felmondási idővel.

d) A Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést felmondani legalább 6 hónap felmondási idővel, ha az Ellátásért felelős a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket a jogellenes helyzet megszüntetésére, az adott helyzetnek megfelelő határidővel. Továbbá jogosult felmondani a Szolgáltató a szerződést, ha a szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a szerződés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre.

e) A menetrend megváltoztatása minden esetben a szerződés módosításának minősül. A módosítás nem vonatkozhat a szerződés hatályának meghosszabbítására.

f) A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a felmondás előzményeit, a felmondás okát és az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, a közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási tevékenység megszüntetésének határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint az ugyanezen időponttól számított 6 hónap.

g) Az Ellátásért felelős a szerződést rendkívüli felmondással a következő esetekben mondhatja fel:

- a Szolgáltató a szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megszegi és a szerződésszegést az Ellátásért felelős írásbeli felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja;

- a Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben vállalt hálózaton vagy annak egy részén a menetrend szerinti autóbusz-közlekedést saját hibából egyoldalúan véglegesen vagy többször időlegesen megszünteti, szünetelteti. Nem tekinthetők felmondási alapnak a jogszerű sztrájk következtében elmaradt járatok. A jogszerűtlen sztrájk miatt elmaradt járatok felmondási alapnak tekinthetők.

- a Szolgáltató az autóbuszjáratokat saját hibájából a közszolgáltatási szerződés mellékletét képező menetrendtől folyamatosan vagy többször ismétlődően eltérően közlekedteti, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon a napi üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előírt napi járatszám alatt teljesít, a vonalhálózatot vagy annak egy részét az Ellátásért felelős egyetértése nélkül megváltoztatja, a kapacitását visszatartja vagy csökkenti;

- a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a személyszállítási tevékenységre, valamint az ehhez használt járművek üzemben tartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt megszegése estén, vagy ha a területi közlekedési hatóság a menetrend szerinti személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát – az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett – ismételten korlátozza, az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, vagy a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják;

- egyebekben, ha a Szolgáltató a közszolgáltatási feladatának ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy a közszolgáltatási feladat végzésével közvetlenül összefüggő, annak folyamatos ellátását meghatározó mértékben befolyásoló hatósági előírásokat súlyosan megsérti és e jogsértés tényét bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapítja;

- a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt kötelezettségeit. Ebben az esetben a felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Ellátásért felelős az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére.

h) A Szolgáltató a szerződést rendkívüli felmondással a következő esetekben mondhatja fel:

- amennyiben az Ellátásért felelős a Szolgáltató részére a közszolgáltatási szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalási díjat nem fizeti meg a fizetési határidő után 90 nappal – és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásos megállapodás.

- jogszabály, az Ellátásért felelős döntése vagy a közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését), fejlesztését szolgáló megszerzett (megkapott) céltámogatást az Ellátásért felelős felszólítás ellenére jogosulatlanul visszatartja vagy határidő után 60 nappal – ismétlődő esetben 30 nappal – fizeti meg a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó előzetes megállapodás nélkül;

- a közszolgáltatási szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt menetrend szerinti autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló feladatok ellátását biztosító kötelezettségeit az Ellátásért felelős nem teljesíti és teljesítését felszólítás ellenére elmulasztja, ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a járművek közlekedtetését.

i) A g) és h) pont szerinti rendkívüli felmondásnak írásban, olyan határidő megállapításával van helye, hogy az Ellátásért felelős a közszolgáltatás ellátásáról gondoskodhasson.

j) A Szerződés megszűnik, ha:

- a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságát a közlekedési hatóság visszavonja,

- a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik, illetőleg

- a meghatározott szolgáltatási időszak lejár.

k) A szerződés a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságának elvesztése okán az autóbuszos személyszállító engedély jogerős visszavonásának, a jogutód nélküli megszűnése esetében pedig a jogutód nélküli megszűnés időpontjában szűnik meg.

XXVIII.9. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos bevételek

a) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében a Szolgáltató ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. § (4) bekezdés c) pontja szerinti „egyéb kapcsolódó bevételek” alatt a helyi járatot teljesítő autóbuszokkal kapcsolatos reklámtevékenységből származó reklámbevétel és a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási tevékenységre elszámolt minden egyéb bevétel értendő.

b) A közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj támogatás, az utasok által fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege) a Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltató viseli a feladatkörébe tartozó tevékenységek valamennyi ráfordítását.

c) A Szolgáltató az általa működtetett járműveken való utazás feltételeit, szabályait köteles írásban rögzítetten s azt a járműveken jól látható helyen kifüggeszteni. A Szolgáltató az Utazási feltételeket az Ellátásért felelős részére a szerződés aláírásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a szolgáltatás megkezdéséig köteles megküldeni.

d) A Szolgáltató – tekintettel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. § (7) bekezdésében foglaltakra – belső számvitelében, a külön jogszabály alapján elkészített Számviteli politikájában rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén realizált bevételeket, és az annak érdekében felmerült ráfordításokat,

e) A helyi személyszállítási tevékenység, mint közszolgáltatási feladat ellátása révén realizált bevételekről, az annak érdekében felmerült ráfordításokról a Szolgáltató a negyedéves beszámolókban köteles számot adni. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni.

XXVIII.10. A viták rendezése, alkalmazandó jog

a) Az Ellátásért felelősnek és a Szolgáltatónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül.

b) Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a másik fél több alkalommal nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulni.

c) Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a pertárgy értékétől függően, a mindenkor hatályos hatásköri szabályokra tekintettel, a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

d) A Szerződésre – a magyar jog kollíziós szabályainak kivételével – a magyar jog az irányadó.

XXIX. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉS

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) értelmében felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Kiíró a Pályázatban megadott, természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat kezel, melyek a Pályázatban feltüntetésre kerülnek és a vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek.

Az adatvédelmi tájékoztatót a 13. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben Pályázó igénybe vesz az alkalmasság igazolása érdekében más szervezetet, annak kapacitásaira támaszkodik és ennek keretében Kiírónak személyes adatokat ad át, a személyes adatok kezelésével érintett személyek tekintetében Pályázó köteles e személyekkel Kiíró adatvédelmi tájékoztatóját igazolható módon megismertetni.

A Pályázatban Kiírónak átadott, egyéb (pl. kapcsolattartó, javítási szerződéssel érintett fél) személyes adatok átadására Pályázó kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben Pályázó az adatkezeléssel érintett személy tekintetében rendelkezik a személyes adatok kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulásával, vagy egyéb a személyes adatok átadása jogszerűségét biztosító jogalappal.

XXX. MELLÉKLETEK, FORMANYOMTATVÁNYOK

1. sz. melléklet: Győr Megyei Jogú Város jelenleg hatályos helyi autóbusz menetrendje és vonalhálózati térképe

2. sz. melléklet: Nyilatkozatminta a kizáró okokról

3. sz. melléklet: Nyilatkozatminta utasbiztosítás megkötésére

4. sz. melléklet: Nyilatkozatminta a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról

5. sz. melléklet: Felolvasólap-minta

6. sz. melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről

7. sz. melléklet: Közszolgáltatási szerződés tervezete

8. sz. melléklet: A VOLÁNBUSZ Zrt. jogelődjével, az ÉNYKK Zrt.-vel megkötött, jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés másolata

9. sz. melléklet: A helyi útvonalszakaszok melletti megállóhelyek listája (az utasvárók kivételével)

10. sz. melléklet: 24 db jegy- és bérletkiadó automata listája

11. sz. melléklet: 24 db jegy- és bérletkiadó automata karbantartására vonatkozó szerződés

12. sz. melléklet: A forgalomirányító és utas-tájékoztató rendszerhez való igazodás általános elvárásai

13. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató

Pályázati kiírás 1. sz. melléklete

Győr Megyei Jogú Város jelenleg hatályos helyi autóbusz menetrendje és vonalhálózati térképe

Győr Megyei Jogú Város jelenleg hatályos helyi autóbusz menetrendje és vonalhálózati térképe elérhető itt:

Menetrend:

https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/helyi-jaratok/gyor

Vonalhálózati térkép: https://www.volanbusz.hu/files/public/helyi_menetrendek/gyor/vonalsema_gy.pdf

Pályázati kiírás 2. sz. melléklete

Kizáró okokról szóló Pályázói nyilatkozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt helyi közösségi közlekedési pályázathoz

Alulírott …………………….. mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) Pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

Nem állnak fenn velünk szemben a Pályázati kiírás III.1. A) pontjában foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet Pályázó, amely vagy amelynek vezető tisztségviselője:

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha a Pályázó (közreműködő) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ban foglalt előírásoknak nem felel meg;

e) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben vagy hatósági határozatban megállapított jogszabálysértést követett el.

Kijelentjük továbbá, hogy közreműködőinkkel szemben sem állnak fenn a fent részletezett kizáró okok.

Kelt: ……………, 2020………….

………………………………

cégszerű aláírás

Pályázati kiírás 3. sz. melléklete

Pályázói nyilatkozat utasbiztosítás megkötésére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt helyi közösségi közlekedési pályázathoz

Alulírott……………………………….. mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) Pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a helyi közösségi közlekedési, személyszállítási szolgáltatás végzéséhez szükséges, a személyszállítási szolgáltatást szabályozó jogszabályokban és a Pályázati Kiírás III.2. B) pontjában meghatározott utas- és vagyonbiztosítással rendelkezem és az a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt fennáll.

Amennyiben jelen pályázat benyújtásakor nem rendelkezem a fenti követelményeknek megfelelő utasbiztosítással, kötelezettséget vállalok arra, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjáig a Kiíró által elvárt tartalmú biztosítási jogviszonyt keletkeztetek és a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt fenntartom.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban meghatározott tartalmú utasbiztosítás nélkül, a szolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződés nem köthető meg.

Kelt, ……………, 2020………….

………………………………

Cégszerű aláírás

Pályázati kiírás 4. sz. melléklete

Pályázói nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt helyi közösségi közlekedési pályázathoz

Alulírott ……………………………………………. mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) Pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” című nyilvános pályázatán részt kívánok venni.

Kijelentem, hogy megismertem a jogszabályokban és a pályázatban szereplő közszolgáltatás ellátására vonatkozó feltételeket, kötelezettségeket és azokat elfogadom, magamra nézve kötelezőnek ismerem el. A pályázati kiírásban foglaltakat tudomásul veszem, azokat szintén magamra kötelezőnek ismerem el.

Kijelentem, hogy ismerem a szükséges és alkalmazandó hatályos jogszabályi háttéranyagot. Pályázatom benyújtásával elismerem, hogy tisztában vagyok a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatomat ezek figyelembevétele és ismerete mellett állítottam össze.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos megléte a nyertes Pályázó, szerződéskötést követően Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági követelmények maradéktalan betartását.

Kijelentem, hogy a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági körülményeket megismertem és elfogadtam, ajánlatomat ennek tudatában tettem meg.

Tudomásul veszem, hogy szerződés csak természetes személlyel, vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) pontjában meghatározott átlátható szervezettel köthető.

Tudomásul veszem, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötésének, aláírásának feltétele Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyó döntése.

Tudomásul veszem, hogy a pályázati felhívás a pályázatot kiíró Önkormányzat számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget, az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

Tudomásul veszem, hogy mint Pályázó nem igényelhetek térítést a Kiírótól pályázatom kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az ajánlat érvényességétől, ill. eredményességétől függetlenül – engem, mint Pályázót terhelnek, az sem részben, sem egészben a Kiíróra semmilyen jogcímen át nem hárítható.

Tudomásul veszem, hogy a pályázati kötöttség a pályázati benyújtási határidő lejártától kezdődik, és a pályázatom benyújtását követően, a pályázati határidő lejártát követő 90 napos időtartamban kötve vagyok az ajánlatomhoz.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázati kötöttség ideje alatt pályázatomat visszavonom, vagy ha nyertes pályázatom esetén a közszolgáltatási szerződés megkötése nekem felróható, vagy érdekkörömben felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot a Kiíró nem fizeti vissza, vagy – bankgarancia nyújtása esetén – erre vonatkozó igényét érvényesíti.

Kijelentem, hogy a pályázat során megismert és birtokomba került adatokat harmadik személynek át nem adom és üzleti és egyéb tevékenységem során fel nem használom.

Kelt: ………………………..2020. ……………….hó ……… nap

………………………………….

Cégszerű aláírás

Pályázati kiírás 5. sz. melléklete

Felolvasólap

1., Pályázó neve: …….

2., Pályázó székhelyének címe: …….

3., Pályázó levelezési címe: …….

4., Pályázó telefon és telefax száma: …….

5., Pályázó kapcsolattartójának megnevezése és e-mail címe: …….

……………………………………………………………………………………………………

6., Ellenszolgáltatás ajánlati ára (Ft/külszolgálati km + áfa) 2021. évre:

………………………………………………………

7., Ellentételezés 2021. évre tervezett összege:

………………………………………………… (ezen felül ……………………,- Ft összegű állami támogatást tervezve, amelyből 70.997.000,- Ft a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása, …………………………………,- Ft a bérfejlesztés központi költségvetési támogatása)

8., Alacsony padlójú vagy alacsony belépésű járművek aránya a szolgáltatás indulásakor a járműpark darabszámának százalékában: ……………………………..

Kelt: ……………………, 2020. ………………………

cégszerű aláírás

Pályázati kiírás 6. sz. melléklete

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint

gazdálkodó szervezet által tett

NYILATKOZAT

visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, valamint költségvetési támogatás nyújtásához

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján):

 Szervezet neve:  
 Székhelye:  
 Adóilletősége (ha az nem Magyarország):  
 Cégjegyzékszáma:  
 Adószáma:  
 Statisztikai számjele:  
 Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:  
 Cégjegyzés módja:  ÖNÁLLÓ EGYÜTTES
 Tényleges tulajdonosainak családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve, tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke:  
 A gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve, tulajdoni hányada, befolyása és szavazati jogának mértéke:  
 tényleges tulajdonosainak családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve , tulajdoni hányada, befolyásának és szavazati jogának mértéke:  
 adóilletősége:  
 ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez kapcsolódó egyéb szükséges adat):  

2.) Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:

a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

3.) Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Kelt: ________________________

____________________________ ______________________________

aláírás

aláírás

TÁJÉKOZTATÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése az alapján „az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek”. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon (állami és önkormányzati vagyon) hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Ugyanezen törvény 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

A nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja határozza meg az átlátható gazdálkodó szervezetre vonatkozó kritériumokat a következőképpen:

„b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak.”

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény meghatározza az ellenőrzött külföldi társaság fogalmát a következőképpen: „11. ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy

a) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes bevételük legalább 50 százalékát;

b) befektetői tevékenységnek minősül a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége;

c) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10 százalékot;

d) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni;

e) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is;

f) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább tíz százalékával vagy – a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – meghatározó befolyással rendelkezik;

g) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25 százalékos részesedéssel rendelkezik;

h) e rendelkezésben foglaltakat – az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett fennállásának kivételével – az adózó köteles bizonyítani.”

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése és 55. §-a alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Pályázati kiírás 7. sz. melléklete

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

- tervezet -

e g y r é s z r ő l : Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. adószáma: 15735595-2-08

számlaszáma: 11737007-15466004

képviseli: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

a továbbiakban: „Önkormányzat”,

m á s r é s z r ő l : cégnév: …………………………………………………………

székhelye: ………………………………………………………

adószáma: ………………………………………………………

számlaszáma: …………………………………………………..

képviseli: ……………………………………………………….

cégjegyzékszáma: ………………………………………………

a továbbiakban: „Szolgáltató”,

(a továbbiakban együtt: felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

Előzmények

Az Önkormányzat pályázatot írt ki „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyában. A pályázat nyertese a Szolgáltató lett.

A közszolgáltatási szerződés alapját a pályázati kiírás, továbbá a Szolgáltató által benyújtott és az Önkormányzat által elfogadott pályázat határozzák meg. Amennyiben a közszolgáltatási szerződés, a pályázati kiírás és a pályázat között eltérés van, úgy a felsorolt dokumentumokat ebben a sorrendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével. Ezen alapdokumentumok a közszolgáltatási szerződés szerves részét képezik.

1. A SZERZŐDÉS CÉLJA

Jelen szerződés célja, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségének megfelelően a Szolgáltató közreműködésével teljes körű, a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást biztosítson Győr város közigazgatási területén.

A felek rögzítik, hogy a szerződés megkötésével az Önkormányzat számára a jogszabály által előírt menetrendszerinti helyi autóbuszos közösségi közlekedés lehető legmagasabb színvonalú ellátására vállalnak kötelezettséget. A szolgáltatás teljesítése a helyi utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek szabta keretek között valósul meg.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Az Önkormányzat megrendeli a Szolgáltatótól Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátását – kizárólagos joggal – a részletes pályázati kiírásban, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint.

2.2. A Szolgáltató a megrendelést elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatását a mindenkor hatályban lévő menetrendnek megfelelően, az erre a tevékenységre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások, valamint az ebben a szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosítja.

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, IDŐTARTAMA

Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírást követően 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra, 1 évre jön létre.

4. A SZEMÉLYI, TÁRGYI, PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, KÖZREMŰKÖDŐ BEVONÁSA

4.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási feladat ellátásának érdekében rendelkezik az alábbiakkal:

4.1.1. a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges autóbuszos személyszállító engedéllyel és vezető tisztségviselője rendelkezik a jogszabályban meghatározott autóbuszos személyszállító-vállalkozói engedéllyel;

4.1.2. feddhetetlen előéletű, az ügyvezetést és a szakmai irányítást ellátó személyzettel;

4.1.3. a tevékenység ellátásához előírt szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek megfelelő munkavállalókkal;

4.1.4. a tevékenység folyamatos végzéséhez megfelelő mértékű pénzeszközzel;

4.1.5. a szerződés teljesítéséhez szükséges darabszámú (legalább 40% mozgáskorlátozottak szállítására is alkalmas gépjármű) közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú, lízingelt, vagy bérelt autóbusszal;

4.1.6. a járművek javításához a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakműhellyel vagy ilyen szakműhellyel kötött hatályos szerződéssel;

4.1.7. telephellyel.

4.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás lebonyolításában a minőségbiztosításra vonatkozó ISO rendszert vagy azzal megfeleltethető, teljes körű minőségbiztosítási rendszert működtet.

4.3. A tevékenység ellátására a Szolgáltató alaptevékenységi közreműködőt nem vehet igénybe. Nem minősül alaptevékenységi közreműködőnek az értékesítésben, a járművek rendelkezésre bocsátásában, a tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan(ok) bérbeadásában, a járművek műszaki, esztétikai állapotának biztosításában és műszaki mentésében résztvevő közreműködő. Az alaptevékenységi közreműködőnek nem minősülő közreműködő működéséért a Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik. A közreműködő szakmai alkalmasságának ugyanazon szakmai és minőségi követelményeknek kell megfelelnie, mint a Szolgáltatónak. Közreműködő alatt a Ptk. szerinti közreműködő és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti alvállalkozó értendő.

4.4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül közszolgálati információs irodát fog működtetni Győr belvárosában, melyben jegy- és bérletárusítás és utas tájékoztatás is történik. Ezen felül kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti határidőn belül legalább 40 db jegyárusító helyet (beleértve a jelenleg működő 24 db jegy- és bérletkiadó automatát) fenntart és működtet Győr belvárosában/közigazgatási területén. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a jegy- és bérletkiadó automaták száma növekszik, úgy az egyéb jegyárusító helyek száma ugyanannyival csökkenhet. Az automatákon kívüli jegyárusító helyeken az értékesítés a nyitvatartási idő alatt folyamatosan történik.

4.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatást jelen szerződés megkötését megelőzően ellátó szolgáltató helyi személyszállítási üzletágának munkavállalóit a feladat ellátásához szükséges létszámmal alkalmazza, amennyiben ettől a szolgáltatótól nem áll rendelkezésére munkaerő, úgy azt más forrásból pótolja.

4.6. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatási szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

5. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1. A helyi közforgalmú személyszállítást végző járművön bárki utazhat, ha a vonatkozó jogszabályokat és a hatályban levő utazási feltételekben foglaltakat megtartja.

5.2. A személyszállítási közszolgáltatás díjait, a pótdíjakat és a díjalkalmazási feltételeket, és ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezményeket jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.3. A Szolgáltató a menetrend szerinti személyszállítást igénybevevőket, utasbaleset és poggyászkár ellen biztosítani köteles. Kijelenti, hogy ezen kötelezettségének teljesítését biztosító utasbiztosítással – melynek mértéke dologi kár esetén min. 30.000,- Ft/káresemény/fő, személyi sérüléssel járó káresemények esetére min. 1.000.000,- Ft/káresemény/fő – rendelkezik. Saját tevékenységre kötött felelősségbiztosítás esetében 10.000.000,- Ft/kár, 50.000.000,- Ft/év biztosítást jelent.

6. A TELJESÍTMÉNY TERVRE, A SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

6.1. A felek rögzítik, hogy a díjak képzési elveként a költség alapú árképzést alkalmazzák.

6.2. A hatályos díjakat a jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A díjak felülvizsgálata évente történik. A Szolgáltató a tárgyévre vonatkozó kellő indokoltsággal alátámasztott javaslatát a tárgyévet megelőző év október 31-ig eljuttatja az Önkormányzathoz, amely – díjmódosítás esetén – legkésőbb a novemberi Önkormányzati Közgyűlésen dönt a január 1-jei bevezethetőség érdekében.

6.3. A díjat, valamint annak alkalmazási feltételeit a Szolgáltatónak a díjszabás hatálybalépése előtt 30 nappal közzé kell tenni. A díjak képzése és az áralkalmazási elvek érvényesítése során a felek kötelesek a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 32. §-ban foglaltakat biztosítani. A jegy- és bérletfajták módosítása a felek megállapodása alapján történhet. Törekedni kell, hogy a módosítás időpontja a díjszabás módosításával egy időben történjen.

6.4. A Szolgáltató jogosult rendkívüli díjemelés kezdeményezésével élni, ha a külső gazdasági-társadalmi környezetben bekövetkező változások a gazdasági szabályozókban történő módosítások, a finanszírozás változásai szükségessé és indokolttá teszik. A rendkívüli díjemelési javaslat számszaki és szöveges részében részletesen be kell mutatni azt, hogy a változtatást milyen tényezők és milyen mértékben indokolják.

7. A FORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

7.1. A Szolgáltató a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályokban előirt feltételeken túlmenően az alábbiak szerint jár el:

7.1.1. biztosítja a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek egységes külső megjelenését úgy, hogy az utazóközönség számára az jól felismerhető legyen, a járműveken kívülről, a kilátást nem zavaró reklámot helyez el vagy enged elhelyezni akként, hogy az egységes megjelenés és a jó felismerhetőség követelménye továbbra is érvényesüljön,

7.1.2. gondoskodik a járművek rendszeres, utasigényeknek megfelelő külső és belső takarításáról, mosásáról,

7.1.3. új járművek beszerzésénél kiemelt figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetőségeinek megkönnyítésére és a környezetvédelmi törekvésekre,

7.1.4. törekszik az utas kényelmet befolyásoló műszaki, technikai paraméterek szinten tartására (légkondicionálás, fűtés, stb.).

7.2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a jóváhagyott menetrendben meghatározott időben, útvonalon és menetteljesítménnyel a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek közlekedését biztosítsa.

7.3. A Szolgáltató feladatai teljesítése érdekében:

7.3.1. a járatokat a végállomásról a menetrendszerinti időpontban indítja; a forgalmi szakszolgálat feladata a menetrendi csúszások fokozatos mérséklése és a menetrendszerűség mielőbbi helyreállítása,

7.3.2. szakembereivel rendszeresen elemzi, hogy a tervezett menetidők milyen mértékig teljesülnek, indokolt esetben forgalomirányítási intézkedéseket tesz, vagy a menetidő módosítását kezdeményezi,

7.3.3. A szolgálati idő alatt:

7.3.3.1. figyelemmel kíséri az adott szolgálati helyen valamennyi menetrendszerű járat indulását és érkezését, és azt a tényleges időpontok feltüntetésével dokumentálja (naplózás) úgy, hogy a nyilvántartásból a járatot végző gépjármű azonosítható legyen,

7.3.3.2. a menetrendtől való eltérés esetén az eltérés okát is rögzíti, külön csoportosítva a Szolgáltatón kívüli okok (közúti forgalmi zavarok, időjárás stb.), valamint a Szolgáltató saját hibájára visszavezethető okok (gépkocsivezetők késése stb.) szerint,

7.3.3.3. rögzíti a gépkocsivezetők forgalommal kapcsolatos jelentéseit.

7.4. A Szolgáltató jogosult és köteles az utasokat ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e érvényes menetjeggyel vagy bérlettel. Az ellenőrzés módját az Önkormányzat egyetértésével, a Szolgáltató határozza meg a jogszabályban engedélyezett és szabályozott módon.

8. A MENETREND

8.1. A Szolgáltató évente egy alkalommal a tanév zárását követő első vasárnap időpontjához igazítva Győr helyi közforgalmú közlekedésére vonatkozó menetrendi javaslatot készít, amely elsősorban a járművekbe szerelt utasszámláló berendezés rendszeresen és módszeresen, évente elvégzendő mérési adatain alapszik. A benyújtott menetrendtervezetet az Önkormányzat a beérkezéstől számított 30 napon belül felülvizsgálja, és jóváhagyás esetén a jóváhagyott menetrendet a Szolgáltatónak megküldi. A menetrendtervezet tartalmi követelményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

8.2. A Szolgáltató a 8.1. pontban foglalt menetrendi javaslattal egyidejűleg javaslatot készít az ún. „Igényvezérelt közlekedés” feltételrendszerének kialakítására és megvalósítása formájára, amennyiben ezt a forgalmi körülmények/mért adatok/utazási szokások bármely vonalon/bármely időszakban indokolják.

8.3. Amennyiben az Önkormányzat részéről a menetrendtervezet módosítására igény merül fel, azt az Önkormányzat írásban a Szolgáltató tudomására hozza. A Szolgáltató a jóváhagyott teljesítmény terv figyelembevételével a javaslatot véleményezi. Egyetértés esetén a menetrendtervezetet a módosításra irányuló igény kézhezvételétől számított 15 napon belül módosítja. Az Önkormányzat a javaslat Szolgáltató általi elfogadásának tekinti, ha a Szolgáltató a megkeresést követő 15 napon belül nem válaszol a javaslatra. Eltérő vélemény esetén a kérdés tárgyalás útján történő megoldását kezdeményezi, megegyezés hiányában az Önkormányzat javaslata alapján járnak el.

8.4. Az Önkormányzat által jóváhagyott menetrend a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A menetrend jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi. A menetrend módosítását jelen szerződés módosításának kell tekinteni még akkor is, ha a felek nem rendelkeznek a menetrend módosításáról kifejezett szerződés-módosító nyilatkozatban.

8.5. A menetrend év közben is módosítható.

8.6. A Szolgáltató az éves menetrendváltozáson kívül bármikor előterjeszthet rendkívüli menetrend-változtatási javaslatot. A javaslatnak az indokokat, a változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását is tartalmaznia kell.

8.7. Az Önkormányzat az éves menetrendváltozáson kívül bármikor előterjeszthet rendkívüli menetrend-változtatási javaslatot. A javaslat alapján a Szolgáltató 15 napon belül kidolgozza a változtatás gazdasági hatásait, valamint a szolgáltatási színvonalra gyakorolt hatását. Bevezetéséről az Önkormányzat ennek ismeretében dönt.

8.8. Az Önkormányzat részéről felmerülő, a jóváhagyott teljesítményi terven felüli, rendkívüli menetrend-változtatási igény esetén a Szolgáltató megvizsgálja az igény teljesítésének gazdasági kihatásait, és 10 napon belül nyilatkozik arról, hogy a teljesítésre milyen feltételek mellett vállalkozik. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az igényt minden esetben kielégíti, ha azzal kapcsolatos költségei közvetlenül megtérülnek, vagy az Önkormányzat részéről megtérítésre kerülnek.

8.9. Előre látható események bekövetkeztekor, vagy egyéb útvonal, menetrend, helyi közforgalmú megállóhely megváltoztatására irányuló igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat akadályozó csőtörés, építkezés, egyéb forgalmi akadály, lakossági bejelentés, közérdekű események, városi szervezésű rendezvény stb.) szükségessé váló új útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a Szolgáltató, az Önkormányzat és az esemény érintettje határozza meg. Ezen esetek bekövetkeztekor a Szolgáltató az üzemeltetési többletköltségekre vagy megtakarításokra vonatkozó tervezetet kidolgozza. A költségváltozások hatásainak ellentételezését, illetőleg továbbhárítását az érdekeltek az eset sajátosságainak figyelembevételével határozzák meg. Az előre nem látható események (vis maior) bekövetkeztekor a Szolgáltató saját hatáskörében dönt.

8.10. Közérdekű események, városi szervezésű rendezvény, közműhiba elhárítása, építkezés miatt szükségessé váló útvonal- és menetrendváltozás esetében az üzemeltetési költségtöbbletek továbbhárításra kerülnek elsődlegesen az esemény érintettje terhére, de ettől a felek eltérhetnek.

8.11. Az Önkormányzat részéről a jegyző hatáskörébe tartozik a menetrendváltozás jóváhagyása, amennyiben a menetrend-változás nem jelent finanszírozási többletterhet az Önkormányzat számára, vagy a többletköltségre az Önkormányzat bármely költségvetési előirányzata fedezetet nyújt, vagy valamely államigazgatási szerv elrendelése alapján szükséges a menetrend-változtatás. Egyebekben a menetrendváltozás jóváhagyása az Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

9. ESÉLYEGYENLŐSÉG

A Szolgáltató a rendelkezésére álló mozgássérültek szállítására alkalmas (alacsony padlós vagy alacsony belépésű padlóval rendelkező) gépjárműveinek legalább 40%-át köteles fix fordákban közlekedtetni, és ezeket a fordákat az utazóközönség számára meghirdetni. A Szolgáltató kötelessége biztosítani, hogy ha egy ilyen fordában közlekedő gépjármű kiesik, azt minél előbb hasonlóan mozgássérültek közlekedésére alkalmas autóbusszal pótolja. A Szolgáltatónak a menetrend szerint forgalomban levő autóbuszoknál is tartania kell a pályázati feltételként vállalt, a szolgáltatás indulásakor érvényes 40%-os arányt az alacsony padlós járművek üzemeltetésével kapcsolatban.

10. UTASTÁJÉKOZTATÁS

10.1. A Szolgáltató menetrendi tájékoztató füzetet ad ki olyan példányszámban, hogy az évközben is elérhető legyen, és gondoskodik a közszolgálati információs irodában történő értékesítéséről. A menetrendfüzetek kiadásának, vagy az értékesítés megkezdésének időpontja az évi menetrendváltozás napja előtti 30. nap. A menetrendfüzetben egyéb (országos, regionális, nemzetközi autóbusz, valamint vasúti) utazási adatok is feltüntethetők. Az utazóközönség elégedettségének a fokozása érdekében az utas-tájékoztatás rendszerét fokozatosan fejlesztenie kell a Szolgáltatónak, amellyel kapcsolatban minden évben javaslatokat fogalmaz meg az Önkormányzat felé.

10.2. A menetrendváltozásról a Szolgáltató a helyi médiumok útján is tájékoztatja az utazóközönséget. Ennek érdekében a helyi lapban, helyi közszolgálati napilapban, és a helyi rádiókban és a helyi televízióban is közzé teszi a menetrendváltozást.

10.3. Rendkívüli menetrendváltozás esetén a menetrendváltozást a 10.2. pont szerinti médiumokban meghirdeti, továbbá a megállóhelyi táblákon az utasokat tájékoztatja.

10.4. A végállomásokon, a megállóhelyoszlopokon és a közszolgálati információs irodában valamennyi, az adott megállóhelyet érintő járat útvonalát és menetrendjét feltünteti.

10.5. A menetrendi hirdetményeken feltünteti a Szolgáltató telefon és e-mail elérhetőségét, ahol bejelenthetik az utasok a plakátok rongálódását, hiányát, és utazási felvilágosítást kérhetnek.

10.6. Élőszóban és telefonon a teljes városi közösségi közlekedési rendszerre vonatkozó menetrendi felvilágosítást nyújt az üzemidő alatt a forgalomirányító szolgálati helyein, a telefonszámokat és az információ szolgáltatás időtartamát megjelenteti a telefonkönyvben, a menetrendi füzetben és a saját honlapján, és kezdeményezi ezek feltüntetését az Önkormányzat honlapján. A tájékoztatásra utaló feliratot ezeken a szolgálati helyeken jól látható módon elhelyezi.

10.7. A megállóhelyi táblákon elhelyezett tájékoztató feliratok elhasználódása vagy megrongálása esetén azokat pótolja, a menetrendi adatok aktualizálását biztosítja.

10.8. A Szolgáltató az interneten saját honlapot üzemeltet és tart karban, amin szerepelnie kell:

10.8.1. az utazási feltételeknek,

10.8.2. a menetrendnek, útvonal és időpontkereső funkciókkal,

10.8.3. a forgalmi változásokról szóló értesítésnek, melynek az egyéb médiumokban kiadott értesítéssel egy időben kell történnie,

10.8.4. díjszabási tájékoztatónak.

10.8.5. A 10.8.1.-10.8.4. pontban felsorolt információknak, valamint az online utas tájékoztatásnak elérhetőnek kell lennie internetkapcsolattal rendelkező mobiltelefonnal.

10.9. Az Önkormányzat és a Szolgáltató jogosult a szerződés tartalmáról a lakosságot tájékoztatni. Győr város egészének vagy meghatározó részének közösségi közlekedését érintő lakossági fórumain a felek képviselői közösen vesznek részt.

11. AZ UTASOKKAL VALÓ KAPCSOLAT

11.1. A Szolgáltató gépjárművezetőit, valamint forgalomirányító dolgozóit és jegyellenőreit szükség szerint megtartott tanfolyamon oktatja az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói szemlélet” érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentieken túlmenően az ajtók kezelésének szabályaira, a gépjárművön történő dohányzás tilalmára és a vezetéstechnikai tudnivalókra.

11.2. A Szolgáltató a gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosít, és megköveteli szolgálat közben a tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését.

11.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Szolgáltató az alábbi alapelvek figyelembevételével alakítja ki:

11.3.1. a panaszok kezelését saját hatáskörben intézi, azt nem hárítja át az Önkormányzatra,

11.3.2. a forgalomirányító szolgálati helyeken a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodik,

11.3.3. az írásban érkező panaszokat külön nyilvántartásba veszi,

11.3.4. mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind a Szolgáltatóhoz írásban érkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgálja, és intézkedést tesz a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetéséről,

11.3.5. az intézkedésről a panasztevőt tájékoztatja, az Önkormányzatot pedig a panaszok számáról a negyedéves jelentésben értesíti.

12. BÉRLET- ÉS MENETJEGY ÁRUSÍTÁS

A Szolgáltató a bérletjegyek, valamint a menetjegyek árusítását a következő minimális elvárások szerint biztosítja:

12.1. Menetjegyet elővételben az alábbi helyeken és időpontokban értékesít:

12.1.1. a közszolgálati információs iroda pénztárában,

12.1.2. a menetjegy árusítással megbízott értékesítőknél

a nyitvatartási idő alatt folyamatosan.

12.2. Bérleteket az alábbi helyeken és időpontokban értékesít:

12.2.1. a menetjegy árusítással megbízott értékesítőknél,

12.2.2. a közszolgálati információs iroda pénztárában

minden hónap 1-6. közötti nap a nyitvatartási idő alatt folyamatosan.

12.3. Elővételi menetjegy árusítást legalább 20 elárusító helyen biztosítja a szolgáltatási területen a szükségletnek megfelelően.

12.4. Menetjegyet valamennyi járaton lehet váltani.

12.5. A közszolgálati információs iroda, valamint a jegy- és bérletárusító helyek nyitvatartása a munkanapokon min. napi 8 óra.

12.6. Menetjegyet és bérletet fix telepítésű menetjegy- és bérletértékesítő automata igénybevételével minden nap 0-24 óráig lehet váltani.

13. KÖLTSÉG, KÖLTSÉGNYILVÁNTARTÁS, KALKULÁCIÓ

13.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységi körében:

13.1.1. gazdaságos, ésszerű és takarékos intézkedésekkel csökkenti a közforgalmú közlekedés költségeit,

13.1.2. a számviteli rendjét úgy alakítja ki, hogy a helyi közforgalmú közlekedés költségei elkülöníthetők és megállapíthatók legyenek,

13.1.3. költség-elszámolási gyakorlatában biztosítja, hogy a felmerült költségek közvetlenül arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek, és így a közvetett költségek aránya minél alacsonyabb legyen,

13.1.4. az Önkormányzatot a negyedéves jelentésben tájékoztatja minden olyan körülményről, amely a helyi közforgalmú közlekedés költségeit a tervezett mértéknél jobban emeli (pl. bér, üzemanyag stb.). Soron kívül köteles az Önkormányzatot tájékoztatni minden olyan általa ismert várható eseményről, döntésről, amely a helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás teljesítését, színvonalának alakulását, költségeit jelentősen befolyásolja.

13.2. A felek megállapítják, hogy a 2021. évre vonatkozó teljes költségkalkuláció jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi.

14. ADATSZOLGÁLTATÁS A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

14.1. A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról negyedéves tájékoztatást készít, és a negyedévet követő második hónap végéig megküldi az Önkormányzat részére, papír alapon és elektronikus formában. A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves teljesítéséről teljesítményértékelő szakmai beszámolót készít, amelynek a közgyűlése által még nem elfogadott előzetese adatait a tárgyévet követő március 31-ig, a közgyűlése által elfogadott tényadatait a tárgyévet követő június 30-ig az Önkormányzatnak megküldi, papír alapon és elektronikus formában. A Szolgáltató a negyedéves és az éves beszámolóban is köteles kimutatni mindennemű, a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező költségkalkulációban foglalt értéktől történő eltérést, indokolással alátámasztva.

14.2. A Szolgáltató köteles tájékoztatni az Önkormányzatot, ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, különcélú menetrend szerinti, különjárati személyszállítást is ellát.

15. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLÁTÁSÁÉRT JÁRÓ ELLENTÉTELEZÉS MÓDJA ÉS MÉRTÉKE, TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI

15.1. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében a Szolgáltató ellentételezésre jogosult.

15.2. A felek megállapodnak abban, hogy az ellentételezés során az alábbi költségek vehetők figyelembe:

15.2.1. a közvetlenül elszámolt költségek, és

15.2.2. a közvetett módon felosztott költségek, de maximum az értékesítés nettó árbevételének 22%-a.

A Szolgáltató viseli a feladatkörébe tartozó tevékenységek valamennyi ráfordítását.

15.3. A felek megállapodnak abban, hogy az ellentételezés során a nyereség mértéke a 15.2.1. és 15.2.2. pontban meghatározott együttes összeg 1%-a.

15.4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződésben szabályozott helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátását a pályázatában meghatározott ……………………..…. Ft/külszolgálati km + áfa összegű vállalási díj ellenében látja el.

15.5. A felek megállapodnak abban, hogy a külszolgálati km fogalma alatt a következőket értik: A külszolgálati km az összes km: a hasznos km és a rezsi km összege. Hasznos km: a helyi közösségi közlekedés menetrendben meghatározott feladatainak km teljesítménye. Rezsi km: a helyi közösségi közlekedés menetrendben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében forgalmi okból felmerülő egyéb km mennyisége (átállás, telephelyre közlekedés, forgalom-elterelés, stb.); és a feladatok teljesítése érdekében műszaki okból felmerülő egyéb km mennyisége (javítás, kötelező szerviz, tankolás, stb.).

15.6. A felek megállapítják, hogy a megrendelt külszolgálati km tervezett mértéke (a 2020. március 1-től hatályos adatok figyelembevételével): 4.889.493 kkm/év (ebből helyi: 4.505.661 külszolgálati km/év, helyközi helyi: 383.832 külszolgálati km/év). A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a külszolgálati km-ben nem lehet magasabb 10%-nál a rezsi km a hasznos km-hez viszonyítva. Ez a %-os mérték az Önkormányzat által kezdeményezett menetrendi módosítás esetén felülvizsgálható.

15.7. A felek megállapodnak abban, hogy a 15.4. pontban meghatározott vállalási díj módosulását eredményezi az indokolt költségek változása a tárgyévi tényadatok alapján.

15.8. A felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a díjbevétel, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás és egyéb kapcsolódó bevételek és támogatások) a Szolgáltatót illeti meg. A felek egyéb kapcsolódó bevétel alatt a helyi járatot teljesítő autóbuszokkal kapcsolatos reklámtevékenységből származó reklámbevétel és a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási tevékenységre elszámolt minden egyéb bevételt értik.

15.9. A felek megállapodnak abban, hogy a 15.4. pontban meghatározott vállalási díj a 15.8. pontban meghatározott bevételekből és szükség esetén a 15.10. pontban meghatározott ellentételezésből tevődik össze.

15.10. Amennyiben a 15.8. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a 15.4. pontban meghatározott vállalási díj összegét (a vállalási díj egységárának és a teljesített külszolgálati km-ek szorzatának összegét), az Önkormányzat kötelezettséget vállal az ellentételezés nyújtására, jelen szerződésben meghatározott feltételekkel

15.11. A felek megállapítják, hogy az ellentételezés 2021. évre tervezett összege a következő:

15.11.1. 2021. évre: ……………………..….,- Ft (ezen felül ……………………,- Ft összegű állami támogatást tervezve, amelyből 70.997.000,- Ft a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása, …………………………………,- Ft a bérfejlesztés központi költségvetési támogatása).

15.12. A Szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a Kormány 2017. február 15-i döntése alapján (1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat) a közúti közlekedési alágazatban négy évre szóló jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére került sor. A megállapodás értelmében a bérfejlesztés mértéke a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megadásán felül 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, 2019. évben 5%, 2020. évben ……..%, 2021. évben ……..%. A Korm. határozat 5.d) pontja a 2021. évben a 2019. évivel megegyező költségvetési forrás biztosításáról rendelkezik. A Korm. határozat szerint a bérfejlesztés költség-ellentételezését központi költségvetési forrásból biztosítják.

15.13. Az ellentételezés 15.11. pontban meghatározott várható összegének arányos részét az Önkormányzat negyedévente utalja át a Szolgáltató számlájára, külön megállapodás nélkül, a Szolgáltató pénzügyi elszámoló levele beérkezésétől számított 10 banki munkanapon belül. A pénzügyi elszámoló levél beérkezésének legkorábbi dátuma az adott negyedévet követő hónap első napja lehet. Az Önkormányzat a számlájára beérkezett állami támogatás összegét a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint továbbutalja a Szolgáltató számlájára. A Szolgáltató éves számviteli zárását követően a tárgyévi tényadatok ismeretében meg kell állapítani az ellentételezés pontos összegét. A ténylegesen átutalt összeghez viszonyított eltérést plusz-mínusz irányban a két fél között rendezni kell a tárgyévet követő év július 31-ig, külön pénzügyi megállapodás alapján.

15.14. A szolgáltatás ellátásával kapcsolatos minden költség a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató a járműpark megújítására vonatkozóan terjeszthet elő javaslatot, a tárgyévi tarifajavaslattal egyidejűleg. Az Önkormányzat a tárgyévi tarifajavaslat tárgyalásakor dönthet úgy, hogy a járműpark megújításának költségeihez hozzájárul-e vagy sem.

15.15. Tarifajavaslat

15.15.1. A Szolgáltató a tárgyévre tarifajavaslatot készít a helyi közforgalmú közlekedés helyzetéről szóló beszámolók adatai és megállapításai, valamint a prognosztizálható költségváltozások és egyéb tényezők (pl. adózás, szociálpolitikai menetdíj-támogatás változásai stb.) alapján.

15.15.2. A tarifajavaslat tartalmazza:

15.15.2.1. az átlagos díjszint-változás mértékét (inflációt),

15.15.2.2. az alkalmazandó jegyfajtákat és azok tervezett fogyasztói árát,

15.15.2.3. a várható forgalmat, a várható bruttó és nettó bevételeket, a költségek és az eredmény várható alakulását, beleértve az igényelt önkormányzati ellentételezés mértékét és formáját is,

15.15.2.4. a tarifajavaslatnak az utazási igényekre gyakorolt várható hatását,

15.15.2.5. a járműpark megújításának a tárgyévre vonatkozó km-enként tervezett költségét, amennyiben a Szolgáltató ezt szerepeltetni kívánja,

15.15.2.6. a tárgyévre vonatkozó ellentételezés tervezett összegét.

15.15.3. A tarifajavaslatot minimum 3 változatban kell elkészíteni.

15.15.4. A tarifajavaslatot a Szolgáltató minden év október 31-ig köteles eljuttatni az Önkormányzathoz.

15.16. Az Önkormányzat a bevételek és költségek elszámolásának szabályszerűségét ellenőrizheti. Ennek során a Szolgáltató köteles biztosítani az ellenőrzés és a betekintés lehetőségét minden olyan nyilvántartásába és adatra vonatkozóan, amellyel kapcsolatos elszámolás hatással lehet a helyi közforgalmú közlekedési tevékenység elszámolt bevételeire, költségeire. Amennyiben az ellenőrzéssel megbízott személy érdemi kifogást tesz a bevételek, költségek mértékének szabályszerűségére vonatkozóan, úgy az Önkormányzat jogosult megtagadni a bevétel, költség mértékének elfogadását. Vita esetén a felek által közösen megbízott szakértő (mérnöki iroda, közlekedési szakértő, független könyvvizsgáló, stb.) véleményét fogadják el.

15.17. A Szolgáltató – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – belső számvitelében a külön jogszabály alapján elkészített számviteli politikájában rögzített módon köteles elkülöníteni a közszolgáltatási feladat ellátása révén realizált bevételeket, beleértve a járműveken, járművekkel végzett tevékenységet, az annak érdekében felmerült ráfordításokat, az e feladathoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat.

15.18. A közszolgáltatási feladatok ellátása révén realizált, valamint a járműpark egyéb hasznosításából származó, különösen a reklámcélú bevételekről, az annak érdekében felmerült ráfordításokról, az ahhoz kapcsolódó eszközökről és forrásokról beszámolóban a Szolgáltató köteles számot adni az éves aktuális június 30-i szakmai beszámolóban. A Szolgáltató az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig köteles megőrizni.

15.19. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy:

15.19.1. az ellentételezés összegét csak és kizárólag Győr Megyei Jogú Város helyi közlekedésének 2021. évi üzemeltetése érdekében használja fel/használta fel; és erről az Önkormányzatnak címezve legkésőbb 2022. január 31-ig beszámol;

15.19.2. amennyiben az ellentételezés összegét nem vagy részben nem Győr Megyei Jogú Város helyi közlekedésének 2021. évi üzemeltetése érdekében használja fel, úgy köteles a nem jogszerűen felhasznált ellentételezés összegét az Önkormányzatnak visszafizetni, az Önkormányzat első írásbeli felszólításában megjelölt határidőre. A Szolgáltató a jogtalanul igénybe vett összeg után Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni az Önkormányzat részére a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

15.19.3. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a 15.19.2. pont szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére, valamint késedelmes elszámolás esetén az igazolási kérelem benyújtásra vonatkozóan – jelen megállapodáson felül – külön értesítést nem kap.

15.19.4. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy amennyiben az elszámolás beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül az Önkormányzat nem nyilatkozik arról, hogy az ellentételezés felhasználása nem megfelelő, az elszámolást elfogadottnak kell tekinteni.

16. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÓI JOGOSULTSÁGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

16.1. A Szolgáltató – a tevékenységek pénzügyi-számviteli elhatárolására vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – jogosult a szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok mellett minden olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyek nem veszélyeztetik a szerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátását.

16.2. A Szolgáltató jogosult – miután az Önkormányzatot előzetesen erről tájékoztatta – a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési közszolgáltatás lebonyolításához rendelkezésre álló autóbuszok hatékony foglalkoztatása érdekében szerződéses és különjárati feladatra szerződést kötni. A Szolgáltató szerződéses és különjárati feladat ellátása azonban nem lehet semmilyen negatív hatással az alapszolgáltatás biztosítására. A Szolgáltató jogosult a helyi közlekedési közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok külső és belső felületein reklámok elhelyezésére.

16.3. A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek beszerzéséről és/vagy előállításáról, valamint a szerződéskötéstől számított 60 napon belül olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára az autóbuszjegyek és bérletek, bérletigazolványok megvásárlását.

16.4. A Szolgáltatónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken – összhangban a hatályos menetrenddel, illetőleg vonalhálózattal – feltünteti az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, valamint az indulási időket. A Szolgáltató kötelezettsége a megrongálódott tájékoztatók folyamatos pótlása.

16.5. A Szolgáltatónak az érvényes menetrendjét menetrendi tájékoztató könyvben rögzítenie kell, valamint köteles annak megvásárlását, a szolgáltatásait igénybevevők számára biztosítani. A menetrendi tájékoztató füzet minimális tartalmi elemei: utazási feltételek és díjszabás, helyi autóbusz vonalak felsorolása, autóbusz vonalankét a megállóhelyek, az indulási időpontok és a menetidők, a közlekedési jelek magyarázata, vonalhálózati térkép. A menetrend, illetőleg a viteldíjak változását azok életbelépését legalább 30 nappal megelőzően a helyi napilapban, a helyi közszolgálati napilapban, a helyi rádiókban és televízióban kell közzétenni. A menetrendben feltüntetett járatokkal utazni kívánókkal szemben a Szolgáltatót – külön jogszabály előírásai szerint – szerződéskötési kötelezettség terheli.

16.6. A Szolgáltató köteles az általa fenntartott forgalomirányító helyeken, az általa működtetett ügyfélszolgálati irodában, illetőleg internetes honlapján tájékoztatni az utazókat vonalhálózatáról, menetrendjéről, viteldíjairól, az egyes járatok útvonalának időleges változásáról, valamint működésének aktuális kérdéseiről.

16.7. A Szolgáltató köteles a működési területét érintő utazási igények alakulását folyamatosan figyelemmel kísérni és a menetrend módosítását kezdeményezni, szolgáltatásainak az utazási igények változásához való igazítása érdekében.

16.8. A Szolgáltató mindenkor köteles biztosítani a közszolgáltatás folyamatos, zavartalan fenntartását, vis maior esetét kivéve. Vis maiornak minősül minden, a felek akaratától független tény, esemény vagy körülmény, amelyet a felek a tőlük ésszerűen elvárható erőfeszítéssel sem tudnak meggátolni. A szolgáltatás ellátásában történő akadályoztatás esetén a Szolgáltató késedelem nélkül köteles megtenni minden óvintézkedést a közszolgáltatás folyamatos fenntartása érdekében. Vis maior esetében a Szolgáltató folyamatosan köteles tájékoztatni az Ellátásért felelőst a kialakult helyzetben tervezett intézkedéseiről, és minden tőle telhetőt megtenni az adott helyzetben és az adott körülmények között elvárható szintű közszolgáltatás biztosítása érdekében.

16.9. A Szolgáltató sztrájk esetén köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 39. § (1) bekezdése szerinti még elégséges szolgáltatást biztosítani. A még elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében menetrendtervet dolgoz ki, és azt legkésőbb a sztrájk megkezdése előtt két nappal a lakosság tájékoztatásával egyidejűleg meghirdeti.

16.10. A Szolgáltató vállalja, hogy

16.10.1. a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma havi szinten nem haladhatja meg az adott hónapban indított járatokhoz viszonyított 0,1%-os határértéket,

16.10.2. továbbá tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatti késések száma havi szinten nem haladhatja meg az adott hónapban indított járatokhoz viszonyított 1,0%-os határértéket,

16.10.3. valamint a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos jogos kifogások száma havi szinten nem haladhatja meg az adott hónapban indított járatokhoz viszonyított 0,1%-os határértéket.

16.10.4. A Szolgáltató köteles havonta adatokat szolgáltatni a járatkimaradásokról, a járatkésésekről és a kifogásokról papír és digitális alapon. Menetrendtől való eltérésnek minősül minden olyan eltérés a menetrendtől, amikor a járat végén a menetidő min. 20%-kal megnő vagy 10%-kal csökken.

A menetrendtől való eltérésekbe nem számítanak bele az útvonal módosítások miatti menetidő változások.

16.11. A Szolgáltató vállalja, hogy az alacsony padlós vagy alacsony belépésű padlóval rendelkező járművek aránya a szolgáltatás végzésének időtartama alatt mindenkor eléri az elvárt, 40%-os arányt.

16.12. A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni.

16.13. A Szolgáltató egy alkalommal (tárgyévet követő június 30-áig) köteles az éves tevékenységéről beszámolót készíteni és azt benyújtani az Önkormányzat felé.

16.14. A Szolgáltató köteles a személyszállítási szolgáltatásokról 2012. évi XLI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján fenn álló együttműködési kötelezettségének eleget tenni és a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző más közlekedési szolgáltatókkal, valamint a személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomások, megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi létesítmények üzemeltetőivel köteles a személyszállítási szolgáltatási tevékenységek hatékony ellátása érdekében együttműködni.

16.15. A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos működési területén az Önkormányzat arculati elemeit (logó, szlogen) alkalmazni az utastájékoztatásban, a külső kommunikációjában és megjelenésében, amit az Önkormányzat jogosult ellenőrizni.

17. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

17.1. Az Önkormányzat jogosult a menetrendet módosítani, a Szolgáltatóval való egyeztetést követően.

17.2. Az Önkormányzat javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának javítására.

17.3. Az Önkormányzat jogosult a szolgáltatáshoz kapcsolódó ármegállapítási eljárásban részt venni, és az árak mértékét a közszolgáltatási szerződésben a Szolgáltatóval egyetértésben meghatározni.

17.4. Amennyiben a Szolgáltató működési területén a közszolgáltatási tevékenység bővítése/szűkítése a dokumentált utasforgalmi és a gazdaságossági adatok együttes számbavétele alapján indokolt, az Önkormányzat kezdeményezheti a Szolgáltatónál annak teljesítését. Az Önkormányzat a többlet feladatokra más Szolgáltató részére megbízást csak akkor adhat, ha az új feladatok teljesítését a Szolgáltató – a bővítés kezdeményezésétől számított 90 napon belül – nem vállalja.

17.5. Az Önkormányzat szabályszerű megbízólevéllel rendelkező képviselői vagy megbízottjai útján – rendszeresen vagy eseti jelleggel is – jogosult ellenőrizni a Szolgáltató által vállalt feladatok teljesítését. Az ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató a tevékenység teljesítésével kapcsolatos kérdésekben köteles tájékoztatást adni, különösen az alábbi kérdésekben:

17.5.1. a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolításáról, a járatok közlekedéséről, a zsúfoltság és a menetrendszerűség alakulásáról, a járati és a forgalomirányító személyzet utasokkal kapcsolatos magatartásáról,

17.5.2. a forgalomirányító szolgálati helyeken a naplózásról, valamint a járati személyzet bejelentéseinek dokumentációjáról,

17.5.3. az utaspanaszok nyilvántartásának, kivizsgálásának és intézésének módjáról,

17.5.4. a járművek megjelenéséről, tisztaságáról, a járműveken és a megállóhelyeken alkalmazott utas tájékoztatásról,

17.5.5. járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak alkalmazása, a reklámtevékenységből származó bevétel elszámolása, buszok bérbeadása.

17.6. Az Önkormányzat a helyi közforgalmú közlekedés megfelelő kialakítása és működtetése érdekében együttműködik a Szolgáltatóval, és őt a tevékenységében segíti. Ennek keretében:

17.6.1. átadja mindazokat a birtokában lévő információkat, amelyek a helyi közforgalmú közlekedés kialakítása és működtetése szempontjából a Szolgáltató számára jelentőséggel bírnak,

17.6.2. a város közlekedésfejlesztési terveinek elkészítésébe a Szolgáltató szakembereit bevonja,

17.6.3. a hálózat és a menetrend kialakításának elveinél, és annak változtatása során a Szolgáltató véleményét kikéri,

17.6.4. forgalomtechnikai intézkedésekkel segíti a közösségi közlekedés lebonyolítását.

17.7. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonában lévő fordulóhelyek, megállóhelyek, közutak takarítását, hó- és síkosság-mentesítését.

18. AZ UTAZÁSI IGÉNYEK FIGYELÉSE

A menetrendi javaslat és a teljesítmény terv megalapozása érdekében a Szolgáltató az alábbi feladatokat végzi el:

18.1. a járatok kihasználását forgalmi irányító személyzete, valamint rendszeres vezetői ellenőrzés révén folyamatosan figyelemmel kíséri,

18.2. kötelezi a gépkocsivezetőket, hogy a zsúfoltságról és az utas-lemaradásról a forgalmi irányító személyzetet értesítsék, megszervezi ezen jelentések nyilvántartását és kiértékelését,

18.3. figyelemmel kíséri a városfejlődés, valamint az utazási igényeket befolyásoló egyéb tényezők alakulását,

18.4. rendszerezett formában nyilvántartja az utazóközönségtől és a gazdálkodó és egyéb szervezetektől, intézményektől, egyéb szervezetektől beérkező a menetrendre, helyi közösségi közlekedésre vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, igényeket.

18.5. Szolgáltató köteles az utasszámláló berendezéssel felszerelt autóbuszait minden évben legalább egy-egy alkalommal a menetrendben meghatározott különféle napokon (hétköznap, munkaszüneti nap stb.) az egyes menetrendi vonalakon üzemeltetni, erről kimutatást készíteni, és ennek alapján évente javaslatot tenni a menetrend módosítására, amennyiben az adatok alapján ez indokolt.

19. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

19.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Amennyiben a finanszírozási feltételekben (így különösen, de nem kizárólagosan a járműparkot érintően) változás következik be, úgy a szerződés vonatkozó rendelkezéseit a felek módosíthatják. Amennyiben a szerződés megkötését követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállt körülményre tekintettel a szerződés a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti – ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja meg -, a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és milyen körben kéri. A megkeresés kézhezvételét követő 30 napon belül a felek megtárgyalják a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét, és a szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint a felek méltányos érdekeinek figyelembe vételével, közös megegyezéssel módosíthatják.

19.2. A Szolgáltató az olyan szerződésmódosítási szándékát, amely a közszolgáltatási kötelezettség alóli teljes, vagy részleges mentesítésére irányul, legalább az erre javasolt időpontot megelőző 6 hónappal korábban, írásban kezdeményezheti, melyre az Önkormányzat 2 hónapon belül köteles nyilatkozni.

19.3. A személyszállítási tevékenység ellátásával vagy az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan – külön erre vonatkozó megegyezés nélkül – módosítja a szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, ésha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződés-módosításokat.

19.4. A menetrend megváltoztatása minden esetben a szerződés módosításának minősül.

20. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

20.1. Ha az alacsony padlós vagy alacsony belépésű padlóval rendelkező járművek aránya a szolgáltatás végzésének időtartama alatt bármikor nem éri el a Szolgáltatóval szemben elvárt, a 4.1.5. pontban meghatározott %-os arányt, az Önkormányzat jogosult kötbért alkalmazni az alábbiak szerint:

20.1.1. késedelmi kötbér: Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott határidő első napjától kezdve megkezdett hónaponként az előző évben az Önkormányzat által ténylegesen megfizetett ellentételezés összege 1%-ának (ha az ellentételezés tényleges összegének megfizetésére nem került sor, akkor az ellentételezés Önkormányzat által elfogadott tervezett összege 1%-ának) megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni Önkormányzat részére, amely az ellentételezés összegéből levonásra kerül. A késedelmi kötbér érvényesítése nem zárja ki 12 hónapon túli késedelem esetén a 20.1.2. pontban meghatározott meghiúsulási kötbér érvényesítését.

20.1.2. meghiúsulási kötbér: Szolgáltató meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni az Önkormányzatnak. A meghiúsulási kötbér összege: az előző évben az Önkormányzat által ténylegesen megfizetett ellentételezés összege 20%-ának (ha az ellentételezés tényleges összegének megfizetésére nem került sor, akkor az ellentételezés Önkormányzat által elfogadott tervezett összege 20%-ának) megfelelő összeg. A felek meghiúsulásnak azt tekintik, ha a Szolgáltató 12 hónapon túli késedelembe esik. Jelen pontban meghatározott kötbér érvényesítése nem zárja ki a 20.1.1. pontban meghatározott kötbér érvényesítését.

20.2. Ha a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező kimaradt járatok száma havi szinten az adott hónapban indított járatok 0,1%-át meghaladja, továbbá a tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatti késések száma havi szinten az adott hónapban indított járatok 1,0%-át meghaladja, valamint a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos jogos kifogások száma havi szinten az adott hónapban indított járatok 0,1%-át meghaladja, az Önkormányzat jogosult hibás teljesítési kötbért alkalmazni, melynek mértéke 20.000,- Ft/érintett járat.

20.3. Jogszerűtlen sztrájk esetében az Önkormányzat jogosult a Szolgáltató felé hibás teljesítési kötbért alkalmazni, amelynek mértéke 20.000,- Ft/érintett járat.

21. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉS SZANKCIÓI

21.1. A felek kifejezik azon szándékukat, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymás között tárgyalással rendezik, és a felmondási jogukkal csak a tárgyalások meghiúsulása és rendkívüli nyomós indok esetén élnek.

21.2. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés – határozott időtartamára tekintettel – bármelyik fél által kizárólag rendkívüli felmondással, az alábbiakban meghatározott esetekben szüntethető meg.

21.3. Az Önkormányzat jogosult áttekinteni – az üzemeltetés rendszerébe épített ellenőrzésen túl – a szolgáltatás ellátása minőségének szerződésben rögzített teljesülését. Felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Önkormányzat az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére. Amennyiben a Szolgáltató a felszólításnak az Önkormányzat által szabott türelmi időn belül nem tesz eleget, és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, az Önkormányzat a Szolgáltatóhoz intézett megkeresésében jogosult a szerződést felmondani legalább 6 hónap felmondási idővel.

21.4. A Szolgáltató abban az esetben jogosult a szerződést felmondani legalább 6 hónap felmondási idővel, ha az Önkormányzat a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi és a Szolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket a jogellenes helyzet megszüntetésére, az adott helyzetnek megfelelő határidővel. Továbbá a szerződés megkötésének vagy közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Szolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Szolgáltatótól nem várható el, és a szerződés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre.

21.5. A felmondásnak minden esetben tartalmaznia kell a felmondás előzményeit, a felmondás okát és az annak jogszerűségére vonatkozó hivatkozást, a közszolgáltatási jogok megszűnésének, illetőleg a közszolgáltatási tevékenység megszüntetésének határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint az ugyanezen időponttól számított 6 hónap.

21.6. Az Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással abban az esetben mondhatja fel, ha:

21.6.1. a Szolgáltató a szerződésben meghatározott kötelezettségét neki felróhatóan megszegi és a szerződésszegést az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja,

21.6.2. a Szolgáltató a jelen szerződésben vállalt szolgáltatást saját hibájából egyoldalúan véglegesen vagy többször időlegesen megszünteti, szünetelteti (nem tekinthetők felmondási alapnak a jogszerű sztrájk következtében elmaradt járatok),

21.6.3. a Szolgáltató az autóbuszjáratokat saját hibából a jelen szerződés mellékletét képező menetrendtől folyamatosan vagy többször ismétlődően eltérően közlekedteti, ezen belül különösen ilyen módon az egyes vonalakon a napi üzemidőt csökkenti, a gyakoriságot elmulasztja, az előírt napi járatszám alatt teljesít, a vonalhálózatot vagy annak egy részét az Önkormányzat egyetértése nélkül megváltoztatja, a kapacitását visszatartja, vagy csökkenti,

21.6.4. a menetrend szerinti közforgalmú autóbuszjáratok közlekedtetésére, a személyszállítási tevékenységre, valamint az ehhez használt járművek üzemben-tartására és üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok súlyos és ismételt megszegése esetén, vagy ha az illetékes hatóság a menetrend szerinti személyszállítás végzésére jogosító autóbuszos személyszállító engedélyét határozatával visszavonja vagy a Szolgáltató által üzemeltethető járművek számát – az engedélykivonat bevonása vagy az abban megjelölt jogosultság szűkítése mellett – ismételten korlátozza,

21.6.5. az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően vagy a jogszabályokban foglaltak megsértésével használja fel, és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, vagy a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják,

21.6.6. egyebekben, ha a Szolgáltató a közszolgáltatási feladatának ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy a közszolgáltatási feladat végzésével közvetlenül összefüggő, annak folyamatos ellátását meghatározó mértékben befolyásoló hatósági előírásokat súlyosan megsérti és e jogsértés tényét bíróság, vagy hatóság jogerősen megállapítja,

21.6.7. a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt bármely kötelezettségét; ebben az esetben a felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Önkormányzat az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Szolgáltatót a szerződésszegés kiküszöbölésére.

21.7. A Szolgáltató a szerződést rendkívüli felmondással abban az esetben mondhatja fel, ha:

21.7.1. az Önkormányzat a Szolgáltató részére a jelen szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a vállalási díjat nem fizeti meg a fizetési határidő után 90 nappal, és ennek teljesítésével kapcsolatban nem jön létre írásos megállapodás,

21.7.2. jogszabály, az Önkormányzat döntése vagy a jelen szerződés alapján a Szolgáltatót megillető anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az autóbusz-közlekedés fenntartását, működtetését (üzemeltetését) szolgáló megszerzett támogatást az Önkormányzat felszólítás ellenére jogosulatlanul visszatartja vagy határidő után 60 nappal – ismétlődő esetben 30 nappal – fizeti meg a Szolgáltatóval történt erre vonatkozó előzetes megállapodás nélkül,

21.7.3. a jelen szerződésben a Szolgáltató részéről vállalt menetrend szerinti autóbusz-közlekedés fenntartását, folyamatos üzemeltetését, fejlesztését szolgáló feladatok ellátását biztosító kötelezettségeit az Önkormányzat nem teljesíti, vagy teljesítését felszólítás ellenére elmulasztja – ide értve azt az esetet is, amikor az Önkormányzat a szükséges döntéseit nem hozza meg vagy jelentősen késlekedik azok meghozatalával -, ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által vállalt szolgáltatás teljesítését, a megegyezés szerinti menetrendek megtartását, a járművek közlekedtetését.

21.8. A 21.6. és a 21.7. pontok szerinti rendkívüli felmondásnak írásban, olyan határidő megállapításával van helye, hogy az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásáról gondoskodhasson.

21.9. A szerződés megszűnik, ha:

21.9.1. a Szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságát az illetékes hatóság visszavonja,

21.9.2. a Szolgáltató jogutód nélkül megszűnik,

21.9.3. a meghatározott szolgáltatási időszak lejár.

21.10. A szerződés a szolgáltató autóbusszal végzett személyszállításra való jogosultságának elvesztése okán az autóbuszos személyszállító engedély jogerős visszavonásának, a jogutód nélküli megszűnése esetében pedig a jogutód nélküli megszűnés időpontjában szűnik meg.

21.11. A Szolgáltatónak felróható üzemszünet esetén a Szolgáltatót terhel minden olyan költség, amelyet az Önkormányzat vagy rendelkezése alapján más szervezet kényszerült viselni a közszolgáltatás ideiglenes biztosításával összefüggésben.

21.12. A felmondás általános szabályai:

21.12.1. A felmondás – írásban – a másik félhez címzett ajánlott levélben történik. A felmondási idő kezdete az ajánlott levél kézhezvételének időpontja.

21.12.2. Amennyiben a szerződés felmondására bármelyik fél súlyos vagy tartós szerződés szegésére hivatkozással kerül sor, a szerződésszegésért felelős féltől a másik fél a Ptk. általános szabályai szerint kártérítést követelhet.

21.13. A szerződés megszűnik határidős felmondás esetén a felmondási idő lejártával. A szerződés megszűnése nem érinti a feleknek a szerződésből eredő egymással szembeni tartozásait és követeléseit, a szerződésben foglaltaknak megfelelő kiegyenlítési ésteljesítési kötelezettségeit, valamint az egymással történő elszámolásra vonatkozó igényét.

22. VAGYONI ESZKÖZÖK TULAJDONVISZONYAI

22.1. A szolgáltatás lebonyolítását szolgálják a városi közúthoz kapcsolódó alábbi autóbusz- végállomások, -fordulók, -megállók, eszközök, amelyek az Önkormányzat tulajdonát képezik és a Szolgáltató üzemeltetésébe kerülnek:

22.1.1. Mécs L. utcai autóbusz végállomás

22.1.2. Révai M. utcai autóbusz végállomás

22.1.3. közterületeken kialakított autóbuszfordulók

22.1.4. helyi útvonalszakaszok melletti megállóhelyek, az utasvárók kivételével (a megállóhely tábla, annak tartó oszlopa és a rajta elhelyezett menetrend),

22.1.5. 24 db jegy- és bérletkiadó automata.

22.2. Az Önkormányzat a Szolgáltatónak az autóbusz-közlekedés utasforgalmával kapcsolatos közérdekű tevékenységének végzésére az utasforgalom lebonyolításához szükséges mértékben üzemeltetésbe adja az előbbiekben felsorolt területeket a jelen szerződés hatálya időtartamáig.

22.3. A Szolgáltató az üzemeltetés keretében a helyi közforgalmú végállomások területének valamennyi fenntartási, térvilágítási feladatát elvégzi.

22.4. A Mécs L. utcai autóbusz-végállomás és a Révai M. u. autóbuszállomás területén lévő forgalmi és szociális feladatok ellátására kialakított pihenő helyiségek üzemeltetése és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

22.5. Az Önkormányzat a Szolgáltatónak az autóbusz-közlekedés utasforgalmával kapcsolatos közérdekű tevékenységének végzésére az utasforgalom lebonyolításához szükséges mértékben üzemeltetésbe adja a jegy- és bérletkiadó automatákat jelen szerződés hatálya időtartamáig. A jegy- és bérletkiadó automaták üzemeltetési költségei (beleértve a jegytípusok esetleges változásai miatt történő programmódosítások költségeit is) a Szolgáltatót terhelik, bevételei pedig a Szolgáltatót illetik.

22.6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő autóbusz-végállomások, fordulóhelyek, megállóhelyek, közutak takarítása, hó- és síkosság-mentesítése az Önkormányzat kötelezettsége.

23. A JOGVITÁK ELBÍRÁLÁSA

A felek kifejezik azon szándékukat, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket egyeztetéssel rendezik. Békés megegyezés hiányában, az ügyben a hatáskörtől függően kikötik a győri székhelyű bíróság illetékességét.

24. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdése alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének céljából a szerződés aláírása vagy teljesítése során

- a Szolgáltató által átadott, vagy

- a feladatokból adódó szükségszerűségből az Önkormányzat tudomására jutott,

a szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges – a jelen szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő természetes személyek – személyes adatait az Önkormányzat kezeli.

A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi, a fentiek szerint érintett személy részéről felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak átadásához és kezeléséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a tudomására jutott személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Szolgáltató által megadott e-mail címen tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, illetve felelősséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cím valós, azt az érintett kizárólagosan használja.

A Szolgáltató kijelenti és vállalja, hogy a jelen jogviszony keretében kizárólag a GDPR szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatot.

25. EGYÉB

25.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 1370/2007/EK rendelet, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

25.2. A Szolgáltató – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – jogosult harmadik fél részére személyszállítási szolgáltatást nyújtani azzal a feltétellel, hogy a harmadik fél számára nyújtott szolgáltatás nem jár a jelen szerződésben rögzített teljesítményi és minőségi elvárások alulteljesítésével.

25.3. A jelen szerződés minden tekintetben nyilvános, a Szolgáltató kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a jelen szerződést nyilvánosságra hozza, közzétegye, azt bárki számára megismerhetővé tegye. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés egyetlen adatát sem tekintik üzleti titoknak.

25.4. Jelen szerződés 2021. január 1-jén lép hatályba.

Jelen szerződés nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá.

Jelen szerződés 4 (négy) példányban készült magyar nyelven és …. (…..) számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Győr, 2020. ………………………………..

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata …………………

képviseletében képviseletében

Dr. Dézsi Csaba András polgármester ………………….

Szabályszerűségi szempontból felülvizsgálva: Pénzügyileg ellenjegyzem:

Név: dr. Lipovits Szilárd jegyző Név: Nagy Tamás gazdálkodási

főosztályvezető

Dátum: Győr, 2020. ……………. Dátum: Győr, 2020. …………..
Közszolgáltatási szerződés 1. számú melléklete

A menetrend
Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete

A személyszállítási közszolgáltatás díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek,

illetve ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények

1. A személyszállítási közszolgáltatás díjai 2021. január 1-től:

Menetjegy elővételben: bruttó 250 Ft (nettó 196,85 Ft)

Gyűjtőjegy: bruttó 2.250 Ft/10 db (nettó 1.771,65 Ft/10 db)

Menetjegy az autóbuszvezetőnél: bruttó 440 Ft (nettó 346,46 Ft)

Családi jegy: bruttó 700 Ft (nettó 551,18 Ft)

Menetdíj a Citybuszon: díjmentes

Bérletek:

   Általános   Tanuló   Nyugdíjas   Felmutatóra szóló
 Negyedéves  bruttó 16.500 Ft
(nettó 12.992,13 Ft)
 bruttó 6.500 Ft
(nettó 5.118,11 Ft)
 bruttó 6.500 Ft
(nettó 5.118,11 Ft)
  -
 Havi  bruttó 5.600 Ft
(nettó 4.409,45 Ft)
 bruttó 2.200 Ft
(nettó 1.732,28 Ft)
 bruttó 2.200 Ft
(nettó 1.732,28 Ft)
 bruttó 19.800 Ft
(nettó 15.590,55 Ft)
 30 napos  bruttó 5.600 Ft
(nettó 4.409,45 Ft)
  -   -   -
 Félhavi  bruttó 3.600 Ft
(nettó 2.834,65 Ft)
  -   -   -
 Hétnapos  bruttó 2.500 Ft
(nettó 1.968,50 Ft)
  -   -   -
 24 órás  bruttó 800 Ft
(nettó 629,92 Ft)
  -   -   -

2. A menetdíj visszatérítések kezelési költsége:

A menetdíj visszatérítés kezelési költsége a menetdíjból visszafizetésre kerülő rész 20%-a, de legfeljebb 2.500,- Ft.

3. A pót- és késedelmi díjak mértéke:

3.1. 8.000,- Ft pótdíjat köteles fizetni az az utas:

3.1.1. aki kézipoggyászként, csomagként nem szállítható tárgyat visz be az autóbuszba,

3.1.2. aki, vagy az általa szállított kézipoggyász, csomag, illetőleg élőállat az autóbuszt beszennyezi,

3.1.3. aki az engedélyezett darabszámot meghaladó csomagot díjfizetés nélkül szállít,

3.1.4. aki jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, továbbá előre váltott menetjegyét nem érvényesítette az utólagos érvényesítéssel együtt,

3.1.5. aki kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,

3.1.6. aki kutyát – kivéve a díjmentesen szállíthatókat – külön érvényes menetjegy nélkül szállít,

3.1.7. aki a jegyvizsgálatot megakadályozza, vagy a jegyvizsgálathoz szükséges személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét teszi szükségessé.

3.2. 4.000,- Ft késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíj összegét 30 napon belül nem egyenlíti ki.

4. A bemutatási díj mértéke: 1.300,- Ft.

5. A kézipoggyász és a csomag szállítása:

5.1. Kézipoggyásznak minősül az egy személy által könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nagyobb tömegű és egyik irányban sem terjedelmes tárgy, amelyet az utas az autóbuszba magával visz. A fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kerekesszékét és egyéb mozgást segítő eszközét minden esetben kézipoggyásznak kell tekinteni.

5.2. A kézipoggyászon kívül egy utas legfeljebb 2 db, az autóbusz utasterében elhelyezhető olyan csomagot szállíthat díjmentesen, amelynek darabonkénti tömege a 20 kg-ot, térfogata a 100x50x50 cm mérethatárokat nem haladhatja meg. Az ezen felüli csomag(ok) – darabonként külön-külön – érvényes menetjeggyel szállítható(k).

5.3. Kézipoggyászként, csomagként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály tiltja.

5.4. Az utas kézipoggyászát, csomagját – ha azt nem a kezében, vagy az ölében tartja – úgy kell elhelyeznie, hogy a többi utas kényelmét, testi épségét ne zavarja, az autóbuszban kárt ne okozzon.

5.5. A kézipoggyász és a csomag őrzése az utas feladata.

5.6. A kézipoggyászban és a csomagban bekövetkezett, valamint a kézipoggyász, csomag által harmadik személynek okozott kárért a szolgáltató a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felelős.

6. A menetjegyek, bérletek érvényessége:

6.1. Valamennyi bérlet az érvényességi időn belül a menetrendben meghirdetett minden helyi autóbuszvonalon korlátlan számú utazásra jogosít.

6.2. A negyedéves bérletek a tárgynegyedév első napjának nulla órájától a következő negyedév első hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.

6.3. A havi bérletek a hónap első napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.

6.4. A 30 napos bérlet bármely kezdőnappal kiváltható, és a kezdőnapon nulla órától a tárgyhónapot követő hónap azonos napját megelőző napon 24 óráig érvényes.

6.5. A félhavi bérletek a hónap negyedik napjának nulla órájától a hónap 20. napjának 24.00 órájáig, vagy a hónap 19. napjának nulla órájától a következő hónap 5. napjának 24.00 órájáig érvényesek.

6.6. A hétnapos bérlet az érvényesség kezdőnapjának nulla órájától az azt követő hatodik nap 24.00 órájáig érvényes.

6.7. A 24 órás bérlet bármely kezdőnappal és időponttól (óra, perc) váltható, és az érvényességének kezdetétől számított 24 órán át (a bérleten feltüntetett időpontig) érvényes azzal, hogy az érvényesség idején belül megkezdett utazás annak lejárta után még befejezhető. A 24 órás bérlet a rajta feltüntetett időpont előtti időszakra utazási jogosultságot nem keletkeztet.

6.8. Az általános bérlet használatára bármely természetes személy jogosult.

6.9. Az általános bérlet – a hétnapos és a 24 órás bérlet kivételével -, a nyugdíjasok bérlete és a 6 éven felüli óvodások tanuló bérlete csak az előírt arcképes bérletigazolvánnyal együtt érvényesek és csak így jogosítanak az utazásra.

6.10. A hétnapos bérlet a személyazonosító igazolvánnyal, az útlevéllel vagy a kártyaformátumú vezetői engedéllyel együtt jogosít az utazásra.

6.11. A 24 órás bérlet külön igazolvány nélkül jogosít utazásra. A 24 órás bérlet használatára az a személy jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.

6.12. A tanulók bérlete csak érvényes nappali vagy esti tagozatos diákigazolvánnyal együtt érvényes és csak így jogosít az utazásra.

6.13. A felmutatóra szóló bérletet egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok is vásárolhatják. A bérlet igazolvány nélkül valamennyi helyi járatú vonalon korlátlan számú utazásra jogosít az érvényessége időtartama alatt.

6.14. Az utas az első utazás megkezdése előtt tollal köteles feltüntetni a bérlet használatához előírt igazolvány számát a bérleten, kivéve, ha a bérlet azt már tartalmazza.

6.15. Az autóbuszjáratok csak érvényes menetjeggyel, gyűjtőjeggyel, családi jeggyel (a továbbiakban együtt: „menetjegy”) bérlettel vagy más érvényes utazási igazolvánnyal vehetők igénybe.

6.16. A gyűjtőjegy és a 24 órás bérlet kizárólag a menetjegy és bérletkiadó automatákból, míg a családi jegy csak az adott autóbuszjáraton, az autóbuszvezetőnél vásárolható.

6.17. Bérletváltásra a bérlet érvényességének kezdőnapját megelőző 60 nappal, de legfeljebb – a hétnapos és a 24 órás bérlet kivételével – a bérlet érvényességének utolsó napján van lehetőség, November és december hónapokban csak olyan bérlet váltható, amelynek érvényessége a tárgyévben kezdődik.

6.18. A Szolgáltató a menetjegy- és bérletkiadó automatákból vásárolt bérletek érvényességi idejét, illetve az azon feltüntetett igazolvány számot a vevő kérésére, indokolt esetben, a vásárlástól számított három munkanapon belül kijavítja.

6.19. A Szolgáltató a menetjegy- és bérletkiadó automatákból vásárolt menetjegyekről és bérletekről a vevő kérésére a vásárlástól számított 15 napon belül a menetjegy, illetve a bérlet bemutatása mellett számlát ad ki. Gyűjtőjegy esetén a számlaadás további feltétele, hogy az adott gyűjtőjegyhez tartozó valamennyi (10 db) gyűjtőjegyet együtt kell bemutatni.

6.20. Érvényes a menetjegy akkor, ha azt az adott helységre, adott szolgáltatóra érvényesítve adták ki.

6.21. Érvényes a bérlet akkor, ha azt az adott helységre, időszakra érvényesítették és a 24 órás bérlet kivételével az utas a szükséges igazolvánnyal rendelkezik.

6.22. A menetjegy utazásra a vonal teljes hosszára (végállomásig) jogosít. A menetjegy csak egyszeri utazásra használható fel. Az autóbuszon váltott menetjegy és a családi jegy csak azon az autóbuszjáraton érvényes, amelyen váltották. A menetjegy használatára az a személy jogosult, aki azzal az utazást megkezdte.

6.23. Az autóbuszra történő felszállás csak az igénybe vett járat menetrendjében meghatározott autóbusz-megállóhely táblával kijelölt autóbusz-megállóhelyeken, az autóbusz első ajtajánál történhet. A mozgáskorlátozottak, illetve a gyermekkocsival utazók – szükség esetén – a hátsó ajtókon is felszállhatnak. Az utasok autóbuszba történő beszállítása jelentkezésük sorrendjében történik.

6.24. Az autóbuszjáratok csak érvényes menetjeggyel, bérlettel vagy más érvényes utazási igazolvánnyal vehetők igénybe kivéve, ha az utas jogszabály rendelkezése alapján utazási igazolvány nélkül jogosult a személyszállítási szolgáltatást igénybe venni. Az utas az utazás megkezdésekor felhívás nélkül köteles kezelni a menetjegyét. Az egyéb érvényes utazási igazolvánnyal rendelkező utasnak a felszálláskor utazási igazolványát ellenőrzésre fel kell mutatnia. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványt valamint a díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmányt – ide értve szükség esetén a személyazonosság igazolására szolgáló okmányokat is – kell az autóbuszvezetőnek felmutatni illetve átadni. Az érvényes utazási igazolvánnyal nem rendelkező utasnak legkésőbb az autóbuszra felszálláskor felhívás nélkül menetjegyet kell váltania kivéve, ha az utas jogszabály rendelkezése alapján utazási igazolvány nélkül jogosult a személyszállítási szolgáltatást igénybe venni.

6.25. Az utas a végállomáson az autóbuszt köteles elhagyni. A végállomáson – amennyiben az autóbuszvezető is az autóbuszon tartózkodik – engedélyezheti, hogy az utasok az autóbuszban tartózkodjanak az új járat indulásáig. Ebben az esetben az utas, ha menetjeggyel utazik, az új járat megkezdése előtt új menetjegyet köteles érvényesíteni.

6.26. A megváltott menetjegyet, illetve felmutatott bérletet, a díjmentes utazási jogosultságot igazoló okmányt, továbbá az egyéb utazási igazolványt az utas az utazás teljes időtartama alatt köteles megőrizni és ellenőrzés céljából az ellenőrnek, illetve az autóbuszvezetőnek a felhívására fel kell mutatni, át kell adni.

7. Érvénytelen a menetjegy, ha:

7.1. azt önkényesen módosították,

7.2. azt felszálláskor lyukasztással nem érvényesítették,

7.3. az utazás megkezdése után átruházták,

7.4. rongálódása olyan fokú, hogy érvényessége nem állapítható meg,

7.5. azt már más járaton érvényesítették,

7.6. az utas nem az érvényesítésnek megfelelő helységben használja utazásra,

7.7. azt nem az adott szolgáltatóra érvényesítve adták ki.

7.8. Az érvénytelen menetjegyet a szolgáltató bevonja.

8. Érvénytelen a bérlet, ha:

8.1. azt önkényesen módosították, abban illetéktelen törlés, javítás történt,

8.2. azzal nem a jogos tulajdonosa utazik, illetve a tulajdonos kilétét egyértelműen megállapítani nem lehet,

8.3. olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt ellenőrzése lehetetlenné vált,

8.4. az utas nem az érvényességi időn belül használja,

8.5. az utas kedvezményt érvénytelen igazolással, igazolvánnyal vagy igazolvány nélkül, jogosulatlanul veszi igénybe,

8.6. az utas nem az érvényesítésnek megfelelő helységben használja utazásra,

8.7. a bérletről – a 24 órás bérlet kivételével – hiányzik a bérlet használatához előírt igazolvány száma,

8.8. a bérleten feltüntetett igazolványszám nem egyezik meg a bérlethez ténylegesen használt igazolvány számával,

8.9. a 24 órás bérletet az utazás megkezdése után átruházták.

8.10. A 8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.8. és 8.9. pont szerinti érvénytelenségi ok esetén a szolgáltató a bérletet bevonja.

8.11. A szolgáltató az elvesztett, vagy az érvénytelensége miatt bevont bérletet nem pótolja.

9. Élőállatok szállítása:

9.1. Az autóbuszban élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász súlyát és méretét nem haladja meg, továbbá biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki, az utasok ruházata, kézipoggyásza/csomagja vagy a jármű nem szennyeződik be. A kutya zárt szállítóeszköz nélkül, pórázon vezetve és szájkosárral ellátva is szállítható.

9.2. Az autóbuszban utasonként csak egy kutya szállítható. Az autóbuszon több kutya is szállítható és ebben az esetben a kutyát szállító utasok felelősek azért, hogy az állatok egymást, illetve a többi utast ne zavarják vagy veszélyeztessék, a járműben kárt ne okozzanak.

9.3. Az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával és azt az autóbuszvezető vagy az ellenőr kérésére fel kell mutatni.

9.4. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti segítő kutya szájkosár nélkül is szállítható. A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

9.5. Az utazásból kizárható az élő állat és az élő állatot szállító személy, ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarja vagy számukra kényelmetlenséget okoz. A segítő kutya az utazásból csak akkor zárható ki, ha az autóbuszon tartózkodók testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

9.6. Az autóbuszba bevitt élőállatra az állatot felvivő utas köteles felügyelni.

9.7. Az élőállatban bekövetkezett kárért, valamint az élőállat által harmadik személynek okozott kárért a szolgáltató a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felelős.

9.8. Amennyiben az állat szállítása a 9.1. pontban meghatározott eszközben történik, úgy az állat díjmentesen szállítható. Amennyiben az állat szállítása nem a 9.1. pontban meghatározott eszközben történik, úgy az állat érvényes menetjeggyel szállítható.

9.9. Díjmentes a segítő kutya és a rendőrségi kutya szállítása.

10. Utazási kedvezmények:

10.1. A családi jegy igénybevételére a legalább 2 gyermekével együtt utazó szülő(k) és a vele vagy velük együtt utazó gyermekeik jogosultak, ha a gyermekek nappali tagozaton tanulnak, és ezt érvényes diákigazolvánnyal igazolják. A családi jegyre egyébként a menetjegyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10.2. A 10 db-ból álló kedvezményes árú gyűjtőjegy ára a 10 db gyűjtőjegyre vonatkozik. A gyűjtőjegy kizárólag menetjegy és bérletkiadó automatából vásárolható. A gyűjtőjegyre egyébként a menetjegyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10.3. A külön jogszabályban biztosított utazási kedvezményeket a szolgáltató az utazási feltételekről szóló tájékoztatójában teszi közzé.

11. Menetdíj visszatérítése:

11.1. Árváltozás esetén az előre megváltott menetjegy határidő nélkül, az előre megváltott bérlet az érvényességi idején belül felhasználható utazásra.

11.2. A Szolgáltató a bérlet árát – visszaváltás esetén – érvényességének megkezdése előtt kezelési költség levonása mellett visszatéríti.

11.3. Az általános havi bérlet árának fele kezelési költség levonásával akkor téríthető vissza, ha annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a tárgyhó 15. napján pénztárzárásig visszaváltja.

11.3.1. Az általános 30 napos bérlet árának fele kezelési költség levonásával akkor téríthető vissza, ha annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a bérlet érvényességének 15. napján pénztárzárásig visszaváltja.

11.3.2. Az általános negyedéves bérlet árának a maradványértéke kezelési költség levonásával akkor téríthető vissza, ha annak érvényessége már megkezdődött. A maradványérték számítása a következő:

a) az érvényesség első hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 5/6-od része, az első hónap további részében 4/6-od része,

b) az érvényesség második hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 3/6-od része, a második hónap további részében 2/6-od része, vagy

c) az érvényesség harmadik hónapjának 15. napjáig a bérlet árának 1/6-od része, a harmadik hónap további részében maradványérték nem vehető figyelembe.

11.3.3. A félhavi bérlet, a hétnapos bérlet és a 24 órás bérlet ára, ha annak érvényessége már megkezdődött, nem téríthető vissza.

11.4. A tanuló és a nyugdíjas bérlet árának fele kezelési költség levonásával akkor téríthető vissza, ha annak érvényessége már megkezdődött, és azt az utas a tárgyhó 15. napján pénztárzárásig visszaváltja.

11.5. Az utazásból kizárt utas részére a szolgáltató a menetdíjat nem téríti vissza.

11.6. Az elveszett vagy a bevont menetjegyért, bérletért menetdíj visszatérítés nem jár.

11.7. Menetdíj visszatérítés kizárólag a menetjegy és a bérlet visszaadása ellenében történik. Ennek hiányában menetdíj visszatérítést a szolgáltató semmiféle igazolásra nem teljesít. A gyűjtőjegy ára csak abban az esetben téríthető vissza, ha az adott gyűjtőjegyhez tartozó valamennyi gyűjtőjegy hiánytalanul visszaadásra kerül. Abban az esetben, ha a visszaváltásra hozott menetjegy, gyűjtőjegy vagy bérlet után egyszerűsített számla került kiállításra, csak az eredeti számla bemutatása esetén van lehetőség a visszaváltásra.

12. Pótdíjak:

12.1. Az az utas, aki az ellenőrzés, vagy a leszállás alkalmával érvényes menetjegyet, vagy más érvényes utazási igazolványt felmutatni nem tud, menetdíjat és pótdíjat köteles fizetni. Kiskorú esetében a csekket a törvényes képviselőnek kell kézbesíteni.

12.2. Az utazás megkezdése után átruházott menetjegyek és a 24 órás bérlet, és a jogosulatlanul használt utazási igazolványok érvénytelenek, és felhasználójuk menetdíj és pótdíj fizetésére köteles.

12.3. A pótdíj helyett utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki-az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal – a menetjegyet ide nem értve -, illetve a kedvezményre jogosító, előírt igazolvánnyal, igazolással stb. rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül a Szolgáltató által előírt módon bemutatja.

12.4. A pótdíj helyett utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki a bérletre a bérlet használatához előírt igazolvány számát az első utazás megkezdése előtt elmulasztotta feljegyezni, de azt az ellenőr, az ellenőr azonosítási számát is tartalmazó bélyegző lenyomatával és kézjegyével történő ellátását követően az ellenőrzés során pótolja. Ez esetben a Szolgáltató a külön bemutatási kötelezettségtől eltekint.

12.5. Aki a bemutatási díjat a bemutatástól számított 15 napon belül nem fizeti be, a bemutatási díj helyett pótdíjat köteles fizetni.

12.6. Késedelmi díjat köteles fizetni a kirótt pótdíjon felül, aki a pótdíjfizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.
Közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete

A menetrendtervezet minimális tartalmi követelményei

1. a viszonylatok megnevezése, útvonala a megállóhelyek megnevezésével,

2. az egyes járatok közlekedési időpontjai a közlekedési napok (munkanap, munkaszüneti nap, ünnepnap, iskolai előadások napja, egyéb megkülönböztetések különös tekintettel az olyan rendkívüli alkalmakra, mint pl. halottak napja stb.) megjelölésével,

3. az egyes évszakokra vonatkozó eltérések,

4. a menetidők viszonylatonként,

5. a viszonylatok különféle időtartamaiban jellemzően üzemeltetendő jármű (szóló, csukós),

6. a részmenetidők és a hozzájuk tartozó megállóhelyek azokban a viszonylatokban, amelyekben részmenetidős közlekedés van,

7. a menetrendtervezet indoklása, ami kitér a helyzetértékelés, a végzett utasszámlálások, felmérések eredményeire, indokolja a tervezett változtatásokat és vázolja a menetrendtervezet várható hatásait,

8. ha az új menetrendtervezet a meglévőhöz képest csak kevés változást irányoz elő, elegendő ha a benyújtott tervezet csak a változtatásokat tartalmazza,

9. azoknak a helyközi járatoknak a felsorolása, amelyek helyi menetjeggyel igénybe vehetők.
Közszolgáltatási szerződés 4. számú melléklete

 Győr helyi közszolgáltatási költség-kalkuláció  2021.
   
 Menetdíj bevétel  
 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás  
 Autóbuszközlekedés árbevétele  
 Egyéb bevételek  
 Minden árbevétel  
 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége  
 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége  
 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége  
 Közvetlen karbantartási költség  
 Infrastruktúra használat költsége  
 Eszközpótlás/finanszírozás  
 Közvetlen költségek összesen  
 Forgalmi általános költségek  
 Műszaki általános költségek  
 Társasági általános költségek  
 Közvetett költségek összesen  
 Teljes önköltség  
 Ráfordítások  
 Teljes ráfordítás  
 Bevételekkel nem fedezett indokolt költség  
 Nyereség igény (költség 1%-a)  
 Állami támogatás  
 Költségvetési bérfejlesztési támogatás  
 Ellentételezési igény  
   
 Helyi vonali hasznos km  
 rezsi km  
 Helyközi-helyi hasznos  
 Helyközi-helyi arányosított  
 Költségszámítási km  
   
 Fajlagos bevétel (Ft/km)  
 Fajlagos költség (Ft/km)  
 Ellenszolgáltatás ára (Ft/km)  
   

Pályázati kiírás 8. sz. melléklete

A VOLÁNBUSZ Zrt. jogelődjével, az ÉNYKK Zrt.-vel megkötött, jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés

Pályázati kiírás 9. sz. melléklete

A helyi útvonalszakaszok melletti megállóhelyek listája (az utasvárók kivételével)

A helyi útvonalszakaszok melletti megállóhelyek listája (az utasvárók kivételével) elérhető itt:

http://archiv.enykk.hu/aktiv_tartalom/menetrendes/web.cgi?func=stoplist&lang=hu&city=gy

Pályázati kiírás 10. sz. melléklete

24 db jegy- és bérletkiadó automata listája

 Automata száma  Automata helyszíne
 TVM-001  Ménfőcsanak, Malom
 TVM-002  Lajta út, posta
 TVM-003  Váci Mihály Iskola
 TVM-004  Aradi vértanúk útja, szökőkút
 TVM-005  Zechmeister utca, Rába part
 TVM-006  Széchenyi István Egyetem
 TVM-007  Petőfi tér, Zsinagóga
 TVM-008  Tihanyi Árpád út, kórház
 TVM-009  Bartók Béla út, Vásárcsarnok
 TVM-010  Szent István út, Iparkamara
 TVM-011  Marcalváros, Kovács Margit utca
 TVM-012  Malom liget
 TVM-013  Kodály Zoltán utca, Földes Gábor utca
 TVM-014  Budai út, Árkád Üzletház
 TVM-015  Új Élet utca
 TVM-016  Városháza
 TVM-017  Hunyadi utca, autóbusz állomás
 TVM-018  Vasvári Pál utca, kórház főbejárat
 TVM-019  Mátyás király tér
 TVM-020  Jereváni út, posta
 TVM-021  Honvéd liget
 TVM-022  Fehérvári út, Ipar utca
 TVM-023  Olimpiai Sportpark
 TVM-024  Marcalváros, Kovács Margit utca

Pályázati kiírás 11. sz. melléklete

24 db jegy- és bérletkiadó automata karbantartására vonatkozó jelenleg hatályos szerződés

Pályázati kiírás 12. sz. melléklete

A forgalomirányító és utas-tájékoztató rendszerhez való igazodás általános elvárásai

Az eszközpark korszerű elektronikai, híradástechnikai és informatikai megoldásokkal kapcsolódjon a kifejlesztett győri forgalomirányítási és utas-tájékoztatási rendszerhez.

A központi forgalomirányítási háttérszoftver biztosítja a fedélzeti számítógépek dinamikus utas-tájékoztató eszközök, közlekedési lámpák működéséhez szükséges adatok kezelését, karbantartását, a járműfedélzeti egységeknek biztosítania kell ezen adatok fogadását, tárolását.

A járművek fedélzeti egységeinek szoftver módosítása, az adatbázisok karbantartása, az utas-tájékoztató rendszer táblaképeinek és hanganyagának letöltése a járművekre való felszállás nélkül, a központi forgalomirányítás bármely számítógépéről letölthetőnek kell lennie.

A járműparknak alkalmasnak kell lennie a jelzőlámpás csomópontokban (ott ahol az kiépített) zöld jel kérési funkció ellátására.

A járműfedélzeti egységgel és a hozzá kapcsolódó eszközökkel szemben támasztott követelmények

A járműveken üzemelő berendezések erős és folyamatos rázkódásnak vannak kitéve. A beltéri és külső utastájékoztató tábláknak -40 秮 – +80 秮 közötti tartományban megbízhatóan kell működniük. A berendezésnek 12 V és 36 V közti tartományban működőképesnek kell maradnia, valamint szünetmentes tápellátással kell rendelkeznie. A kijelzőjének ragyogó napsütésben is jól láthatónak kell lenni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy éjszaka ne vakítsa el a gépjárművezetőt. Elvárás a kezelőfelülettel kapcsolatban, hogy minimum 5” képátlójú, automatikus a környezeti fényhez automatikusan igazodó, legalább 350 cd/m2 fényerejű színes TFT kijelzőt tartalmazzon. A kezelőszervek legyenek por és víz ellen védettek. A használt moduloknak és berendezéseknek CE minősítéssel kell rendelkeznie. A járműfedélzeti egység üzembiztonsági és adatvédelmi okokból kizárólag erre a célra fejlesztett vezérlő berendezés lehet, szabadon programozható PC, vagy PDA alkalmazása nem megengedett!

A járműfedélzeti egység ne rendelkezzen mechanikai mozgó alkatrészekkel

Grafikus gépjárművezetői interfész a fedélzeti egység része kell, hogy legyen a diszpécserrel történő kommunikáció biztosítása érdekében.

A fedélzeti egységnek kell vezérelni a jármű utastájékoztató berendezésein (kijelzők, hangszórók) kívül a jármű jegykezelő berendezéseit is.

Valós idejű utastájékoztatás

Az alkalmazott autóbuszoknak jármű fedélzetén automatikus hangbemondással és az utastájékoztató kijelzőkön történő megjelenítéssel is biztosítani kell a beltéri hangbemondást és a bel és kültéri vizuális utastájékoztatást. Alkalmasnak kell lenniük a folyamatos jelenidejű kommunikációra a forgalomirányító központtal.

Helyzet-meghatározás

A jármű fedélzeti egysége rendelkezzen a földrajzi helyzet-meghatározására alkalmas GPS vevővel. A GPS vevő által szolgáltatott adatok alapján vezérelje az utastájékoztató rendszert és szolgáltasson hely, idő, és sebesség adatokat a forgalomirányító rendszer számára.

A GPS vevő minimum 16 csatorna egyidejű vételére legyen alkalmas.

A GPS vevő eltérés korrekciós funkcióval rendelkezzen.

Vevőérzékenység minimum 140 dBm

Kommunikáció

A szükséges funkciók gazdaságos ellátásához a fedélzeti egység több különböző vezeték nélküli kommunikációs csatornával kell, hogy rendelkezzen. A forgalomirányítás számára fontos adatok on-line átviteléhez egy korlátlan hatótávolságú, közepes adatátviteli sebességű csatorna szükséges, erre a célra a mobil szolgáltatók által kínált GSM/GPRS technológia megfelelő. A fedélzeti egység szoftver- és adatbázis karbantartását, valamint a digitalizált hanganyagok letöltését, GSM/GPRS technológián túl a későbbiekben WLAN-on keresztül is biztosítani kell. Tehát a jármű fedélzeti egységének rendelkeznie kell LAN interfésszel, WLAN eszköz későbbi csatlakoztatása számára. A telephelyeken WLAN infrastruktúrát az ajánlattevőnek kell biztosítani. A forgalomirányító jelzőlámpák működését befolyásoló berendezésekhez kis hatótávolságú, közepes adatátviteli sebességű, kétirányú rádió összeköttetés szükséges. A „zöld-út kérés” funkció megvalósításához tehát úgynevezett SRD (az ipari, műszaki és tudományos célokra használható díjmentes frekvenciákról a T/R 01-04 sz. CEPT ajánlás, I-ETS 300 220 sz. EU-s szabvány és MSZ EN 55022 nemzeti szabvány) adatátviteli rádió modul használata elvárt, melynek frekvenciahasználata nem díjköteles.

Beszédkommunikáció

A diszpécser és a gépjárművezető közötti beszédkapcsolat megteremtéséhez a fedélzeti számítógépekbe épített GSM mobiltelefont kell használni. A beszédkapcsolat biztonságos lebonyolítása érdekében a fedélzeti egységnek kéz nélkül használható, kihangosító berendezést kell tartalmaznia (a járműbe építhető mikrofon és hangszóró, vagy bluetooth headset is elfogadható). A fedélzeti berendezéstől elvárás, hogy beszédkapcsolat létrehozásához, differenciált igényjelzést, és egy rejtett kapcsolóval, vészjelzést is képes legyen továbbítani a központnak. Biztosítania kell a hívást igénylő jármű azonosítását. A rendszernek képesnek kell lenni arra, hogy szükség esetén a diszpécser a jármű hangosító rendszerén keresztül az utasokhoz szólhasson on-line módon.

Szöveges üzenetek, utasítások

A forgalomirányító diszpécser forgalmi utasításait a fedélzeti egység kijelzőjén meg kell jeleníteni. A diszpécser felé nem írhat gépelt üzenetet a járművezető, csak előre tárolt üzeneteket küldhet. A fedélzeten, adott nyomógombokhoz kötött üzeneteket kell tárolni, melyeket szükség esetén a központból vezeték nélküli módon cserélni lehet.

Utastájékoztatás a járműveken

Az utastájékoztató rendszer vezérlése a GPS vevő által szolgáltatott földrajzi koordináták alapján kell, hogy működjön. A fedélzeti számítógép az üzembiztonság érdekében egy minden más funkciótól független, RS485 interfészen keresztül kell, hogy kezelje a járművön lévő viszonylatjelzőket és a beltéri utastájékoztató táblát.

A járműfedélzeti utastájékoztató rendszer elöl, oldalt és hátul a járatszámot, továbbá elöl és oldalt a célállomást is jelenítse meg. Az egység szinkronban kezelje a belső utastájékoztató táblát és a hangbemondást (aktuális járat száma célállomása, aktuális megálló, következő megálló, átszállási lehetőségek). Az utastájékoztatás mindennemű kézi beavatkozás, előre, hátra léptetés nélkül, kell, hogy működjön. Rendkívüli helyzetekben (GPS-jel hiányában) tegyen lehetővé kézi beavatkozást (megállók közti előre, hátra léptetést). Az akusztikus utastájékoztatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében, a járműfedélzeti egység rendelkezzen független erősítővel és a hozzá kapcsolódó jó minőségű külső, és belső hangszórókkal. Az utastájékoztatás hangerejét a fedélzeti egység a mindenkori zajszint ismeretében kézi beavatkozás nélkül automatikusan kell, hogy szabályozza. A kiírandó szövegek és a bemondandó hanganyagok módosítása, az utas-tájékoztató rendszer működéséhez szükséges adatbázisok karbantartása a forgalomirányító központ bármelyik számítógépéről elérhető legyen. Az adatok letöltését GSM/GPRS kommunikációval, vagy a későbbiekben telepített WLAN hálózaton keresztül kell megvalósítani. A forgalmi helyzet váratlan megváltozása esetén, az utasok rendkívüli tájékoztatását szolgáló hanganyagot, és a kiírandó szöveget, GSM/GPRS vezeték nélküli adatátvitellel kell a járműre áttölteni.

A tömegközlekedési eszközök előnyben részesítése a forgalmi jelzőlámpáknál

A járműpark legyen képes arra, hogy a forgalmi jelzőlámpa megközelítésekor a tömegközlekedési eszközt a jelzőlámpa vezérlője előnyben részesítse a többi közlekedő járművel szemben.

Helyi adattárolás funkció

A fedélzeti egység folyamatosan rögzítse az adott járművön elérhető összes adatot, de legalább: járművezető neve, járatszám, menetrendi azonosító, érintett megálló, ajtók állapota, üzemanyag mennyisége, koordináta, pillanatnyi utasszám (az utasszámlálóval felszerelt járműveken), pillanatnyi és átlagsebesség, megtett út, analóg, digitális, számláló bemenetek. Legyen megfelelő méretű a memóriája ahhoz, hogy legalább egy hónap adatai elférjenek benne. Biztosítsa az adatok kiolvasását nagy sebességű LAN ésa későbbiekben WLAN interfészen keresztül, és szükség esetén GSM/GPRS kapcsolaton keresztül is. Balesetek, utas reklamációk kivizsgálása esetén szolgáltasson kellő részletességű, és valós adatokat.

A tároló kapacitás méretének, nagyságának megállapításához az alábbi adatokat tudjuk megadni:

- maximális fordaszám

- napi járatszám

- viszonylatok száma( táblakép) – megállóhelyek száma – vonalankénti átlagos megállóhely darabszám

Gépkocsivezetők és jegyellenőrök azonosítása

A fedélzeti egység kezelőfelülete rendelkezzen a gépjárművezetők elektronikus azonosítására alkalmas érintés nélküli kártyaolvasóval. Minden fedélzeti számítógép memóriája kell, hogy tartalmazza a vállalat összes járművezetőjének és ellenőrének nevét, törzsszámát valamint kártya és PIN kódját. A fedélzeti számítógépet, csak az arra jogosult személy használhassa. A funkció, a gépjárművezető be- és kiléptetésén túl, a munkaidő elszámolásához, és a teljesítmény elszámoláshoz is szolgáltasson adatokat. A jegyellenőrök tevékenységének ellenőrzése céljából, a személyek adatai mellett, az időpontot, a járat számát, az utoljára érintett megálló kódját is át kell küldeni a központba.

FORDA és járat kezelés

A fedélzeti számítógépek memóriája elegendő legyen ahhoz, hogy a város helyi viszonylatain közlekedő járműveken, az utastájékoztatáshoz, és a forgalomirányításhoz szükséges hanganyagok, táblaképek és menetrendi adatok valamennyi viszonylatra vonatkozóan folyamatosan rendelkezésre álljanak. A cél az, hogy bármelyik jármű bármelyik járatba vezényelhető legyen. A háttér rendszer biztosítsa a menetrend teljesítéséhez szükséges járművenkénti és gépjármű vezetőnkénti bontásban a feladatok listáját. A járművezető, a bejelentkezés után azonnal kapja meg a napi elvégzendő feladatait. Ez a feladat lista „mint tervadat” a nap bármely pillanatában módosítható kell, hogy legyen a GSM/GPRS-n keresztül. A fedélzeti számítógép a járművezető beavatkozása nélkül sorról sorra vezérelje az utas-tájékoztató rendszert és folyamatosan, megállóról megállóra haladva juttassa el a tényadatok halmazát a központba. A feladat lista a teljesítendő járatok halmazán kívül előre felvett utasításokat is tartalmazzon (pihenőidő, forgalmi utasítás). A járműfedélzeti egység képernyőjén jelenjen meg a soron következő feladat járatszámmal és indulási idővel. A berendezés a járat indulása előtt egy perccel adjon figyelmeztető hangjelzést a járművezetőnek. A jármű képernyőjén megállóról megállóra folyamatosan jelezni kell az aktuális eltérést a menetrendhez és az indulástól számított menetrendhez képest is. (indulás, menetrend szerint, késés, sietés). A fedélzeti számítógép rendkívüli helyzetekben (GPRS kapcsolat hiányában) tegye lehetővé a járatszám kézi beállítását is.

Elektronikus utasszámlálás

Hatcsuklós és négyszóló autóbuszon olyan utasszámláló berendezésre van szükség, mely a járművek ajtóin történő egyidejű fel és leszállás esetén, vagy egyszerre két utas egyidejű felszállása vagy leszállása esetén is nagy biztonsággal számlál. A számláló berendezés működhet optikai érzékeléssel, ultrahanggal, infravörös fény érzékelésével, vagy mozgásérzékelő radarral, esetleg ezek kombinációival is. Az utasszámláló berendezéstől elvárás a nagy pontosságú számlálás, a megbízható működés a járműveken előforduló szélsőséges zaj, fényviszonyok, és időjárási körülmények között. A számlálási hiba észlelési pontonként nem lehet nagyobb, mint ±2,5%. Az érzékelőnek meg kell különböztetnie a felszálló, és a leszálló utasokat, és ezeket egymástól függetlenül kell megszámolni. Akkor is jól kell számolnia, ha a jármű ajtaján egyszerre két utas száll fel, vagy egyszerre két utas száll le. A számláló nem hibázhat akkor sem, ha két egymással ellentétes irányban mozgó utas ugyanabban a pillanatban száll le, és fel. A 10 darab elektronikus utasszámláló berendezést 4 db szóló (3 ajtó), és6 db csuklós (4 ajtó) járműre kell beszerelni.

Járművek fedélzeti utastájékoztató eszközei

Külső viszonylatjelző utastájékoztató táblák

A kijelzők felületének felbontása legalább az alábbiak legyenek:

- Homlok tábla: 16×128 mátrixpont

- Oldaltábla: 16×128 mátrixpont

- Hátsó számtábla: 16×32 mátrixpont

A világítás fényereje minimum 1200 cd/m2 legyen. A kijelzők várható élettartama érje el a minimum 200.000 üzemórát. A kijelzők – 40 秮 – +80 秮 hőmérsékleti tartományban megbízhatóan üzemeljenek. A táblák olvashatósága a karakter magasság függvényében a DIN 1450 szabvány szerint minimum 25 méter legyen. Leolvashatósági szög 170秮

A homlok és az oldaltáblán egysoros kiírással minimum 12 db karakter legyen megjeleníthető legalább 140 mm karaktermagasság mellett. Ugyanez kétsoros kiírásnál minimum 20 db karakter legyen soronként, legalább 60 mm karaktermagassággal.

A hátsó számtábla legyen alkalmas maximum 4 karakter kiírására. 1 és 2 karakter esetén legalább 140 mm, 3 és 4 karakter esetén legalább 90 mm legyen a karaktermagasság.

A kijelzett karakterek színe alkalmazkodjon a már alkalmazott kijelzőink sárga színéhez. Az alkalmazási környezet miatt a tábla védettsége érje el az IP 20-as védettségi szintet. Az elhelyezési adottságok miatt a homlok és oldaltábla házának mérete nem haladhatja meg az 1300 mm hosszúságot, a 220 mm magasságot és az 50 mm vastagságot. A számtábla magassága és vastagsága az előzővel egyenlő legyen, a hosszúsága az üvegfelület hosszának arányában csökkenjen. A táblaház beltéri kivitelben készüljön, matt fekete színben.

Beltéri viszonylatjelző és utastájékoztató táblák

A kijelzők felületének felbontása legalább az alábbi legyen: 16 x 184 mátrixpont. LCD Mátrix kijelző esetén a kijelző háttérvilágítása hidegkatódos fénycsővilágítással legyen megoldva, egyúttal biztosítva az automatikus fényerőszabályzást. A világítás fényereje minimum 1200 cd/m2 legyen.

A kijelzők várható élettartama komplexen érje el a minimum 200.000 üzemórát. A kijelzők -40 秮 – +80 秮 hőmérsékleti tartományban megbízhatóan üzemeljenek. A táblák olvashatósága a karakter magasság függvényében minimum 15 m legyen. Leolvashatósági szög 170秮

A táblákon egysoros kiírással minimum 16 db karakter legyen megjeleníthető legalább 30 mm karaktermagasság mellett. A jobb láthatóság érdekében a megadott táblaméret optimális kihasználása mellett funkcionálisan előnyösebb, az 50 mm körüli karaktermagasság. A kijelzett karakterek színe sárga legyen. Az alkalmazási környezet miatt a tábla védettsége érje el az IP 20-as védettségi szintet. Az elhelyezési adottságok miatt a táblahossz maximum 800 mm, a magasság maximum 80 mm, a vastagsága maximum 50 mm lehet. A táblaház beltéri kivitelben készüljön, matt fekete színben.

A jegykezelő készülékek illesztése a jármű fedélzeti egységéhez

Saját memóriájában tárolni kell azokat az adatokat, melyekre a jegykezelőnek szüksége van.

Rendszeres időközönként frissítenie kell a jegykezelő készülékek információit.

A tárolt jegykezelő címek alapján le kell tudni kérdeznie azok állapotát, ha valamelyik hibásan működik, azt tárolnia kell.

A járművezetői kezelőfelületen képesnek kell lennie központilag letiltani a készülékeket.

Központi és diszpécser egység fő funkciói

A központnak GPS nyomkövetés segítségével valós idejű adatokkal kell rendelkeznie az összes jármű adott helyzetét illetően, ezt térképes megjelenítéssel is támogatni szükséges.

A rendszer legyen képes a járműdiagnosztikai adatok ellenőrzésére, tárolására. A késés és sietés megelőzése érdekében operatív kapcsolatot tartson az egyes járművekkel.

Rendelkezzen munkaidő nyilvántartási funkcióval a járművezetők munkaidejének rögzítése és elszámolása segítésére. Támogassa a menetlevél készítési feladatokat.

Kövesse folyamatosan a jegyellenőrök mozgását.

Rögzítse a járművek futásteljesítményét.

Legyen képes az elmúlt események visszajátszására, segítve ezzel az utas reklamációk kezelését.

Támogassa a Menetrend tervezés funkciót, modellezze az új menetrend-változatokat azok bevezetés előtt.

Pályázati kiírás 13. sz. melléklete

Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátására kiírt pályázati eljárás adatvédelmi tájékoztatója

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

1. Adatkezelő adatai

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képviseli: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Székhely: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: gyorgyor-ph.hugyor-ph.hu~

2. Adatvédelmi tisztviselő

dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka

Levelezési cím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail: adatvedelemgyor-ph.hugyor-ph.hu~

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján, az adatok kezelése az Adatkezelő közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

3.1. Az adatkezelés tagállami jogalapja: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 18. pontja alapján a helyi önkormányzat feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 23. § (1) és (2) bekezdése alapján belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére közlekedési szolgáltató közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg, a Törvény 23. § (4) bekezdésének megfelelő pályázati felhívás és (5) bekezdésének megfelelő pályázati kiírás alapján lefolytatott pályázati eljárást követően.

3.2. Az adatkezelés tagállami jogalapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése, és 55. §-a, a pályázó szervezet átláthatóságának vizsgálata.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

4.1. A Törvény 23. § (1) és (2) bekezdése alapján belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére közlekedési szolgáltató közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg, pályázati eljárás lefolytatását követően.

Adatkezelő a pályázati eljárás lefolytatása, valamint a közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében természetes személyek, egyéni vállalkozók tekintetében (a továbbiakban: Érintett) az alábbi személyes adatokat, a pályázati eljárás jogszerű lefolytatása, a pályázó alkalmasságának megállapítása, kizáró okok fenn nem állása, valamint az ajánlat értékelése, kapcsolattartás és okirati hitelesség biztosítása céljából kezeli, a pályázati eljárásban benyújtott pályázat tartalma szerint:

 Érintett  Az érintettről kezelt személyes adat  Az adatkezelés célja  Az adatkezelés jogalapja
 Pályázó (egyéni vállalkozó pályázó esetén)  Név, székhely, telefonszám, faxszám, aláírás  Azonosítás, kapcsolattartás a pályázati eljárás lefolytatása érdekében  ld. 3.1. pont
   Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám, adószám, átláthatósággal kapcsolatos nyilatkozatok, aláírás  Átláthatósági vizsgálat lefolytatása  ld. 3.2. pont
   A pályázathoz csatolandó igazolásokban, nyilatkozatokban szereplő személyes adatok  Pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés vizsgálata  ld. 3.1. pont
 Pályázó képviselője  Név, aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adat  Képviseletre való jogosultság vizsgálata, formai követelmények teljesülésének vizsgálata  ld. 3.1. pont
 Átláthatósági nyilatkozattal érintett egyéb személy  Név (családi-, utó- és születési név), születési hely és idő, anyja születési család és utóneve, tulajdoni hányad, befolyás, szavazati jogra vonatkozó adatok  Átláthatósági vizsgálat lefolytatása  ld. 3.2. pont
 Pályázattal érintett egyéb természetes személy/egyéni vállalkozó  A pályázat részeként benyújtott személyes adat (javítási szerződésbe foglalt személyes adatok, alkalmasságot igazoló engedély és vizsgabizonyítvány, felelősségbiztosítás)  Pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés vizsgálata  ld. 3.1. pont
 Meghatalmazott  Név, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, aláírás  Képviseleti jogosultság vizsgálata  ld. 3.1. pont
 Tanú (meghatalmazás csatolása esetén)  Név, lakcím, aláírás  Okirati hitelesség biztosítása  ld. 3.1. pont

4.2. A pályázati eljárásban további személyes adatok kezelésére is sor kerülhet, amennyiben a pályázó ezeket a pályázat részeként kiíróval közli.

4.3. A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor:

- A személyes adatokat Adatkezelő a pályázat papír alapú és elektronikus példányain (a pályázat elektronikus példánya a papír alapú iratanyag részét képezi), a pályázati eljárás lefolytatása során keletkezett dokumentumokon (bontási jegyzőkönyv, kiegészítő tájékoztatás, tárgyalásról készített jegyzőkönyv, emlékeztető, hiánypótlási felhívás, bizottsági és közgyűlési előterjesztés, bizottsági és közgyűlési döntés) kezeli.

- A Törvény 23. § (8) bekezdése alapján készített emlékeztetőben foglaltak közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

- A pályázati eljárással kapcsolatos feladatok ellátásában Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) közreműködik, a személyes adatokat a Hivatal munkatársai feladataik ellátásával összefüggésben kezelik.

- A Városstratégiai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a javaslat megtárgyalása, Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatala (pályázatok bírálata) érdekében kezeli a személyes adatokat.

- A pályázati eljárással összefüggésben keletkezett papír alapú dokumentumok iktatására DMSOne Ultimate iratkezelési rendszerben kerül sor: Az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerül a név, székhely, adószám.

4.4. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

4.5. A személyes adatok forrása a pályázó.

5. Adattovábbítás

A DMSOne Ultimate iratkezelő rendszer üzemeltetéséért, fejlesztéséért és karbantartásáért felelő DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép., Cg.01-10-046112) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli. A bizottsági határozatok, továbbá a közgyűlési határozatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdése alapján törvényességi felügyeleti célból megküldésre kerülnek a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére.

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek, kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot – a fentieken túl nem kerülnek továbbításra.

6. Az adatkezelés időtartama

A pályázattal kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a hatályos iratkezelési szabályzat alapján az irattári tervben meghatározott időtartamig kezeli. A bizottsági, közgyűlési döntések nem selejtezhetőek.

A fenti megőrzési idő lejártát követően a személyes adatok megsemmisítésre, selejtezésre, illetve törlésre kerülnek.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

7.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

7.2. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel az adat kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

7.3. Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

7.4. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő a korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett:

- vitatja annak pontosságát, a pontosság az Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,

- vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,

- azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra,

- tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. a hozzáférési jogokat a lehető legminimálisabbra korlátozza az adatkezeléssel kapcsolatos folyamatok szabályozása érdekében iratkezelési, adatvédelmi és informatikai biztonsági szabályzattal rendelkezik).

Az Adatkezelő és a Hivatal intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy a Hivatal irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Ennek érdekében Adatkezelő és a Hivatal tevékenységében közreműködő személyek kizárólag a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és módon kezelhetnek személyes adatot, illetve titoktartási nyilatkozatot tesznek, amennyiben jogszabály erejénél fogva titoktartási kötelezettségük nem áll fenn.

9. Jogorvoslat

Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
URL: https://naih.hu

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.