74/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

74/2020. (VIII. 14.) Kgy határozat

A Győri Önkormányzati Rendészet jogutódlással történő megszüntetése, különválás útján történő szétválással, és ezzel összefüggésben a Városrendészet Győr költségvetési szerv, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv létrehozása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. augusztus 14-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

2. NAPIRENDI PONT

A Győri Önkormányzati Rendészet jogutódlással történő megszüntetése, különválás útján történő szétválással, és ezzel összefüggésben a Városrendészet Győr költségvetési szerv, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv létrehozása

74/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az irányítói jogkörébe tartozó Győri Önkormányzati Rendészet különválás útján történő szétválással való megszüntetéséről dönt 2020. szeptember 30-i hatállyal. A Közgyűlés a Győri Önkormányzati Rendészet megszüntető okiratát az 1. mellékletben foglaltak szerint adja ki.

2. A Közgyűlés kijelöli jogutódként a Győri Önkormányzati Rendészet feladatainak ellátására 2020. október 1. napjától

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a közterületi rend és tisztaság és önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében a Városrendészet Győr költségvetési szervet, valamint

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a termőföldek őrzése feladat tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

költségvetési szervet.

3. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: megszűnő költségvetési szerv) feladatai 2020. október 1. napjától a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében a Városrendészet Győr költségvetési szervhez, a termőföldek őrzése feladatok tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv kerülnek át.

4. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Városrendészet Győr, valamint a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr, mint jogutódok a megszűnő költségvetési szerv 2020. szeptember 30. napjáig keletkező jogai és kötelezettségei – ideértve vagyoni jogait, továbbá valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz vagy pénzben kifejezett tartozásai – tekintetében helytállnak a feladatmegosztás – és a feladatmegosztáshoz kapcsolódó személyi, dologi és egyéb megosztás – szerint. Olyan igény esetén, melynél a feladatmegosztás alapján nem lehet megállapítani a jogutódot, a Városrendészet Győr költségvetési szervet jelöli ki a Közgyűlés jogutódnak, mely kijelölés nem jelent általános jogutódlást. Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletnek megfelelően készítendő záró beszámolóban kimutatott előirányzat-maradvány – a polgármester által meghatározott felosztásnak megfelelően – a jogutódok költségvetési keretszámába kerül átvezetésre.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy megszűnő költségvetési szerv 2020. szeptember 30-i vagyonleltár szerinti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyonát teljes terjedelmében, minden elemében – polgármester által meghatározandó felosztás alapján – 2020. október 1. napjával átvegye Városrendészet Győr, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr. A Közgyűlés a vagyon átadásért felelős személynek Truka István igazgató urat jelöli ki.

6. A Közgyűlés dönt a Győri Önkormányzati Rendészeti szerv állományába tartozók továbbfoglalkoztatásáról, a következők szerint:

- a Győri Önkormányzati Rendészet állományában lévő 6 fő mezőőri feladatot ellátó munkaviszonyban álló foglalkoztatott, valamint a Győri Önkormányzati Rendészet közszolgálati jogviszonyban álló igazgatója a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv keretében közalkalmazotti jogviszonyban,

- a Győri Önkormányzati Rendészet valamennyi további foglalkoztatottja a Városrendészet Győr költségvetési szerv keretében közszolgálati jogviszonyban

kerül továbbfoglalkoztatásra.

A Közgyűlés felkéri Polgármester urat és a Győri Önkormányzati Rendészet igazgatóját, hogy 2020. szeptember 30-ig gondoskodjon a foglalkoztatottak valamennyi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint szükséges munkaügyi intézkedés megtételéről.

Felelős: polgármester és Győri Önkormányzati Rendészet igazgatója

Határidő: azonnal

7. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnése miatt Truka Istvánnak, a Győri Önkormányzati Rendészet igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2020. szeptember 30. napjával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervhez történő áthelyezéssel megszűnik. A Közgyűlés, mint az átadó és átvevő szerv vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult szerv hozzájárul az áthelyezéshez.

A Közgyűlés megköszöni Truka István intézményvezetői tevékenységét.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen és minden szükséges dokumentumot aláírjon, valamint gondoskodjék a Megszüntető okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről 2020. október 1. napi hatállyal, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére legkésőbb 2020. augusztus 29-ig

9. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy záró beszámolóban kimutatott előirányzat-maradvány a jogutódok költségvetési keretszámába kerülő felosztása és szerv vagyonleltár szerinti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyonát érintő felosztás tárgyában döntést hozzon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb 2020. szeptember 30-ig

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. melléklet a …/2020. (VIII. 14.) határozathoz

Okirat száma:1.-…./2020. (VIII. 14.)

Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Győri Önkormányzati Rendészet megszüntető okirata a következők szerint kerül kiadására:

1. A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Győri Önkormányzati Rendészet

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 675794

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16717994-2-08

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2020. szeptember 30.

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutóddal történő megszüntetés, a költségvetési szerv megszüntetése szétválással, különválással

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: az átalakítás révén hatékonyabb feladatellátás valósítható meg.

2.5. A jogutód költségvetési szerv

   megnevezése  székhelye
 1  Városrendészet Győr  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.
 2  Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében az alapító szerv a Városrendészet Győr költségvetési szervet, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a termőföldek őrzése feladatok tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervet jelöli ki jogutódként.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a közfeladatának ellátásához feltétlenül szükséges esetekben és mértékben.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2020. szeptember 30.

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is – további gyakorlója: a Városrendészet Győr és a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr, közfeladataik ellátásához igazodóan.

3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: A Győri Önkormányzati Rendészet állományában lévő 6 fő mezőőri feladatot ellátó munkaviszonyban álló foglalkoztatott, valamint a Győri Önkormányzati Rendészet közszolgálati jogviszonyban álló igazgatója a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv keretében közalkalmazotti jogviszonyban, a Győri Önkormányzati Rendészet valamennyi további foglalkoztatottja a Városrendészet Győr költségvetési szerv keretében közszolgálati jogviszonyban kerül továbbfoglalkoztatásra.

Kelt: Győr, ….

P.H.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. melléklet a …/2020. (VIII. 14.) határozathoz

Okirat száma:1.-…./2020. (VIII. 14.)

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városrendészet Győr alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Városrendészet Győr

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. október 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

   megnevezése  székhelye
 1  Győri Önkormányzati Rendészet  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye:9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján feladata a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közterületek rendjének fenntartása és biztosítása, a jogszabálysértések és jogsértések megelőzése és felderítése, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében végzett tevékenység.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  031030  Közterület rendjének fenntartása
 2  066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonya kinevezéssel jön létre. Az alapvető munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja és 42. § 2. pontja alapján (kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján (a fentieken kívül minden más munkáltatói jog) Győr Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  közszolgálati jogviszony  a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 2  munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 3  megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2020. október 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, …

P.H.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

2. melléklet a …/2020. (VIII. 14.) határozathoz

Okirat száma:2.-…./2020. (VIII. 14.)

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. október 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

   megnevezése  székhelye
 1  Győri Önkormányzati Rendészet  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye:9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján feladata a termőföldek őrzése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a településüzemeltetés feladat keretében feladata a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A termőföld és a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme érdekében, valamint a közparkok kezelésével, gondozásával kapcsolatos tevékenység.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  031030  Közterület rendjének fenntartása
 2  066010  Zöldterület-kezelés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatója magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásai alapján nyilvános pályázat útján határozott időre Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  közalkalmazotti jogviszony  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 2  munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 3  megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2020. október 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr,

P.H.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Győri Önkormányzati Rendészet

Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály (az érintettek értesítésére is)

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály (Magyar Államkincstár)

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.