25/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2020.VI.27. – 2020.X.1.

Időállapot váltás:
2020.VI.27. – 2020.X.1.
2020.X.2. -

25/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Agrárminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Pest Megyei Kormányhivatal, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Országos Meteorológiai Szolgálat véleményének kikérésével – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál és Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr működő szakszervezetek véleményének kikérésével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Környezetvédelmi rendelet) bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró szervezetek véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:”

2. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 13 főből áll, melyből legalább 7 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 6 fő nem képviselő személy.”

(2) Az SZMSZ 4. melléklet 2. pont 2.32-2.34. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő 2.35. alponttal

[2. A Közgyűlés a következő hatásköreit ruházza át a polgármesterre döntésre:]

„2.32. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyes kimagasló sporteredmények önkormányzati jutalmáról szóló rendeletben meghatározott hatásköröket,

2.33. a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat kidolgoztatására irányuló döntés meghozatalát,

2.34. az Önkormányzat nevében kötendő – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötését, aláírását, az Önkormányzat vagy a Közgyűlés nevében – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – bármilyen egyoldalú nyilatkozat megtételét, vélemény, egyetértés, állásfoglalás stb. megadását, döntés meghozatalát, igazolás kiadását, valamint

2.35. az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés és állásfoglalás megtételét.”

3. §

Az önkormányzati elismerések alapításáról szóló 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elismerés adományozására javaslatot tehet – feladatköréhez igazodóan – az (1) bekezdésen túl

a) a Közgyűlés illetékes bizottsága,

b) a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége,

c) az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény,

d) a Győrben működő művészeti csoport, valamint

e) győri székhelyű köznevelési intézmény pedagógus munkakörben, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottja.”

4. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Pénzeszköz-átadási rendelet) 9. § (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Amennyiben a támogatói döntés és a felhasználás közti időtartam a 90 napot nem haladja meg, akkor a folyósítási feltételekre – értékhatártól függetlenül – a megállapodásban foglaltak az irányadók.”

(2) A Pénzeszköz-átadási rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megállapodás tartalmazza, hogy a külső szerv az átadott pénzeszközt célirányosan felhasználja, és arról elszámol. A felhasználás időpontja a megállapodásban a ténylegesen tervezett felhasználási időponthoz, folyamatos felhasználás esetén a felhasználás befejeződéséhez igazodik. Ha a felhasználás tervezett időpontja a megállapodás megkötésekor nem ismert, annak legkésőbbi időpontja a (9) bekezdés kivételével a tárgyév december 15. napja lehet. Az elszámolási határidő időpontja nem lehet későbbi, mint az utolsó felhasználási időpontot követő hónap azon napja, amely számánál fogva megfelel az utolsó felhasználási időpontnak. Amennyiben az adott hónapban nincsen számánál fogva megfelelő nap, akkor a hónap utolsó napja. Amennyiben a megállapodás aláírásának időpontja későbbi, mint az elszámolási határidőként megjelölendő időpont, abban az esetben elszámolási határidőként a megállapodás aláírását követő 30. nap jelölendő meg. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egysége ellenőrzi.”

5. §

A behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Behajthatatlan az a követelés]

„a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi,”

6. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Gazdálkodási rendelet) 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési szerv önkormányzati támogatásának kiutalására a költségvetési szerv saját bevételének képződésére, valamint az intézmény 26/A. § (1) bekezdés alapján összeállított finanszírozási tervére figyelemmel kerülhet sor. Az önkormányzati támogatás igénybevétele az első féléves záráskor az aktuális előirányzat 60%-át, a háromnegyed éves záráskor az akkor aktuális előirányzat 75%-át nem haladhatja meg.”

(2) A Gazdálkodási rendelet 16. alcíme a következő 26/A. §-sal egészül ki:

„(1) A mindenkori költségvetésben szereplő kiadási előirányzat felhasználására, valamint bevétel realizálására az intézmény havonta, a tárgyhót megelőző hónap 24. napjáig – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelentető – havi finanszírozási tervet készít.

(2) A finanszírozási tervben az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál, figyelemmel a a 11. § (2) bekezdésben foglaltakra az intézmény többet nem használhat fel.
(3) Az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékű felhasználási igény esetén az intézmény a felhasználást megelőzően a finanszírozási tervtől való eltérést egyezteti.
(4) Az intézmény előleget

a) 2.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester engedélyével, valamint

b) 2.000.001,- Ft értékhatártól a Közgyűlés engedélyével

folyósíthat.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti polgármesteri engedély nélkül ún. díjbekérő számla alapján teljesíthető előleg kifizetés, amennyiben az árubeszerzés vagy szolgáltatás-vásárlás összege a bruttó 500.000,- Ft-ot nem haladja meg.

(6) Devizában felmerülő előlegfizetési engedélykérelem benyújtása esetén a (5) bekezdés szerinti értékhatár meghatározásakor az engedélykérelem keltjének időpontja szerinti MNB árfolyam az irányadó.”

(3) A Gazdálkodási rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az Önkormányzat a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatár - alatti, de bruttó 100 e Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén az alábbi szabályok alkalmazandók]

„a) bruttó 100 e Ft-ot elérő vagy azt meghaladó és nettó 3.000 e Ft-ot el nem érő árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén lehetőség van az arra alkalmas féltől történő közvetlen megrendelésre vagy szerződéskötésre több ajánlat bekérése nélkül,”

7. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„8. § (4) Települési hulladék vegyesen történő gyűjtése során olyan térfogatú hulladékgyűjtő edény alkalmazandó, amely lehetővé teszi lakásonként és nem lakáscélú használat esetén ingatlanonként vagy önállóan bérbe vagy használatba adott ingatlanrészenként – a heti ürítési gyakoriságot is figyelembe véve – legalább heti 80 liter vegyesen gyűjtött települési hulladék elhelyezését azzal, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó esetében a figyelembe veendő hulladékmennyiség lakóingatlanonként heti 60 liter, ha az arra jogosult az egyedülállást és az életvitelszerű ingatlanhasználatot az Önkormányzat hivatalának hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége által kiadott igazolás útján bizonyítja.”

8. §

A közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés k)-l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő m) ponttal:

[(1) A közszolgálati tisztviselőnek adható juttatás]

„k) a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla-hozzájárulás,

l) az üdülési támogatás, valamint

m) az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás.”

9. §

(1) Az SZMSZ 2. melléklet 2. pont 2.2.3. és 2.2.4. alpontjában „a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr” szövegrész helyébe a „Győri Önkormányzati Rendészet” szöveg lép.

(2) Az SZMSZ 2. melléklet 6. pont 6.3. pont 6.3.4. alpontjában a „során a partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett valamennyi érdemi vélemény” szövegrész helyébe a „során a véleményezést követően a beérkezett vélemény” szöveg lép.

10. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 7. §-a 2020. október 1-jén lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a közgyűlés hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2001. (X. 1.) Ök. sz. rendelet módosításáról szóló 35/2003. (IX. 19.) önkormányzati rendelet.

12. §

(1) Hatályát veszti a Környezetvédelmi rendelet 3. §-a.

(2) Hatályát veszti az SZMSZ 1. melléklet 2. pontja.

(3) Hatályát veszti a Gazdálkodási rendelet 11. § (1), (3), (4), (6), (6a) és (7) bekezdése.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelettervezet címe:  Az önkormányzati működésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról
 Rendelettervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi következmények:  Adminisztratív
terheket befolyásoló
hatás:
 Egyéb hatás:
 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi feltételeinek pontosítása.  Nincs.  Levegőtisztaság javulása,  Nincs  Nincs
 A rendelet megalkotása szükséges, mert: a jogalkalmazás tapasztalatai, az elérni kívánt célok jogszabályokban történő megjelenítése, az időközben bekövetkezett jogszabály-változások indokolják.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jogszabályba ütközés, jogalkalmazási problémák, ténybeli változásoktól való elmaradása a jogi szabályozásnak.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll
 Szervezeti:
Adott
 Tárgyi:
Adott
 Pénzügyi:
Adott

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzati működés eddigi tapasztalatai, az egyes kiemelt figyelmet érdemlő területek (környezetvédelem, hulladékgazdálkodás) több rendelet módosításának igényét vetette fel. A tervezet ezen rendeletek módosítására tesz javaslatot.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A környezetvédelemről szóló rendelet módosítását tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az SZMSZ módosítására tesz javaslatot.

a 3. §-hoz

Az önkormányzati elismerésekről szóló rendelet módosítását tartalmazza.

a 4. §-hoz

A pénzeszköz átadásra vonatkozó rendelet módosítására tesz javaslatot.

az 5. §-hoz

A követelések elengedésére, behajthatatlan követelések esetében követendő eljárásra vonatkozó rendeletet módosítja.

a 6. §-hoz

A gazdálkodási rendelet módosítására tesz javaslatot.

a 7. §-hoz

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetén igénybe veendő minimális edényméretet határozza meg.

a 8. §-hoz

Megteremti az önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás adásának lehetőségét.

a 9. §-hoz

Szövegcserés módosítást tartalmaz.

a 10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

a 11-12. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.