33/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2020.IX.30. – 2020.X.29.

Időállapot váltás:
2020.IX.30. – 2020.X.29.
2020.X.30. -

33/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-069 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2020-004 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2019-008 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2)-(3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdése 2020. október 14. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (3) bekezdése 2020. október 29. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 
- építészeti normák biztosítása,
- jelentkező társadalmi, gazdasági
fejlődés, fejlesztés elősegítése;

 
-
 
- a települési környezet minősége javul
 

-

 

-

 A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az Étv. alapján a településrendezési eszközök időszakos felülvizsgálata illetve a szakmailag támogatható módosítási igények jóváhagyása a település fejlődését szolgálja.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

Jelenleg hatályos építési szabályozás érvényben maradása estén a felmerült fejlesztési igények nem valósíthatóak meg.

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi: rendelkezésre áll  Szervezeti: rendelkezésre áll  Tárgyi: biztosított  Pénzügyi: rendelkezésre áll

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelettervezet Győr Megyei Jogú Város GYÉSZ egyes övezeti előírásait kiegészítő rendelkezéseket, továbbá az SZTM 2019-008, SZTM 2019-069 és az SZTM 2020-004 számon nyilvántartott tervmódosításhoz kapcsolódó módosítási javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

A GYÉSZ szabályozási terv egyes tervlapjainak módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

A rendeletet kapják:

1.) Hatósági Főosztály – Igazgatási Osztály

2.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

3.) Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

4.) Győr Megyei Jogú Város Levéltára

5.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra 2 pl.

6.) Főépítészi Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.