0402/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0402/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győri Önkormányzati Rendészet jogutódlással történő megszüntetésére, különválás útján történő szétválással, és ezzel összefüggésben a Városrendészet Győr költségvetési szerv, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv létrehozására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat Győri Önkormányzati Rendészet jogutódlással történő megszüntetésére, különválás útján történő szétválással, és ezzel összefüggésben a Városrendészet Győr költségvetési szerv, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv létrehozására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 1999-ben a 496/1999. (XII. 20.) Kgy. határozatával hozta létre Győr városban a Közterület Felügyeletet.

A Közgyűlés 2020. június 26. napján tartott ülésén döntött a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr elnevezésének Győri Önkormányzati Rendészet elnevezésre változtatásáról azzal a szándékkal, hogy egységes rendészeti szerv jöjjön létre.

A köztisztaság és a város rendjének hatékonyabb biztosítása érdekében a működés tapasztalatai azonban megmutatták, hogy a feladatok magasabb szinten történő ellátását szolgálja, ha a „klasszikus” városrendészeti feladatokat ellátó szerv – a mezőőri szolgálatról leválasztva – önálló intézményként működik, míg a mezőőri feladatok hatékonyan láthatóak el egy szervezet keretében a közparkok, közterületek rendjét felügyelő parkőri szolgálattal.

Az átszervezés során a munkahelyek megőrzése biztosított, a foglalkoztatottak létszámának bővítése által a mindkét szervezet feladatellátása zökkenőmentes.

A fentiek alapján előterjesztésemben javaslatot teszek a Győri Önkormányzati Rendészet 2020. szeptember 30. napjával különválással történő megszüntetésére, egyúttal a Városrendészet Győr és a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervek 2020. október 1. napjával történő alapítására.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek!

Határozati javaslat 1.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az irányítói jogkörébe tartozó Győri Önkormányzati Rendészet különválás útján történő szétválással való megszüntetéséről dönt 2020. szeptember 30-i hatállyal. A Közgyűlés a Győri Önkormányzati Rendészet megszüntető okiratát az 1. mellékletben foglaltak szerint adja ki.

2. A Közgyűlés kijelöli jogutódként a Győri Önkormányzati Rendészet feladatainak ellátására 2020. október 1. napjától

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a közterületi rend és tisztaság és önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében a Városrendészet Győr költségvetési szervet, valamint

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a termőföldek őrzése feladat tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

költségvetési szervet.

3. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: megszűnő költségvetési szerv) feladatai 2020. október 1. napjától a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében a Városrendészet Győr költségvetési szervhez, a termőföldek őrzése feladatok tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv kerülnek át.

4. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Városrendészet Győr, valamint a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr, mint jogutódok a megszűnő költségvetési szerv 2020. szeptember 30. napjáig keletkező jogai és kötelezettségei – ideértve vagyoni jogait, továbbá valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz vagy pénzben kifejezett tartozásai – tekintetében helytállnak a feladatmegosztás – és a feladatmegosztáshoz kapcsolódó személyi, dologi és egyéb megosztás – szerint. Olyan igény esetén, melynél a feladatmegosztás alapján nem lehet megállapítani a jogutódot, a Városrendészet Győr költségvetési szervet jelöli ki a Közgyűlés jogutódnak, mely kijelölés nem jelent általános jogutódlást. Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletnek megfelelően készítendő záró beszámolóban kimutatott előirányzat-maradvány – a polgármester által meghatározott felosztásnak megfelelően – a jogutódok költségvetési keretszámába kerül átvezetésre.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy megszűnő költségvetési szerv 2020. szeptember 30-i vagyonleltár szerinti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyonát teljes terjedelmében, minden elemében – polgármester által meghatározandó felosztás alapján – 2020. október 1. napjával átvegye Városrendészet Győr, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr. A Közgyűlés a vagyon átadásért felelős személynek Truka István igazgató urat jelöli ki.

6. A Közgyűlés dönt a Győri Önkormányzati Rendészeti szerv állományába tartozók továbbfoglalkoztatásáról, a következők szerint:

- a Győri Önkormányzati Rendészet állományában lévő 6 fő mezőőri feladatot ellátó munkaviszonyban álló foglalkoztatott, valamint a Győri Önkormányzati Rendészet közszolgálati jogviszonyban álló igazgatója a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv keretében közalkalmazotti jogviszonyban,

- a Győri Önkormányzati Rendészet valamennyi további foglalkoztatottja a Városrendészet Győr költségvetési szerv keretében közszolgálati jogviszonyban

kerül továbbfoglalkoztatásra.

A Közgyűlés felkéri Polgármester urat és a Győri Önkormányzati Rendészet igazgatóját, hogy 2020. szeptember 30-ig gondoskodjon a foglalkoztatottak valamennyi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint szükséges munkaügyi intézkedés megtételéről.

Felelős: polgármester és Győri Önkormányzati Rendészet igazgatója

Határidő: azonnal

7. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnése miatt Truka Istvánnak, a Győri Önkormányzati Rendészet igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2020. szeptember 30. napjával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervhez történő áthelyezéssel megszűnik. A Közgyűlés, mint az átadó és átvevő szerv vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult szerv hozzájárul az áthelyezéshez.

A Közgyűlés megköszöni Truka István intézményvezetői tevékenységét.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen és minden szükséges dokumentumot aláírjon, valamint gondoskodjék a Megszüntető okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről 2020. október 1. napi hatállyal, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére legkésőbb 2020. augusztus 29-ig

9. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy záró beszámolóban kimutatott előirányzat-maradvány a jogutódok költségvetési keretszámába kerülő felosztása és szerv vagyonleltár szerinti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyonát érintő felosztás tárgyában döntést hozzon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb 2020. szeptember 30-ig

Határozati javaslat 2.

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Városrendészet Győr alapító okiratát 2020. október 1-jei hatállyal az 1. mellékletben foglaltak szerint adja ki.

2. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr alapító okiratát 2020. október 1-jei hatállyal a 2. mellékletben foglaltak szerint adja ki.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az Alapító okiratok adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat elfogadásával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő esetleges hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére legkésőbb 2020. augusztus 29.

4. A Közgyűlés

- a Városrendészet Győr engedélyezett álláshelyeinek számát 2020. október 1. napjától 57 álláshelyben, valamint

- a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr álláshelyeinek számát 2020. október 1. napjától 12 álláshelyben

állapítja meg. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapított álláshelyekhez kapcsolódó, valamint a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnéséből, a két új intézmény alapításából adódó változások költségvetési rendeletben való átvezettetéséről a soron következő rendeletmódosítás alkalmával.

5. A Közgyűlés a Városrendészet Győr intézményvezetőjének 2020. október 1. napjától a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján három hónap próbaidő kikötésével, határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyba történő kinevezéssel Debreczeny Zsolt Károlyt nevezi ki. Illetményét főosztályvezető-helyettesi besorolással a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

6. A Közgyűlés Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával – az áthelyezéssel létrejött határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonya mellett – a 2020. október 1-jétől az igazgatói tisztség pályázat útján történő betöltéséig terjedő időtartamra Truka Istvánt bízza meg a közalkalmazotti törvény szerinti illetménnyel és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 100.000 forint összegű magasabb vezetői pótlékkal, valamint a munkáltatói döntésen alapul illetményrésszel együtt összesen 805.500 forintban állapítja meg.

7. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átalakulással összefüggésben szükséges, az Önkormányzat nevében a Városrendészet Győr és a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervekkel megkötendő megállapodások megkötésére, valamint az irányítói jogkörben jóváhagyandó, a létrejövő költségvetési szervek és a Gazdasági Működtető Központ Győr közötti megállapodások jóváhagyására.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átalakulással összefüggő valamennyi intézkedés megtételére, eljárási cselekmény lebonyolítására, szükséges nyilatkozat kiadására, dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9. A Közgyűlés felkéri a Városrendészet Győr vezetőjét, hogy gondoskodjék az alapító okirat adatainak megfelelően a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és a Győri Önkormányzati Rendészet között megkötött megállapodás módosításáról azzal, hogy a megállapodás tekintetében a Győri Önkormányzati Rendészet helyébe a Városrendészet Győr lép jogutódként.

Felelős: Városrendészet Győr vezetője

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyezés után haladéktalanul

Győr, 2020. augusztus 12.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. melléklet a …/2020. (VIII. 14.) határozathoz

Okirat száma:1.-…./2020. (VIII. 14.)

Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Győri Önkormányzati Rendészet megszüntető okirata a következők szerint kerül kiadására:

1. A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Győri Önkormányzati Rendészet

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 675794

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 16717994-2-08

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2020. szeptember 30.

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutóddal történő megszüntetés, a költségvetési szerv megszüntetése szétválással, különválással

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: az átalakítás révén hatékonyabb feladatellátás valósítható meg.

2.5. A jogutód költségvetési szerv

   megnevezése  székhelye
 1  Városrendészet Győr  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.
 2  Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében az alapító szerv a Városrendészet Győr költségvetési szervet, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a termőföldek őrzése feladatok tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervet jelöli ki jogutódként.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: a közfeladatának ellátásához feltétlenül szükséges esetekben és mértékben.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2020. szeptember 30.

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is – további gyakorlója: a Városrendészet Győr és a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr, közfeladataik ellátásához igazodóan.

3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: A Győri Önkormányzati Rendészet állományában lévő 6 fő mezőőri feladatot ellátó munkaviszonyban álló foglalkoztatott, valamint a Győri Önkormányzati Rendészet közszolgálati jogviszonyban álló igazgatója a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv keretében közalkalmazotti jogviszonyban, a Győri Önkormányzati Rendészet valamennyi további foglalkoztatottja a Városrendészet Győr költségvetési szerv keretében közszolgálati jogviszonyban kerül továbbfoglalkoztatásra.

Kelt: Győr, ….

P.H.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. melléklet a …/2020. (VIII. 14.) határozathoz

Okirat száma:1.-…./2020. (VIII. 14.)

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városrendészet Győr alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Városrendészet Győr

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. október 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

   megnevezése  székhelye
 1  Győri Önkormányzati Rendészet  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye:9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján feladata a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közterületek rendjének fenntartása és biztosítása, a jogszabálysértések és jogsértések megelőzése és felderítése, valamint az önkormányzati vagyon védelme érdekében végzett tevékenység.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  031030  Közterület rendjének fenntartása
 2  066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonya kinevezéssel jön létre. Az alapvető munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja és 42. § 2. pontja alapján (kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján (a fentieken kívül minden más munkáltatói jog) Győr Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  közszolgálati jogviszony  a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 2  munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 3  megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2020. október 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, …

P.H.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

2. melléklet a …/2020. (VIII. 14.) határozathoz

Okirat száma:2.-…./2020. (VIII. 14.)

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr alapító okirata a következők szerint kerül kiadásra:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. október 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

   megnevezése  székhelye
 1  Győri Önkormányzati Rendészet  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye:9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján feladata a termőföldek őrzése. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a településüzemeltetés feladat keretében feladata a közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A termőföld és a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek védelme érdekében, valamint a közparkok kezelésével, gondozásával kapcsolatos tevékenység.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  031030  Közterület rendjének fenntartása
 2  066010  Zöldterület-kezelés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatója magasabb vezető beosztású közalkalmazott. Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásai alapján nyilvános pályázat útján határozott időre Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  közalkalmazotti jogviszony  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 2  munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 3  megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2020. október 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr,

P.H.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Városstratégiai Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Truka István, a Győri Önkormányzati Rendészet intézményvezetője

Az előterjesztést látta: Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.