0403/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0403/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításához szükséges eljárás megindítására

…………. napirendi pont

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése

Javaslat a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításához szükséges eljárás megindítására

Tisztelt Közgyűlés!

Napjainkban egyre nagyobb a helyi közösség tagjainak igénye arra, hogy természetes vagy legalábbis természetközeli környezetben éljenek, tölthessék szabadidejüket. A településen belül található természeti értékeknek a szemléletformálásban, a környezeti nevelésben kiemelt jelentőségük van. Emellett a lakosság egészségének megőrzésében is fontos szerepet töltenek be az országos védettséget nem élvező, de helyi szempontból jelentős természeti értékek.

A fentieket szem előtt tartva, Győr 14. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselője, Dr. Sik Sándor az általa képviselt választókerületben a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításához szükséges eljárás megindítását indítványozta Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottságánál.

Beadványában kérte, hogy a Bizottság támogassa és döntéshozatalra terjessze Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elé az említett, több szempontból is természeti értéket képviselő terület helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló javaslatot. A védelemre érdemes, a védelemre javasolt terület lehatárolását a természeti értékeket feltáró szakértői tanulmány pontosítja.

A tölgyes erdőrészlet legnagyobb értéke a körülbelül 60-65 darab 150-200 éves kocsányos tölgy, valamint egy darab, hasonló korú magyar kőris és néhány darab fekete nyár. A térség korábban katonai gyakorlótérként funkcionált. A fák fejlődése ritka, szórt, szabadon álló hálózatban történt, a lakosságtól zavartalan körülmények között, melyből adódóan olyan ágrendszer és koronaméret alakult ki számos egyeden, mely önmagában is csodálatra, megbecsülésre méltó. A terület múltjának és használatának köszönhetően számos védett madárnak, kisemlősnek nyújt biztonságos menedéket. Itt található a környék legnagyobb egybefüggő árvalányhajas területe is.

A területre jellemző meszes homokpuszta termőhelyen ilyen ökoszisztéma kialakulásához évszázadok kellenek, ami a mai körülmények között szinte elképzelhetetlen. A helyi védettség e természeti szépség és érték megőrzésének biztonságát, annak kulturált látogathatósága Győr lakosságának jelentene természetközeli kikapcsolódást. A fokozott figyelem pedig a természetkárosítók távoltartását eredményezné.

Győr Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjában is szerepel a győrszentiváni Tölgyeserdő, mint olyan jelentős természeti értéket képviselő terület, melynek megóvásához a helyi védelem alá helyezés javasolt.

A természeti környezet védelmének alapjául a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: természetvédelmi törvény) szolgál. A természetvédelmi törvény értelmében a természetvédelmi területek lehetnek országos vagy helyi jelentőségűek. Országos jelentőségű területek esetében a miniszter hatáskörébe tartozik annak kijelölése, míg a helyi jelentőségű területek esetén a települési önkormányzat jogosult a terület védetté nyilvánítására. A helyi jelentőségű természetvédelmi területek kijelölésének legfontosabb célja, hogy olyan területek is védetté váljanak, amelyek nem kerültek országos védelem alá, de mégis természetvédelmi értéket képviselnek. A helyi védelem kiegészíti az országosan védett területek hálózatát.

A helyi jelentőségű védett területeken lehetőség van arra is, hogy a település közelében jellemző tájszerkezet, tájképi elemek is megőrzésre kerüljenek, valamint a település környékének jellemző élővilága is megmaradjon.

A helyi védelem a természetvédelmi haszon mellett rengeteg társadalmi és gazdasági előnyt is rejt magában. Napjainkban egyre fontosabbá válik a tiszta, természetes vagy legalábbis természetközeli környezet, nagyon sokan szeretnének ilyen helyen élni, illetve szabadidejüket itt eltölteni. A település területén található természeti értékek közelségük miatt nagyon fontos szerepet játszhatnak a környezeti nevelés, szemléletformálás terén. Emellett az emberek szívesen töltik idejüket, sétálnak, sportolnak a háborítatlan természeti környezetben. Egészségügyi szempontból is kedvező hatása van egy védett területnek, például egy erdőfoltnak, ami megköti a szálló port, tisztább levegőt, valamint kedvezőbb mikroklímát „biztosít”, mint például egy beépített terület.

Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra irányuló eljárásban a jegyzőnek a terület védetté nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok megküldése mellett meg kell keresnie a területileg illetékes Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy nem kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását. A védetté nyilvánítás indokoltsága természetvédelmi értékvizsgálattal támasztható alá. Ezen értékvizsgálat elkészítésére szakértő felkérése szükséges.

Ezt követően egyeztetni kell az érintett tulajdonosokkal, az érdekeltekkel és a helyi lakossággal.

A védetté nyilvánító önkormányzati rendelet kötelező részét képezi a természetvédelmi kezelési terv. A természetvédelmi kezelési terv az egyik legfontosabb elem a védett terület sorsát illetően: a védett természeti terület és természeti értékei felmérését, nyilvántartását, megóvását, fenntartását, bemutatását, valamint helyreállítását célzó valamennyi tevékenységet, továbbá a területen tartósan fennmaradó, vagy a jövőben várható gazdasági, gazdálkodási tevékenységeket és az azokra vonatkozó előírásokat foglalja magában.

Az előzőekben ismertetettek szerint megállapítható, hogy a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítását megelőzően jogszabályban meghatározott rendben lefolytatott előkészítő eljárás szükséges, és ezt követően kerülhet sor rendelettel történő védetté nyilvánítására.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést, a következő határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges eljárást megindítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges intézkedések megtételére, eljárások lefolytatására, nyilatkozatok kiadására.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Győr, 2020. augusztus 6.

Dr. Szálasy László

Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Előterjesztő: Dr. Szálasy László

Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Környezetvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést állásfoglalásával támogatta:

Szabó Jenő peremkerületek fejlesztését felügyelő tanácsnok

Az előterjesztést látta: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Hatósági Főosztály/Igazgatási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.