0404/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0404/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat működési tapasztalatai a helyi joganyag folyamatos felülvizsgálatát teszik szükségessé a hatékony működés érdekében. A tervezet az alábbi területeken felmerült igények jogszabályi rendezésére tesz javaslatot.

A Közgyűlés őszi ülésezési rendjének megváltoztatása és az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság létszámának növelése következtében indokolt a szervezeti és működési szabályzat módosítása. A koronavírus járvány alatt érkezett karitatív támogatások rávilágítottak a szabályozás hiányosságára abban a tekintetben, hogy a szükséges elfogadó jognyilatkozatok megtételének rendje nem biztosítja a kellően gyors és rugalmas döntéshozatalt.

A pénzeszköz átadások körében az államháztartási szabályok változása indokolja a helyi rendelet szabályainak felülvizsgálatát.

Kérem a Közgyűlést, hogy a csatolt rendelettervezetet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni!

Győr, 2020. augusztus 10.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

…/2020. (…) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés rendes ülést – július és augusztus hónapok kivételével, amikor nem ülésezik, és december hónap kivételével, amikor általában a hónap harmadik keddjén ülésezik – elsődlegesen minden hónap utolsó keddi napján tart délelőtt 10 órai kezdettel, de kivételesen a polgármester más napra és más időpontra is összehívhatja az ülést.”

(2) Az SZMSZ 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés rendkívüli ülésének tervezett időpontja úgy határozandó meg a kérelemben, hogy az lehetőség szerint keddi napra essen délelőtt 10 órai kezdettel. A javasolt időpont a polgármestert nem köti.”

2. §

Az SZMSZ 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 15 főből áll, melyből legalább 8 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 7 fő nem képviselő személy.”

3. §

Az SZMSZ 4. melléklet 2. pont 2.34. és 2.35. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő 2.36. alponttal

„[2. A Közgyűlés a következő hatásköreit ruházza át a polgármesterre döntésre:]

2.34. az Önkormányzat részére nyújtott ingyenes juttatás elfogadásáról szóló döntés meghozatala, a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntés kivételével,

2.35. az Önkormányzat nevében kötendő – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötését, aláírását, az Önkormányzat vagy a Közgyűlés nevében – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – bármilyen egyoldalú nyilatkozat megtételét, vélemény, egyetértés, állásfoglalás stb. megadását, döntés meghozatalát, igazolás kiadását, valamint

2.36. az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés és állásfoglalás megtételét.”

4. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Pénzeszköz-átadási rendelet) 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[Azon külső szervnek nyújtható pénzeszköz, amely]

c) az államháztartásról szóló törvény önkormányzati alrendszerből nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezéseit betartja,”

(2) A Pénzeszköz-átadási rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján történő közzétételről az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége gondoskodik.”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az SZMSZ 2. melléklet 4. pont 4.1. alpont 4.1.3. alpontja.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szervezeti és működési szabályzat módosításának tervezete az ülésnapok változására, a bizottság létszámának emelésére és az Önkormányzat részére nyújtott ingyenes juttatások elfogadására tesz javaslatot. A pénzeszköz-átadásról szóló rendelet módosítását a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelő szabályozás megalkotása indokolja.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Az ülésnapok megváltozása által indokolt módosítást tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság létszámának növelése.

a 3. §-hoz

A polgármester átruházott hatáskörébe tartozó ügyek módosítása.

a 4. §-hoz

A pénzeszköz-átadási rendelet módosítása.

az 5. §-hoz

Hatályba lépésről szóló rendelkezést tartalmaz.

a 6. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.