0405/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

0405/2020. (VIII. 14.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Javaslat az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.) A Htv. 11/A. §-a szerint 2018. január 1-jétől adókötelessé vált az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Ennek alapján az önkormányzatok, így Győr is 2018. január 1-jétől az építményadó keretein belül adóztatta a szabadtéri reklámhordozókat, mégpedig négyzetméterben meghatározott adóalap alapján. Az adó évi mértéke 6 m²-ig 0 ft/m², 6 m² felett 12.000 Ft/m².

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyzete a Htv. 11/A. §-át, melynek megfelelően szükséges a helyi szabályozás felülvizsgálata és módosítása. A törvényi változtatás 2020. július 15. napján hatályba lépett.

A reklámhordozók utáni építményadó éves szinten mintegy 80 millió forint éves adóbevételt jelent Győrnek. 2020 évben időarányosan ennek a fele fog befolyni várhatóan az adótárgynak az adóztatásból történő évközi kivezetése miatt.

Az adótárgy kivezetésével kapcsolatban az adózókat külön adat-bejelentési kötelezettség nem terheli. A reklámhordozók utáni helyi építményadóról szóló határozatok megszüntetését az önkormányzati adóhatóság fogja megtenni.

Fentiek figyelembevételével kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a csatolt rendelettervezetet.

Győr, 2020. augusztus 6.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. számú melléklet

/2020. ( ) önkormányzati rendelet

az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (2) bekezdése, valamint

b) 2/A. §-a

hatályát veszti.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyzete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 11/A. §-át, melynek megfelelően szükséges a helyi szabályozás felülvizsgálata és módosítása. A magasabb szintű jogszabályváltozásnak megfelelően a közterületen elhelyezett reklámhordozókra vonatkozó szabályozás az építményadóról szóló rendeletből kivezetésre kerül.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

a 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

2. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

 Rendelet-tervezet címe:  az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ. rendelet módosításáról
 Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
 Társadalmi, gazdasági
hatás:
 Költségvetési hatás:  Környezeti, egészségügyi
következmények:
 Adminisztratív
terheket befolyásoló hatás:
 Egyéb hatás:
 Az adórendelet módosításával a helyi adóztatás rendszere egyszerűsödik, a helyi gazdasági
szereplők gazdasági helyzete az adófizetési kötelezettség csökkenésével egyidejűleg javul.
 Megközelítőleg 80 millió Ft/év önkormányzati várható adó-
bevétel csökkenés
 Nincs  Minimális  Nincs
 A rendelet megalkotása szükséges, mert: az önkormányzati rendeletnek összhangban kell állnia a jogalkotást és a helyi adóztatást szabályozó
magasabb szintű jogszabályokkal.
 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az önkormányzati rendelet nincs összhangban a jogalkotást és a helyi
adóztatást szabályozó magasabb szintű jogszabályokkal, a rendelet nem felel meg a törvényi előírásoknak.
 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 Személyi:
Rendelkezésre áll.
 Szervezeti:
Adott.
 Tárgyi:
Adott.
 Pénzügyi:
Adott.

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Adóügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.