4/2020. (VIII. 14.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

4/2020. (VIII. 14.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. augusztus 14-én 10:00 órára összehívott és 10:08 órakor megkezdett rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester,

Szeles Szabolcs alpolgármester,

Dr. Pergel Elza nem képviselő-testületi tag alpolgármester,

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Fekete Dávid, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Hajtó Péter, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László, Takács Krisztián

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Virág-Adorján Andrea, kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos,

Endrődi Péter, városmarketing ügyekért felelős polgármesteri biztos,

Petrov Iván, sportügyekért felelős polgármesteri biztos,

Nagy Balázs, Színházért felelős polgármesteri biztos,

Nagyné Dr. László Edit, Hatósági Főosztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Dr. Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Szaksz Vince, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Tavaszi Virág, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal vezetője

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Győri Önkormányzati Rendészet intézményvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint 10 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, az érdeklődő állampolgárokat. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 20 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását előzetesen Radnóti Ákos alpolgármester jelentette be.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az alábbi napirendi pontok előterjesztései az ülés előtt kerültek kiosztásra:

- 2. napirendi pont: Javaslat Győri Önkormányzati Rendészet jogutódlással történő megszüntetésére, különválás útján történő szétválással, és ezzel összefüggésben a Városrendészet Győr költségvetési szerv, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv létrehozására

- 7. napirendi pont: Javaslat külső szerv támogatására

- 10. napirendi pont: Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

72/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2020. augusztus 14-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú pályázati felhívás és pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

2. Javaslat Győri Önkormányzati Rendészet jogutódlással történő megszüntetésére, különválás útján történő szétválással, és ezzel összefüggésben a Városrendészet Győr költségvetési szerv, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv létrehozására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

3. Javaslat a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításához szükséges eljárás megindítására

Előterjesztő: Környezetvédelmi Bizottság

4. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

5. Javaslat az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

6. Javaslat alapítványi forrás átvételének elfogadására

Előterjesztő: Pénzügyi Bizottság

7. Javaslat külső szerv támogatására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

9. Javaslat sportegyesület támogatására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

10. Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

11. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (zárt ülés)

***

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN HELYI, AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSA” TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondja, hogy egy olyan napirendi pont van előttük, ami arról szól, hogy Győrben ki fogja a közösségi közlekedés jelentős részét, a buszközlekedést szolgáltatni, és erre írnak ki egy közbeszerzést. Örömmel nyugtázta, hogy az előterjesztésben szerepel az is, hogy külföldi pályázó is indulhat, nem csak a monopol magyar cég, akivel már évek óta nem sikerült megállapodni a szolgáltatás minőségében. Bízik benne, hogy ha több jelentkező is lesz, akkor kialakul egy valódi verseny és sikerül egy olyan szolgáltatót választani – bízik benne, hogy egy hazai szolgáltatót -, aki az utasok és a győriek érdekét fogja szem előtt tartani. Örül ennek a napirendi pontnak, bár kötelező, hiszen lejár a szerződés. Bízik benne, hogy az elbírálásnál figyelembe veszik azt, hogy valódi verseny legyen és valóban az utasok és a győriek érdekét szolgáló szolgáltatás lesz a városban.

Glázer Tímea, képviselő: Elmondja, hogy mindenki számára fontos a város buszközlekedése. Meg kell győzni a győrieket arról, ismét igénybe vegyék a közösségi közlekedést, hogy az utak ne legyenek tele dugókkal. Ezt csak úgy tudják megoldani, ha jobb minőségű buszok, jobb utak, sűrűbb járatok és olcsóbb buszjegyek lesznek. Alacsony követelményszintet lát a pályázatban, illetve nem látja azt, hogy a város igazából mire szerződik: sűrűbb járatokra, jobb buszokra, illetve olcsóbbak lesznek-e a buszjegyek?

Bárány István, képviselő: Megköszöni Polgármester úrnak, hogy a 6-os busz már Kisbácsáig jár, és ezt köszönik a kisbácsaiak és a sárásiak is. Elmondja, hogy mindenképpen ki kellett írni a pályázatot, mert lejár a közszolgáltatási szerződés. A következő pályázati kiírásig átvizsgálják Győr menetrendi szerkezetét, hiszen erre már régen került sor. Az eltelt időben Győr városa fejlődött, új lakóövezetek nőttek ki a földből, ezek ma még kevésbé ellátottak. Azt az alapvetést, ami idáig volt jellemző a tömegközlekedés megszervezésében, hogy csak a hivatásforgalmat szolgálja ki, némileg módosítani kell. A napközbeni járatsűrűségnek is változni kell, hiszen a nem csúcsidejű időszakban számított eljutási időnek jobbnak kell lennie ahhoz, hogy többen szálljanak vissza a buszra, mint ahányan most igénybe veszik. A jelenlegi kiírás pozitívuma az, hogy benne van az elvárás az alacsony padlózatú buszállomány növelésére. Kéri, hogy aki elnyeri a pályázatot, az hozzon létre egy tájékoztatási központot. A kiírás szövegezése is mutatja, hogy megtörténtek a filozófiaváltások, illetve apró lépéseken keresztül elindult a tömegközlekedés jobbá tétele.

Elfogadásra javasolja az előterjesztést, ezeket a pozitív érdemeket nagyrabecsüléssel fogadja.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Örömmel fogadja, hogy az egyik képviselő elolvasta az előterjesztést. Bárány István képviselő úr észrevette azokat a változásokat, amelyek a buszközlekedés nívósabbá tételére serkentik a pályázókat, azzal együtt, hogy a kiírásban kilométer szerepel, nem pedig menetrend. Pollreisz Balázs képviselő úr felvezette a beszédét azzal, hogy most elválik az, hogy ki fog szolgáltatni. Nem, nem ez dől el, hanem az, hogy kiírnak egy pályázatot. Az majd később derül ki – mint ahogy a demokráciákban történni szokott -, hogy ki szolgáltat majd. Az időpont azért van, mert a szerződés lejárta előtt gondoskodni kell arról, hogy legyen üzemeltető, aki ezt vállalja és alkalmas is rá. Bízik benne, hogy több pályázó lesz, mert úgy könnyebb kiválasztani a jobbikat. Több olyan változtatás került bele a feltételekbe az eddigiekhez képest, melyek a buszközlekedés igénybevételére fogják inkább ösztönözni az embereket, hiszen javulni fog a buszok állapota és komfortosabbak lesznek. Hamarosan érkezik 6 db új busz a városba, melyeket a Volán fog biztosítani.

Balla Jenő, képviselő: Örül a kiírásnak, és látja, hogy a buszközlekedés pozitívan fejlődik. Egy dolgot hiányol a kiírásból, azt, hogy a szolgáltatónak – aki több évre megkapja ezt a tevékenységet – milyen bonus-malus rendszerben lehetne a tevékenységét értékelni. Úgy gondolja, hogy mindenki, aki busszal közlekedik, látja az olyan hiányosságokat, mint pl.: késések, nem tiszta buszok. A város részéről lehetne egy olyan rendszert kialakítani, hogy ha az adott hónapban jól teljesít a szolgáltató, akkor valamennyivel többet kap, ha viszont nem tudja azt a teljesítményt hozni, ami a minőségi követelmények alapján elvárható, akkor pedig kevesebbet. Ezzel ösztönözve lenne a szolgáltató, hogy jobban teljesítsen. Számon kell kérni azt is, hogy a sofőrjeik hogyan állnak hozzá. A további közbeszerzésekbe is bele lehetne tenni ezt az ösztönzési rendszert.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mindig szomorú, amikor azt látja, hogy nem olvassák el a képviselők az előterjesztést. Nem több évre van kiírva ez a pályázat, hanem 1 éves üzemeltetésre. Tehát az alapvetés ebből a szempontból nem volt helyes. A többi felvetésre Szeles Szabolcs alpolgármester úr fog válaszolni.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Ahogy Polgármester úr mondta, 1 évre írják ki ezt az új pályázatot. Ebben a bónusz rendszerben nem hisz. Van egy szerződéses kötelem, amit elvállal egy szolgáltató, amihez tartania kell magát. Ha nem teljesít, akkor különböző módon, pl.: kötbérrel vállalni kell a következményeket. Ez egy szerződés, ezt szabályozza az együttműködés viszonylatait. Nem gondolja, hogy ilyen bónuszokat kellene beépíteni. Ha egy szolgáltató vállal egy feladatot, akkor a szerződés paraméterei alapján fogja elvállalni. Reméli, hogy nem csak egy pályázó lesz. Sajnos előzőleg az ÉNYKK-n kívül más pályázó nem volt. A következő időszakban még alaposabb, még jobb előkészítő munkával szeretnék az összes erre vonatkozó győri igényt beleépíteni ebbe az elvárási rendszerbe. Afelé tolni ezt az együttműködést, hogy valóban olyan viszonyok teremtődjenek, hogy ezeket tudja teljesíteni a szolgáltató.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

73/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú, a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti pályázati felhívást és a jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti pályázati kiírást. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a pályázati felhívás és a pályázati kiírás közzétételéről 2020. augusztus 31-ig.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a beérkezett pályázatok bírálata érdekében azok Közgyűlés elé terjesztéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 22.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET JOGUTÓDLÁSSAL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRE, KÜLÖNVÁLÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ SZÉTVÁLÁSSAL, ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A VÁROSRENDÉSZET GYŐR KÖLTSÉGVETÉSI SZERV, VALAMINT MEZŐŐRI ÉS PARKŐRI SZOLGÁLAT GYŐR KÖLTSÉGVETÉSI SZERV LÉTREHOZÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Alapvetően nem hisz abban, hogy szerveket ide-oda csoportosítgatva jelentős változás fog történni a munkájukban. Ha Polgármester úr úgy gondolja, hogy át kell szervezni bizonyos szerveket, hogy hatékonyabban dolgozzanak, és ezáltal a város tisztább legyen, a városban nagyobb rend legyen, akkor ez támogatható. Azt gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy azoknak a személyeknek, akik elvégzik ezt a munkát, a munkájuk valóban hatékony legyen és jól tudjanak dolgozni. Elsősorban ezt várja ettől az átalakítástól, és a formai dolgokat támogatja.

Glázer Tímea, képviselő: Kérdése az lenne, hogy történik-e valami változás a mezőőrök hatáskörében? Használhatnak-e kényszerítő eszközöket az ellenőrzések során, például: fegyvert, sokkolót, bilincset.

Kérdése továbbá az, hogy a mezőőrök egyenruhája a rendőrségéhez hasonló lesz-e – mert most is elég megtévesztő -, és használni fognak-e valamilyen azonosítót?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Glázer Tímea képviselőasszony kérdésére válaszolva elmondja, hogy elég furcsa lenne, ha egy parkőr sokkolót használna. Nem tudja ezt elképzelni, hiszen nem változik a hatáskörük. Tisztázni szeretné, hogy egy parkőr és mezőőr tevékenysége egészen más, mint egy rendfenntartó városőr tevékenysége. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi teljesen kevert jellegű felállás. Az hogy embereket tesznek ide-oda – ahogy Pollreisz Balázs képviselő úr mondta – attól nem változik meg a szervezetek működése. Tudni kell annak az embernek, hogy milyen munkát várnak el tőle, és olyan habitusú embereket kell felvenni, akik arra a munkára szegődnek oda. Egészen más egy szelektív hulladékgyűjtő edénynél „kukázni”, ami azt jelenti, hogy kitúrják azt, hogy kinek van lakcíme abban az illegálisan lerakott szemétkupacban, és azt megbüntetik. Egészen más habitusú ember kell ahhoz a feladathoz, hogy tetten érjék személyesen azt, aki odavisz 3-4 hűtőszekrényt kibelezve, és visszatartják az illetőt, majd értesítik a rendőrséget. Teljesen más a füvön való parkolás büntetése, mint egy randalírozó, ittas embernek a megfékezése. Határozott, egyértelmű céllal összeállított csapat tudná elvégezni azokat a munkákat, amiket elvárnak tőlük. Akik mezőőrnek szegődnek, azoktól egészen más fellépést várnak el, mint azoktól, akik duhajkodó emberekkel szemben járnak el. Természetesen lesz azonosítójuk. Az emberek fel fogják ismerni, hogy ki intézkedik velük szemben.

Takács Krisztián, képviselő: Üdvözli az átalakítást. Azt gondolja, hogy az embereket érdekli ez a közrendvédelmi, köztisztasági probléma. Elmondja, hogy tegnap este feltett egy kérdést a közösségi oldalán lévő csoportjában ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, hogy mondják el véleményüket. Ma reggelig 86 komment érkezett. Ez egy valós probléma, az emberek megoldást várnak.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat 1-6. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az I. határozati javaslat 1-6. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat 7. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az I. határozati javaslat 7. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslat 8-9. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az I. határozati javaslat 8-9. pontját elfogadta.

74/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az irányítói jogkörébe tartozó Győri Önkormányzati Rendészet különválás útján történő szétválással való megszüntetéséről dönt 2020. szeptember 30-i hatállyal. A Közgyűlés a Győri Önkormányzati Rendészet megszüntető okiratát az 1. mellékletben foglaltak szerint adja ki.

2. A Közgyűlés kijelöli jogutódként a Győri Önkormányzati Rendészet feladatainak ellátására 2020. október 1. napjától

- a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a közterületi rend és tisztaság és önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében a Városrendészet Győr költségvetési szervet, valamint

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a termőföldek őrzése feladat tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

költségvetési szervet.

3. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: megszűnő költségvetési szerv) feladatai 2020. október 1. napjától a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme feladatok tekintetében a Városrendészet Győr költségvetési szervhez, a termőföldek őrzése feladatok tekintetében a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv kerülnek át.

4. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Városrendészet Győr, valamint a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr, mint jogutódok a megszűnő költségvetési szerv 2020. szeptember 30. napjáig keletkező jogai és kötelezettségei – ideértve vagyoni jogait, továbbá valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz vagy pénzben kifejezett tartozásai – tekintetében helytállnak a feladatmegosztás – és a feladatmegosztáshoz kapcsolódó személyi, dologi és egyéb megosztás – szerint. Olyan igény esetén, melynél a feladatmegosztás alapján nem lehet megállapítani a jogutódot, a Városrendészet Győr költségvetési szervet jelöli ki a Közgyűlés jogutódnak, mely kijelölés nem jelent általános jogutódlást. Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletnek megfelelően készítendő záró beszámolóban kimutatott előirányzat-maradvány – a polgármester által meghatározott felosztásnak megfelelően – a jogutódok költségvetési keretszámába kerül átvezetésre.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés hozzájárul, hogy megszűnő költségvetési szerv 2020. szeptember 30-i vagyonleltár szerinti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyonát teljes terjedelmében, minden elemében – polgármester által meghatározandó felosztás alapján – 2020. október 1. napjával átvegye Városrendészet Győr, valamint Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr. A Közgyűlés a vagyon átadásért felelős személynek Truka István igazgató urat jelöli ki.

6. A Közgyűlés dönt a Győri Önkormányzati Rendészeti szerv állományába tartozók továbbfoglalkoztatásáról, a következők szerint:

- a Győri Önkormányzati Rendészet állományában lévő 6 fő mezőőri feladatot ellátó munkaviszonyban álló foglalkoztatott, valamint a Győri Önkormányzati Rendészet közszolgálati jogviszonyban álló igazgatója a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szerv keretében közalkalmazotti jogviszonyban,

- a Győri Önkormányzati Rendészet valamennyi további foglalkoztatottja a Városrendészet Győr költségvetési szerv keretében közszolgálati jogviszonyban

kerül továbbfoglalkoztatásra.

A Közgyűlés felkéri Polgármester urat és a Győri Önkormányzati Rendészet igazgatóját, hogy 2020. szeptember 30-ig gondoskodjon a foglalkoztatottak valamennyi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint szükséges munkaügyi intézkedés megtételéről.

Felelős: polgármester és Győri Önkormányzati Rendészet igazgatója

Határidő: azonnal

7. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnése miatt Truka Istvánnak, a Győri Önkormányzati Rendészet igazgatójának magasabb vezetői megbízása 2020. szeptember 30. napjával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervhez történő áthelyezéssel megszűnik. A Közgyűlés, mint az átadó és átvevő szerv vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult szerv hozzájárul az áthelyezéshez.

A Közgyűlés megköszöni Truka István intézményvezetői tevékenységét.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnésével kapcsolatos valamennyi intézkedést megtegyen és minden szükséges dokumentumot aláírjon, valamint gondoskodjék a Megszüntető okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről 2020. október 1. napi hatállyal, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére legkésőbb 2020. augusztus 29-ig

9. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy záró beszámolóban kimutatott előirányzat-maradvány a jogutódok költségvetési keretszámába kerülő felosztása és szerv vagyonleltár szerinti vagyonát képező ingó és ingatlan vagyonát érintő felosztás tárgyában döntést hozzon.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, legkésőbb 2020. szeptember 30-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 1-4. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az II. határozati javaslat 1-4. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 5. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az II. határozati javaslat 5. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 6. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az II. határozati javaslat 6. pontját elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslat 7-9. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az II. határozati javaslat 7-9. pontját elfogadta.

75/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Városrendészet Győr alapító okiratát 2020. október 1-jei hatállyal az 1. mellékletben foglaltak szerint adja ki.

2. A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr alapító okiratát 2020. október 1-jei hatállyal a 2. mellékletben foglaltak szerint adja ki.

3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék az Alapító okiratok adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az Alapító okirat elfogadásával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a Polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban felmerülő esetleges hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok aláírására és kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére legkésőbb 2020. augusztus 29.

4. A Közgyűlés

- a Városrendészet Győr engedélyezett álláshelyeinek számát 2020. október 1. napjától 57 álláshelyben, valamint

- a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr álláshelyeinek számát 2020. október 1. napjától 12 álláshelyben

állapítja meg. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a megállapított álláshelyekhez kapcsolódó, valamint a Győri Önkormányzati Rendészet megszűnéséből, a két új intézmény alapításából adódó változások költségvetési rendeletben való átvezettetéséről a soron következő rendeletmódosítás alkalmával.

5. A Közgyűlés a Városrendészet Győr intézményvezetőjének 2020. október 1. napjától a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján három hónap próbaidő kikötésével, határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyba történő kinevezéssel Debreczeny Zsolt Károlyt nevezi ki. Illetményét főosztályvezető-helyettesi besorolással a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján állapítja meg.

6. A Közgyűlés Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával – az áthelyezéssel létrejött határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonya mellett – a 2020. október 1-jétől az igazgatói tisztség pályázat útján történő betöltéséig terjedő időtartamra Truka Istvánt bízza meg a közalkalmazotti törvény szerinti illetménnyel és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 100.000 forint összegű magasabb vezetői pótlékkal, valamint a munkáltatói döntésen alapul illetményrésszel együtt összesen 805.500 forintban állapítja meg.

7. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átalakulással összefüggésben szükséges, az Önkormányzat nevében a Városrendészet Győr és a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr költségvetési szervekkel megkötendő megállapodások megkötésére, valamint az irányítói jogkörben jóváhagyandó, a létrejövő költségvetési szervek és a Gazdasági Működtető Központ Győr közötti megállapodások jóváhagyására.

8. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átalakulással összefüggő valamennyi intézkedés megtételére, eljárási cselekmény lebonyolítására, szükséges nyilatkozat kiadására, dokumentum aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9. A Közgyűlés felkéri a Városrendészet Győr vezetőjét, hogy gondoskodjék az alapító okirat adatainak megfelelően a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság és a Győri Önkormányzati Rendészet között megkötött megállapodás módosításáról azzal, hogy a megállapodás tekintetében a Győri Önkormányzati Rendészet helyébe a Városrendészet Győr lép jogutódként.

Felelős: Városrendészet Győr vezetője

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyezés után haladéktalanul

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRSZENTIVÁNI TÖLGYESERDŐ HELYI JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Látszik, hogy ez egy rendkívüli közgyűlés, rendkívüli hozzászólásokkal. Ez a mai 3. napirendi pont, amit szintén támogat. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő közgyűléseken is lesz hasonló előterjesztés, hiszen a városban több olyan zöld terület van, amelynek védettségét el kell érni.

Glázer Tímea, képviselő: Örömmel támogatja ezt a napirendi pontot, hiszen mindenki számára nagyon fontos a környezetvédelem. Külön megköszöni Dr. Szálasy László képviselőtársának, hogy a Környezetvédelmi Bizottság elnökeként kikérte a véleményüket és utána külön megköszönte a leadott javaslatokat. Vannak javaslataik annak ellenére, hogy Polgármester úr azt mondja, hogy nem nagyon élnek ezzel a lehetőséggel. Elmondja, hogy erre vonatkozóan komoly anyagot adtak le választókerületekre lebontva. Kéri, hogy a város díszítése, virágosítása mellett figyeljenek oda, hogy ezek a zöld területek megmaradjanak, óvják és védjék ezeket.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Győrszentiván polgárainak már kb. 3 évtizedes elképzelése, hogy a Tölgyeserdővel valamit kellene kezdeni. Ez egy nagyon régi, teljesen szabadon álló, vadon nőtt erdő, nem egy ültetett tölgyes. Mellette van egy árvalányhajas terület is. Több olyan fa is van, ami ritkaságnak számít a mai vegetációban. Örül, hogy az ellenzék is támogatja ezt az elképzelést. Nemcsak Győrszentivánnak, hanem egész Győrnek nagyon nagy értéke. Voltak elképzelések, hogy a későbbiekben parkerdővé alakítják, de sajnos vandálok meghiúsították ezeket a kezdeményezéseket. A kihelyezett asztalokon tüzet raktak, a táblákat ledöntötték, összetörték. Örül, hogy nagyobb figyelmet tudnak rá fordítani. A győrszentivániak nevében köszöni a kezdeményezést és kéri a Közgyűlést, hogy támogassák az előterjesztést.

Dr. Szálasy László, képviselő: A Környezetvédelmi Bizottság megalakulása óta úgy gondolja, hogy igyekeznek maximálisan a környezetvédelmet figyelembe véve a győriekért dolgozni. Eddig is sok területre kimentek bizottsági látogatás, helyszíni szemle keretében, így találták meg a Tölgyeserdőt, Dr. Sik Sándor képviselő úr javaslatára. További terveik is vannak azért, hogy Győr környezetvédelmi értékeit felmérjék és biztosítsák azok megfelelő oltalmát. Ahogy Polgármester úr már a kezdetektől hangsúlyozta, a fásítás kiemelt jelentőségű ügy. Továbbra is megteszik azokat a lépéseket, amikre szükség van azért, hogy Győr városa még szebb legyen.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

76/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges eljárást megindítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a győrszentiváni Tölgyeserdő helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításához szükséges intézkedések megtételére, eljárások lefolytatására, nyilatkozatok kiadására.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

***

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 30/2012. (XII. 19.) RENDELET ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉRŐL, ÁTADÁSÁRÓL, VALAMINT ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ 42/2013. (XII. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

30/2020. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés rendes ülést – július és augusztus hónapok kivételével, amikor nem ülésezik, és december hónap kivételével, amikor általában a hónap harmadik keddjén ülésezik – elsődlegesen minden hónap utolsó keddi napján tart délelőtt 10 órai kezdettel, de kivételesen a polgármester más napra és más időpontra is összehívhatja az ülést.”

(2) Az SZMSZ 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés rendkívüli ülésének tervezett időpontja úgy határozandó meg a kérelemben, hogy az lehetőség szerint keddi napra essen délelőtt 10 órai kezdettel. A javasolt időpont a polgármestert nem köti.”

2. §

Az SZMSZ 58. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 9 főből áll, melyből legalább 5 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 4 fő nem képviselő személy. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság és a Városstratégiai Bizottság 11 főből áll, melyből legalább 6 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 5 fő nem képviselő személy. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság 15 főből áll, melyből legalább 8 fő képviselő és a fennmaradó legfeljebb 7 fő nem képviselő személy.”

3. §

Az SZMSZ 4. melléklet 2. pont 2.34. és 2.35. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő 2.36. alponttal

„[2. A Közgyűlés a következő hatásköreit ruházza át a polgármesterre döntésre:]

2.34. az Önkormányzat részére nyújtott ingyenes juttatás elfogadásáról szóló döntés meghozatala, a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntés kivételével,

2.35. az Önkormányzat nevében kötendő – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötését, aláírását, az Önkormányzat vagy a Közgyűlés nevében – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – bármilyen egyoldalú nyilatkozat megtételét, vélemény, egyetértés, állásfoglalás stb. megadását, döntés meghozatalát, igazolás kiadását, valamint

2.36. az Önkormányzat vagy a Közgyűlés képviseletében eljárva – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó – döntés meghozatalát, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzését, intézkedés, nyilatkozat, vélemény, egyetértés és állásfoglalás megtételét.”

4. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Pénzeszköz-átadási rendelet) 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[Azon külső szervnek nyújtható pénzeszköz, amely]

c) az államháztartásról szóló törvény önkormányzati alrendszerből nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezéseit betartja,”

(2) A Pénzeszköz-átadási rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján történő közzétételről az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége gondoskodik.”

5. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

Hatályát veszti az SZMSZ 2. melléklet 4. pont 4.1. alpont 4.1.3. alpontja.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ 33/2010. (XI. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondhatják azt, hogy a város adót csökkent, hiszen megszüntet egy adót, amit egy kormányrendelet miatt kell megtenni. Ez az adónem pedig az, amit kifejezetten Orbán Viktor azért hozott létre, hogy az akkor vele vitában álló Simicska Lajos cégét megregulázza és anyagilag is megnehezítse a munkáját. Ez egy ékes beismerése annak a Kormány részéről, hogy ezt az adót kifejezetten személyre szabottan vetették ki és most, hogy már nincs erre szükség, meg is szüntették július 15-i hatállyal. Természetesen a megszüntetést támogatják.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

31/2020. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Az építményadóról szóló 33/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (2) bekezdése, valamint

b) 2/A. §-a

hatályát veszti.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYI FORRÁS ÁTVÉTELÉNEK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

77/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az új típusú koronavírus járvány elleni védekezés céljából a Győri Tornasportért Alapítvány részéről nyújtott 100.000,- Ft összegű adományt és a Kantharosz Közhasznú Alapítvány részéről nyújtott 500.000,- Ft összegű adományt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÜLSŐ SZERV TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

78/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésében „Sporttámogatás” tervezési jogcím terhére az Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport Egyesületet sporttelepének bővítése érdekében 20.000.000,- Ft azaz Húszmillió forint támogatásban részesíti azzal, hogy forrásként a „Sporttámogatás” jogcím javára a következő előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

309512 Sporttámogatás + 20.000.000,- Ft

309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása – 20.000.000,- Ft

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2020. évi előirányzata terhére a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány (9021 Győr, Virágpiac 3.) 500.000,- Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal kerüljön támogatásra, gálaest rendezvény lebonyolítása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Humánszolgáltatási terület egyéb kiadásai között a Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok, stb. részére támogatás jogcímről

- 30.000.000,- Ft-tal támogatja a „Szívkatéterezés Győr” Alapítványt, valamint

- 20.000.000,- Ft-tal támogatja a „Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány”-t. A Közgyűlés a szükséges forrás biztosítása érdekében a következő előirányzat-átcsoportosítást hagyja jóvá:

307028 Petz A. Megyei Oktató Kórházban lévő alapítványok,

stb. részére támogatás + 10.000.000,- Ft

309528 Győri Vízisport Egyesület fejlesztési támogatása – 10.000.000,- Ft

4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1-3. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. szeptember 15-ig

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

8. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és működési szabályzatának módosítására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 18 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

79/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2020. szeptember 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 17 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

80/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2020. évi előirányzata terhére a Győri Bothúzó és Tradicionális Népi Játékok Egyesületét (9026 Győr, Malomsok sétány 17.) 980.000 Ft-tal, azaz kilencszáznyolcvanezer forinttal kerüljön támogatásra, edzőterem bérlése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2020. szeptember 10.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

***

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSEKBEN VALÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal az I. határozatot elfogadta.

81/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szabó Balázs Tivadarnak, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságban betöltött tagi megbízását 2020. augusztus 14. napjával visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri képviselőtársait, hogy személyenként szavazzanak az II. határozati javaslatról.

Szavazásra bocsátja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság képviselő tagjának Laczkovits-Takács Tímeát válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Laczkovits-Takács Tímeát megválasztotta az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjának Borsa Katát válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Borsa Katát megválasztotta az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

Szavazásra bocsátja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjának Tarabiahné Kovács Etelkát válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal Tarabiahné Kovács Etelkát megválasztotta az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság tagjának.

82/2020. (VIII. 14.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. augusztus 15. napjával az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság képviselő tagjává választja meg Laczkovits-Takács Tímea képviselőt, valamint nem képviselő tagjává Borsa Katát és Tarabiahné Kovács Etelkát.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (2) bekezdése értelmében a nem képviselő bizottsági tag a megválasztását követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt.

Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, szíveskedjenek felállni és utána mondani az eskü szövegét azzal, hogy az én szó után a saját nevüket, a végén pedig lelkiismereti meggyőződésük szerint az „Isten engem úgy segéljen!” fordulatot használják, vagy ne használják!

Kéri a jelenlévőket szíveskedjenek az eskütételhez felállni!

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester:

„Én, (eskütevő neve)

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,

hogy Magyarországhoz

és annak Alaptörvényéhez hű leszek;

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;

a bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat

Győr Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében

lelkiismeretesen teljesítem,

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

Megkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az esküokmány aláírása végett a pulpitushoz szíveskedjenek kifáradni.

(Esküokmány aláírása)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – az önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására” című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:49 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a FIDESZ-KDNP frakció Dr. Szálasy Lászlót frakcióvezető-helyettesének választotta meg. Munkájához sok sikert kíván.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Gratulál Dr. Szálasy Lászlónak a megválasztásához.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlési ülés az elfogadott munkaterv szerint 2020. szeptember 29-én 10 órakor lesz.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10:51 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.