117/2020. (X. 27.) Kgy határozat

117/2020. (X. 27.) Kgy határozat

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál pótbefizetés előírása és teljesítése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

9. NAPIRENDI PONT

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál pótbefizetés előírása és teljesítése

117/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 92/2020. (IX. 29.) Kgy. határozatának 3. és 8. pontját úgy módosítja, hogy „a 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint” szövegrész helyébe a „320.000.000,- Ft, azaz Háromszázhúszmillió forint” szöveg lép.

2. A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a veszteségek fedezésére (saját tőke rendezése céljából) 309.050.000,-Ft, azaz Háromszázkilencmillió-ötvenezer forint összegű pótbefizetést ír elő azzal, hogy a pótbefizetést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tagja részére – vissza kell fizetni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tagja, a pótbefizetést nem pénzbeli szolgáltatás útján, az alábbiakban meghatározott ingatlanok tulajdonjogának a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra – pótbefizetés jogcímén – történő átruházásával, mindösszesen 309.050.000,-Ft, azaz Háromszázkilencmillió-ötvenezer forint értékben teljesítse, az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül:

- a Győr külterület 0679 hrsz. alatt felvett, 4434 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 18.450.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió-négyszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 0680 hrsz. alatt felvett, 2 ha 8827 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 177.400.000,-Ft, azaz Egyszázhetvenhétmillió-négyszázezer forint),

- a Győr külterület 0678/12 hrsz. alatt felvett, 4127 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 14.850.000,-Ft, azaz Tizennégymillió-nyolcszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 0678/14 hrsz. alatt felvett, 1 ha 3895 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 50.900.000,-Ft, azaz Ötvenmillió-kilencszázezer forint),

- a Győr külterület 01291/2 hrsz. alatt felvett, 3588 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 10.200.000,-Ft, azaz Tízmillió-kettőszázezer forint),

- a Győr külterület 01262/7 hrsz. alatt felvett, 4 ha 4205 m2 területű, a) alrészlet kivett véderdő, b) alrészlet kivett kereskedelmi szolgáltató terület megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 8.750.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 01262/1 hrsz. alatt felvett, 2 ha 2805 m2 területű, kivett hulladék kezelő megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 9.800.000,-Ft, azaz Kilencmillió-nyolcszázezer forint),

- a Győr zártkert 21651 hrsz. alatt felvett, 3454 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található ingatlan (értéke: 1.900.000,-Ft, azaz Egymillió-kilencszázezer forint),

- a Győr zártkert 21652 hrsz. alatt felvett, 1 ha 5047 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található ingatlan (értéke: 8.100.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-egyszázezer forint),

- a Győr zártkert 21650/22 hrsz. alatt felvett, 950 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr, Dombalja utca 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 8.700.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázezer forint).

A Közgyűlés feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban körülírt ingatlanok tulajdonjoga – pótbefizetés jogcímén – a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-024637, székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.) javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30. nap

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pótbefizetéshez kapcsolódó valamennyi okirat, egyéb dokumentum aláírására, valamint eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítésére is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről és a cégbíróság irányába szükséges lépések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. november 26., a társaság tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási bejegyzése tekintetében az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30. nap

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.