119/2020. (X. 27.) Kgy határozat

119/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Üzlethelyiségeknek a Városrendészet Győr részére történő működtetésbe adása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

11. NAPIRENDI PONT

Üzlethelyiségeknek a Városrendészet Győr részére történő működtetésbe adása

119/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 2858/5/A/40 hrsz.-ú, Győr, Déry Tibor utca 8. 1. ajtó szám alatti 18,0 m² nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, valamint a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú, Győr, Köztelek utca 6. 1. ajtó szám alatti 59,0 m2 nagyságú, fodrászüzlet megnevezésű ingatlan, 2020. november 01. napjától a Városrendészet Győr működtetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 2858/5/A/40 hrsz.-ú, valamint a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú ingatlanokat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. működtetéséből kivonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. sz. melléklet

Okirat száma:

Módosító okirat

A Városrendészet Győr – Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2020. augusztus 14. napján kiadott 1.-75/2020. (VIII. 14.) számú – alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a …./2020. (X. 27.) Kgy. határozatra figyelemmel következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat 1.2. alpontja a következő 1.2.2. alponttal egészül ki:

1.2.2. telephelye(i):

   telephely megnevezése  telephely címe
 1  Pihenő 1.  9025 Győr, Köztelek utca 4.
 2  Pihenő 2.  9024 Győr, Déry Tibor utca 8.

2. Az Alapító Okirat 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglaltak alapján jogszabályban meghatározott eszközök alkalmazásával gondoskodik a települési önkormányzat helyi közbiztonságának biztosításáról, vagyonának, valamint más értékeinek védelméről.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján feladata a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme.

3. Az Alapító Okirat 4.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a) a közterületek rendjének, tisztaságának védelme,

b) a közterület jogszerű használatának ellenőrzése,

c) út, úttartozékok vagy közművek ellenőrzése,

d) az életminőséget befolyásoló antiszociális magatartásformák elleni fellépés,

e) vagyonvédelem, élhető környezeti rend védelme,

f) fokozott jelenlét biztosítása a közösség biztonságérzetének növelése érdekében, valamint

g) bűnmegelőzési tevékenységben közreműködés a közbiztonság és a közrend védelme érdekében.

4. Az Alapító Okirat 4.4. alpontjába foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki a további szerkezeti egység számozásának értelemszerű megváltozásával:

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  031030  Közterület rendjének fenntartása
 2  031060  Bűnmegelőzés
 3  066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Győr, időbélyegző szerint

_________________________________

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

2. sz. melléklet

Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városrendészet Győr alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Városrendészet Győr

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

1.2.2. telephelye(i):

   telephely megnevezése  telephely címe
 1  Pihenő 1.  9025 Győr, Köztelek utca 4.
 2  Pihenő 2.  9024 Győr, Déry Tibor utca 8.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2020. október 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

   megnevezése  székhelye
 1  Győri Önkormányzati Rendészet  9024 Győr, Kálvária utca 4-10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglaltak alapján jogszabályban meghatározott eszközök alkalmazásával gondoskodik a települési önkormányzat helyi közbiztonságának biztosításáról, vagyonának, valamint más értékeinek védelméről.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján feladata a közterületi rend és tisztaság, valamint az önkormányzati vagyon védelme.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

   szakágazat száma  szakágazat megnevezése
 1  841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a) a közterületek rendjének, tisztaságának védelme,

b) a közterület jogszerű használatának ellenőrzése,

c) út, úttartozékok vagy közművek ellenőrzése,

d) az életminőséget befolyásoló antiszociális magatartásformák elleni fellépés,

e) vagyonvédelem, élhető környezeti rend védelme,

f) fokozott jelenlét biztosítása a közösség biztonságérzetének növelése érdekében, valamint

g) bűnmegelőzési tevékenységben közreműködés a közbiztonság és a közrend védelme érdekében.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

   kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése
 1  031030  Közterület rendjének fenntartása
 2  031060  Bűnmegelőzés
 3  066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonya kinevezéssel jön létre. Az alapvető munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja és 42. § 2. pontja alapján (kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján (a fentieken kívül minden más munkáltatói jog) Győr Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

   foglalkoztatási jogviszony  jogviszonyt szabályozó jogszabály
 1  közszolgálati jogviszony  a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 2  munkaviszony  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 3  megbízási jogviszony  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/ Vagyonhasznosítási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.