124/2020. (X. 27.) Kgy határozat

124/2020. (X. 27.) Kgy határozat

Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása és ezzel összefüggésben az alaptó okirat módosításának jóváhagyása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2020. október 27-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvből

16. NAPIRENDI PONT

Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása és ezzel összefüggésben az alaptó okirat módosításának jóváhagyása

124/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – eddig végzett munkáját megköszönve – a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, Simon Csaba (született: 1973.08.10., anyja neve: Egyed Rozália) 9173 Győrladamér, Országút utca 51. sz. alatti lakosnak, e tisztségéről történő lemondását, 2020. október 31-ei hatállyal tudomásul veszi.

2.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő, 5 (öt) év határozott időtartamra Herceg Sándor Ottó (született: Szeged, 1979.11.06., anyja neve: Nagy Terézia Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó kilencszázezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.

3.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 2. „A társaság alapítója” pont utolsó két sorát, a 11. „Az ügyvezetés és képviselet” pont 11.1. alpontját, a 13. „Cégjegyzés” pont 13.1. alpontját, valamint a 14. „Felügyelőbizottság” pont 14.3. alpontjának Takács Tímea felügyelőbizottsági tag nevére vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

„2. A társaság alapítója

Képviseletre jogosult neve: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Lakcím: 9024 Győr, Sajó utca 28.”

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Herceg Sándor Ottó

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízatás lejárta: 2025. október 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.”

„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Herceg Sándor Ottó

Név: ………………………………………………………………………………………………”

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Laczkovits-Takács Tímea”

Az Alapító Okiratnak a jelen pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. november 26.

K.m.f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.