0608/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0608/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

…………. napirendi pont

Dr. Pergel Elza alpolgármester előterjesztése

Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Tisztelt Közgyűlés!

A települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatát az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § szabályozza, mely szerint a települési önkormányzat feladata gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles biztosítani az általa fenntartott egészségügyi intézményben az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény működőképességét és szükség szerinti fejlesztését.

Győr városában 26 fogorvosi alapellátási praxis működik.

A Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 22. pontjában szereplő 080096069 ÁNTSZ kódszámú praxisra (Győr, Mécs László utca 2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) egészségügyi feladatok ellátásra kötött szerződés, a praxisban fogászati alapellátási feladatokat teljesítő Dr. Hushegyi Edina 2019. július 3. napjával történő felmondásával megszűnt.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 13/A. § (1) bekezdésének megfelelően a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.

Ez idő alatt az alapellátás működtetésének biztosítása az Önkormányzat feladatát képezte.

A praxisengedély elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telt el.

A megüresedett praxis 2021. április 1-jétől tölthető be.

Az előzőek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 22. pontjában szereplő 080096069 ÁNTSZ kódszámú praxisnak (Győr, Mécs László utca 2.) pályázat útján történő betöltéséhez járuljon hozzá.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Mécs László utca 2. sz. alatti rendelőben működő 080096069 ágazati azonosító számú fogorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján jelentesse meg.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok – a pályázati határidő lejártát követő 15 napos határidőn belüli – elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Pergel Elza alpolgármester,

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.

- Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. október 5.

Dr. Pergel Elza

alpolgármester

1. számú melléklet

A Győr Plusz hetilapban megjelenő felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthető az alábbi honlapokon: www.gyor.hu és www.eeszi.hu.

Az Önkormányzat, valamint az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján megjelenő felhívás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Az ellátandó feladatkör:

Győr város 080096069 ÁNTSZ kódszámú fogorvosi alapellátási körzetének ellátása, iskola-egészségügyi, valamint ügyeleti ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: Győr, Mécs László utca 2.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- fogorvosi képesítés,

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,

2. egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

3. részletes szakmai önéletrajz,

4. pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, valamint nyilatkozata arra nézve, hogy az adatvédelmi tájékoztatót kézhez kapta és megismerte.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. november 30.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. december 22.

A pályázat benyújtásának

Postai úton vagy személyesen: munkaidőben Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfenntartói Osztály, Bodorné Mózes Ágota osztályvezető, 9021 Győr, Honvéd liget 1. 5. emelet 502. iroda. Kérjük a borítékon feltüntetni: Fogorvosi pályázat

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozattal együtt a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan. A pályázati eljárásra vonatkozó Adatvédelmi tájékoztatót jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilváníthatja azok érdemi elbírálása nélkül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos minden költséget a pályázó maga viseli, megtérítés nincs.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az erre kijelölt bíráló bizottság a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül értékeli. Az értékelés után Győr Megyei Jogú Város Alpolgármestere javaslatot tesz Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi az előterjesztést. A Közgyűlés a soron következő rendes ülésén dönt.

A pályázat kiírója a pályázókat a Közgyűlés döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül pályázati dokumentumait nem veszi át, úgy azok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást bármikor indoklás és kártérítés nélkül visszavonja vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

2021. április 1.

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza alpolgármester

Az előterjesztést véleményezte: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette:

Intézményfenntartói Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.