0609/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0609/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál pótbefizetés előírására és teljesítésére

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál pótbefizetés előírására és teljesítésére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) kizárólagos, egyszemélyi tulajdonában áll a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (Cg.08-09-024637, székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4., a továbbiakban: Kft.).

Az elmúlt két év során a Kft., részben a hulladékgazdálkodás központi finanszírozási rendszere, részben a megnövekedett feladatellátáshoz kapcsolódó költségek növekedése, részben a szakképzett munkaerő megtartása érdekében szükséges bérek finanszírozása miatt, likviditási problémákkal küzd, a társaság vagyona – veszteség folytán – folyamatosan csökkent, a társaság saját tőkéje (23.237.000,-Ft, azaz Huszonhárommillió-kettőszázharminchétezer forint) jelenleg nem éri el a törzstőke (90.500.000,-Ft, azaz Kilencvenmillió-ötszázezer forint.) felét. A Kft. a befektetett eszközeiből illetve pénzeszközéből nem tudja rendezni a társaság vagyoni helyzetét, erre tekintettel szükséges intézkedni a tőkerendezés iránt.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:189. § (2) bekezdése értelmében ennek az egyik lehetséges – és egyeztetve a Kft. ügyvezetésével, könyvvizsgálójával és jogi képviselőjével legcélszerűbb – módja a pótbefizetés előírása, így a Kft. a város és a térség tisztaságával kapcsolatos célkitűzéseit továbbra is meg tudja valósítani és hulladékgazdálkodási feladatait az eddigi formában, továbbra is magas színvonalon tudja ellátni.

A Kft. Alapító Okiratának IV. fejezet 2. pontja lehetőséget biztosít arra, hogy az Alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést írjon elő. Az Alapító Okiratban foglaltak értelmében a pótbefizetés legmagasabb összege 250.000.000,- Ft/év, azaz Kettőszázötvenmillió forint/év lehet és üzleti évenként legfeljebb egy alkalommal írható elő. A pótbefizetés nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. A pótbefizetés az Alapító törzsbetétjét nem növeli. A Ptk. 3:183. § (5) bekezdése értelmében a pótbefizetést a Kft.-nek az Alapító részére vissza kell fizetnie.

Fentiekre tekintettel a Bizottság javasolja a T. Közgyűlés számára a pótbefizetés előírását, melynek az Alapító – mint a Kft. egyszemélyi tagja – általi teljesítésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

Győr város területén a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását biztosító ingatlanok (Győr-sashegyi hulladékkezelő központ, likócsi komposztálómű) a következők:

- a Győr külterület 0679 hrsz. alatt felvett, 4434 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található, a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (9024 Győr, Orgona utca 10., a továbbiakban: GYŐR-SZOL Zrt.) kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr külterület 0680 hrsz. alatt felvett, 2 ha 8827 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr külterület 0678/12 hrsz. alatt felvett, 4127 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr külterület 0678/14 hrsz. alatt felvett, 1 ha 3895 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr külterület 01291/2 hrsz. alatt felvett, 3588 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr külterület 01262/7 hrsz. alatt felvett, 4 ha 4205 m2 területű, a) alrészlet kivett véderdő, b) alrészlet kivett kereskedelmi szolgáltató terület megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található, 8545/44205 tulajdoni hányadban az Alapító, 35660/44205 tulajdoni hányadban a GYŐR-SZOL Zrt. tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr külterület 01262/1 hrsz. alatt felvett, 2 ha 2805 m2 területű, kivett hulladék kezelő megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr zártkert 21651 hrsz. alatt felvett, 3454 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr zártkert 21652 hrsz. alatt felvett, 1 ha 5047 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan,

- a Győr zártkert 21650/22 hrsz. alatt felvett, 950 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr, Dombalja utca 1. sz. alatt található, a GYŐR-SZOL Zrt. kizárólagos tulajdonát képező ingatlan és

- a Győr külterület 01322/10 hrsz. alatt felvett, 135 m2 területű, kivett út megnevezésű, természetben Győr-Sashegyen, a 81. sz. főút mellett található, 112/135 tulajdoni hányadban a GYŐR-SZOL Zrt., 23/135 tulajdoni hányadban az Alapító tulajdonát képező ingatlan. (A győri 01322/10 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű ingatlan nagyobbik része nem közúti közlekedési övezetbe esik, továbbá az a természetben nem útként funkcionál, erre tekintettel kezdeményezhető annak átminősítése, és ezáltal a forgalomképtelen vagyoni körből történő kivonása.)

Az ingatlanok – ingatlanforgalmi értékbecslő szakvéleményében meghatározott – értéke az alábbiak szerint alakul:

 az ingatlan hrsz.-a  az ingatlan címe, elhelyezkedése  az ingatlan értéke (Ft, nettó)
 0679  Győr-Likócs, az 1. sz. főút mellett  18.450.000,-
 0680  Győr-Likócs, az 1. sz. főút mellett  73.600.000,-
 0678/12  Győr-Likócs, az 1. sz. főút mellett  14.850.000,-
 0678/14  Győr-Likócs, az 1. sz. főút mellett  50.900.000,-
 01291/2  Győr, Külső Fehérvári út 1.  10.200.000,-
 01262/7  Győr, Külső Fehérvári út 1.  8.750.000,-
 01262/1  Győr, Külső Fehérvári út 1.  9.800.000,-
 21651  Győr-Sashegy, Mézes utcában  1.900.000,-
 21652  Győr-Sashegy, Mézes utcában  8.100.000,-
 21650/22  Győr, Dombalja utca 1.  8.700.000,-
 01322/10  Győr-Sashegy, 81. sz. főút mellett  5.400.000,-
 Összesen:  210.650.000,-

Az előzőekben körülírt ingatlanok, illetve a GYŐR-SZOL Zrt. tulajdonát képező ingatlanilletőségek adásvételére vonatkozó, az Alapító és a GYŐR-SZOL Zrt. közötti szerződés megkötése folyamatban van.

Az Alapító a pótbefizetést – a jogszabályok és az Alapító Okirat által biztosított lehetőséggel élve, tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül – a fentiekben meghatározott ingatlanok tulajdonjogának a Kft. részére, 210.650.000,-Ft, azaz Kettőszáztízmillió-hatszázötvenezer forint értéken, történő átruházásával tudja megvalósítani.

A fentiek következében, a tőkerendezésen túl, a Kft. rendelkezne a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek ellátását biztosító ingatlanok tulajdonjogával is.

A kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságok esetében a pótbefizetés elrendeléséről – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 32. § (1) bekezdés d) pontja értelmében – a Közgyűlés jogosult dönteni, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. alcímének 1.1. pont 1.1.2. alpontja értelmében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése alapján.

Mindezek alapján a Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a Kft.-nél pótbefizetés előírását, annak az Önkormányzat mint tag részéről, nem pénzbeli szolgáltatás útján történő teljesítését és mindezekkel összefüggésben a következő döntések meghozatalát:

HATÁROZATI JAVASLAT

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a veszteségek fedezésére (saját tőke rendezése céljából) 210.650.000,-Ft, azaz Kettőszáztízmillió-hatszázötvenezer forint összegű pótbefizetést ír elő, azzal, hogy a pótbefizetést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tagja részére – vissza kell fizetni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tagja, a pótbefizetést nem pénzbeli szolgáltatás útján, az alábbiakban meghatározott ingatlanok tulajdonjogának a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra – pótbefizetés jogcímén – történő átruházásával, mindösszesen 210.650.000,-Ft, azaz Kettőszáztízmillió-hatszázötvenezer forint értékben teljesítse, az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül:

- a Győr külterület 0679 hrsz. alatt felvett, 4434 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 18.450.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió-négyszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 0680 hrsz. alatt felvett, 2 ha 8827 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 73.600.000,-Ft, azaz Hetvenhárommillió-hatszázezer forint),

- a Győr külterület 0678/12 hrsz. alatt felvett, 4127 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 14.850.000,-Ft, azaz Tizennégymillió-nyolcszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 0678/14 hrsz. alatt felvett, 1 ha 3895 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 50.900.000,-Ft, azaz Ötvenmillió-kilencszázezer forint),

- a Győr külterület 01291/2 hrsz. alatt felvett, 3588 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 10.200.000,-Ft, azaz Tízmillió-kettőszázezer forint),

- a Győr külterület 01262/7 hrsz. alatt felvett, 4 ha 4205 m2 területű, a) alrészlet kivett véderdő, b) alrészlet kivett kereskedelmi szolgáltató terület megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 8.750.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 01262/1 hrsz. alatt felvett, 2 ha 2805 m2 területű, kivett hulladék kezelő megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 9.800.000,-Ft, azaz Kilencmillió-nyolcszázezer forint),

- a Győr zártkert 21651 hrsz. alatt felvett, 3454 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található ingatlan (értéke: 1.900.000,-Ft, azaz Egymillió-kilencszázezer forint),

- a Győr zártkert 21652 hrsz. alatt felvett, 1 ha 5047 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található ingatlan (értéke: 8.100.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-egyszázezer forint),

- a Győr zártkert 21650/22 hrsz. alatt felvett, 950 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr, Dombalja utca 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 8.700.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázezer forint) és

- a Győr külterület 01322/10 hrsz. alatt felvett, 135 m2 területű, kivett út megnevezésű, természetben Győr-Sashegyen, a 81. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 5.400.000,-Ft, azaz Ötmillió-négyszázezer forint).

A Közgyűlés feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban körülírt ingatlanok tulajdonjoga – pótbefizetés jogcímén – a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-024637, székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.) javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30. nap

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pótbefizetéshez kapcsolódó valamennyi okirat, egyéb dokumentum aláírására, valamint eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítésére is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről és a cégbíróság irányába szükséges lépések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. november 26., a társaság tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási bejegyzése tekintetében az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30. nap

Győr, 2020. október 14.

Borsi Róbert

elnök

Előterjesztő: Borsi Róbert elnök

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Koronika Tamás a GYHG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.