0610/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0610/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában áll a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-021453, székhelye: 9025 Győr, Radnóti Miklós u. 46., a továbbiakban: Társaság).

Az Önkormányzat a 173/2019. (XII. 19.) Kgy. határozatában hozzájárult a Társaság részére 200.000.000,- Ft, (azaz kettőszázmillió forint) tagi kölcsön nyújtásához, aminek visszafizetési határidejét 2020. december 31-ben határozta meg.

A Társaság működési költségeit egyrészt a működtetett létesítmények bérbeadásából származó bevételéből, másrészt az Önkormányzat, mint tulajdonos által biztosított támogatásból fedezi.

A koronavírus világjárvány terjedésének enyhítése érdekében a sportrendezvények és a létesítményekben korábban tartott rendezvények korlátozása, illetve elmaradása miatt az üzemeltetési kiadások minimális csökkenése mellett jelentős bevételtől esett és esik el, ami veszélyezteti a Társaság likviditását.

A Társaság kérelemmel fordult a tulajdonos Önkormányzathoz, melyben a 200.000.000,- Ft (azaz: kettőszázmillió forint) tagi kölcsön visszafizetési határidejét a folyamatos likviditás fenntartása érdekében 2021. december 31.-ig kéri meghosszabbítani.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdésének e) pontja kimondja, hogy a Közgyűlés dönt az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság részére tagi hitel nyújtásáról és visszafizetésének feltételeiről.

Fent részletezett indokok és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1.2. pontja alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott 200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forint) tagi kölcsön 173/2019. (XII. 19.) Kgy. határozatban jóváhagyott visszafizetési határidejének 2021. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2020. október 14.

Borsi Róbert

elnök

Előterjesztő: Borsi Róbert elnök

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt: Simon Csaba, a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője

Az előterjesztést látta:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Szeles Szabolcs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyon-nyilvántartási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.