0613/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

0613/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

11/04/06/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a győri 7893 hrsz. alatt felvett ingatlanon nyilvántartott Győr, Kossuth Lajos u. 32. – Bercsényi liget 35. szám alatti Társasház név alatt – 16 albettéttel rendelkező vegyes tulajdonban lévő társasház megszüntetésre kerüljön és helyette – tulajdonjog változás nélkül – a Társasház tulajdonosainak közös tulajdonába kerülő ingatlan alakuljon ki.

Az így kialakuló ingatlanban az Önkormányzatnak 7867/10.000 tulajdoni hányada lesz, mely megfelel a jelenleg az Önkormányzat tulajdonában lévő 6 albetétnek, illetve az albetétekhez tartozó közös tulajdoni hányadnak.

12/04/06/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, a győri 7895 hrsz. alatt felvett ingatlanon nyilvántartott Győr, Kossuth utca 32. – Bercsényi liget 35. szám alatt található vegyes tulajdonban lévő ingatlanhoz kapcsolódó és a C. P. földmérő által készített és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által záradékolt 131/1/2019. munkaszámú vázrajz szerinti épülettörlés és épületfeltüntetés ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez.

13/04/06/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a C. P. földmérő 131/2/2019. munkaszámú hatályos változási vázrajza szerint a Győr, Kossuth Lajos utca 32. – Bercsényi liget 35. szám alatti, az Önkormányzat 7867/10.000 arányú tulajdonában lévő győri 7893 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 854 m2 területű ingatlan megosztásra kerüljön és ezáltal kialakuljanak a:

- győri 7893/1 hrsz.-ú, 379 m2 területű, kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű és a

- győri 7893/2 hrsz.-ú, 475 m2 területű, kivett, lakóház, udvar, megnevezésű ingatlanok.

14/04/06/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a győri 7895/2 hrsz. alatt felvett, Győr, Bercsényi liget 35. szám alatti ingatlanon, Győr, Bercsényi liget 35. szám alatti társasház néven 7 albetétes társasház létrehozásához.

4/15/07/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gazdasági Működtető Központ Győr részére, a működtetésében lévő győri 4778/54 hrsz.-ú, természetben 9023 Győr, Kassák Lajos u. 14. szám alatt található a Gazdasági Működtető Központ Kassák Lajos utcai Bölcsőde belső udvarán található, 1 db betegség következtében kiszáradt fenyőfa, vegetációs időszakban történő, kivágásához.

Indokolás:

Szakértői vélemény alapján:

„Az örökzöld sínylődő egészségi állapotú, száradó koronarendszerű növény. A fenyőfa az életterét túlnőtte, koronarendszere a bölcsőde épületének a tetőzete fölé tolódott. A fa törzse mechanikai sérülés következtében bekorhadt.

Eltávolítása indokolt. A pótlást az intézmény területén 1 db oszlopos juharfával javaslom végrehajtani, amely fajában igazodik az intézmény udvarának faállományához.

A fenti munkálatokat kizárólag fakivágásra jogosult és felkészült szakértő szervezettel vagy személlyel lehet elvégeztetni.

A kivágott fenyőfát az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2020. december 10-ig.

A fapótlás megtörténtéről a polgármester írásbeli tájékoztatásukat kérte, fotóval dokumentálva. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a növények nem erednek meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

2/21/07/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester utólagos tulajdonosi hozzájárulást adott az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére, a működtetésükben lévő, győri 2672/22 hrsz.-ú, természetben 9024 Győr, Répce utca 8/B szám alatti ingatlanon, a Répce utcai Időskorúak Gondozóháza udvarán található 1db balesetveszélyes ringló szilvafa, vegetációs időszakon belüli, kivágásához.

Indokolás:

Szakértői vélemény alapján:

„Az intézmény az udvarán található ringló szilvafát balesetveszélyessége miatt kivágatta, mert a fáról nagyméretű ág szakadt le, ami indokolta a sürgős intézkedést a fa kivágása ügyében.

Javaslom, hogy a kivágott ringló szilvafa pótlását a viszonylag kis zöldterület miatt kis helyigényű oszlopos növekedésű lombhullató fa telepítésével végezzék el. (oszlopos gyertyánnal, vagy oszlopos juharfával)”

A kivágott ringló szilvafát az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2020. december 10-ig.

A fapótlás megtörténtéről a polgármester kérte írásbeli tájékoztatásukat, fotóval dokumentálva.

Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

2/22/07/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 25485/A hrsz.-ú, 71 m2 területű, lakóház megnevezésű, a természetben Győr, Zsigmond király u. 11. sz. alatti belterületi ingatlan 1/1-ed arányú tulajdoni hányadára Győrött, 2020. május 26. napján Sz. Zs., mint eladó, valamint P. Z., mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 8.100.000,- Ft (azaz Nyolcmillió-egyszázezer forint) vételáron a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20. §-a alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint a 25485 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosát megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

3/27/07/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

201014 „Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 5.067.300,- Ft

221018 „Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 4.051.300,- Ft

203066 „Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önk. kötelezettségekre” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások – 2.857.500,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára:

201149 „Zöld utca felújítása – TOP” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások 4.051.300,- Ft

201150 „Lajta u – 821. sz. főút csomópont felújítása – TOP” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások 7.924.800,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

A fent megjelölt kiadási jogcímek (201149 „Zöld utca felújítása – TOP” és 201150 „Lajta u – 821. sz. főút csomópont felújítása – TOP”) 2020. évben kerültek megnyitásra. A beruházás lebonyolításához kapcsolódó szerződések megkötéséhez átcsoportosítás szükséges a jogcímek között.

5/27/07/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2020. évi polgármesteri keret terhére 100.000-, Ft-tal, azaz Százezer forinttal támogatta az alábbi szervezetet:

Szervezet neve: Szent Kereszt Plébánia

Címe: 9012 Győr, Csanaki út 1.

A támogatási cél megjelölése: Működési kiadások támogatása

1/05/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ. rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester, a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az INGATLAN CENTRUM TÁRSASHÁZKEZELŐ KFT. (a továbbiakban: Építtető) részére a Győr-Rabkert, Nektár u. 8. szám alatti, 20658/2 helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) tervezett kettő üdülőegységet magában foglaló üdülő épület építéséhez kapcsolódóan a Rendeletben előírt

településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól

felmentést adott

az alábbi feltételekkel:

Az Ingatlan gépjárművel való megközelíthetőségét biztosító kapubehajtók és egyéb útcsatlakozások Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetével történt egyeztetést követően, az Útkezelő Szervezet írásbeli kezelői hozzájárulásával építhetők ki, és csatlakoztatható a közterületre, illeszkedve a településrész csapadékvíz-elvezetési koncepciójába.

Az egyedi szennyvíztisztító rendszereket legkésőbb az épület használatbavételéig ki kell építeni.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem köteles a 20654 helyrajzi számú közterületen (Nektár utca) és a 20687 helyrajzi számú közterületen (Parti utca) további út- és közműépítési fejlesztést megvalósítani. Amennyiben az Önkormányzat a 20654 helyrajzi számú közterületen (Nektár utca) és a 20687 helyrajzi számú közterületen (Parti utca) út- és/vagy közműépítési fejlesztést (a továbbiakban: Beruházás) valósítana meg a jövőben, úgy a Beruházás Ingatlanra eső beruházási költséghányadát az Önkormányzat utólag megfizettetheti az Építtetővel, vagy az Ingatlan mindenkori tulajdonosával.

Indokolás

Az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, az Ingatlanon a rendeltetési egységekhez külön egyedi szennyvíztisztító berendezéseket tervezett az Építtető, amelyeket legkésőbb az épület használatbavételéig ki kell építeni.

A benyújtott tervdokumentáció szerint a szükséges parkolót Építtető saját telken biztosítja, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra hosszútávon alkalmas arra, hogy biztosítsa az Ingatlanon tervezett kettő üdülőegységet magában foglaló üdülő épület rendeltetésszerű és biztonságos használatát.

4/06/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet 2. pont 8. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester nem járult hozzá a győri 2847/1 hrsz.-ú, természetben 9024 Győr, Szauter u. 12. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú „kivett templom, épület, ravatalozó és kripta” megnevezésű ingatlan 41. parcellában található, kis mértékben megdőlt, fiatal, egészséges hársfa kivágásához.

Hozzájárulását adta tárgyi ingatlan területén álló, sírhelyek irányába megdőlt, hársfa koronarendszeréből három mélyre nőtt ágnak a levágásához, mely akadályozza az alatta elhelyezett sírhelyek gondozását. A feladat elvégzésére az ingatlant működtető GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (9024 Győr, Orgona utca 10.) kap megbízást.

Indokolás:

Szakértői vélemény alapján:

„A fiatal nagylevelű hársfa megfelelő egészségi állapotú növény, a 41. parcellában hársfákból kialakított fasor egyik eleme. Kivágásával az egyébként is hiányos fasor tovább veszítene az értékéből.

Az enyhén megdőlt törzsű fás szárú növény koronarendszere már megfelelő módon fejlődik. A hársfa alsó ágai az alatta található síremlékek fölé nőttek olyan mértékben, hogy azok gondozását megnehezítik, ezért ezen ágak levágását indokoltnak tartotta.

Megítélése szerint a fa kivágására okot adó körülmény nem áll fenn.”

3/18/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester, javasolta, hogy az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 2020. szeptember 2. napján tartandó taggyűlésén az alábbi határozati javaslatok kerüljenek elfogadásra:

1.) Hozzájárult a Kft. Javadalmazási szabályzatának módosításához, azzal, hogy az ügyvezető éves prémiumának határa az éves személyi alapbérének legfeljebb 50%-a legyen.

2.) Hozzájárult a Kft. ügyvezetője 2020-as évre vonatkozó prémiumkiírásának megállapításához, az alábbiak szerint:

a) Kihasználtság prémium:

A prémium feltétele a helyiségek kiadásának százaléka. Az alsó határ az elszámolási időszakra eső 80%-os átlagos kihasználtság szint.

b) Bér és járulék megtakarítás prémium:

Az elszámolási időszakra eső projektben elszámolt bér és járulék megtakarítás összegének legfeljebb 10%-a fizethető ki prémiumban.

c) Szakértői prémium:

Az elszámolási időszakra eső szakértői tevékenységből származó bevétel költségekkel csökkentett összegének legfeljebb 10%-a fizethető ki prémiumban.

Az éves személyi alapbér legfeljebb 50%-a fizethető ki prémiumban. A prémium elszámolása félévenként történik. Nem jár prémium veszteséges működtetés és vétkes mulasztás esetén.

3.) Hozzájárult a Kft. ügyvezetője munkabérének (bruttó 583.000,- Ft/hó) legfeljebb 10%-kal történő megemeléséhez, 2020. június 1-jei hatállyal.

1/26/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 9917/111 hrsz.-ú, 11.912 m2 nagyságú, kivett tároló, udvar megnevezésű, a természetben Győr, Szent Vendel utca 45. sz. alatti ingatlan ½-ed tulajdoni részére Győrött, 2020. július 28. napján B. A. I., mint eladó, valamint F. B., mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) vételáron az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

2/26/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 9917/111 hrsz.-ú, 11.912 m2 nagyságú, kivett tároló, udvar megnevezésű, a természetben Győr, Szent Vendel utca 45. sz. alatti ingatlan ½-ed tulajdoni részére Győrött, 2020. július 28. napján B. Á. L., mint eladó, valamint F. B., mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 10.000.000,- Ft (azaz Tízmillió forint) vételáron az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

3/26/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 8340/2/A/3 hrsz.-ú, 14 m2 nagyságú, garázs megnevezésű, a természetben Győr, Köztelek u. 14. „felülvizsgálat alatt” sz. alatti belterületi ingatlanra Győrött, 2020. május 19. napján B. J. Z.-né, mint eladó, valamint Cs. T., mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében a szerződés szerinti 3.000.000,- Ft (azaz Hárommillió forint) vételáron a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:81. §-a alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint tulajdonostársat megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

3/31/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről – a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2020. II. negyedév vonatkozásában – amennyiben a követelés a végrehajtás során nem vagy csak részben térül meg.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok utáni önkormányzati bérleti és egyéb díj követelések a fent említettek alapján 2020. július 1. napján elengedésre kerüljenek:

1. P. B. Hátralék: 662.289-, Ft

2. K. S. Hátralék 121.045-, Ft

3. P. V.-né Hátralék 336.554-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásául nem szolgál.

4/31/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről – a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2020. II. negyedév vonatkozásában – ha az csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanok utáni önkormányzati bérleti és egyéb díj követelések a fent említettek alapján 2020. július 1. napján elengedésre kerüljenek a határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásául nem szolgál.

5/31/08/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Önkormányzat és az Intézmény részben vagy egészben lemondhat a követeléséről – a követeléseket kezelő GYŐR-SZOL Zrt. írásbeli megkeresése alapján, 2020. II. negyedév vonatkozásában – ha a felszámolási eljárás során a felszámoló által írásban adott nyilatkozata alapján a követelés várhatóan nem térül meg.

A Rendelet 5. § (1) bekezdésében és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy az Önkormányzat tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlan bérleti és egyéb díjának követelése a fent említettek alapján 2020. július 1. napján elengedésre kerüljön:

1. FACTORY REKLÁM Kft. Hátralék 376.722-, Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatta és egyben felhívta a GYŐR-SZOL Zrt. figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásául nem szolgál.

1/01/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontjának 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva, az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Dragon Aktív Kft., a Győri Sárkányhajó Fesztivál rendezéséhez 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatásban részesüljön.

A támogatás kifizetése a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére történik.

1/02/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a sportról szóló 14/2015. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester, az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) Önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében hozzájárult ahhoz, hogy, a Győri Úszó Sportegyesület Patkás Tamás parasportolójának támogatására 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint támogatásban részesüljön.

A támogatás kifizetése a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére történik.

2/02/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2. pontjának 2.13. alpontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott, 88423/2020. azonosító számon megjelent pályázati kiírás szerint T.-né N. A. által a Gazdasági Működtető Központ Győr gazdasági vezetői beosztásának betöltésére 2020. augusztus 22. napján benyújtott pályázatát a polgármester érvénytelenné nyilvánította.

Tájékoztatta a pályázót, hogy a fentiekre tekintettel pályázatának érdemi elbírálására nem kerül sor, pályázati anyaga a közgyűlési döntést követően visszapostázásra kerül.

Indokolás

Az 1/15/07/2020. PM. h. számú határozattal a Gazdasági Működtető Központ Győr gazdasági vezetői beosztásának betöltésére pályázat került kiírásra. A pályázati felhívás közzététele a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján 2020. július 24-én megtörtént, a pályázati határidő 2020. augusztus 23. napján lejárt.

T.-né N. A. pályázata hiányosan került benyújtásra, a pályázati kiírás szerint hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányosan benyújtott pályázatot a pályázat kiírója érvénytelenné nyilváníthatja. Megállapításra került, hogy pályázó pályázati anyagához nem csatolta a kiírásban előírt 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát. A hiányosságokra tekintettel született a fenti döntés.

2/03/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, (a továbbiakban: Önkormányzat) mint Győr Megyei Városi Tanács VB. jogutódja nevében, a SZENT MAURICIUS MONOSTOR kizárólagos tulajdonában álló ingatlanra, a jogelőd tulajdonszerzésekor az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba a győri 7275/A/2 hrsz.-ú társasházi lakásingatlanra a 9628/1987.09.02. számú határozattal bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalomról lemondott, valamint feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adta ahhoz, hogy a győri 7275/A/2 hrsz.-ú ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba törlésre kerüljön.

2/04/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 0616/68 hrsz.-ú, 2466 m2 nagyságú, kivett szántó megnevezésű külterületi ingatlanra Győrött, 2020. augusztus 4. napján P. L.-né, továbbá Cs. Gy., mint eladók, valamint K. Gy. F., mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 200.000,- Ft (azaz Kétszázezer forint) vételáron az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. Egyidejűleg feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adta ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának javára a 30993/2/2016. 01. 14. (eredeti határozat száma: 33350/2006. 02. 08.) határozat számon bejegyzett elővásárlási jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön.

3/04/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) GYMJVÖ R. számú rendeletben az Előre nem látható kiadások jogcím előirányzat terhére 729.729,- Ft átcsoportosításra kerüljön a Gazdasági Működtető Központ Győr 2020. évi költségvetésébe az alábbiak szerint:

318013 Előre nem látható kiadások – 729.729,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr

Kiadás – Személyi juttatás + 631.800,- Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok + 97.929,- Ft

Összesen: + 729.729,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 729.729,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményben egy fő dolgozó jubileumi jutalma és munkaadókat terhelő járuléka a munkavállaló jogosultsági időt igazoló dokumentum hiánya miatt nem került betervezésre, ezért szükséges kifizetés fedezetének biztosítása.

1/07/09/2020. PM. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a polgármester, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.35. pontjában foglalt hatáskört gyakorolva az alábbi döntést hozta:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelő egészségügyi ellátási kötelezettség ellátása érdekében pályázatot írt ki a 080096075 kódszámú fogorvosi praxis betöltésére (Győr, Kölcsey utca 10.).

Ennek érdekében a melléklet szerinti pályázati kiírásnak az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján, valamint a Győr Plusz hetilapban történő megjelentetéséről gondoskodott.

A pályázatok szakmai elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízta meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Kányai Róbert Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója,

- Dr. Pergel Elza alpolgármester,

- Bodorné Mózes Ágota Intézményfenntartói Osztály vezetője.

Indokolás:

A fogorvosi körzet 2018 februárja óta betöltetlen, a fogorvosi ellátás helyettesítéssel megoldott. Többszöri sikertelen pályázatot követően az ellátás mielőbbi – helyettesítés nélkül történő – biztosítása érdekében szükséges a pályázat mielőbbi kiírása.

1/10/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése terhére

309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére c. jogcímről

- 3.167.962,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2020. évi költségvetése javára

KIADÁS

Személyi juttatás + 2.767.500,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 400.462,- Ft

Összesen: + 3.167.962,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 3.167.962,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában 2020. augusztus hónapban táboroztató pedagógusok ügyeleti díjának és járulékainak kifizetéséhez fedezet biztosítása.

3/10/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Önkormányzati Rendészet 2020. június 01 – 2020. augusztus 31. között egyéb szolgáltatásnyújtásból (kerékbilincselés, dolgozói telefontérítés) 11.368.647,- Ft és egyéb bevételből 1,- Ft keletkezett, összesen 11.368.648,- Ft többletbevétele előirányzatosításra kerüljön az alábbiak szerint:

Dologi kiadásokra

- K 32 Kommunikációs szolgáltatások 11.878,- Ft

- K 33 Szolgáltatások kiadások 8.942.338,- Ft

- K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2.414.432,- Ft

Fentiekre tekintettel a polgármester engedélyezte e bevételi többletnek az alábbi indokokra figyelemmel történő felhasználását:

Az előirányzat módosítás (többletbevétel engedélyezés) indoka a kerékbilincselés és egyéb bevételek terhére teljesítendő kiadások fedezetének megteremtése.

1/11/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

308214 „Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.000.000,- Ft

309166 „Kiemelt jelentőségű nyári szabadtéri rendezvények kiadásaira” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

2020. augusztus 13. napján GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt., mint Adományozó és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Adományozott között Megállapodás jött létre közérdekű cél megvalósításának tárgyában. Az előirányzat változtatás – Megállapodás értelmében – a 2020. évi rendezvényekkel kapcsolatban vállalt kötelezettségek előirányzatainak adomány terhére történő elszámolását szolgálja.

2/11/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.4 pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/201. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbi kivezetésre kerüljön

F. D. 48.050,- Ft

Indoklás: F. D. adós jelenlegi jövedelmi helyzetéről nincs információ, az intézmény által ismert lakcímről a hátralék fizetését tartalmazó felszólítások visszaérkeztek.

3/11/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

305217 „VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – tárgyévi” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások – 13 541 000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

201139 „Elektromos vagy PLUG-IN Hybrid gépkocsik beszerzése ITM pályázat keretében” c. kiadási jogcímre

Beruházások + 13 541 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

2 db elektromos gépjármű beszerzéséről született döntés. A gépjárműbeszerzés – ITM pályázat keretében nyújtott támogatáson felüli – saját erő forrását biztosítja az előirányzat átcsoportosítása.

1/16/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 2 256 000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2020. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Felújítások + 2 256 000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 2 256 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

A Győr, Lajta út 2. szám előtti járda felújítását Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete végzi, melynek forrását az Útkezelő Szervezet 2020. évi költségvetése nem tartalmazza, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

2/16/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

203020 „Kisebb volumenű munkák” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások -4 860 418,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

„313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Felhalmozási költségvetés

Beruházások +4 860 418,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

A városüzemeltetési feladatokat a Győr-Szol Zrt. látja el. A 2020. évi, Győr Város Városüzemeltetési munkáiról szóló feladattervben felsorolt feladatok körébe tartozik az alább részletezett, a Városüzemeltetési kiadások előirányzat, „Városüzemeltetési szolgáltatások” kiadási jogcím terhére új feladatként tervezett munkák elvégzése:

 Munkák leírása  Összeg
(Br. HUF)
 Győr, Király utcába virágládák és kerékpártartó kihelyezése  3 341 000
 Marcalváros területén zöldterület fejlesztés, padok szemetesek kihelyezése, parkfejlesztés  500 000
 Jereváni u. 4. szám mögött padok cseréje  672 000
 Polyball játékeszköz kihelyezése Ménfőcsanak, Csanaki úti játszótérre  143 000
 Győr, Kazinczy utcába 2 db kerékpártároló kihelyezése  204 418
 Összesen:  4 860 418

Az előirányzat változtatást követően a Győr-Szol Zrt. és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a 2020. március 24-én megkötött pénzügyi megállapodás módosítása szükséges.

3/16/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében található, a forgalomképes üzleti vagyon részét képező győri 3299/4/A/6 hrsz.-ú, 14,0 m² nagyságú garázs megnevezésű, Győr, Újlak út 11. szám alatti, dr. Sz. J. B. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képező garázsfelépítmény által elfoglalt földterület területhasználati szerződésének módosításához, a felépítmény tulajdonosának változása miatt. A garázsfelépítmény dr. Sz. J. B. ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonát képezte, nevezett 2014. május 14. napján elhunyt. A garázsfelépítményt az elhunyt gyermeke, Sz. Sz. J. örökölte.

4/16/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester utólagos tulajdonosi hozzájárulást adott a Győri Tankerületi Központ részére, a vagyonkezelésében lévő, győri 4778/46 hrsz.-ú, természetben 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 31. szám alatti ingatlanon, a Fekete István Általános Iskola és Óvoda udvarán található 2 db balesetveszélyes parkfa, vegetációs időszakon belüli, kivágásához.

Indokolás:

Az intézmény udvarán keletkezett csőtörés következményeként a fás szárú növények közül 2 db parkfa talajba kapaszkodó gyökérzete megsérült, ezért a balesetveszély elkerülése érdekében a veszélyes fákat az intézményfenntartó kivágatta.

Szakértői vélemény alapján: „A képek szerint a megmaradt faállomány és a pótlásra alkalmas terület mérete alapján oszlopos juharfák (Acer platanoides "Olmstedt") telepítését javaslom pótlásként. A viszonylag kis helyigényű oszlopos juharfák parkfának alkalmasok és őshonos korai juhar szelekcióból származnak.”

A kivágott parkfákat az engedélyes köteles pótolni fagymentes időszakban, legkésőbb 2020. december 10-ig.

A fapótlás megtörténtéről a polgármester írásbeli tájékoztatásukat kérte, fotóval dokumentálva. Amennyiben a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg, a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni.

3/17/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Széchenyi István Egyetem – University of Győr (a továbbiakban: Engedélyes) részére, – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában és a GYŐR-SZOL Zrt. működtetésében lévő – a győri 10671/1 hrsz.-ú, kivett szabadstrand megnevezésű, 3 ha 4210 m² területnagyságú ingatlanon „SZE Kávézó” tervezett elnevezésű, „mobil konténer kávézó, terasz és multifunkcionális tér” létesítéséhez, saját forrásból. A tervezett beruházás befoglaló mérete: 152 m², amely áll egy vendéglátó egységből, egy teraszból és egy multifunkcionális térből. Hozzájárulását, a kérelem mellékletét képező Urban Family Zrt. által, 2020. június 06-án készült, a kérelem mellékleteként becsatolt műszaki leírás és műszaki dokumentációban foglaltak szerint és módon adta meg.

A fent tervezett beruházás az ingatlan működtetőjének, a GYŐR-SZOL Zrt.-nek a tudtával, és a K205101950 iktatószámú kezelői hozzájárulásában foglaltak tudomásul vételével és szigorú betartása mellett végezhető el, a szükség szerinti hatósági nyilatkozatok és/vagy véglegessé vált hatósági engedélyek birtokában, amelyek beszerzése az Engedélyes feladata.

A polgármester nyilatkozott, hogy az Önkormányzat, továbbá az ingatlan működtetője a Győr-Szol Zrt. biztosítja a fenti beruházás Engedélyes általi megvalósítását.

5/18/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában és a 12. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Galántai u. 84. szám alatt található 6939 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlan 103/220919-ed tulajdoni részilletőségére, a tulajdoni részilletőségen felépítendő, győri 11612/A/43 hrsz.-ú tárolóra és a közös tulajdonú részből a tárolóra eső eszmei hányadrészre a Contact Building Kft. mint kivitelező/eladó, valamint R. A. és R. K. A. mint megrendelők/vevők között létrejött adásvételi és kivitelezési szerződés tekintetében, a szerződés szerinti bruttó 638.600,- Ft (azaz Hatszázharmincnyolcezer-hatszáz forint) vételáron az ingatlan-nyilvántartásba az építési és telekalakítási tilalmakról, valamint az elővásárlási joggal érintett ingatlanokról szóló 2/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelet alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával nem kíván élni.

1/21/09/2020. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.13. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr igazgatói (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére pályázatot írt ki az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Egyúttal kijelölte a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése szerinti bíráló bizottság elnökét és tagjait:

elnök: Radnóti Ákos alpolgármester

tag: Kovács Tamás, a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság elnöke

tag: Nagyné dr. László Edit, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztályának vezetője

Indokolás:

A Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr 2020. október 1-jével történt alapítására tekintettel szükséges a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22/B. § (5) bekezdése alapján az igazgatói tisztségre szóló pályázat kiírása.

2/21/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

305217 „VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – tárgyévi” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások – 38 100 000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

Dologi kiadások + 38 100 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

A 2020. július 1-jét követően megváltozott hulladékkezelési rendszer finanszírozásának forrását biztosítja az előirányzat átcsoportosítása.

3/21/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

308036 „Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíja” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások – 1 729 548,- Ft

308038 „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Működési költségvetés

Dologi kiadások – 3 319 226,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

313005 „Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

Dologi kiadások + 5 048 774,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

A 2020. július 1-jét követően megváltozott hulladékkezelési rendszer finanszírozásának forrását biztosítja az előirányzat átcsoportosítása.

1/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Bartók Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Bartók Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

2/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Bisinger Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Bisinger Óvoda és tagóvodája 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

3/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az Erzsébet Ligeti Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Erzsébet Ligeti Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

4/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Gyárvárosi Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Gyárvárosi Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

5/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Győri Mosolyvár Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Győri Mosolyvár Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

6/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Kovács Margit Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Kovács Margit Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

7/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Márvány Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Márvány Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

8/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Ménfőcsanaki Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Ménfőcsanaki Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

9/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Nagybácsai Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Nagybácsai Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

10/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Sün Balázs Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Sün Balázs Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

11/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Szentiváni Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Szentiváni Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

12/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Tárogató Óvoda vezetőjének megkeresésére az alábbi nyilatkozatot tette.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében az önkormányzat által fenntartott Tárogató Óvoda és tagóvodái 2020/2021-es nevelési évre szóló munkatervét az intézmény nevelőtestületének elfogadásra javasolta.

13/22/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

„305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és kamerák cseréje” c. kiadási jogcímről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások – 3 000 000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

„305304. Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer bővítése”c. kiadási jogcímre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadások

Beruházások + 3 000 000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

A közterületi térfigyelő kamerarendszer tervezett bővítésére a megfelelő kiadási jogcímen nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

1/23/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 0429 hrsz.-ú, kivett udvar megnevezésű ingatlanon található T2/A jelzésű kútnak, és a győri 11083 hrsz.-ú, kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlanon található K4/89 jelű, nagyátmérőjű vízkutak eltömedékeléséhez, valamint új vízkutak melléfúrással történő megvalósításához. A T9 jelű új kút a győri 0429 hrsz.-ú ingatlanon kerül létesítésre, míg a másik, K8 jelzésű új kút a győri 11083 hrsz.-ú ingatlanon.

A tervezett munkálatok megvalósításának feltételéül szabta a szükség szerinti szakhatósági hozzájárulások, valamint véglegessé vált vízjogi létesítési engedély beszerzését.

Jelen hozzájárulás a fenti munkálatok elvégzéséhez szükséges hatósági eljárásban/eljárásokban a keltezéstől számított egy évig használható fel, nyilatkozat/engedély megadására az eljáró hatóságot nem kötelezi.

A polgármester kérte, az új, megvalósult kutakkal kapcsolatos műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint a vízföldtani naplók 1-1 másolati példányát másolatban az Önkormányzatnak megküldeni szíveskedjenek.

2/23/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

„308130. Önkormányzat és intézményei közötti elszámo-

lások” c. kiadási jogcímről + 6.724.250,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2020. évi költségvetése terhére

Kiadások:

Egyéb működési célú kiadások – 6.724.250,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás – 6.724.250,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

Az Önkormányzat által 2020. évben előfinanszírozott régészeti bevételek meghatározott részének bevétel teljesítés miatti elvonása.

3/23/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

„308130. Önkormányzat és intézményei közötti elszámo-

lások” c. kiadási jogcímről – 9.500.000,- Ft

305335. A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz

kapcsolódó önkormányzati támogatás – iparosított technológiával épült,

valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező

felújításának támogatására – 2.000.000,- Ft

308021. Áfa befizetési kötelezettségekre – 13.500.000,- Ft

350001. Tervezési tartalék” c. kiadási jogcímről – 10.000.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2020. évi költségvetése javára

Kiadások:

Egyéb működési célú kiadások + 35.000.000,- Ft

Bevételek: Intézményfinanszírozás + 35.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

Az intézmény által ellátott régészeti feladatok bevételeinek évközi elmaradása miatt a régészeti feladatellátással kapcsolatban felmerülő szállítói számlák kiegyenlítéséhez szükséges fedezet biztosítása.

4/23/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

304138 „Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 3.244.780,- Ft

309130 „Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.244.780,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

2020. IV. negyedévben várható kötelezettségvállalások fedezetének előirányzat biztosítása.

1/24/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 281/2011. (X. 28.) Kgy. sz. határozata 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos pályázati eljárás lefolytatásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot a jelen határozat melléklete szerint a polgármester aktualizálta.

Indokolás:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos pályázati eljárás lefolytatásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzatot aktualizálni kell minden évben a Bursa Hungarica ösztöndíj központi kiírását követő 15 napon belül.

2/24/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése terhére

„Gyermekszegénység elleni program keretében

szünidei étkeztetés biztosítása” c. jogcímről – 1.522.014,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2020. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 1.522.014,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 1.522.014,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2020. évben a nyári szünidei étkeztetés támogatásához a fedezet biztosítása.

3/24/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése terhére

„Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének

támogatása” c. jogcímről – 64.695,- Ft

Gazdasági Működtető Központ Győr 2020. évi költségvetése javára

KIADÁS

Dologi + 64.695,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 64.695,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2020. évben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes nyári szünidei étkeztetésének támogatásához a fedezet biztosítása.

4/24/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatásokhoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése terhére

308055 Pályázati önerő keret – 10.000.000,- Ft

309056 Köznevelési intézmények világítás- és fűtéskorszerűsítésével

kapcsolatos bérleti díjakra – 5.000.000,- Ft

308049 Szakértői díjak – 39.600.175,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Kiadás – Dologi kiadás + 44.606.000,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 44.606.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

Kiadás – Dologi kiadás + 9.994.175,- Ft

Bevétel – Központi, irányító szervi támogatás + 9.994.175,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben a Covid-19 megbetegedések megelőzése érdekében elrendelt intézkedések miatt az ellátottak részére biztosított tervezetten felüli étkeztetés, valamint a szociális étkezés és kiszállítás többletköltség fedezetének biztosítása.

2/28/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2.4 pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek:

   Név  Összeg
 1.  N. Gy.-né  23.275,- Ft
 2.  K. L.-né  460,- Ft
 3.  B. G.  36.400,- Ft
 4.  G. A.  9.200,- Ft
 5.  T. L.  7.790,- Ft
 6.  N. J.-né  3.320,- Ft
 7.  Cs. V.  650,- Ft
 8.  P. J.-né  19.720,- Ft
 9.  B. A.  15.900,- Ft
 10.  T. M.  1.500,- Ft
 11.  P. L.-né  2.600,- Ft
 12.  F. I.  2.520,- Ft
 13.  K. J.-né  10.400,- Ft
 14.  H. J.-né  19.900,- Ft
 15.  P. I.  12.420,- Ft
 16.  P. S.  35.175,- Ft
 17.  T. G.  8.060,- Ft
 18.  L. O.  23.640,- Ft
 19.  K. Gy.  37.700,- Ft
 20.  S. Z.  385,- Ft
 21.  K. F.  620,- Ft
 22.  D. P.  12.635,- Ft
   Összesen:  284.270,- Ft

Indokolás: Az intézményben a Gondozási Központok ellátottjai körében egy évet meghaladó térítési díj hátralék keletkezett. Az 1-6. sorszámon szereplő kötelezettek a számlák befizetését megelőzően – hagyaték nélkül – elhunytak. A 7-22. sorszámon szereplő kötelezettek a két alkalommal megküldött felszólítás ellenére sem tettek eleget a térítési díj befizetésére.

4/30/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Harley Tulajdonosok Klubja – Four Rivers Chapter Hungary Egyesület (a továbbiakban: Egyesület), mint jogszerű bérlő részére a 4/30/11/2018. PM. határozatában valamint az azt kiegészítő 2/07/08/2019. PM. határozatban, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát képező győri 8708 hrsz.-ú, természetben Győr Töltésszer utcai, cím nélküli, kivett uszoda és csónakház megnevezésű ingatlanon álló épület emeleti helyiségeinek átalakításához és felújításához, meglévő lapostető járhatóvá tételéhez, menekülő lépcső és személyfelvonó berendezés létesítéséhez.

5/30/09/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére

308052 Könyvvizsgáló díjazására c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások 053361 – 2.362.205,- Ft

dologi kiadások 053511 – 637.795,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

308148 Önkormányzati adóbevételek telj. kapcs. kiadások c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások 053371 + 2.362.205,- Ft

dologi kiadások 053511 + 637.795,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

Adóküldemények előállításához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása.

1/2/10/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett „Tervezz valamit az Eötvös parkba” nyilvános ötletpályázatra benyújtott pályaművéért – a bírálóbizottság értékelése alapján -

Nánai Zsombor Richárdot nettó 100 000,- Ft pénzdíjazásban részesítette.

A pénzjutalom kifizetése a költségvetésben erre a célra elkülönített összegből történik a „203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre” kiadási jogcímről.

2/02/10/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett „Tervezz valamit az Eötvös parkba” nyilvános ötletpályázatra benyújtott pályaművéért – a bírálóbizottság értékelése alapján -

Kalácska Maját nettó 50 000,- Ft pénzdíjazásban részesítette.

A pénzjutalom kifizetése a költségvetésben erre a célra elkülönített összegből történik a „203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre” kiadási jogcímről.

3/02/10/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett „Tervezz valamit az Eötvös parkba” nyilvános ötletpályázatra benyújtott pályaművéért – a bírálóbizottság értékelése alapján -

Csiszár Virágot nettó 200 000,- Ft pénzdíjazásban részesítette.

A pénzjutalom kifizetése a költségvetésben erre a célra elkülönített összegből történik a „203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre” kiadási jogcímről.

2/07/10/2020. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése javára

305217 „VOLÁNBUSZ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) – tárgyévi” c. kiadási jogcím

BEVÉTELEK

Költségvetési bevételek

Működési bevételek + 64 248 333,- Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

Dologi kiadások + 64 248 333,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Volánbusz Zrt-vel kötött Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően kötbér igényt érvényesített. A többletbevétel összegével a jogcím bevételi és kiadási előirányzatainak emelése szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2020. október 19.

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

1. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

11/04/06/2020. PM. h.

12/04/06/2020. PM. h.

13/04/06/2020. PM. h.

14/04/06/2020. PM. h.

4/15/07/2020. PM. h.

2/21/07/2020. PM. h.

2/22/07/2020. PM. h.

3/27/07/2020. PM. h.

5/27/07/2020. PM. h.

1/05/08/2020. PM. h.

4/06/08/2020. PM. h.

3/18/08/2020. PM. h.

1/26/08/2020. PM. h.

2/26/08/2020. PM. h.

3/26/08/2020. PM. h.

3/31/08/2020. PM. h.

4/31/08/2020. PM. h.

5/31/08/2020. PM. h.

1/01/09/2020. PM. h.

1/02/09/2020. PM. h.

2/02/09/2020. PM. h.

2/03/09/2020. PM. h.

2/04/09/2020. PM. h.

3/04/09/2020. PM. h.

1/07/09/2020. PM. h.

1/10/09/2020. PM. h.

3/10/09/2020. PM. h.

1/11/09/2020. PM. h.

2/11/09/2020. PM. h.

3/11/09/2020. PM. h.

1/16/09/2020. PM. h.

2/16/09/2020. PM. h.

3/16/09/2020. PM. h.

4/16/09/2020. PM. h.

3/17/09/2020. PM. h.

5/18/09/2020. PM. h.

1/21/09/2020. PM. h.

2/21/09/2020. PM. h.

3/21/09/2020. PM. h.

1/22/09/2020. PM. h.

2/22/09/2020. PM. h.

3/22/09/2020. PM. h.

4/22/09/2020. PM. h.

5/22/09/2020. PM. h.

6/22/09/2020. PM. h.

7/22/09/2020. PM. h.

8/22/09/2020. PM. h.

9/22/09/2020. PM. h.

10/22/09/2020. PM. h.

11/22/09/2020. PM. h.

12/22/09/2020. PM. h.

13/22/09/2020. PM. h.

1/23/09/2020. PM. h.

2/23/09/2020. PM. h.

3/23/09/2020. PM. h.

4/23/09/2020. PM. h.

1/24/09/2020. PM. h.

2/24/09/2020. PM. h.

3/24/09/2020. PM. h.

4/24/09/2020. PM. h.

2/28/09/2020. PM. h.

4/30/09/2020. PM. h.

5/30/09/2020. PM. h.

1/2/10/2020. PM. h.

2/02/10/2020. PM. h.

3/02/10/2020. PM. h.

2/07/10/2020. PM. h.

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.