5/2020. (IX. 29.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

5/2020. (IX. 29.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. szeptember 29-én 10:00 órára összehívott és 10:03 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester,

Szeles Szabolcs alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Dr. Pergel Elza nem képviselő-testületi tag alpolgármester,

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Fekete Dávid, Glázer Tímea, Hajtó Péter, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László, Takács Krisztián

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Virág-Adorján Andrea, kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos,

Endrődi Péter, városmarketing ügyekért felelős biztos,

Nagy Balázs, Színházért felelős polgármesteri biztos,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné Dr. László Edit, Hatósági Főosztály vezetője,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Gyimóthy Ákos, főépítész, a Főépítészi Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Szentgyörgyi Anna, a Kommunikációs és Szervezési Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Szaksz Vince, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási osztály vezetője,

Dr. Tavaszi Virág, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának vezetője,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Truka István, a Győri Önkormányzati Rendészet vezetője,

Koronika Tamás, a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője,

Rácz Attila István, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint 10 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal dolgozóit és a vendégeket. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 19 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Távolmaradását előzetesen Diligens Tibor, Fodor Roland és Hajszán Gyula jelentette be.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A mai ülésen napirend előtt kerül sor az önkormányzatiság 30. évfordulója alkalmából történő megemlékezésre.

Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!

A rendszerváltás keretében újjászületett önkormányzatiság 30 éves évfordulóját ünneplik. Győr 30 évvel ezelőtt nagy reményekkel tekintett az önkormányzat demokratikus működésére, ami nem csoda, hiszen az önkormányzás lényegében a helyi közösség függetlenségét, a saját ügyeinkben való önálló döntés jogát jelenti.

Az elmúlt 30 esztendő Győrben is sok sikert, és számos kudarcot hozott, voltak az önkormányzatiságot alakító jelentős személyiségek, és nagyon sok olyan ember, aki politikusként, egy-egy terület szakembereként, a gazdasági élet képviselőjeként vagy civilként tett a közösségünkért, a város fejlődéséért. Gondoljanak csak az Ipari Park, a Győri Széchenyi István Egyetem, vagy éppen a Győri Szívcentrum kialakítására, amelyek csak kiragadott példák azok közül a közös helyi ügyek közül, amelyeket összefogással vittek sikerre a győriek.

Amikor a köszöntőre készült, elkezdte sorba venni azokat a mérföldköveket, amelyek így vagy úgy, de meghatározták a győri önkormányzatiság történetét. Aztán hamar rájött, hogy ha mindezt fel szeretné sorolni, akkor bizony nagyon hosszú beszédet kellene tartania. Bár 1994 óta, több mint 25 éve tagja a testületnek, mégis biztosan megtörténne, hogy a felsorolásból akaratlanul is kihagyna valakit vagy valamit, ami oda kívánkozna. Ezért inkább egy fontos tapasztalatot emel ki az elmúlt 30 esztendőből. Ez pedig nem más, mint maga az önkormányzatiság lényege, vagyis, hogy a helyi ügyeket akkor tudják sikerre vinni, ha szívvel- lélekkel foglalkoznak velük. Az önkormányzás nem csupán jog, de kötelesség is. A kötelességük, hogy foglalkozzanak a győriek ügyeivel. Ezen elv mentén kezdte meg januárban a polgármesterségét, és ma is ezt tartja szem előtt. Igenis foglalkozni kell a nehéz ügyekkel is, ha azok a győrieket szolgálják. Nem véletlenül helyezte fókuszba a közrend, a köztisztaság, vagy éppen a győri csatornahelyzet kérdését. Ezek sokszor kényes témák, de éppen ezért kell megoldani őket, és utána már nem lesznek azok.

A másik nagyon fontos tapasztalata az elmúlt három évtizednek, hogy a győriek hajlandóak segíteni, ügyek mellett kiállni, és részt venni a megoldásban, ha azt érzik, hogy számítanak rájuk. Történelmi időket élünk ma is, de sajnos nem valami magasztos esemény, hanem egy világjárvány miatt. Ám, ha közelebbről vizsgáljuk ezt az időszakot, akkor mégiscsak találunk magasztos eseményeket, a nehéz helyzetben segíteni szándékozó embereket, önzetlen győrieket. Úgy gondolja, az önkormányzatiság lényege, hogy egymásért felelősséget vállaló, egymást segítő közösségek alkossák Magyarországot. Ennek a gondolatnak mentén kötnek szövetséget más városokkal is, hogy tanuljanak egymás jó gyakorlataiból, ismerjék meg egymást, teremtsék meg az összetartozás légkörét. A küldetésük pedig az, hogy képességeik szerint tovább gyarapítsák a helyi közösséget, képviseljék a közös ügyeket a győriek érdekében. Ez mindnyájuk feladata, mert szívügyük Győr!

Felkéri dr. Pergel Elza alpolgármester asszonyt a díjazottak névsorának ismertetésére és Szeles Szabolcs alpolgármester urat arra, hogy segédkezzen az elismerések átadásában.

Dr. Pergel Elza, alpolgármester: Az önkormányzatiság 30. évfordulója alkalmából Győr Megyei Jogú Város Polgármestere Győri Városháza Ezüst Emlékérmeket adományoz az első demokratikusan választott győri közgyűlés tagjai részére. Kéri, hogy az akkori testület jelenlévő tagjai nevük elhangzását követően, vegyék át az elismerést Polgármester úrtól.

Ács György

Angeli István

Balogh József

Borbély Lajos

Brájer György

Csúri Györgyné

Dr. Feltér László

Dr. Gasztonyi Zoltán

Dr. Gráf Győző

Dr. Horváth József

Dr. Kerényi Ervin Nándor

Dr. Schmidt Péter

Kalmár Ákos

Kővári Zoltán Jenő

Novy Tamásné

Ponty István

Sághy Zsolt Zoltán

Sándor Zsolt

Dr. Pergel Elza, alpolgármester: A volt képviselőknek gratulál, és megköszöni, hogy eljöttek.

***

Dr. Dézsi Csaba, polgármester: A 2020. évi Városrész Szolgálatáért díjak közül még a Belváros Szolgálatáért Díj nem került átadására, melyet a mai ülésen napirend előtt szeretne átadni. Felkéri Dr. Pergel Elza alpolgármester asszonyt, hogy szíveskedjék ismertetni a kitüntetés indokolását.

Dr. Pergel Elza, alpolgármester: Kéri a kitüntetettet, hogy szíveskedjék kifáradni és Polgármester úrtól átvenni az elismerést.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr „Belváros Szolgálatáért” díjat adományoz Ficzere Tamás részére aktív közéleti tevékenysége és a Belváros közösségét segítő társadalmi munkája elismeréseként.

A kitüntetettnek tisztelettel gratulálnak.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Életének 65. évében elhunyt dr. Kőrösi Tamás, a győri Kaáli Intézet orvos igazgatója.

Dr. Kőrösi Tamás a pannonhalmi bencés gimnáziumba járt, majd az orvosi egyetem elvégzése után szülész-nőgyógyászként Debrecenben gyógyított, amikor a Kaáli Intézet alapítója felkérte a leendő győri intézet vezetésére a kilencvenes évek végén.

2020 júniusában Győr városa Szent László díjjal tüntette ki, a győri Kaáli Intézetben végzett, két évtizedes, több mint ötezer gyermek fogantatását segítő, kiemelkedően eredményes és magas színvonalú, Győr városának hírnevet szerző szakmai munkája, valamint színvonalas előadói és publikációs tevékenysége elismeréseként.

Dr. Kőrösi Tamást, aki több ezer párnak adott reményt és vigaszt, 2020. szeptember 2-án, a Nádorvárosi Köztemetőben helyezték végső nyugalomra.

Mielőtt rátérünk az ülés hivatalos részére, emlékezzünk meg tiszteletet érdemlő elhunytainkról, dr. Kőrösi Tamásról, valamint, az első demokratikusan választott közgyűlés elhunyt tagjairól is, akik már nem lehetnek körünkben.

Név szerint:

Dr. Árpásy Endre

Dr. Bakó Ferenc

Balázs László

Graffelner Kálmán

Kolozsváry Ernő polgármester

Labancz János József

Molnár István

Németh Jánosné

Pethes Flórián

Sárai Anikó Tünde

Dr. Szammer Károly

Varga Béla

Wajzer Gábor

Adózzunk most e kiváló személyiségek emlékének egyperces néma felállással.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tájékoztatja a meghívott vendégeket, hogy – bár az ülés nyilvános, – a járványhelyzetre való tekintettel megértik, ha nem vesznek részt a közgyűlés hivatalos részén.

Megjelenésüket ezúton is nagyon köszöni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az anyag kiküldését követően az előterjesztő módosította a 2. napirendi pontban szereplő előterjesztést, mely figyelemfelhívó levél kíséretében feltöltésre került a képviselői anyagok közé. Kéri képviselőtársait, hogy a módosított előterjesztést vegyék figyelembe a napirendi pont tárgyalásánál.

Ahogy a meghívóban is jelzésre került, az alábbi napirendi pont előterjesztése az ülés előtt került kiosztásra:

- 13. napirendi pont: „Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére”.

Továbbá ülés előtt került kiosztásra a:

- „Javaslat ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére (Győr 0679, 0680, 0678/12, 0678/14, 01291/2, 21650/22, 21651, 21652 01262/1, 01262/7, 01322/10 hrsz.)”,

- „Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő éven túli hitelfelvételének tudomásul vételére”

- „Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására”

- „Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának jóváhagyására”

című előterjesztések, melyeket folytatólagos sorszámmal 22-25. napirendi pontokként javasol felvenni a napirendre.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a fenti kiegészítéssel módosított napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

84/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2020. szeptember 29-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat az önkormányzat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos egyes rendeletek módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester, Környezetvédelmi Bizottság

2. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2019-008, TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-004, TSZTM 2020-023, TSZTM 2020-024, SZTM 2019-008, SZTM 2019-065, SZTM 2019-069, SZTM 2019-084, SZTM 2020-004, SZTM 2020-007, SZTM 2020-009, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014, SZTM 2020-018, SZTM 2020-021, SZTM 2020-023 és az SZTM 2020-024 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Gyimóthy Ákos főépítész

3. Javaslat a Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Gyimóthy Ákos főépítész

4. Javaslat Dunaszerdahellyel történő testvérvárosi megállapodás aláírására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

5. Javaslat nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

6. Javaslat ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat ingatlan tulajdonszerzési jogcíme megváltoztatásának kezdeményezésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat önkormányzati beruházás ingyenes átadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat a győri 4778/65/A/1 hrsz.-ú üzlethelyiség Család- és Gyermekjóléti Központ részére történő működtetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat a Gazdasági Működtető Központ Győr gazdasági vezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

12. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

13. Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza

14. Javaslat az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

15. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

16. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2020. évi II. félév feladattervére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

17. Javaslat az önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

Előterjesztő: Környezetvédelmi Bizottság

18. Javaslat Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

19. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

20. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

21. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

22. Javaslat ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére (Győr 0679, 0680, 0678/12, 0678/14, 01291/2, 21650/22, 21651, 21652 01262/1, 01262/7, 01322/10 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

23. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő éven túli hitelfelvételének tudomásul vételére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

24. Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

25. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatósági tagjainak és elnökének megválasztására, valamint ezzel összefüggésben az alapszabály módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

***

1. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉVEL ÉS GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Borsi Róbert, képviselő: Elmondja, hogy egy rendkívül fontos közgyűlés a mai, mint ahogy ez a rendeletmódosításokat tartalmazó előterjesztés is ugyanúgy fontos. Megemlíti a városban az éjszakai szórakozás során megjelenő zavaró hatások mindenki számára megoldást jelentő szabályozását is, de inkább a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását említené, illetve annak két pontjával kapcsolatban szeretne két dolgot kiemelni. Sokat lehetett már hallani arról, hogy 2020. október 1-jétől tíz Győr környéki településen és Nádorváros bizonyos részén házhoz menő hulladékszállításra áll át GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ez a rendelet két dolgot mindenképpen szabályoz. Az egyik kimondja, hogy úgy, ahogy eddig, ezután sem kell fizetni a szelektív hulladék elszállításáért, ezt a szolgáltatást a lakosság továbbra is ingyenesen tudja igénybe venni akár a közterületeken elhelyezett hulladékgyűjtő szigetek, akár a házhoz menő hulladékgyűjtő rendszer tekintetében. Ez igaz a vidéki településeken is, a vidéki önkormányzatok rendeletei is ugyanezt fogják tartalmazni. A másik fontos dolog a használathoz kötődik. Annak ellenére, hogy ingyenes, be kell azt tartani, hogy csak szelektív hulladék kerülhet a hulladékgyűjtő edénybe. Ha ezt valaki nem tartja be, egyrészt elutasításra kerülhet a gyűjtőedény elszállítása, másrészt második alkalommal már bírság vagy plusz költség felszámítására is van opció a rendelet által. Kéri, hogy aki az új rendszert fogja használni, csak és kizárólag azokat a különböző szelektív hulladékokat helyezze el benne, ami bele való. Ha ez így történik, akkor továbbra is ingyenes a szolgáltatás.

Bárány István, képviselő: Ő is úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos napirendi pont. Örömteli, hogy Győr város teljes területére kiterjesztésre került az úgynevezett barna zsákos hulladékgyűjtő rendszer, amibe a falevelet és a nyesedéket lehet rakni. A GYHG-nak erre vonatkozóan kampánya is van. Elmondja, hogy azon lakótársaknak kérését tolmácsolja polgármester úrhoz, akiknek az ingatlanuk előtt több vagy nagyobb közterület van, ahol több fa van, így több levél hullik le. Hozzáteszi, hogy a lakóknak van egy kérdése polgármester úrhoz. Azoknak, akiknél tényleg nagy mennyiségű falevélgyűjtési feladat keletkezik, és önkéntesen összegyűjtik, hogyan tudna segíteni a város a falevél elszállításában? Hozzáfűzi, hogy ezzel kapcsolatban nem akar normatív dolgot mondani, nem mindenki csinálja ezt meg, és nem minden képviselőtársának körzetére vonatkozik ez. Kéri, hogy erre a problémára szülessen valamilyen megoldás. Akár úgy, hogy odamegy a Győr-Szol, és a kupacba rakott leveleket felszívja, hiszen van olyan lakó is, akinek húsz zsákra is szüksége lenne. Kéri, hogy legyenek érzékenyek erre a területre, és azokat, akik ezt tisztességgel saját maguk elvégzik, valahogyan segítsük. Elmondja, hogy ezt nem mindenki igényli. Kéri polgármester urat, hogy erre a közeljövőben találjanak megoldást.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni a hozzászólást, és elmondja, hogy ez azért is fontos számára, mert a kampányában ezt meg is ígérte. Hozzáteszi, hogy mostantól beszerezhetők ilyen zsákok a GYHG irodájában. Kéri a képviselőket, hogy mérjék fel a körzetükben azt, hogy hány ilyen zsákra van szükség olyan helyeken, ahol ez indokolt.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Valóban alapos vizsgálat előzte meg ezt az intézkedést, sok ilyen kérés érkezett be az őszi lombgyűjtéssel kapcsolatban. Az egyik legegyszerűbb, és lényegében ingyenes módszer a komposztálás. Megkéri a peremkerületi képviselőket, hogy segítsék elő ennek megvalósulását. A másik, amit polgármester úr említett, valóban bevezetésre kerül. Tehát a GYHG ügyfélszolgálatán lehet igényelni a 60 literes barna zsákot. Elvihetik családi házak és társasházak is. Ennek a lehetősége immár biztosított. Hozzáfűzi még, hogy ha megtelik a barna kuka, lehet igényelni belőle többet. A kuka használatáért akkor kell csak fizetni, ha valóban megtelt és kihelyezik ürítési időpontokban. Tehát nem lesz drágább az, ha valaki két vagy három barna kukát igényel. Korábban probléma volt, hogy nem állt rendelkezésre elegendő barna kuka, de ez mára már megoldódott. Továbbá a GYHG elindította a konténeres szolgáltatást is, hiszen most, az őszi időszakban akkora mennyiségű felgyűlt kerti hulladék keletkezik, hogy sem a barna kuka, sem a zsák nem elegendő. Azt is mindenki figyelmébe ajánlja, hogy az állandó hulladékudvarok, mint például a sashegyi, kibővített, este hat óráig tartó nyitva tartással a hét minden napján rendelkezésre állnak. Ide ki lehet vinni a fás szárú nyesedékeket, amiket a győriek itt ingyen tudnak átadni. Elmondja még, hogy majdnem minden városrészben volt, sőt, valahol még most lesz kihelyezett hulladékudvar is. Azt gondolja, hogy a zöld hulladékok elhelyezésének témája eléggé körül lett járva. Kéri a képviselő társait, hogy ezek megvalósulását és a lakosok informálását komplexen segítsék elő.

Dr. Sik Sándor, képviselő: Elmondja, hogy többen megkeresték Szentivánon, a kertvárosi részen és a településrész más részeiről is, hogy a levágott ágakat hogyan kezeljék most, hogy az égetési tilalom életbe lép. Szőlővesszőkre, akácokra, a fák metszéseire gondolnak, amit barna zsákban nem tudnak elhelyezni, ezeknek a kezelése problémás. Hozzáteszi, hogy volt egy olyan javaslat, hogy a házak előtt bizonyos időszakban össze lehetne gyűjteni a rőzsét, amit elszállítanának. Elmondja, hogy javasolta a komposztáló üzem intenzív használatát, de az idősebbek azt mondták, hogy nem fogják tudni oda elvinni a komposztálásra szánt hulladékot. Erre kérnek valamilyen megoldást.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megköszöni a figyelemfelkeltő hozzászólást, és hozzáteszi, hogy meg fogják vizsgálni, hogy mit tudnak tenni ezzel kapcsolatban.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

32/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Agrárminisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Pest Megyei Kormányhivatal, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az Országos Meteorológiai Szolgálat véleményének kikérésével – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet III. fejezete az alábbi 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén, szabadtéren szórakoztató tevékenység céljából 2 és 6 óra között – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, annak intézménye, legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasága vagy legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságának legalább többségi tulajdonú gazdasági társasága által szervezett rendezvény kivételével – hangosító berendezést vagy gépet használni tilos.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértése miatt átruházott jegyzői hatáskörben lefolytatandó közigazgatási hatósági eljárás során természetes személy elkövető kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet elkövető egymillió forintig terjedő bírsággal sújtható.”

2. §

(1) A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közművelődési rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a Generációk Művelődési Háza (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.) és alábbi telephelyei:

aa) Klubhelyiségek (9021 Győr, Kazinczy utca 3.),

ab) Szakköri helyiségek (9022 Győr, Újkapu utca 1-3.) és

ac) Foglalkoztató termek (9021 Győr, Virágpiac tér 3.);”

(2) A Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ (9011 Győr, Váci Mihály utca 3.) és alábbi telephelyei:

ca) a Kossuth Lajos Művelődési Ház (9011 Győr, Déryné utca 50.),

cb) a Likócsi Közösségi Ház (9027 Győr, Esztergető utca 12.),

cc) a Duna Filmszínház (9011 Győr, Déryné utca 11.),

cd) a Klubház (9011 Győr, Ezerjó út 4.) és

ce) a Kincsesház (9011 Győr, Ősi út 22.);”

(3) A Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„da) a Pinnyédi Művelődési Ház (9025 Győr, Szent Vendel utca 9.) és”

3. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Gazdálkodási rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatár – alatti, de bruttó 200 e Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés, építési beruházás, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén az alábbi szabályok alkalmazandók:

a) bruttó 200 e Ft-ot elérő vagy azt meghaladó és nettó 3.000 e Ft-ot el nem érő árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés, szolgáltatási koncesszió és építési koncesszió esetén lehetőség van az arra alkalmas féltől történő közvetlen megrendelésre vagy szerződéskötésre több ajánlat bekérése nélkül,

b) nettó 3.000 e Ft-ot meghaladó, de a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített

ba) pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével nyílt beszerzési eljárással, vagy

bb) legalább 3 ajánlat kerül bekérésre,

c) nettó 3.000 e Ft-ot meghaladó, de a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházás esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,

d) nettó 3.000 e Ft-ot meghaladó, de a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő szolgáltatási koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással és

e) nettó 3.000 e Ft-ot meghaladó, de a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített nemzeti közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési koncesszió esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább három pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással.”

4. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hulladékrendelet) 2. § c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és kiegészül a következő e)-g) ponttal:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

„c) maradék vegyes hulladék: a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtése után az ingatlanon visszamaradó vegyes hulladék, a lomhulladék kivételével,

d) szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a maradék vegyes hulladék és a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény,

e) sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a műanyag, fém és papír hulladék együttes gyűjtésére szolgáló 240 literes műanyag gyűjtőedény,

f) kék vagy szürke színű hulladékgyűjtő zsák: vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 60 vagy 120 literes, műanyag, jelölt gyűjtőedény, valamint

g) barna színű hulladékgyűjtő zsák: fű, falevél, valamint egyéb lágy szárú zöldhulladék gyűjtésére szolgáló 60 literes, műanyag, jelölt gyűjtőedény.”

(2) A Hulladékrendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közszolgáltatási terület lehatárolását az 1-3. melléklet tartalmazza.”

(3) A Hulladékrendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltató a 12-16. § rendelkezései szerint biztosítja a hulladék gyűjtéséhez és elszállításához szükséges alábbi gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére:

a) 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

b) 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

c) 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

d) 60 literes kék vagy szürke színű hulladékgyűjtő zsák,

e) 120 literes kék vagy szürke színű hulladékgyűjtő zsák,

f) 3 m3-es nyitott vagy zárt konténer,

g) 5 m3-es nyitott vagy zárt konténer,

h) 6 m3-es nyitott konténer,

i) 7 m3-es nyitott konténer,

j) 10 m3-es nyitott konténer,

k) 12 m3-es nyitott konténer,

l) 24 m3-es nyitott konténer,

m) 30 m3-es nyitott konténer,

n) tömörítős konténer tömörítő fejjel vagy

o) barna színű hulladékgyűjtő zsák.”

(4) A Hulladékrendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés d)-e) és o) pontja szerinti gyűjtőedényt ügyfélszolgálatán keresztül biztosítja.”

(5) A Hulladékrendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közszolgáltató a hulladék elszállításáról kizárólag az általa biztosított gyűjtőedény ürítésével, cseréjével vagy elvitelével gondoskodik, az alábbiak szerint:]

„b) a 8. § (1) bekezdés d)-e) és o) pontja szerinti gyűjtőedény esetében elvitellel és”

(6) A Hulladékrendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási területen a kihelyezett gyűjtőedényben lévő hulladékot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közszolgáltató által közzétett vagy szerződésben közölt, az adott típusú hulladék összegyűjtésére kijelölt napon szállítja el.

(2) A 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedény elszállítása

a) a 12. § szerinti ingatlan esetében a barna fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítésével egyidejűleg,

b) a 13. § szerinti ingatlan esetében az ingatlanhasználó által a közszolgáltatóhoz a tárgy héten hétfő éjfélig eljuttatott bejelentése alapján a tárgy hét péntekén, a tárgy héten ezt követően tett bejelentés esetén a következő hét péntekén, vagy

c) a 15. § szerinti ingatlan esetében az ingatlanhoz rendszeresített, a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szürke színű gyűjtőedény elszállításával együtt

történik.”

(7) A Hulladékrendelet 6. alcíme a következő 11/A.-11/B. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) Ha a közszolgáltató a 11. § szerint a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítését egy alkalommal megtagadta, és a megtagadástól számított 1 éven belül egy következő alkalommal ismételten nem a megfelelő típusú hulladék került elhelyezésre a gyűjtőedényben, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését fényképfelvétellel és a gyűjtőedény ürítését igazoló elektronikus adattal dokumentálja, és a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként szállítja el és az ingatlanhasználó ürítési díjat fizet. A közszolgáltató a vegyes hulladékként történő elszállításról az ok feltüntetésével írásban, a gyűjtőedényre kihelyezett értesítéssel vagy kettő munkanapon belül egyéb módon tájékoztatja az ingatlanhasználót, és egyidejűleg felszólítja az ingatlanhasználót a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Ha a megtagadástól számított egy éven belül nem kerül sor ismételten nem megfelelő hulladék elhelyezésére, akkor az egy éven túli nem megfelelő hulladék elhelyezés esetén a közszolgáltató ismételten a 11. § szerint jár el.

(2) Ha a közszolgáltató a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítése során megállapítja, hogy nem a megfelelő típusú hulladék került elhelyezésre a gyűjtőedényben, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését fényképfelvétellel és a gyűjtőedény ürítését igazoló elektronikus adattal dokumentálja, és a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként szállítja el és az ingatlanhasználó ürítési díjat fizet. A közszolgáltató a vegyes hulladékként történő elszállításról az ok feltüntetésével írásban, a gyűjtőedényre kihelyezett értesítéssel vagy kettő munkanapon belül egyéb módon tájékoztatja az ingatlanhasználót, és egyidejűleg felszólítja az ingatlanhasználót a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

(3) Ha az ingatlanhasználó

a) a közszolgáltató (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő első felszólítását követően egy éven belül további kettő,

b) a közszolgáltató (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő első felszólítását követően egy éven belül további kettő

alkalommal megsérti a hulladékgyűjtés szabályait oly módon, hogy a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzetben nem a megfelelő típusú hulladékot helyezi el, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértése miatt a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet visszavételezéséről gondoskodik. Ez esetben új haszonkölcsön-szerződés a felmondástól számított 1 évig nem köthető.

11/B. § A 11-11/A. §-ban foglalt jogkövetkezményeken túl a hulladékgyűjtés szabályainak megsértése esetén helye van a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása iránti eljárás kezdeményezésének.”

(8) A Hulladékrendelet 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó részére – igény esetén – a 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint a gyűjtőedény űrtartalmának megfelelő ürítési díj ellenében.”

(9) A Hulladékrendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen lévő, legalább négy lakásból álló ingatlan esetén a természetes személy ingatlanhasználó részére az alábbi elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja a hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez haszonkölcsön-szerződés alapján:

a) 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyűjtőedényt,

b) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyűjtőedényt és

c) 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti gyűjtőedényt.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó részére – igény esetén – a 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint a gyűjtőedény űrtartalmának megfelelő ürítési díj ellenében.”

(10) A Hulladékrendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A közszolgáltató az 1. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a nem természetes személy ingatlanhasználó részére a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez a szállítóeszközéhez rendszeresített, a 8. § (1) bekezdés a)-c) és f)-n) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít, vagy a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti kék színű gyűjtőedényt biztosíthat külön szerződés alapján.”

(11) A Hulladékrendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltató a 2. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti szürke színű gyűjtőedényt biztosít, vagy a 8. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosíthat.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti természetes személy ingatlanhasználó részére – igény esetén – a 8. § (1) bekezdés o) pontja szerinti gyűjtőedényt biztosít a közszolgáltató szabályzatában foglaltak szerint a gyűjtőedény űrtartalmának megfelelő ürítési díj ellenében.”

(12) A Hulladékrendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során a közszolgáltató a 3. melléklet szerinti közszolgáltatási területen a legfeljebb három lakásból álló ingatlan esetén a természetes személy ingatlanhasználó részére lakásonként 1 darab elektronikus jeladóval felszerelt sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzetet biztosít haszonkölcsön-szerződés alapján.”

(13) A Hulladékrendelet 25. §-a kiegészül a következő (4a) bekezdéssel:

„(4a) A 3. mellékletben meghatározott területen a sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet ürítéséért – a 11/A. §-ban foglalt eset kivételével – ürítési díjat nem fizet az ingatlanhasználó.”

(14) A Hulladékrendelet kiegészül a 3. melléklettel, amely a rendelet 1. mellékletét képezi.

5. §

(1) A Gazdálkodási rendelet 34. § (2) bekezdés c) pontjában a „Településfejlesztési Főosztály” szövegrész helyébe a „Főépítészi Osztály és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály” szöveg lép.

(2) A közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a közszolgálati tisztviselők napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr” szövegrész helyébe a „Városrendészet Győr” szöveg lép.

6. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2020. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) A rendelet 1. §-6. §, 7. § (1)-(2) bekezdése és az 1. melléklet 2020. október 1. napján lép hatályba.

7. §

(1) Hatályát veszti a Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja.

(2) Hatályát veszti a Gazdálkodási rendelet 34. § (2) bekezdés h) pontja.

(3) Hatályát veszti a Hulladékgazdálkodási rendelet 28. § (4) bekezdése.

Dr. Dézsi Csaba András s.k. .

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A nyilvános közvetítésnél feltették a kérdést, hogy barna kukát miért nem igényelhet társasház.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Közli, hogy barna kuka ürítési lehetősége elsődlegesen családi házak esetében áll rendelkezésre, minthogy majd a házhoz menő szelektívek esetében is a családi ház és a háromlakásos társasház esetében van erre lehetőség. Egyrészt a társasházaknál kapacitásbeli probléma is lehet, hogyha a hagyományos, úgymond fekete kukából is kint van több darab. A helyhiánnyal küszködve vagy akár egy panelház esetében sem lehetne ezt megoldani, ahol rengeteg kuka van kihelyezve. A barna kuka helyett megoldási lehetőség a barna zsákos ürítés. Társasházanként igényelhető negyven darab zsák, amely véleménye szerint elegendő. A szolgáltató minden esetben el fogja ezt szállítani. Az ürítési igényt előzetesen jelenteni kell a szolgáltató felé, miután ezeket a zsákokat átvették, és el fogják akkor vinni a barna hulladékot.

***

2. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA (TSZTM 2019-008, TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-004, TSZTM 2020-023, TSZTM 2020-024, SZTM 2019-008, SZTM 2019-065, SZTM 2019-069, SZTM 2019-084, SZTM 2020-004, SZTM 2020-007, SZTM 2020-009, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014, SZTM 2020-018, SZTM 2020-021, SZTM 2020-023 ÉS AZ SZTM 2020-024 SZÁMÚ TERVMÓDOSÍTÁSOK)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Felkéri Gyimóthy Ákos főépítész urat, hogy ismertesse az állami főépítész véleményét és azt, hogy mely részei kerültek visszavonásra az előterjesztésnek.

Gyimóthy Ákos, főépítész: Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő TSZTM 2019-008, TSZTM 2020-004, SZTM 2019-069, SZTM 2019-008 és SZTM 2020-004 számú rendezési terv módosítások kivételével a többi, az előterjesztésben szereplő javaslat további egyeztetést igényel, ezért ezeket visszavonja ebből a közgyűlési előterjesztésből. A többi felolvasott rendezési tervvel kapcsolatban beérkezett állami főépítészi záróvéleményt felolvassa. „A 2019-069 TSZTM és SZTM számú rendezési terv módosításához kapott állami főépítészi végső szakmai vélemény a következő megállapítást tartalmazza: a településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselőtestület elé terjesztése ellen kifogást nem emelek, azt támogatom. A 2019-008 TSZTM és SZTM számú rendezési terv módosításához tartozó végső szakmai vélemény: a településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselőtestület elé való terjesztése ellen kifogást nem emelek, azt támogatom.” A harmadik téma, a 2020-004 számú rendezési terv módosításával kapcsolatban: „A településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselőtestület elé terjesztését nem támogatom. Indoklás: Győr Megyei Jogú Város 2020. március 5-én kérte az SZTM 2020-004 tervszámú módosítás véleményezését egyszerűsített eljárás keretein belül. Az Állami Főépítészi Iroda szakmai véleményében a módosítás ellen kifogást nem emelt, azt megfelelőnek tartotta. Győr Megyei Jogú Város 12/2020 (IV. 22.) önkormányzati rendeletében az érintett területre változtatási tilalom elrendeléséről rendelkezett, SZTM 2020-016 számú rendezési terv módosítása tekintetében. A záróvéleményezési dokumentációban a város nem csatolta a rendelet módosítását. Emlékeztetem, hogy a településrendezési eszköz elfogadásakor a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményemet figyelembe kell venni”. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatban a szakmai véleménye az, hogy a hiányolt dokumentum nem része a rendezési terv módosításának, a jogi álláspont pedig az, hogy a közgyűlés dönthet pozitívan vagy negatívan erről az előterjesztésről. Ha a közgyűlés negatívan dönt erről az előterjesztésről, akkor a következő napirendi pontot, amely ugyanennek a területnek a változtatási tilalom feloldását célozza meg, szintén visszavonja. Ha pedig pozitívan dönt a közgyűlés, akkor természetesen támogatja a következő napirendi pontot.

Borsi Róbert, képviselő: Elmondja, hogy amennyiben jól értette, akkor a 2020-023 számú tervmódosítást nem említette a főépítész úr. Ez a Táncsics Mihály utcának a Szigethy Attila út és a Mónus Illés utca közötti szakasza. Annyival szeretné kiegészíteni a tervmódosítás elméleti részét, hogy ennek az utcának ez a szakasza – a páros oldal és a garázssor mögötti terület – szabályozás alá kerül, aminek ez az első üteme. Vannak további elképzeléseik arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a parkolóhelyek számát bővíteni, és a zöld területet, ahol korábban játszótér volt, hogyan tudják kiépíteni új játékeszközökkel amellett, hogy teret tudjanak biztosítani a gépjárműveknek. Elmondja, hogy az utca fővonalán nagyon kevés a hely. Ezt nem segíti az sem, hogy rengeteg garázs van a házak mögött, ugyanis sok esetben nem feltétlenül a lakásokkal párhuzamosan adták el a tulajdonosok a garázsokat. Üdvözli ezt a tervmódosítást, és hangsúlyozni szeretné, hogy ez az első fejlesztési üteme ennek a területnek. Hozzáteszi, hogy zöldterület és további szabályozás is lesz ott.

Elmondja, hogy a nézői kérdéssel kapcsolatban szeretne kiegészítést tenni. Két dolog befolyásolja a barna kuka kérdését. Az egyik egy logisztikai kérdés. Nyilván, egy olyan városrészben, ahol egy társasház szeretné ezt csinálni, nem túl gazdaságos azért az egy kukáért külön elmenni a biogyűjtő autóval. De mégsem ez a legfontosabb ok, hanem a különböző szolgáltatások, mint például a bioedény. A házhoz menő szelektív szolgáltatást csak ott fogják bevezetni, ahol az egyéni felelősség megállapítható, ugyanis nagyon nehéz azt kezelni, hogy például egy negyvenlakásos társasházban ki mit dobott bele a hulladékgyűjtőbe. Tehát ezek a gondolatmenetek vezérlik ennek a rendszernek a felépítését.

Pollreisz Balázs, képviselő: Egy kérdést intéz a képviselő-testület tagjaihoz. Megkérdezi, hogy az előttük lévő napirendi pontot és kiegészítést mindenki értette-e? Ő követhetetlennek tartja. Értetlenségét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az országos főépítész véleményét miért kell közgyűlés elé vinni, miért nem bizottság elé viszik. A bizottság előtt részletesen is végig tudnák ezeket nézni, és nem itt találkoznának vele. Elmondja, hogy a Győri Építési Szabályzatról szóló rendelet 2006. január óta érvényben van. Az elmúlt ötéves ciklusban folyamatosan azt hallották a főépítész úr elődjétől, hogy az új GYÉSZ már készül, már dolgoznak rajta, és lesz erről egy egységes szabályzat. Főépítész úrhoz az a kérdése, hogy mikorra várható egy átfogó, új GYÉSZ?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megadja a választ mindkét kérdésre. Az új GYÉSZ határideje 2021. december 31. Elmondja, hogy sajnos nem tudnak megfelelni a képviselő úr elvárásainak, jogszabályi előírás, hogy az állami főépítész véleményét a közgyűlés előtt ismertetni kell. Nem érti, hogy miért szerencsésebb, ha ezt nem ismertetik a széles nyilvánosság előtt, és miért egy zártabb körben szeretné ezt ismertetni. Elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak ezek után is meg fognak felelni.

Bárány István, képviselő: A 2020-009 SZTM módosításhoz szól hozzá. Elmondja, hogy a hozzá kapcsolt szabályozási tervet jónak látja, viszont a szöveges leírásban álláspontja szerint pontatlanság van. Egy nagyon fontos beruházásról van szó. Győr-Gyárváros és Révfalu, Ipar utca folytatása, tervezett belső körgyűrű, nyomvonal pontosítása, a szabályozási vonal korrekciója. Leírja az anyag, hogy két tervezési szakasz van. Egyik: a Mártírok utca, Ipar utca körgeometriás, jelzőlámpával szabályozott körforgalmi csomópontból érkezünk a Bárka utca már meglévő körforgalmi csomópontjára, kétszer kétsávos úttal, kerékpárúttal. A szöveg második építési szakaszként írja le, hogy innen indulna a 14-es útig kétszer egy sávval, ami nem beépíthető sávként kerül kijelölésre. Véleménye szerint ez így pontatlan.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy a napirendi pontnak ezt a részét visszavonta a főépítész úr. Véleménye szerint erről felesleges hosszabban beszélni. Lesz majd mód erről hosszabban tárgyalni.

Bárány István, képviselő: Elnézést kér. Van egy másik észrevétele. Elmondja, hogy vannak olyan, úgynevezett új típusú társasházak, ahol egész évben szükség lenne barna kukára. Ezzel kapcsolatban ezen társasházakkal együtt meg fogják keresni a GYHG-t. Hozzáteszi, hogy mégsem tartotta jónak, hogy a fűnyírási feladatok eredményeként a közterületre, illetve más területére rakják le a nyesedéket. Ezekbe a barna kukákba nem a hagyományos értelemben vett barna kuka tartalmakat helyeznék el, hanem azok a társasházak tennék bele egész évben a lenyírt füvet, akiknek jelentős zöldterülete van. Ezzel kapcsolatban meg fogja keresni a GYHG-t.

Glázer Tímea, képviselő: Elmondja, hogy ő sem tudta követni a számokat a napirendi pont ismertetésénél, viszont nagyon örül neki, hogy Borsi Róbert hozzászólt. Ehhez szeretett volna ő is hozzászólni a Táncsics utcával, a rendőrség mögötti parkolóhelyek kialakításával kapcsolatosan, amire nagy szükség van. Fel szeretné hívni a Környezetvédelmi Bizottság figyelmét arra, hogy ezeken a helyeken a kivágott fák helyett újakat kell ültetni. Hozzáteszi még, amennyiben jól tudja, minden hatodik parkolóhely után kell egy fát ültetni. Kéri, hogy erre figyeljenek oda.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megköszöni a képviselő asszonynak, hogy felhívta a figyelmüket arra, hogy a kötelező rendeleteiket tartsák be. Természetesen ezeket be fogják tartani, annak ellenére, hogy Pollreisz Balázs képviselő kérte az előbb, hogy ne tartsanak be egy jogszabályt. Hozzáteszi, hogy minden kivágott fa helyett kötelező egy új fát ültetni. Elmondja, hogy érkezett egy kérdés egy helyi lakostól azzal kapcsolatban, hogy a Táncsics Mihály utcai rendezési tervet hol lehet megtekinteni? Válaszul elmondja, hogy a gyor.hu honlapon, a közgyűlési előterjesztések között bárki megtekintheti. Kérdést intéz főépítész úrhoz azzal kapcsolatosan, hogy van-e valami hozzáfűznivalója vagy válasza a képviselők felé? Megkéri a főépítész urat, hogy sorolja fel, hogy mik maradnak benn az előterjesztésben?

Gyimóthy Ákos, főépítész: A 2019-008 SZTM és TSZTM számú módosítás.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megkér mindenkit, hogy ez elejétől kezdjék olvasni a napirendi pontot. Első a 2019-008. Megkérdezi a képviselő urakat, hogy nekik a 84-es számú van-e? Megkér mindenkit, hogy a legújabb kiosztott anyagot nézzék. Annak érdekében, hogy elkerüljék a félreértéseket, megkéri főépítész urat, hogy a 2019-008 számú szabályozási módosításról mondjon néhány szót.

Gyimóthy Ákos, főépítész: Válaszul elmondja, hogy ez Győr-Górédűlő 03344-es számú zöldterület 03802-es számú kertes mezőgazdasági övezet MK-övezetbe történő sorolása. Tehát itt egy ingatlanról van szó, ami jelenleg zöldterület, de a gyakorlatban régóta kiskertes mezőgazdasági területként használják, és ezért ebbe az övezetbe kerül besorolásba.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni a választ. Megkérdezi, hogy mindenkinek megvan-e ez az előterjesztés? Kéri a főépítészt urat, hogy haladjon tovább a felsorolással.

Gyimóthy Ákos, főépítész: A felsorolás folytatása előtt megjegyzi, hogy ebben a pillanatban megérkezett a nem támogatott 2020-004 számú módosításhoz a támogató állami főépítészi vélemény. Folytatva a felsorolást a 2019-069 számú TSZTM és SZTM-et, és az imént említett 2020-004 számú módosítást közli, amelyek napirenden maradnak.

Balla Jenő, képviselő: Elmondja, hogy a meghívóban volt elírva a szám, a főépítész úr által a rendszerbe feltöltött előterjesztésben a helyes számok szerepelnek.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozatot.

85/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2019-008 és a TSZTM 2020-004 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2020. október 30.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a rendeletet.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

33/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2019-069 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2020-004 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2019-008 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2)-(3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdése 2020. október 14. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (3) bekezdése 2020. október 29. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k. .

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

3. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL AZ SZTM 2020-016 SZÁMÚ RENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁSRA TEKINTETTEL 12/2020. (IV. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

34/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A változtatási tilalom nem terjed ki:

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás által érintett területre és

b) a 6390/1, 6390/2, 6390/3, 6322/4, 6324 és a 6325 hrsz.-ú ingatlanokra.”

2. §

(1) Jelen rendelet 2020. október 14. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k. .

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT DUNASZERDAHELLYEL TÖRTÉNŐ TESTVÉRVÁROSI MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Bárány István, képviselő: Elmondja, hogy ezután lesz majd aláírva ez az együttműködés, ez új tartalmat is jelent a testvérvárosi kapcsolatokban. Kisbácsa és Bácsa lakói nevében is köszöni polgármester úrnak, hogy ezen együttműködéssel együtt elindult egy határon átnyúló zöldterület-fejlesztési projekt is. Ez a Dunaszerdahely területén és Győr város területén Zöld Arrabona Határon Átnyúló Platform Együttműködés és Kisléptékű Zöldterület-fejlesztés. A győri helyszín a kisbácsai fűvészkert. Köszöni az ebben együttműködők és az ottani lakosok nevében, hogy ez a terület bekerülhetett ebbe a programba. A partnerszervezetek az Arrabona Fejlesztési Szervezet, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Azt gondolja, hogy a testvériség-kapcsolatrendszer szempontjából is egy fontos lépés ez, hiszen Dunaszerdahelyről eddig is úgy gondolkodtak, mintha testvérvárosuk lenne. Számos korábbi program mentén dolgoztak együtt, és sok projekt fűződik hozzá, amit együtt oldott meg a két város. Valóban vannak olyan programok, melyek akár a zöld program, vagy akár más programok tekintetében már előremutatóak. Úgy gondolja, hogy ezen túlmenően is nagyon fontos dolog az, hogy gyakorlatilag egy magyarlakta településsel tudnak testvérvárosi kapcsolatba lépni. A mai napon dönt erről Dunaszerdahely közgyűlése is. Remélhetőleg ők is igent mondanak erre a kezdeményezésre. Azt gondolja, hogy egy olyan kapcsolat és együttműködés előtt állnak, amelyre méltón lehet majd büszke ez a két város.

Dr. Fekete Dávid, képviselő: Csatlakozva az előtte szólókhoz szeretné egy kicsit más kontextusba helyezni ezt a dolgot. Elmondja, hogy száz évvel vagyunk Trianon után, és a nemzeti összetartozás évében különös jelentősége van annak, hogy polgármester úr ezt az előterjesztést behozta a közgyűlés elé. A trianoni békediktátum hatásairól nagyon sok mindent tudunk, rengeteget beszéltek róla az elmúlt száz esztendőben. Tudják, hogy Magyarország népességének, lakosságának, illetve területének jelentős részétől került megfosztásra, és idegen hatalmak fennhatósága alá kerültek ezek az országrészek. Amiről talán kevesebbet beszélnek, és Győr városát különösképpen is érintette, hogy tulajdonképpen azok a természetes városi vonzáskörzetek, amik léteztek a Kárpát-medencében, nagyrészt szétverésre kerültek a trianoni békediktátum által. Pontosan ez a terület a Csallóköz és vele Dunaszerdahely városa. Ez Győr város természetes vonzáskörzete volt egészen 1920-ig, élő kapcsolatrendszerrel. Ha úgy tetszik, Győr volt ennek a kis régiónak a fővárosa. Nagyon örül annak, hogy az elmúlt évtizedekben – különösen a határnyitás óta – sikerült ezeket a kapcsolatokat intenzívebbé tenni, és látható az, hogy a városok együttműködése és az egyes intézmények együttműködése mellett a dunaszerdahelyi és a győri polgárok is jó együttműködésben vannak. Tudható az, hogy Győr városában sokan dolgoznak közülük, vagy például ha komolyzenét akarnak hallgatni Dunaszerdahelyen, akkor már most is a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjére tudnak beülni a dunaszerdahelyi művelődési házba. Azt kívánja, hogy ez a kapcsolat a továbbiakban is erősödni tudjon, és minél több közös projekt révén tudják közelebb hozni Győrt és Dunaszerdahelyt, vagy ha úgy tetszik, a Kisalföldet és a Csallóközt.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

86/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Dunaszerdahely városával történő testvérvárosi kapcsolat létesítésével, egyúttal felhatalmazza Dr. Dézsi Csaba András polgármestert a mellékletben szereplő, Győr és Dunaszerdahely közötti testvérvárosi megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

5. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT NEMZETI VAGYON TULAJDONJOGÁNAK INGYENES ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

87/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ingyenesen átveszi a győri 5513/2, 5473, 5758, 5763, 5533, 5744/1, 5404/2, 5475/26, 5475/92, 5526/6, 5526/7, 5534/3, 5470/12, 5470/14, 5532/1, 5532/2, 5470/7 és 5470/11 hrsz.-ú ingatlanokon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től az általa az 1. sz. főút 122+400 km szelvényű (likócsi) körforgalom és az Ipar utcai szakaszbővítés beruházás keretében létrehozott helyi közúti fejlesztések tulajdonjogát összesen 1.088.688.666,- Ft könyv szerinti értéken, valamint a győri 5526/6, 5526/7, 5534/3, 5470/12 és 5470/14 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogát tulajdonba adás jogcímén az átadó által meghatározott könyv szerinti értéken.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a megállapodás esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

6. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Takács Krisztián, képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés a belvárosi, Pálffy utcai rendelő épületéről szól. Megköszöni polgármester úrnak és a hivatal munkatársainak, hogy napirenden tartják ezt az ügyet. Ez azon kevés rendelők egyike, amely még felújításra szorul a városban. Reménykedik benne, hogy az eljárás lejártával ez is meg tud valósulni. Még egyszer megköszöni a munkát ebben az ügyben.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

88/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr belterület, 6644/6 helyrajzi számú, természetben a 9022 Győr, Pálffy utca 8. szám alatt található 911 m2 területű, „kivett igazságügyi orvosszakértői intézet” megnevezésű ingatlan 319/911-ed tulajdoni hányadának megfelelő tulajdon Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára történő ingyenes tulajdonba igénylésre irányuló kérelem előterjesztéséhez az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás helyi önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, orvosi rendelő működtetése célra kívánja felhasználni.

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, beleértve valamennyi eljárási cselekmény és jognyilatkozat megtételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

7. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT INGATLAN TULAJDONSZERZÉSI JOGCÍME MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

89/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 8736 hrsz.-ú, 8900 m2 területű, kivett közterület megnevezésű ingatlan vonatkozásában kérelem előterjesztéséhez az MNV Zrt., illetőleg Magyarország Kormánya részére, melyben kezdeményezi az ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülés 1659/2012. (XII. 20.) Korm.határozatban meghatározott jogcímének kiegészítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt egészségügyi- és szociális alapfeladatok ellátása, óvodai ellátás, településfejlesztés önkormányzati feladatokkal.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, beleértve valamennyi eljárási cselekmény és jognyilatkozat megtételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

8. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁS INGYENES ÁTADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Megkérdezi, hogy ingyen adják-e át ezt a parkolóházat, illetve kapnak-e valamit érte cserébe?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy nem arról a parkolóházról van szó, hanem a kórház belterületén létesültek parkolók. A dolgozók parkolnak ezeken a területeken. Ez egy sokkal kisebb terület, és a kórház belterületén van.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

90/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul, hogy a Győr belterület 4127/5 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult beruházás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott közfeladatra tekintettel ingyenesen, könyv szerinti értéken a Magyar Állam részére átruházásra kerüljön.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadásról szóló megállapodás és a hozzá kapcsolódó dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve a vonatkozó megállapodás esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

9. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYŐRI 4778/65/A/1 HRSZ.-Ú ÜZLETHELYISÉG CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSBE ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Borsi Róbert, képviselő: Mindig öröm, ha van egy ötlet, egy koncepció, amely kinövi magát. Ez a közösségi kávézó, ami a Marcalvárosi aluljáróban néhány évvel ezelőtt elindult, most nagyobb teret igényel és átköltözik Adyvárosba. A bizottsági ülésen megkapta azt a szakmai választ a kérdésére, hogy az odajáró közösséget oly mértékben nem befolyásolja. Szerepel benne egy fontos mondat a marcalvárosi aluljáró tekintetében, és a marcalvárosi képviselőtársaival közösen kérnek segítséget ebben az ügyben. Annak idején, amikor az Arrabona Polgárőregyesület kiköltözött ebből az irodahelyiségből, akkor is számos repedés volt. Maga az aluljáró meghatározó része süllyedt, és sok helyen beázott. Az előterjesztésben is olvasható, hogy a helyiség állapota leromlott. Annak ellenére, hogy most nincs megfelelő mértékben kihasználva, valószínűleg ennek több oka van. Itt az ingatlanok vonatkozásában is van egyfajta társasítás tervben, amit az Önkormányzat kezdeményezett. Bízik abban, hogy ez az ingatlan állapotára vonatkozóan pozitív irányba fog elmozdulni. Kéri, hogy a város és az érintett szervezetek – annak ellenére, hogy az aluljáróban Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete idén teljes körű felújítást végzett a közterületi részen – erre figyeljenek oda.

Rózsavölgyi László, képviselő: Többen ott voltak képviselőtársaival a marcalvárosi kávézó megnyitásán. Most, hogy elköltöztek, folyamatosan nyugtatja a lakókat, hogy ha van rá lehetőség, vissza fognak térni, vagy értelmesen fogják felhasználni ezt a helyiséget. Köszöni a városvezetőségnek azt a lehetőséget és ráfordítást, amit az aluljáróra fordítanak. Ez az aluljáró szem előtt van, fontos, nem engedik, hogy beázzon, nem engedik el az ott lévő vállalkozások kezét. Azzal tudnak foglalkozni, ami önkormányzati tulajdon. Reméli, hogy előbb-utóbb visszaköltöznek ezek a közösségek, és továbbra is értelmesen tudják felhasználni ennek a közösségi kávézónak a helyiségét. Sok ötlet van, várják a támogatást.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

91/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 4778/65/A/1 hrsz.-ú 85,0 m² nagyságú üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, 2020. október 01. napjától a Család- és Gyermekjóléti Központ működtetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a győri 4778/65/A/1 hrsz.-ú ingatlant a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. működtetéséből kivonja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

***

10. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYHG GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Az előterjesztésben azt olvasta, hogy kettő felügyelőbizottsági tag lemondott és új tagokat választanak helyettük. Szeretné megjegyezni, hogy ellenzéki politikusok sem a felügyelő bizottságokban, sem a Közgyűlés bizottságiban – külsős bizottsági tagként – nem kaptak helyet. Tudja, hogy polgármester úr mit fog válaszolni, de előre jelzi, hogy azt a választ nem fogja elfogadni.

Szeretné a lehetőséget megragadni és a nyilvánosság előtt elmondani azoknak a győri polgároknak, akik az ellenzéket támogatták, hogy a felügyelőbizottságok és a Közgyűlés bizottságainak munkájában – külsős bizottsági tagokkal – nem tudnak részt venni, hiszen erre nem kaptak lehetőséget. Akik ezekben a bizottsági munkákban részt vesznek és a választásokon az ellenzékkel indultak, azok az ellenzéket elárulták.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni, hogy Glázer Tímea képviselő asszony felhozta ezt a témát, mert így tisztázni tudják.

Egyéni körzetben az ellenzéki összefogás keretében egy képviselő jutott be a Közgyűlésbe, aki Bárány István. Ő kapott pozíciót a bizottságokban. Az ellenzék koalícióban indult a választásokon és nyilvánvalóan előfordulhatott volna, hogy megnyerik a választást, utána viszont vezetni kellett volna Győr városát. Ezt a felelősséget bizonyára felmérték a koalíció megalakítása előtt és egy olyan összefogást hoztak létre, amelynek tagjai egyetértésben, a megfelelő kompetenciákat meghatározva képes lett volna a város vezetésére. Ezen logika mentén az az egyetlen szerény kérése volt, hogy teljes egyetértésben határozzák meg azokat a posztokat, bizottsági tagságokat, amelyeket szeretnének betölteni, és azt a megállapodást a koalícióban elindult pártok képviselői egyetértésben írják alá. Véleménye szerint, amennyiben egy ilyen egyszerű kérdésben nem tudnak egyetérteni, akkor hogy várhatták volna el azt, hogy a várost vezessék.

A betöltetlen helyeket továbbra is fenntartják és biztosítják a bizottságokban. Amint megtörténik a megegyezés és a koalíció pártjainak arra jogosult képviselői aláírják azt, betölthetik ezeket a helyeket. Eltelt fél év és még mindig nem tudtak megegyezni. A választások előtt úgy gondolta, hogy ez nem nagy kérés, de most már látja, hogy lehet, hogy reménytelen. Bízik abban, hogy az összefogás nem csak azért jött létre, hogy megnyerjék a választást, hanem annak is szól, hogy a későbbiekben együtt is tudnak működni. Egy város, egy cég vezetése felelősségteljes munkáról szól. Nem posztokat, pozíciókat osztanak, különösen nem pénzt, hanem munkát osztanak. Ezért van az a minimális kérése, hogy ha a választásokon kiállnak az emberek elé, hogy összefogásban indulnak, akkor a választások után is fogjanak össze egy ilyen egyszerű kérdésben, és tegyenek le neveket úgy, hogy azt mindenki aláírja.

Glázer Tímea, képviselő: Nem szeretne vitázni és a Közgyűlésen megtárgyalni ezt a témát, de ha létrejön egy összefogás és abban valaki valakit elárul, akkor nyilván azzal már nem lehet tárgyalni. Újra tisztelettel kéri polgármester urat, hogy gondolja át ezt a kérdést, hogy ellenzékiként részt tudjanak venni a munkában. Kéri, hogy pártonként kerüljenek a bizottságokba a megfelelő személyek és ne rokonoknak és barátoknak adják a helyeket.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Egyetért a hozzászólás utolsó mondatával.

Pollreisz Balázs, képviselő: Örömmel hallotta polgármester úr válaszát, és bízik abban, hogy ez volt a szándéka, és változott a véleménye. Azt kérte, hogy a pártoktól érkezzen aláírt megegyezés, így már előrébb tudnak jutni. Köszöni szépen a választ, így lesz.

Borsi Róbert, képviselő: Felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy nem a bizottsági helyek felosztásáról van szó, hanem a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról.

Balla Jenő, képviselő: Egyetért az előző hozzászólóval. Valójában pártokról van szó, de vannak civilek is a Közgyűlésben, hasonló problémával. Véleménye szerint az elkövetkező egy évben nem fog történi megállapodás, így abban az érdemi munkában, amelyet végezhetnének, nem tudnak részt venni. Látható, hogy a felügyelőbizottságba melyik párt oldaláról kerülnek be a tagok. Kéri a pártokat, hogy próbáljanak megállapodásra jutni, mert látni, hogy milyen helyek és lehetőségek vannak. A munkának el kellene indulnia.

Dr Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, kéri képviselőtársait, hogy személyenként szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról.

A szóbeszéd elkerülése végett elmondja, hogy a lemondásokra azért került sor, mert a jogszabályok alapján nem tölthetik be ezeket a tisztségeket, mivel munkaviszonyban állnak a Kft.-vel.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjában először Lévai Zoltán elnök lemondásának tudomásulvételéről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta Lévai Zoltán tag lemondást.

***

Szavazásra bocsátja Nagyné Tallián Réka tag lemondását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta Nagyné Tallián Réka lemondását.

***

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjában szereplő személyek felügyelőbizottságba történő megválasztásáról.

A szavazás személyenként történik, elsőként Szeles Sándor tag megválasztásáról szavaznak.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodással Szeles Sándort a felügyelőbizottság tagjává választotta.

Új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal Szeles Sándort a felügyelőbizottság tagjává választotta.

***

Szavazásra bocsátja, hogy a felügyelőbizottság tagjának Kovács Istvánt válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 0 nem, 3 tartózkodással Kovács Istvánt a felügyelőbizottság tagjává választotta.

***

Szavazásra bocsátja, hogy a felügyelőbizottság elnökének Barthalos Istvánt válassza meg a Közgyűlés.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással Barthalos Istvánt a felügyelőbizottság elnökévé választotta.

***

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontjának további részét.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat 2. pontjának további részét.

***

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3-12. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat 3-12. pontját.

92/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – eddig végzett munkájukat megköszönve – a felügyelőbizottság elnöke, Lévai Zoltán 9012 Győr, Sulyok Vince utca 9. sz. alatti lakos és annak tagja, Nagyné Tallián Réka 9028 Győr, Gurdony utca 6/B. sz. alatti lakos, GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből történő lemondását – 2020. szeptember 29. napjával – tudomásul veszi.

2.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába

- Szeles Sándor (születési helye és ideje: Győr, 1976. 08. 19., anyja neve: Szeles Mária, adóazonosító jele: 8400421698) 9021 Győr, Jókai út 2. sz. alatti lakost és

- Kovács István (születési helye és ideje: Győr, 1951. 12. 11., anyja neve: Halász Ilona, adóazonosító jele: 8310242433) 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 24. sz. alatti lakost

választja meg, 2020. szeptember 30. napjától – Barthalos István felügyelőbizottsági tag megbízatása lejártának időpontjáig, azaz – 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A Közgyűlés a felügyelőbizottság elnökének Barthalos István (születési helye és ideje: Győr, 1979. 05. 31., anyja neve: Szabó Rozália, adóazonosító jele: 8410574659) 9030 Győr, Gyöngyszem utca 9. sz. alatti lakost választja meg 2020. szeptember 30. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A felügyelőbizottság elnöke és tagjai tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban – a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan – rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

3.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az esetleges veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhasson elő. A pótbefizetés legmagasabb összege 250.000.000,-Ft, azaz Kettőszázötven-millió forint lehet, melyet a Kft. üzleti évenként legfeljebb egy alkalommal írhat elő. A pótbefizetés nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. A pótbefizetés visszafizetése annak pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás útján történő teljesítése esetén is kötelező.

4.) A Közgyűlés Lévai Zoltán (születési helye és ideje: Győr, 1985. 05. 14., anyja neve: Renner Marianna, adóazonosító jele: 8432323675) 9012 Győr, Sulyok Vince utca 9. sz. alatti lakos munkavállalót cégképviseleti jogosultsággal ruházza fel, a képviselet módja együttes.

5.) A Közgyűlés Metka Lajos Miklós (születési ideje: 1956. 04. 09., anyja neve: Takács Etelka, adóazonosító jele: 8326053473) 9026 Győr, Kertész utca 18. sz. alatti lakos és Bodrogi Ernőné (születési ideje: 1964. 06. 18., anyja neve: Mészáros Ilona Magdolna, adóazonosító jele: 8355973488) 9023 Győr, Fehérvári út 53/A sz. alatti lakos Alapító Okiratban nem szereplő, de a cégnyilvántartásba bevezetett együttes képviseleti jogosultságát visszavonja.

6.) A Közgyűlés egyidejűleg felhatalmazza a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a társaság bármely munkavállalóját – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:30. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – képviseleti jogosultsággal ruházza fel, illetve e jogosultságát visszavonja. A képviselet módja kizárólag együttes lehet.

7.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata I. „A társaság cégneve és székhelye” fejezet 2. cím második mondatában tévesen szereplő „utca” közterület-elnevezést kijavítja a helyes „út” szóra, továbbá azt az alábbi, harmadik mondattal egészíti ki, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság központi ügyintézésének helye a 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatti ingatlan (telephely) legyen:

„2. A társaság telephelye: HU-9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.

A társaság központi ügyintézésének helye: HU-9028 Győr, Külső Fehérvári út 1.”

8.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „IV. A társaság vagyona és gazdálkodása” fejezet 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Alapító a veszteségek fedezésére pótbefizetést írhat elő. A pótbefizetés legmagasabb összege 250.000.000,- Ft/év, azaz Kettőszázötven-millió forint/év. A pótbefizetés üzleti évenként legfeljebb egy alkalommal írható elő. A pótbefizetés nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. A pótbefizetés visszafizetése annak pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás útján történő teljesítése esetén is kötelező.

A társaság Alapítóját mellékszolgáltatási kötelezettség nem terheli.”

9.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata „VI. Alapító, ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet „2. A társaság vezető tisztségviselője” cím, „Az ügyvezető feladatai” alcímét, az alcím alatt egy külön bekezdésben, az alábbiakkal egészíti ki:

„Az Alapító felhatalmazza a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a társaság bármely munkavállalóját – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:30. § (3) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően – képviseleti jogosultsággal ruházza fel, illetve e jogosultságot visszavonja. A képviselet módja kizárólag együttes lehet.”

10.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata VI. „Alapító, ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló” fejezet „3. Felügyelő Bizottság” címének a felügyelőbizottsági tagok személyére és megbízatásuk időtartamára vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

„3. Felügyelő Bizottság

A Társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll, amelynek tagjai:

Elnök: Barthalos István (a.n.: Szabó Rozália, sz: Győr, 1979. 05. 31.) 9030 Győr, Gyöngyszem utca 9. sz. alatti lakos, 2020. június 26. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra,

Tagok: Szeles Sándor (a.n.: Szeles Mária, sz.: Győr, 1976. 08. 19.,) 9021 Győr, Jókai út 2. sz. alatti lakos, 2020. szeptember 30. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra,

Kovács István (a.n.: Halász Ilona, sz.: Győr, 1951. 12. 11.) 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 24. sz. alatti lakos, 2020. szeptember 30. napjától 2025. január 20. napjáig terjedő határozott időtartamra.”

11.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata VII. „A társaság cégjegyzésének módja” fejezetet a cégképviseletre feljogosított személyek nevének és jogosultságuk terjedelmének feltüntetésével, az alábbi bekezdéssel egészíti ki:

„A társaság ügyfajta korlátozás nélküli együttes cégjegyzésére jogosult továbbá Szerdahelyi Máté cégvezető, Nagyné Tallián Réka, Kiss Tibor és Lévai Zoltán.”

Az Alapító Okiratnak az előző pontokban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

12.) A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak, a cégjegyzésre jogosultak és a társaság központi ügyintézése helyének változását, a társaság telephely címének pontosítását, továbbá az ügyvezető képviseleti jogok biztosítására, illetve visszavonására való felhatalmazását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

13.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. október 29.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

11. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT GYŐR GAZDASÁGI VEZETŐI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

93/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gazdasági Működtető Központ Győr gazdasági vezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával Matisné Kertész Juditot bízza meg 2020. október 19-től 2025. október 18-ig terjedő ötéves időtartamra.

2. A Közgyűlés a gazdasági vezető illetményét a Kjt. szerinti illetmény, valamint a Kjt.-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti illetménypótlékok összegében állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Matisné Kertész Judit megbízatásához gratulál. Munkájához sok sikert és jó egészséget kíván.

***

12. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ 2021. ÉVI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

94/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.

2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos döntéseket meghozatalára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, valamint, hogy a végleges pályázati kiírás ismeretében a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész fedezet biztosításáról gondoskodjék.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

13. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT FOGORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Sok évvel ezelőtt Engelleiter doktornő megbetegedett, aki Gyárvárosban praktizált. Ezen hosszú idő alatt előfordult olyan, hogy bezárt a rendelő, vagy helyettesítéssel oldották meg az ellátást. Volt egy időszak Győrben, amikor összesen kettő orvosi praxis nem volt betöltve, a gyárvárosi háziorvosi és a gyárvárosi fogorvosi. Örömét fejezi ki, hogy Gyárvárosnak, Likócsnak és Jancsifalunak újra lesz fogorvosa 4 év után.

A doktornőnek jó munkát kíván, és örül, hogy elvállalta a körzet ellátását!

Hajtó Péter, képviselő: Ígéretet tettek arra, hogy Gyárvárosban rendezik a fogorvoshiányt. Örömét fejezi ki, hogy a doktornő jelentkezett a pályázati kiírásra. A Közgyűlés előtt találkoztak és ezúton is szeretné támogatásukról biztosítani. Jó munkát kíván a továbbiakban és kéri, ha a jövőben segítségre van szüksége, bátran keresse őket. Külön köszöni alpolgármester asszonynak, hogy felkarolta az ügyet és támogatta azon törekvésüket, hogy a fogorvosi praxis betöltésre kerüljön Gyárvárosban.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

95/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080096075 kódszámú háziorvosi praxisban (Győr, Kölcsey út 10.) 2021. január 1-jétől Dr. Fodor Emőke lássa el a fogorvosi feladatokat a praxisjog megszerzése esetén.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti előszerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Gratulál Dr. Fodor Emőke fogorvosnak és jó munkát kíván neki.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

14. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT AZ IDŐSÜGYI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Az Idősügyi Tanács évtizedek óta működik a városban. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával egyetért, de a határozati javaslattal kapcsolatban kifogása van. Véleménye szerint pont a Közgyűlés elején megtartott megemlékezés témájával, az önkormányzatisággal megy szembe. A határozati javaslatban az utolsó mondat értelmében a polgármestert felhatalmazzák arra, hogy a jövőben önmaga, egyedül módosíthatja a szabályzatot. Nem szó szerint így hangzik, de gyakorlatilag erről szól. Módosító javaslata, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása maradjon továbbra is a Közgyűlés hatásköre, ezért határozati javaslat utolsó mondatát töröljék.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi képviselőtársát, hogy az összes önkormányzati intézmény esetében kívánja a javasolt módosítást végrehajtani? A többi intézménynél – immár 30 éve – az a gyakorlat, hogy a polgármester önállóan dönt a módosításról.

Kérdezi, hogy módosító indítványként kezelje-e a képviselőtársa által elhangzottakat?

Pollreisz Balázs, képviselő: Igennel válaszol.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja Pollreisz Balázs képviselő úr módosító indítványát.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 3 igen, 16 nem, 0 tartózkodó szavazattal elutasította a módosító indítványt.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

96/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint 2020. október 1. napi hatálybalépéssel elfogadja, a 262/2006. (IX. 21.) számú Kgy. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát 2020. szeptember 30. nappal hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a jövőben szükség szerint módosítsa az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

15. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ÁTTEKINTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

97/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 108/2018. (VI. 29.) Kgy. határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot változtatás nélkül fenntartja.

***

16. NAPIRENDI PONT

TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ KONCEPCIÓ 2019. ÉVI FELADATTERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS JAVASLAT AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ KONCEPCIÓ 2020. ÉVI II. FÉLÉV FELADATTERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

98/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2019. évi feladattervének végrehajtásáról” szóló beszámolót az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés „Az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2020. évi II. félév feladattervét” a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, végrehajtásra 2020. december 31.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

17. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

99/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a TÁJOLÓ-TERV Kft. részére, a Püspökerdő helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítését megalapozó szakértői tanulmány és a terület kezelési tervének elkészítésére mindösszesen 1.993.900, – Ft- ot biztosít az önkormányzati Környezetvédelmi Alap terhére.

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a TÁJOLÓ-TERV KFT. részére, a győrszentiváni TÖLGYES-ERDŐ helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítését megalapozó szakértői tanulmány, valamint a területe kezelési tervének elkészítésére mindösszesen 1.422.400 ,- Ft-ot biztosít az önkormányzati Környezetvédelmi Alap terhére.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. és 2. pontnak megfelelően a szerződés kötéshez szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

18. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

100/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésében „Sporttámogatás” tervezési jogcím terhére a Méhecske Közhasznú Alapítvány működését 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatásban részesíti.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

19. NAPIRENDI PONT

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

101/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a mellékletben felsorolt, lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

20. NAPIRENDI PONT

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

Pollreisz Balázs, képviselő: Ismét a 30 éves önkormányzatiság jutott eszébe. Az előterjesztés, több mint 60 oldalas beszámoló, amelyben a polgármester döntései szerepelnek, és most jóváhagyja a Közgyűlés. Néhány, számára érdekes kifizetést emel ki.

Több soron szerepel, hogy a Győr Projekt Kft. támogatásban részesült. Az előterjesztésben szerepel 28 millió és szerepel közel 42 millió forint összegű támogatás is. Kéri, hogy akár most szóban, de ha ez nem megvalósítható, akkor később írásban kapjon választ arra, hogy az idei évben a Győr Projekt Kft. működési támogatásra az év elején elfogadott költségvetésen felül, mekkora összeget kapott a létesítmények működtetésére.

Több, kisebb volumenű munka részletezése is olvasható az előterjesztésben, amely munkákat a GYŐR-SZOL Zrt. végzi el. Ezzel kapcsolatban talált különböző kifizetéseket. Megemlíti az előterjesztés 58. oldalán található Erfurti út 5. számú ház elé telepített padot, amelynek költsége 164 ezer forint volt. Ezt elfogadható összegnek gondolja. Az előterjesztés 42. oldalán a Mécs László út 8-10. számú ház mögötti részen 8-10 darab pad bontása és 5 pad kihelyezése 600 ezer forint. Ezt is nagyjából elfogadható összegnek gondolja, bár megjegyzi, hogy összességében kicsit olcsóbb volt a munka elvégzése bontással, mint bontás nélkül.

További tételeket emel ki az előterjesztésből: a Kovács Margit utcában 44 pad bontása és 14 pad telepítése közel 3 millió forintba került, a PÁGISZ iskola (Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum) előtt 34 pad bontása és 13 új pad telepítése 5,5 millió forintba került. Összefoglalva megállapítja, hogy a Kovács Margit utcában, ahol több padot bontottak és többet is helyeztek ki, az olcsóbb volt, mint ahol kevesebb padot bontottak és kevesebbet helyeztek ki. Van olyan eset, ahol 400 ezer forintba került darabja a padnak. Az egészet nézve ez kis tétel, de polgármester úr szokta mondani, hogy a városban néhány területen hozzá nem értő emberek dolgoznak.

Az előterjesztés áttanulmányozása után, a valóságban is utánanézett, hogy milyen padok kerültek kihelyezésre, hiszen előfordulhat olyan, hogy a padok nem egységes típusúak, más árkategóriába tartoznak. Az említett 4 helyből 3 helyen ugyanazok a padok találhatóak. Az Erfurti út 5. számú ház előtt – sajnálja, hogy most a szabadhegyi körzet egyik képviselője sincs jelen – egy 1980-as években kihelyezett pad van egyedül, semmi más. Lakókkal is beszélt, akik elmondták, hogy nem helyzetek ki új padot, de nagyon szeretnék, ha ez megtörténne. Az a kérése, hogy ha már ilyen túlárazott padok más területen kihelyezésre kerültek, akkor ahova a valóságban nem helyeztek ki, de az Önkormányzat már kifizette a munkát és polgármester úr egy személyben jóvá is hagyta, akkor a valóságban is helyezzenek ki 2-3 padot, hiszen a lakók ennek nagyon örülnének.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Ebben a pillanatban teljes mértékben egyetért Pollreisz Balázs képviselő úrral. Felháborító, amilyen drágán helyeznek ki padokat, és felháborító, hogy milyen drágán végeznek el munkákat. Nyilvánvalóan az elmúlt kicsit több mint fél éves polgármesteri tevékenysége során többször felháborodott. A személycserék sem véletlenek, minden személycsere mögött van valami olyan teljesítmény, ami azt indokolja.

A padok cseréjét a lakosok kérték. A korábbi évtizedekben is volt arra példa, hogy egy kisvolumenű munka elvégzése sokba került, ez akkor is felháborította. Manapság a kivitelezői munkálatokat még magasabb áron végzik el. Ennek oka az is lehet, hogy Győrben nincs munkanélküliség, vagy a munkát elvégzők magas árakon dolgoznak. Ő is sokallja, vizsgálják annak lehetőségét, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a költségeket. Mindent megtesz annak érdekében, hogy az árak alacsonyabbak legyenek. Véleménye szerint vannak olyan cégek és vannak olyan megoldások, amelyekkel csökkenteni lehet ezeket a magas árakat. Ennek kapcsán, Pollreisz képviselő úr valószínűleg egyet fog érteni azokkal a döntésekkel, amelyeket, mint polgármester fog meghozni az Önkormányzat gazdasági társaságaival kapcsolatban, a következő időszakban. Bízik abban, hogy az eddig meghozott döntéseivel is egyetért.

Visszatérve a kérdésre, hogy miért került ilyen sokba a padok kihelyezése, minden egyes ilyen jellegű munka megrendelése különböző árajánlatok bekérése alapján történik a cégek esetében. Az ilyen jellegű munkákat Győr városban a GYŐR-SZOL Zrt. végzi. Megvizsgálják a Zrt.-nél, hogy miért került ilyen sokba a padok cseréje.

(Glázer Tímea képviselő asszony elhagyja az üléstermet a Közgyűlés létszáma 18 főre módosul.)

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője: Június hónapban a Közgyűlés megszavazta, hogy a Győr Projekt Kft. a városmarketing feladatok egy részét átveszi, és ehhez kapták meg azt a megfelelő ellenszolgáltatást, amelyet már év elején beterveztek a feladatok elvégzésére. Szeptember hónaptól a GyőrBike Közösségi Bérkerékpár Rendszer üzemeltetését is átveszik. Ezen feladatok átvétele okán került kifizetésre az Önkormányzat részéről a 70 millió forint.

Megemlíti, hogy tavaly 603 millió forintot kértek az Önkormányzattól, azonban csak 488 millió forintot kaptak, plusztámogatást semmilyen más címen nem kaptak.

Rózsavölgyi László, képviselő: A Mécs László utca, a Kovács Margit utca és a PÁGISZ Iskola környéke az ő területéhez tartozik. Ezek azok a lakótelepi részek a városban, amelyek legutoljára épültek. Véleménye szerint az összes maradék padot ezeken a területeken helyezték el. Annak ellenére, hogy most 30-40 darab padot kicserélnek, még mindig marad legalább 40 pad, amelynek cseréje szükséges. Az említett összegeket ő is soknak tartotta, de minden egyes pad cseréje a lakók kérése volt, így indult el egy minőségi javulás a környéken. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a Mécs László utcában és a Kovács Margit utcában legalább 3 ezer ember él.

(Glázer Tímea képviselő asszony visszaérkezik az ülésre, a Közgyűlés létszáma 19 főre módosul.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az a képviselő, aki nem beszél a lakossággal, nem tudhatja, hogy a padok cseréje lakossági igény volt.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Pollreisz képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban a következőket mondja el: 10 éve képviselő, így tisztában van a szóban forgó munkák elvégzésével. Több szempontot kell figyelembe venni. Olyan padokra van szükség, amelyek jól bírják a használatot. A barkácsáruházakban kapható padok erre nem alkalmasak. Figyelembe kell venni azt is, hogy a korábban kihelyezett hagyományos beton oldalfallal rendelkező padok kibontása sokba kerül, útfeltöréssel jár. Szállítási költséggel is számolni kell, amelyek szintén magas áron mozognak, hiszen nagy súlyú és méretű tárgyak mozgatásáról van szó. A törmeléket el kell szállítani, amelynek szintén díja van. Önmagában nem csak egy pad kihelyezéséről van szó. Tovább növeli a költségeket az is, ha a pad alatt készül egy rész térkövezéssel és szegélyezéssel, gyeppel, ez mind plusz költséget jelent. Amennyiben képviselő úr tud ajánlani valakit, aki például a térkövezést olcsóbban elvégezné, akkor kéri, segítse a képviselők munkáját! Örülne, ha olcsóbb padok beszerzésében is segítene.

Egyetért polgármester úrral, valóban vannak olyan tételek, amelyek drágának tűnnek, szeretné ő is, ha előrelépés lenne az ügyben, de kéri, hogy a problémát komplexen kezeljék. Megemlíti még, hogy vannak a városban olyan padok, amelyek napelemmel vagy USB töltővel vannak felszerelve. Nagyon sok típust fel tudna sorolni, amelyek esetében nagy az árkülönbség.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni Radnóti Ákos tájékoztatását, így már érthetőbb az árak alakulása, de nyilvánvalóan városvezetőként mindig sajnálja, ha nagyobb összeget kell kifizetni. Azonban, ha a lakosok kérnek valamit, azt teljesíteni kell, főleg, ha van lehetőség a megoldásra és lehetőleg jó minőségben.

Rózsavölgyi László képviselő úr hívta fel a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen azok a padok kerülnek kicserélésre, amelyeket a hosszú évek alatt a szocialista városvezetésnek nem sikerült. Nyilván olcsóbb lett volna 30 éve lecserélni a padokat, de akkor ez nem történt meg.

A költségeket megpróbálják ettől függetlenül lejjebb vinni, különös tekintettel arra, hogy a koronavírus negatív hatással van az Önkormányzat költségvetésére is.

A költségeket próbálják csökkenteni és az egyéni körzetek képviselői az ott lakókkal kommunikálnak, együtt dolgoznak, és közvetítik felé a kéréseiket. Ezt nyilván nem mindenki tudja átérezni. Aki még nem dolgozott egyéni körzetben képviselőként – akit közvetlenül a nép választ – nem tudja átérezni.

Pollreisz Balázs, képviselő: Felhívja a figyelmet, nem azt kérdezte, hogy miért kerültek kihelyezésre a padok. Nagyon örül a padok cseréjének. Azt kérdezte, hogy ugyanazon a területen, ugyanolyan típusú padnak, ugyanúgy bontással történő kihelyezése egyik esetben miért kerül 120 ezer forintba, a másik esetben pedig 416 ezer forintba.

Polgármester úr elmondta, hogy őt is felháborítja az összegek mértéke, azonban mégis aláírta a határozatot és a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. Kérdése, hogy ezt miért tette meg?

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Radnóti Ákos alpolgármester válaszolt arra, hogy miért kerültek ennyibe a padok kihelyezése. Pollreisz képviselő úr vagy korábban jelezte hozzászólási szándékát, vagy nem figyelt oda a válaszra, vagy nem értette, vagy nem érdekelte.

Pollreisz Balász képviselő a mikrofon használata nélkül válaszol, megemlíti, hogy kint járt az említett helyszíneken.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Ígéretet tesz arra, hogy – egyetértve Pollreisz Balázs képviselővel – felmérik azt, hogy történtek-e olyan kiadások, amelyek nem voltak indokoltak, és amelyek esetleg túlárazottak lettek volna. Jelen pillanatban minden egyes olyan kiadás, amely megtörtént a padok kihelyezésével kapcsolatban, a szabályok a betartásával történt. Véleménye szerint Pollreisz Balázs felszólalása a figyelem felkeltésére alkalmas. Jelzi, hogy a figyelmet ezek a disszonanciák már felkeltették, ezért vannak a változások. Felül fognak vizsgálni bizonyos beszerzési mechanizmusokat, amelyek az Önkormányzat cégeinél történnek. A kivitelezéssel kapcsolatban megjegyzi, néhány esetben előfordul, hogy az Önkormányzat cége drágábban végzi el a munkát, mint a külsős kivitelező. Eddig ez egy hagyomány volt, de ezzel a hagyománnyal szakítani kell. Mindig meg kell vizsgálni, hogy mi a kedvezőbb, annak érdekében, hogy a közpénzt, minél indokoltabban és hatékonyabban tudják felhasználni.

Hajtó Péter, képviselő: Megerősíti, hogy a padok cseréjét a lakosok kérik, ahogy az ő körzetében is így történt. Azért, hogy olcsóbb legyen a megvalósítás és szebb legyen a környezet, indított egy akciót – amely a Győr Plusz újságban és a Facebook-on is megjelent -, önként lehet jelentkezni bizonyos munkák elvégzésére, amelyhez az anyagot ő biztosítja. 10-20 jelentkező már van, akikhez bárki csatlakozhat.

Balla Jenő, képviselő: Figyelemmel kíséri az önkormányzati cégek támogatását. Megemlíti a Győr Pluszt, amely 2019. évben több mint 70 millió forint összegű támogatást kapott tevékenységének elvégzéséhez.

Üdvözli azt a törekvést, hogy az Önkormányzat a GYŐR-SZOL Zrt.-ből kiemel cégeket és önálló szervezeti egységekké teszi, ennek következtében a teljesítményt jobban lehet ellenőrizni, átláthatóbbá lehet tenni. Bízik abban is, ha új ügyvezető igazgatója lesz a GYŐR-SZOL Zrt.-nek, találkozhatnak vele a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülésén is, és nem a Közgyűlésen láthatják először.

Felveti, hogy minőségi problémák is felmerülhetnek egy-egy kivitelezés kapcsán. Példaként említi a Kenus utcában egymástól körülbelül 50 méterre elhelyezett két darab szelektív hulladékgyűjtőt. A lakosok örülnek a közel 20 millió forintos beruházásnak, azonban nem tudnak parkolni, mert az edények elhelyezése nem megfelelő. Nem érti, hogy miért kellett 50 méteren belül két darab szelektív hulladékgyűjtő.

Borsi Róbert, képviselő: Örömét fejezi ki, hogy az ellenzéki képviselő a kormánypárti egyéni körzetbe bejutó képviselők munkáját dicséri, úgy, hogy hosszú percekig sorolja, mennyi minden valósult meg és ez csak Rózsavölgyi László képviselő körzete volt és csak a padokról szólt. Ez inkább dicséret, mint kritika.

Hozzáteszi, amennyiben az ellenzéki képviselők a polgármester úr által az elmúlt időszakban benyújtott beszámolójából csupán ennyi kritikát fogalmaznak meg – például 120 ezer forint helyett 130 ezer forintba került valami -, akkor úgy gondolja, hogy polgármester úr is elégedett lehet a munkájával, hiszen a több oldalas előterjesztés tartalma ellen csupán ez az apró kritika hangzott el.

Balla Jenő kérdésére válaszolva elmondja, a Kenus utca-Vidra utca sarkán helyeztek el egy földbesüllyesztett szelektív szigetet, amelyet az indokol, hogy a területen gyors ütemben nő a lakosságszám, és már látható, hogy lesz még bővülés, mivel már Bácsa felé is megkezdődtek az építkezések. Nem önkormányzati, hanem társulási beruházás keretében valósult meg a sziget elhelyezése. A képviselő úr által említett összeg nem pontos, mert nem 20 millió forintba került. Egyébként minden esetben képviselői igényeket teljesítettek, Bárány István képviselő úr kérését is figyelembe vették.

A földbe süllyeszthető szigeteket többféleképpen lehet rendezni, nem kell egymás mellé helyezni, mint a hagyományos szelektív gyűjtőket. Balla képviselő úr által említett esetben azért maradt ki egy szakasz, mert oda dupla szigetet terveztek, azonban az ott lévő növényzetet nem szerették volna elpusztítani, meghagyták a zöldet, és egymástól távolabb helyezték el a szelektíveket, így valósult meg a dupla hulladékgyűjtő sziget.

Bárány István, képviselő: Folyamatosan egyeztet a körzetében élőkkel és a szóban forgó hulladékgyűjtő elhelyezése is lakossági kérés volt. Az 5 köbméteres papírgyűjtő szinte egy nap alatt megtelt. Meglátása szerint parkolóhelyet nem foglaltak el, sőt közel két éve ennek a hulladékgyűjtő szigetnek tartották fenn a helyet, nincs ott kijelölt parkolóhely.

Véleménye szerint a parkolási problémák másból adódnak, példaként említi, hogy a házak előtt egy parkolóhely van, de most már minden család kettő, vagy akár három autóval rendelkezik. Ez átmeneti problémát jelent az említett területen. A parkolással kapcsolatos problémát is szeretnék megoldani, ezzel kapcsolatban is zajlanak egyeztetések.

Pollreisz Balázs, képviselő: A személyeskedést határozottan visszautasítja. Borsi képviselő úrnak felhívja a figyelmét, nem az a baj, hogy padokat helyeztek ki, az a baj, hogy vélhetően ebből loptak.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kemény szavak hangzottak el. Kéri Pollreisz képviselő urat, hogy jelölje meg azt, hogy ki lopott, hol lopott, mennyit lopott véleménye szerint, és ki fogják vizsgálni. A vádak a Közgyűlésen hangzottak el, kéri jelölje meg, hogy kit vádol ezzel és a megfelelő lépéseket meg fogják tenni. A kimondott szó, súlyosabb a gondolatnál, de ha úgy érzi egy képviselő, hogy ennek ellenére közölni kell, akkor azt ne általánosságban tegye. Mindenkinek az az érdeke, neki különösen, hogy tisztázzák az ilyen típusú dolgokat.

Balla Jenő, képviselő: A hulladékgyűjtő edények elhelyezésével kapcsolatban elhangzott válaszokkal nem ért egyet. Javasolja, hogy a helyszínen, személyesen a lakókkal beszéljék meg a problémát.

Borsi Róbert képviselő úrnak köszönetét fejezi ki, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy elmehessenek a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez, megnézhették a sashegyi szemétlerakó telepet. Pozitív benyomása volt.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 16 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

Képviselői kérésre új szavazást rendel el. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal

102/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

21. NAPIRENDI PONT

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

103/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

22. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT INGATLANOK TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE (GYŐR 0679, 0680, 0678/12, 0678/14, 01291/2, 21650/22, 21651, 21652 01262/1, 01262/7, 01322/10 HRSZ.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a I. határozatot elfogadta.

104/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a

- a Győr külterület 0679 hrsz. alatt felvett, 4434 m2 területű, kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr külterület 0680 hrsz. alatt felvett, 2 ha 8827 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr külterület 0678/12 hrsz. alatt felvett, 4127 m2 területű, kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr külterület 0678/14 hrsz. alatt felvett, 1 ha 3895 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr külterület 01291/2 hrsz. alatt felvett, 3588 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr külterület 01262/7 hrsz. alatt felvett, 4 ha 4205 m2 területű, a) alrészlet kivett véderdő, b) alrészlet kereskedelmi szolgáltató terület megnevezésű ingatlan 8545/44205 tulajdoni hányadának,

- a Győr külterület 01262/1 hrsz. alatt felvett, 2 ha 2805 m2 területű, kivett hulladék kezelő megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr zártkert 21651 hrsz. alatt felvett, 3454 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr zártkert 21652 hrsz. alatt felvett, 1 ha 5047 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr zártkert 21650/22 hrsz. alatt felvett, 950 m2 területű, kivett udvar megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonának,

- a Győr külterület 01322/10 hrsz. alatt felvett, 135 m2 területű, kivett út megnevezésű ingatlan 112/135 tulajdoni hányadának

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának javára adásvétel jogcímén, a 169/2018. (X.19.) Kgy. számú határozattal jóváhagyott tagi kölcsön összegébe történő beszámítással, az ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott forgalmi értéken, de legalább nyilvántartási értéken (könyvszerinti értéken) történő megszerzéséhez.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését és esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a II. határozatot elfogadta.

105/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére a 169/2018. (X. 19.) Kgy. számú határozatban jóváhagyott és 2020. december 31. napjáig visszafizetendő 800.000.000,- Ft (azaz: nyolcszázmillió forint) rulírozó jellegű tagi kölcsön összegéből a Győr-Szol Zrt. 400.000.000,- Ft (azaz négyszázmillió forint) összeget 2020. december 31. napjáig, 400.000.000,- Ft (azaz négyszázmillió forint) összeget 2021. december 31. napjáig köteles visszafizetni az Önkormányzatnak. A Közgyűlés elfogadja, hogy a Győr 0679, 0680, 0678/12, 0678/14, 01291/2, 21650/22, 21651, 21652 01262/1, 01262/7, 01322/10 hrsz.-ú ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslésben meghatározott forgalmi értéke, de legalább a könyv szerinti értéke beszámításra kerüljön a 169/2018. (X.19.) Kgy. számú határozattal megállapított tagi kölcsön összegébe.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges dokumentum, annak valamennyi módosításai aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 400.000.000,- Ft-os (azaz: négyszázmillió forint) visszapótlása a 305437 Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére pénzátadás – tagi kölcsön biztosítása előirányzat terhére teljesüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. december 31.

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 253.385.881,- Ft-os, (azaz: kettőszázötvenhárommillió-háromszáznyolcvanötezer-nyolcszáznyolcvanegy forint) visszapótlásának határideje 2021. december 31. napja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. december 31.

***

23. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYHG GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGNAK A KORMÁNY ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSÁT IGÉNYLŐ ÉVEN TÚLI HITELFELVÉTELÉNEK TUDOMÁSUL VÉTELÉRE

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

106/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 éves futamidejű, 500.000.000,- Ft (azaz: ötszázmillió forint) összegű folyószámla-hitelkeret szerződésének megkötését, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó 5 éves futamidejű, 300.000.000,- Ft (azaz: háromszázmillió forint) összegű beruházási hitelfelvételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

24. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYŐRI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 19 fő – 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

107/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 9024 Győr, Baross Gábor út 43. sz. alatti telephelye 2020. szeptember 29. napjával törlésre kerüljön a társaság Alapító Okiratából és a cégnyilvántartásból.

2.) A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő és a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság működtetésében álló, győri 5764/4 hrsz.-ú, közigazgatásilag 9027 Győr, Tóth László utca 1. sz. alatti ingatlant a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. szeptember 29. napjától telephelyeként használja és azt a cégnyilvántartásban telephelyeként feltüntesse.

3.) A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 1. pont 1.4. alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.4. A társaság telephelye(i): 9027 Győr, Tóth László utca 1.”

Az Alapító Okiratnak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosításához kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. október 29.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

25. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. IGAZGATÓSÁGI TAGJAINAK ÉS ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA, VALAMINT EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondja, hogy Polgármester úr is utalt az előzőkben arra, hogy nem véletlenül történnek cserék. Az új igazgatótanácsnak jó munkát kíván. Az igazgatótanácsban egy győri lakos sem szerepel, valamint a Polgármester úr kabinetfőnökét nevezik ki vezérigazgatónak. Ezt az anyagot így nem tudja támogatni, ugyanakkor minden személynek, minden vezetőnek adják meg a lehetőséget, hogy bizonyítson. Endrődi Péternek jó munkát kíván. A szavazás során tartózkodni fog.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy egy embernek van egy állandó lakcíme és lehet ideiglenes lakcíme is. Feltételezi, hogy az ideiglenes lakcímek sokkal több győri valós lakhelyet tartalmaznak. Az biztos, hogy ez tükrözi azt, amit Pollreisz Balázs képviselő úr felvetett, hogy elégedetlen a győri közszolgáltatással, és ezen javítani kell. Az, hogy közeli munkatársát javasolja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt igazgatóságának élére, az azt jelenti, hogy olyan embert szeretne odatenni, aki komolyan veszi az elvárásokat, és az elmúlt fél év alatt megszokta azt a munkatempót, minőséget és munkamorált, amit közvetíteni kell majd ennek a cégnek a vezetői felé, mint elvárást. Ez az elvárás Győr lakosainak elvárása, hogy még jobbat szeretnének, és még gyorsabban szeretnék ezeket teljesíteni. Ezek a személyi összetételek az elvárást tükrözik. Úgy gondolja, hogy a Pannon-Víz Zrt.-nél történt változás bebizonyította azt, hogy a legutóbbi nagymértékű esőzés során gyorsan lehet javítani. Az irány mindenképpen jó irány. Arra törekednek, hogy a közszolgáltató a nevének megfelelően a közjót szolgálja.

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 1. pontjában személyenként.

Szavazásra bocsátja Endrődi Péter igazgatósági taggá történő megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással Endrődi Pétert igazgatósági taggá választotta.

***

Szavazásra bocsátja Rácz Attila István igazgatósági taggá történő megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással Rácz Attila Istvánt igazgatósági taggá választotta.

***

Szavazásra bocsátja Tompa Mihály igazgatósági taggá történő megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással Tompa Mihályt igazgatósági taggá választotta.

***

Szavazásra bocsátja Virág Krisztián igazgatósági taggá történő megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással Virág Krisztiánt igazgatósági taggá választotta.

***

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontjában Endrődi Péter igazgatóság elnökévé történő megválasztását.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással Endrődi Pétert választotta az igazgatóság elnökének.

Gratulál az elnök úrnak és az igazgatóság tagjainak.

***

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pont további részét.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat 1. pontjának további részét.

***

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2-4. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 17 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat 2-4. pontját.

108/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatóságába 2020. szeptember 30. napjától 2025. szeptember 29. napjáig terjedő, 5 (öt) év határozott időtartamra

- Endrődi Péter (született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet, adóazonosító jele: 8401191181) 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7. sz. alatti lakost,

- Virág Krisztián (született: Győr, 1977. 08. 16., anyja neve: Lingl Ágnes Anna, adóazonosító jele: 8404042489) 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 17. sz. alatti lakost,

- Rácz Attila István (született: Debrecen, 1968. 03. 11., anyja neve: Koszta Gizella, adóazonosító jele: 8369591027) 1037 Budapest, Erdőalja út 166. sz. alatti lakost és

- Tompa Mihály (született: Budapest 6., 1960. 01. 31., anyja neve: Harsághy Magdolna, adóazonosító jele: 8339972677) 1086 Budapest, Dankó utca 17. 16. a. sz. alatti lakost

választja meg.

A Közgyűlés az igazgatóság elnökének Endrődi Péter (született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet, adóazonosító jele: 8401191181) 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7. sz. alatti lakost választja meg.

Az igazgatósági tagok és az igazgatóság elnöke tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban a részvénytársaságokra vonatkozóan rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

2.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Alapszabálya III. fejezet 6./ pont 6.2. és 6.8. alpontját a következők szerint módosítja:

„Az igazgatóság 4 tagból áll, akiket a közgyűlés 5 év időtartamra választ. Az igazgatóság tagjainak részleges cseréje vagy az igazgatóság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az igazgatóság eredeti megbízatásának időpontjáig szól.”

„Az igazgatóság tagjai:

6.8.1. Endrődi Péter elnök

(született: Pápa, 1976. 11. 04., anyja neve: Koncz Erzsébet)

Lakcím: 9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7.

Adóazonosító jel: 840119118

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.

A megbízatás lejárta: 2025.09.29.

6.8.2. Virág Krisztián

(született: Győr, 1977. 08. 16., anyja neve: Lingl Ágnes Anna)

Lakcím: 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 17.

Adóazonosító jel: 8404042489

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.

A megbízatás lejárta: 2025.09.29.

6.8.3. Rácz Attila István

(született: Debrecen, 1968. 03. 11., anyja neve: Koszta Gizella)

Lakcím: 1037 Budapest, Erdőalja út 166.

Adóazonosító jel: 8369591027

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.

A megbízatás lejárta: 2025.09.29.

6.8.4. Tompa Mihály

(született: Budapest 6., 1960. 01. 31., anyja neve: Harsághy Magdolna)

Lakcím: 1086 Budapest, Dankó utca 17. 16. a.

Adóazonosító jel: 8339972677

A megbízatás kezdő időpontja: 2020.09.30.

A megbízatás lejárta: 2025.09.29.

Az Alapszabálynak az e pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

3.) A Közgyűlés a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatósági tagjainak változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapszabályt jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy az Alapszabály módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. igazgatóságának elnöke

Határidő: 2020. október 29.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

KÉPVISELŐK KÉRDÉSEI, BEJELENTÉSEI

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Balla Jenő, képviselő: Megköszöni a GYŐR-SZOL Zrt. leköszönő vezérigazgatójának a munkáját, aki közel 10-12 éven keresztül a városért dolgozott.

Glázer Tímea, képviselő: Egy választópolgár kérését tolmácsolja. Elmondja, hogy a 20-as napirendi pont figyelemfelkeltés volt. Vannak Győrben lakosok, akiknek szembetűnt egy Rába-parti építkezés a Zechmeister utcában, aminek befektetője a Profi Plast Kft. és a rendezési terv szerint itt csak szórakoztató központ, vidámpark, vendéglátó épület, szórakozóhely, segédüzemű épület, adminisztratív szociális épület, játék- és szórakoztató célú épület épülhet. Ezzel szemben ezen a területen több közgyűlési határozat adta meg arra a lehetőséget, hogy ez a jelenlegi helyzet kialakuljon. A rendezési terv szerint lakás célú épület nem épülhet ezen a területen, pedig a beruházó ezt építtet, és a lakásokat már hirdeti is annak ellenére, hogy az épület használatba vételi engedélye nincs meg.

Az erről szóló anyagot átadta az említett választópolgár. Az a kérése, hogy egy felügyeleti bizottságot vagy egy vizsgálóbizottságot hozzon létre Polgármester úr és járjon az ügy végére.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kérdezi, hogy az elmúlt 7-8 hónapban adtak-e ki bármilyen engedélyt ezzel az épülettel kapcsolatban.

Glázer Tímea, képviselő: Nem.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tehát az előző ciklusban történtek az engedélyezések. Azóta megváltozott a városi főépítész személye és a Főépítészi Osztály vezetőjének személye. Természetesen kivizsgálják az ügyet. Kéri a Képviselő asszonyt, hogy a polgármesteri titkárságon szíveskedjen leadni az ezzel kapcsolatos anyagot, és kéri Jegyző urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, szükségét, hogy jogilag ez hogyan orvosolható.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 12:13-kor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k. .

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.