6/2020. (X. 27.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

6/2020. (X. 27.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. október 27-én 10:00 órára összehívott és 10:02 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Dézsi Csaba András polgármester,

Szeles Szabolcs alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Dr. Pergel Elza nem képviselő-testületi tag alpolgármester,

Balla Jenő, Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Dr. Fekete Dávid, Fodor Roland, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Hajtó Péter, Harasztovics István, Kovács László, Kovács Tamás, Laczkovits-Takács Tímea, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Dr. Szálasy László, Takács Krisztián

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Virág-Adorján Andrea, kulturális ügyekért felelős polgármesteri biztos,

Endrődi Péter, városmarketing ügyekért felelős biztos, Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője, Győr-Szol Zrt. igazgatóságának elnöke

Nagy Balázs, Színházért felelős polgármesteri biztos,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné Dr. László Edit, Hatósági Főosztály vezetője,

Dr. Sipos Gertrúd, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője,

Gyimóthy Ákos, főépítész, a Főépítészi Osztály vezetője,

Dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka, a Jogi és Önkormányzati Osztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Gurdon-Nagy Klára, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Dr. Bakonyi Bernadett, a Népjóléti Osztály vezetője,

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Farkasné Kulcsár Ilona, a Vagyon-nyilvántartási Osztály vezetője,

Dr. Tóth Árpád, a Vagyonhasznosítási Osztály vezetője,

Szaksz Vince, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke,

Prédl Antal, Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének intézményvezetője,

Simon Csaba, a Győr-Projekt Kft. ügyvezetője,

Truka István, a Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr intézményvezetője,

Debreczeny Zsolt Károly, a Városrendészet Győr intézményvezetője,

Koronika Tamás, a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője,

Rácz Attila István, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint 5 fő érdeklődő állampolgár.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, a hivatal dolgozóit és a vendégeket. Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 22 tagja közül 22 fő jelent meg, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Életének 83. évében elhunyt Dr. Gönczöl László, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének megyei elnöke, az Emberség DSE alapítója.

A FODISZ 2017-ben a Fogyatékosok Diáksportjáért Díj Arany fokozatával tüntette ki, ezen kívül számos országos és megyei díjat is kapott élete során munkája elismeréseként.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 1997-ben Szent László érmet, valamint 2013-ban díszpolgári címet adományozott részére több évtizedes, magas színvonalú oktató-nevelő munkája, valamint a fogyatékossággal élők testnevelése és sportja érdekében kifejtett országos jelentőségű munkássága elismeréseként.

Kéri, adózzanak most e kiváló személyiség emlékének egyperces néma felállással.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

A meghívóban szereplő napirendi pontok közül az ülés előtt került kiosztásra a 12. napirendi pontként szereplő „Javaslat közterület elnevezésére” című előterjesztés.

Ülés előtt került továbbá kiosztásra a:

- „Javaslat ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (Győr belterület 7494 hrsz.)”,

- „Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására”,

- „Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez biztosíték adására”

- „Javaslat Nof HaGalil, Győr testvérvárosának támogatására a várost sújtó tűzvész okozta károk enyhítése érdekében”, valamint

- „Javaslat a Városrendészet Győr Alapító Okiratának módosítására”

című előterjesztések, melyeket folytatólagos sorszámmal a zárt ülés elé javasol felvenni a napirendre.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a módosított napirendi javaslattal egyetért, szavazzon!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta.

***

109/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2020. október 27-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-023, TSZTM 2020-024, SZTM 2019-065, SZTM 2019-084, SZTM 2020-007, SZTM 2020-009, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014, SZTM 2020-018, SZTM 2020-021, SZTM 2020-023, SZTM 2020-024 és az SZTM 2020-026 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Gyimóthy Ákos főépítész

2. Javaslat a Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Gyimóthy Ákos főépítész

3. Javaslat az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításra

Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 2020. I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

5. Javaslat Gönyű Község Önkormányzatával kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

6. Javaslat alapítvány támogatására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

7. Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

8. Javaslat fogorvosi praxis betöltésének pályázati kiírására

Előterjesztő: Dr. Pergel Elza

9. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál pótbefizetés előírására és teljesítésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-PROJEKT Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításra

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat üzlethelyiségeknek a Városrendészet Győr részére történő működtetésbe adására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

12. Javaslat közterület elnevezésére

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

13. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

14. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

15. Javaslat ingatlan tulajdonjogának megszerzésére (Győr belterület 7494 hrsz.)

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

16. Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

17. Javaslat a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez biztosíték adására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

18. Javaslat Nof HaGalil, Győr testvérvárosának támogatására a várost sújtó tűzvész okozta károk enyhítése érdekében

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

19. Javaslat a Városrendészet Győr alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

20. Javaslat a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére (zárt ülés)

Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

21. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezések elbírálására

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (zárt ülés)

***

1. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA (TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-023, TSZTM 2020-024, SZTM 2019-065, SZTM 2019-084, SZTM 2020-007, SZTM 2020-009, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014, SZTM 2020-018, SZTM 2020-021, SZTM 2020-023, SZTM 2020-024 ÉS AZ SZTM 2020-026 SZÁMÚ TERVMÓDOSÍTÁSOK)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Gyimóthy Ákos, főépítész: A tizenegy módosítási pont közül kettő kivételével megérkeztek az állami főépítészi záró vélemények, melyek kivétel nélkül támogató vélemények, tehát ezeket a módosítási pontokat el lehet fogadni. A 2020-026-os, Győr-Gyirmót övezet egyedi előírása esetében további vizsgálatokra, illetve egyeztetésekre van szükség, ezért ezt a pontot visszavonja. Az SZTM 2020-014-es, a Bácsai úton kerékpárút elhelyezését szolgáló szabályozási szélesség növekedéséről szóló módosítás esetében nem érkezett meg az állami főépítész záró véleménye. Az álláspontja szerint azonban ez a módosítási pont elfogadható a Közgyűlés által, mivel határidőben kérték meg a véleményt és a záró véleményt, erre azonban a határidő letelte után plusz öt nappal később sem érkezett meg a záró vélemény, tehát a törvény alapján ez a módosítás jóváhagyható.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

110/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2019-084, TSZTM 2020-023 és a TSZTM 2020-024 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2020. november 30.

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

35/2020. (X. 27.) rendelete

a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (01. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A GYÉSZ 103. §-ában a 01368 sz. övezet egyedi előírása helyébe a következő lép:

 01368  A temető, a vasút és a folyó felöli oldalon a homlokzat nyílás nélküli felületének legalább 20%-át növényzettel takarandó. A be nem építhető sáv közműsáv céljára hozzáférhető módon továbbra is fenntartandó, ahol a töltés állékonyságát veszélyeztető, karbantartását gátló létesítmény nem helyezhető el, tevékenység nem folytatható. Az övezetben közlekedést kiszolgáló építmény maximum 7,0 méter építménymagassággal az övezetben megengedett legkisebb telekterületnél kisebb telken is elhelyezhető.

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2020-007, SZTM 2020-010, SZTM 2020-014 és az SZTM 2020-018 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2020-009 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2019-065, SZTM 2019-084, SZTM 2020-021, SZTM 2020-023 és az SZTM 2020-024 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba a (2) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. §-a és a 2. § (3) bekezdése 2020. november 11. napján lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

2. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL AZ SZTM 2020-016 SZÁMÚ RENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁSRA TEKINTETTEL 12/2020. (IV. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

36/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) a 6390/1, 6390/2, 6390/3, 6322/4, 6324, 6325 hrsz.-ú ingatlanokra és a 00097 sz. övezetre.”

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

***

3. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az előterjesztést előterjesztőként az alábbiak szerint módosítja: Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 5. § (1) bekezdéséből törlésre kerül a „3. § (1) bekezdésében a „jelképei” szövegrész helyébe a „hivatalos jelképei”, valamint” szövegrész.

Kéri Képviselőtársait, hogy az előterjesztést ezen módosítás figyelembevételével tárgyalják.

Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

37/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a Nádorvárosi temető díszsírhelyes parcellája megtelik, úgy díszsírhelyeket a Szabadhegyi új temetőben kell kijelölni.”

2. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül bármely képviselő kérheti rendkívüli ülés tartását az e §-ban foglaltak szerint, mely esetben a polgármester dönt az indítványban foglaltak teljesítéséről.”

(2) Az SZMSZ 2. mellékletének 3. alcím 3.2. pont 3.2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2.3. a köznevelési és kulturális intézmény, a köznevelési intézménnyel kapcsolatban vagy a kulturális ágazatban szolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézmény, valamint a Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora vezetőjének megbízására vonatkozó javaslat,”

(3) Az SZMSZ 2. mellékletének 3. alcím 3.2. pont 3.2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2.5. köznevelési és kulturális intézményben, a köznevelési intézménnyel kapcsolatban vagy kulturális ágazatban szolgáltatási feladatot ellátó, önkormányzati fenntartású intézményben, valamint a Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában az engedélyezett alkalmazotti álláshellyel kapcsolatos előterjesztés,”

(4) Az SZMSZ 2. mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.4.10. az Önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézménynek, a köznevelési intézménnyel kapcsolatban vagy kulturális ágazatban szolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati fenntartású intézménynek, valamint a Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának szakmai feladatáról szóló éves beszámoló jóváhagyását,”

(5) Az SZMSZ 2. mellékletének 3. alcím 3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.5. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság ellenőrzi

3.5.1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltakat, valamint

3.5.2. az idegenforgalmat befolyásoló fejlesztés előrehaladását, megvalósításának ütemét és hatását.”

(6) Az SZMSZ 2. mellékletének 4. alcím 4.2. pont 4.2.4. és 4.2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.2.4. az elfogadott költségvetési előirányzatban bekövetkezett változásról szóló havi tájékoztató és rendeletmódosítási javaslat, valamint

4.2.5. az Önkormányzat éves ellenőrzési terve, valamint az éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés.”

(7) Az SZMSZ 2. mellékletének 5. alcím 5.1. pont 5.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1.2. a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi ellátások körzetének kialakítására, módosítására vonatkozó rendelettervezetet,”

(8) Az SZMSZ 5. melléklet 1. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„1. Egészségügyi ellátás

   A. Kötelező feladat  B. Önként vállalt feladat  C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
 1.   háziorvosi ellátás (ellátási szerződéssel és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (a továbbiakban: EESZI) keretén belül)    2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
 2.   házi gyermekorvosi ellátás (ellátási szerződéssel és az EESZI keretén belül)    2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
 3.  fogorvosi alapellátás (ellátási szerződéssel és az EESZI keretén belül)    2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
 4.  alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás ellátási szerződéssel, fogorvosi ügyelet EESZI keretén belül)    2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
 5.  védőnői ellátás (EESZI keretén belül)    2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
 6.  iskola-egészségügyi ellátás (EESZI keretén belül)    2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés
 7.    WHO programiroda működtetése  158/1992. (X. 29.) Kgy. sz. határozat
 8.    fogászati röntgen ellátás (ellátási szerződéssel)  41/1992. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat
 9.     fogszabályozás (ellátási szerződéssel és az EESZI keretein belül)  41/1992. (IV. 30.) Kgy. sz. határozat

(9) Az SZMSZ 5. melléklet 4. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„4. Kulturális, előadó-művészeti, közművelődési és közgyűjteményi feladatok

   A. Kötelező feladat  B. Önként vállalt feladat  C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
 1.   Nyilvános közkönyvtári ellátás
Intézmény:
 
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér könyvtári és közművelődési intézményegységei
   1997. évi CXL. törvény 53-55. §, 64-72. §
 2.  Közművelődési tevékenységek és szolgáltatások, közösségi tér biztosítása, közművelődési intézmények működtetése
Intézmény:
 
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ;
 Generációk Háza;
 Újvárosi Művelődési Ház;
 Ménfőcsanak – Gyirmóti Művelődési Központ
   1997. CXL. törvény 73-81. §;
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja
6/2013. (II. 22.) Ök. rendelet
 3.  Muzeális intézmények működtetése
Intézmény:
 
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
   1997. évi CXL. törvény 37/A-51/A. §
 4.    Hivatásos előadó-művészeti intézmények működtetése
Intézmény:
 
Győri Nemzeti Színház;
 Győri Balett;
 Győri Filharmonikus Zenekar;
 Vaskakas Bábszínház.
 2008. évi XCIX. törvény
 5.    Önkormányzati levéltár működtetése
Intézmény:
 
Győr Megyei Jogú Város Levéltára
 1995. évi LXVI. törvény 20. §
 6.    Állatkert működtetése
Xantus János Állatkert Nonprofit Kft.
 1998. évi XXVIII. törvény 39. §

(10) Az SZMSZ 5. melléklet 6. táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

 14.  közterületek elnevezése    2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, 14/A. §, 42. § 8. pontja

(11) Az SZMSZ 5. melléklet 7. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„7. Köznevelés

   A. Kötelező feladat   B. Önként vállalt feladat  C. Jogszabályhely megjelölése
vagy a feladatellátás alapja
 1.  óvodai nevelés    2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pont
 2.  többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése    2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 6. pont
 3.  nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése    2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdés
2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pont
 4.    többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  2011. évi CXC. törvény 47. §
 5.    konduktív pedagógiai ellátás az óvodai nevelésen belül  2011. évi CXC. törvény 47. §
 6.    gyermektábor működtetése (Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora)  67/1996. (III. 21.) Kgy. sz. határozat

(12) Az SZMSZ 5. melléklet 9. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„9. Sportfeladatok

   A. Kötelező feladat   B. Önként vállalt feladat   C. Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
 1.  a helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása, és gondoskodik annak megvalósításáról; együttműködés a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése;    2011. évi XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont
2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés
 2.  sportszervezési feladatai körében adottságaihoz mérten:
a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeinek segítése; a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében való közreműködés; a sportági , valamint a Magyar Diáksport Szövetség által kiírt versenyek lebonyolításának segítése; adottságainak megfelelően a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel; a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátása; a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való részvétel; a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában való közreműködés
   2004. évi I. törvény 55. § (3)-(4) bekezdés
 3.    sporttevékenység támogatása  13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja és további, vonatkozó önkormányzati rendeletek, valamint egyéni ügyben hozott közgyűlési vagy átruházott hatáskörben hozott határozat
 4.    a versenysport utánpótlás nevelésének és az élsportnak az ösztönzése; az óvodai-iskolai testnevelés és diáksport segítése; az egyetemi sporttevékenység feltételeinek fejlesztése; a szabadidősport – beleértve a szenior sportot is – és a fogyatékosok sportjának segítése; nemzetközi és hazai sportrendezvény szervezésében és lebonyolításában való közreműködés; a sportlétesítmények és sportpályák fejlesztése, korszerűsítése, fejlesztése anyagi lehetőségektől függően; a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel   13/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. § b)-j) pontja

3. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Pénzeszköz-átadási rendelet) 8. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[8. § Azon külső szervnek nyújtható pénzeszköz, amely]

„c) az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására alkotott jogszabály önkormányzati alrendszerből nyújtott támogatásra vonatkozó rendelkezéseit betartja,”

4. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

(1) Az SZMSZ 2. mellékletének 3. alcím 3.2. pont 3.2.9. alpontjában a „10/2002. (IV. 13.) NKÖM” szövegrész helyébe a „27/2015. (V. 27.) EMMI” szöveg lép.

(2) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknél folyó étkeztetésről szóló 25/2001. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 21. §-ában a „78” szövegrész helyébe a „140” szöveg lép.

6. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. §-a és az 5. § (2) bekezdése 2020. november 1-jén lép hatályba azzal, hogy a 4. § rendelkezései 2020. október 10-től alkalmazandóak.

7. §

(1) Hatályát veszti az SZMSZ

a) 12. § (3) bekezdésének d) pontja,

b) 2. mellékletének 3. alcím 3.4. pont 3.4.2. alpontja,

c) 2. mellékletének 3. alcím 3.5. pont 3.5.3. alpontja,

d) 2. mellékletének 4. alcím 4.2. pont 4.2.6. alpontja,

e) 2. mellékletének 5. alcím 5.2. pont 5.2.6. alpontja, valamint

f) 2. mellékletének 6. alcím 6.2. pont 6.2.5. alpontjában „a kéményseprő-ipari közszolgáltatással,” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Pénzeszköz-átadási rendelet 8. § b) pontja.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

111/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy 2020. november 1-jei hatállyal a 18/2020. (II. 28.) Kgy. határozat 1. számú mellékletét a 25/2001. (VI. 1.) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

4. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2020. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSRA

TÁJÉKOZTATÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2020. I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondja, hogy ez a napirendi pont a szokásos, negyedéves beszámoló a költségvetés módosításáról és végrehajtásáról. Idén az év elejét nagyon meghatározta – mind a város életében, mind egész Magyarországon, de talán az egész világon is – a Covid-19 vírus. A költségvetésben található is néhány arra utaló mondat, hogy ez a város költségvetését is érintette nem kis mértékben. Későbbi napirendi pontokban több szám is előfordul ezzel kapcsolatban. Arra utal, hogy Polgármester úr azt mondta, hogy azokat a pénzösszegeket, melyeket a Covid-19 vírus első hulláma alatt az állam és a Kormány elvon a várostól, azokat vissza is fogja adni, talán még többet is. Több alkalommal így fogalmazott Polgármester úr. Az első féléves tájékoztatóban ezeket a számokat nem látja. Nem látja az elvonás összegét, és hogy mennyit kaptak vissza. Szeretne egy konkrét, egzakt választ kapni arra, hogy az első félévben Győr Megyei Jogú Város költségvetéséből mennyit vont el a Kormány, és mennyit adott vissza. Jó lenne, ha látnának egy ilyen számot.

Javaslatot tesz arra, hogy a következő közgyűlési ülésre kerüljön be egy napirendi pont, ami arról szól, hogy fogadjanak el egy határozati javaslatot, melyben a Közgyűlés él a felterjesztés jogával, azaz a Kormány felé felterjesztést tesz abban a témakörben, hogy az Európai Unió Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköze keretében Magyarország részére biztosított 1535 milliárd Ft támogatásból a város kapna. Amennyiben ez lakosság arányosan lenne elosztva, és megkapná a város, akkor 15.885.284.619 forint juthatna Győrnek. Javasolja, hogy a következő közgyűlési ülésre erről tárgyaljanak, és a győri Közgyűlés éljen a felterjesztés jogával.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri, hogy pontosítsanak, mert a maszkviselés miatt nehezen érthető. Tehát 15 milliárd forint jutna Győr városának?

Pollreisz Balázs, képviselő: 15.885.000.000 forint, közel 16 milliárd forint jutna ebből az összegből a városnak, ha lakosságarányosan osztanák el. Kéri, hogy erre tegyen a város javaslatot a Kormány felé.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megkéri Pollreisz Balázst, hogy az orrára is húzza fel a maszkot, mert úgy szabályos a viselése, valamint kéri, hogy érthetően, tagoltan, világosan fejezze ki magát. Hozzáteszi, hogy csak a számot szerette volna tisztázni.

Pollreisz Balázs, képviselő: Ismételten elmondja, hogy közel 16 milliárd forintról van szó, ami Győrnek juthatna az európai uniós forrásokból. Javasolja, hogy a következő közgyűlésen erről tárgyaljanak.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megint annak a példáját láthatják, hogy Pollreisz Balázs képviselő úr szeretné megkárosítani – úgy tűnik az MSZP színeiben, mert a maszkjáról ezt olvassa le – Győr városát. Ennek feltehetően Pollreisz Balázs tudatlansága és tájékozatlansága az oka. Tájékoztatja Pollreisz Balázs képviselő urat, hogy jelenleg a Kormány előterjesztésében – amit márciusban fog tárgyalni az Európai Unió – szerepel, hogy az Innovációs és Technológia Minisztérium 101 milliárd forinttal szerepelteti Győr városát a kötöttpályás közlekedés vasúti elővárosi fejlesztésének a tervével. Kéri, hogy erről tájékoztassa az Európai Unióban helyet foglaló párttársait is, és szíveskedjenek támogatni az előterjesztést. Ha ezt megszavazza az Európai Unió, akkor a Kormány ezt erre a célra fogja biztosítani. Elmondja, hogy még egyéb más támogatásokat is várnak. Ha a Covid-19 járvány elleni küzdelem során elvont pénzeknek az összegét nézi, akkor az látható, hogy aránytalanul nagyobb a várható központi támogatás, mint amit ők a közösbe beleadnak. Pollreisz Balázs képviselő úr nyilván arról sem tájékozódott, hogy egy milliárd forintot kapnak pluszban útfelújításokra. Hozzáteszi, hogy Szeles Szabolcs alpolgármesterrel a Pénzügyminisztériumban járt pár héttel ezelőtt. Elmondja, hogy ez megjelent a Facebook-oldalán és a sajtóban is. Ha a mérleg két serpenyőjét nézi, akkor a helyzet erősen a pozitív oldalra lendül részükre.

Pollreisz Balázs, képviselő: Elmondja, hogy Polgármester úr által elmondott sok szám nem arról szólt, amit ő kérdezett. Először azt kérdezte, hogy a Kormány mennyi pénzt vont el a várostól. Erre nem kapott választ. Összességében mennyit adott vissza? Erre sem kapott választ. Amiket pedig emlegetett számokat, azok európai uniós fejlesztések. Ezeknek nagyon örül, ezekre nagy szükség van, de ő nem ezekről beszélt. Ő arról beszélt, ami kifejezetten a Covid-19 vírus utáni helyreállításra vonatkozik, hogy a városnak olyan lehetősége legyen, hogy tovább tudjon lépni, és a következő védekezésekre tudjon készülni. Konkrét összegről van szó, 1500 milliárd forintot kap Magyarország. Ezt, ha a Kormány osztja el, majd kap belőle valamennyit a város, ha viszont lakosságarányosan osztanák el, akkor 15-16 milliárd forint körüli összeget kapna a város. Ő arról beszélt, hogy ezért tegyenek.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Ismételten elmondja, hogy bár Pollreisz Balázs képviselő úrnak soknak tűnik, de ő összesen kettő számot mondott, egy 1 milliárdos és egy 101 milliárdos számot. Pollreisz Balázs azt mondta, hogy az Európai Unió költségvetéséből 15 milliárdot vár, Győr ezzel szemben 101 milliárdot. Kihangsúlyozza, hogy ez nagyobb összeg. Elmondja, hogy Pollreisz Balázs másik kérdésére Szeles Szabolcs alpolgármester úr válaszol.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: A konkrét kérdés, hogy mekkora összeget vont el az állam. Ilyen elvonás csak egy tétel van, amivel a központi védekezés költségeihez hozzájárulhatnak, ez pedig a gépjárműadó volt, ami mintegy 550 millió forintos tétel. Természetesen voltak a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek, melyek 100 millió forintos nagyságrendűek voltak. Nyilván a parkolással kapcsolatos döntés – amelynek értelmében nem szedhetett a Győr-Szol Zrt. parkolási díjat – nem a városnál, hanem a Győr-Szol Zrt.-nél csapódott le. Ez is mintegy 150 millió forintos tételt jelentett a Győr-Szol Zrt.-nél, de ennél több elvonás nem volt, tehát minden más híresztelés ellentmondó. A város költségvetését februárban fogadták, el, míg a válság márciusban harapózott el, azóta eltelt már néhány hónap. Emlékezteti a résztvevőket, hogy az állam minden lehetőségével és minden eszközével azt próbálta és próbálja elérni, hogy mérsékelje ezeket a veszteségeket akár az egészségügyi járvány tekintetében, akár a gazdasági járvány tekintetében, akár a társadalmi következmények tekintetében, de konkrétan mindössze ez a tétel került elvonásra az Önkormányzattól.

Glázer Tímea, képviselő: Elmondja, hogy nem szeretett volna hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz, de készült egy anyaggal, amit szeretne bevinni Polgármester úrnak. Hasonló lenne ez az anyag is, amit majd szeretne a következő közgyűlésre napirendi pontként behozni, hiszen a Kormány költségvetésében meghúzódik egy sor, a 2020-as 40 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulás helyett jövőre 160 milliárd forintot terveznek. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoktól veszik el a pénzt, mint ahogy említette Szeles Szabolcs alpolgármester úr, hogy a gépjárműadókból vettek már el. Az egy főre vetítve 32.000 forint volt az iparűzési adó, most ez 22.000 forint lesz, és ezt mind az önkormányzatoktól fogják elvenni. Azt tudják, hogy a koronavírus alatt az önkormányzatok mennyi pénzt áldoztak, hiszen magukra lettek hagyva, nem az állam támogatta őket, hanem az önkormányzat segítette az itt élőket. Ezzel kapcsolatosan készített egy anyagot, amit szeretne majd odaadni Polgármester úrnak, hogy a következő közgyűlésre hozzák be.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Várja az anyagot, és megvizsgálják, hogy mit tehetnek ezzel kapcsolatban.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

112/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2020. I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót mellékleteivel együtt elfogadja.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 2 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

38/2020. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2020. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 67.356.660.970 Ft és

b) bevételi főösszege 67.356.660.970 Ft.”

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,

e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,

f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet, valamint a

g) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet

lép.

2. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés 2020. augusztus 1. napjától alkalmazandó.

(2) A rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja 2020. október 29-én lép hatályba azzal, hogy a rendelkezés 2020. szeptember 1. napjától alkalmazandó.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

***

5. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT GÖNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁVAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Glázer Tímea, képviselő: Elmondja, hogy megnézte ezt a térképet. A jelenlegi nyilvános adatbázis térképe alapján ez egy közigazgatási határ. Megkérdezi, hogy ez a terület nem került-e átadásra vagy átvezetésre a földhivatal határozata ellenére a térképen? Továbbá elmondja a 6 millió forintos pénzátadás – a 2018-as év lezárása Gönyűvel – kapcsán, hogy ez nem szerepel a 2018-as költségvetésükben. Megkérdezi, hogy ez a tétel azt az évet módosítja-e, és van-e még ilyen nyitott kérdés? A megállapodás felmondása után a hivatkozott cég iparűzési adója Győr és Budapest között oszlik-e meg? Ez az összeg mekkora? A megállapodás felmondása után a gönyűi kikötő és Ipari Park feletti önkormányzati felügyelet 100%-ban Gönyűhöz fog-e kerülni? Ha igen, akkor az iparűzési adóval együtt, vagy nélküle?

Dr. Lipovits Szilárd, jegyző: Közigazgatási határ módosításáról ez az előterjesztés nem szól, tehát ez nem fog semmilyen közigazgatási határmódosítást eredményezni, amennyiben a Közgyűlés ezt elfogadja. A közterületi határmódosítás a gönyűi ipari park vagy más néven kikötő létrehozásakor történt. Akkor Gönyű Önkormányzata és Győr Önkormányzata cseréltek egymással területet, de a Gönyű által átadott Győr Önkormányzat közigazgatási területét képező területen – ami korábban Gönyű volt – működő adók tekintetében volt egy megállapodása a városnak, hogy megosztja ezeket az adókat egymás között egy bizonyos arányban. Ennek az elszámolása – a 2018. év elszámolása – történik most. Mindig a következő évben történt az elszámolás. Ez a tavalyi évi választás miatt nem tudott létrejönni, ezért a 2018. évet utoljára elszámolják, és a jövőre nézve megszüntetik, ugyanis időközben a helyi adótörvény változása lehetővé tette a vállalkozásoknak, hogy a tevékenységük szerint megosszák az adóalapjukat. Ez azt jelenti, hogy mindenki ott tudja fizetni az iparűzési adót, ahol a tevékenységét végzi. Ha egy cég több telephelyen végez iparűzési adóalapot képező tevékenységet, akkor azt több településen is fizeti. Nyilván a győri közigazgatási területen működő vállalkozás Győrben fogja fizetni ezek után is az iparűzési adóját, és nem Gönyűre.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

113/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Győr-Gönyű Kikötő eredeti illetékességi területének arányában a helyi adók megosztásáról szóló 339/2004. (IX. 16.) számú közgyűlési határozat alapján a 2018. év vonatkozásában 6.545.300,- Ft pénzeszköz átadásra kerüljön Gönyű Község Önkormányzata részére, és az erről szóló megállapodást a polgármester aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére 2020. november 15-ig

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr-Gönyű Kikötő területén a közigazgatási határ módosításáról szóló 339/2004. (IX. 16.) Kgy. sz. határozat 2./ pontját hatályon kívül helyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

6. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

114/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy az Önkormányzat költségvetésében „Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék” tervezési jogcím terhére az Országos Mentőszolgálat Alapítvány működését 4.541.450,- Ft, azaz Négymillió-ötszáznegyvenegyezer-négyszázötven forint támogatásban részesíti.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplőtámogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

7. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GYŐR, VALAMINT AZ EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT GYŐR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

115/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 1/A. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratát az 2. számú mellékletben foglalt módosító okirat szerint tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 2/A. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlás teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozat kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére

***

8. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT FOGORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉNEK PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

116/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr, Mécs László utca 2. sz. alatti rendelőben működő 080096069 ágazati azonosító számú fogorvosi alapellátási szolgálat ellátására pályázatot ír ki. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati kiírást a Győr Plusz hetilapban, az Önkormányzat és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény honlapján jelentesse meg.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatok – a pályázati határidő lejártát követő 15 napos határidőn belüli – elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:

A bíráló bizottság elnöke:

Laczkovits-Takács Tímea, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke.

A bíráló bizottság tagjai:

- Dr. Pergel Elza alpolgármester,

- Dr. Gyenes Mária szolgálatvezető főorvos,

- Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény igazgatója.

- Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője

***

9. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYHG GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGNÁL PÓTBEFIZETÉS ELŐÍRÁSÁRA ÉS TELJESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: Az előterjesztő által javasoltakhoz képest módosító indítványt tesz az alábbiak szerint.

A kiküldött anyagban történt elírás, valamint az ingatlan értékbecslése során történt hiba folytán a határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolja módosítani:

A határozati javaslatot javasolja kiegészíteni egy új 1. ponttal, amely módosítja a 92/2020. (IX. 29.) Kgy. határozat 3. és 8. pontját úgy, hogy a „250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötven-millió forint” szövegrész helyébe a „320.000.000,- Ft, azaz Háromszázhúszmillió forint” szöveg lép.

A javasolt új első pont miatt a határozati javaslat pontjainak számozása ennek megfelelően módosul.

A határozati javaslat eredeti 1. és 2. pontjában – amely a módosítás folytán 2. és 3. pontra módosul – a szövegben a 210.650.000,- Ft 309.050.000,- Ft-ra módosul.

A határozati javaslat eredeti 2. pontjának második franciabekezdésében az ott feltüntetett ingatlanérték 73. 600.000,- Ft-ról 177. 400.000, – Ft-ra változik. A hatodik franciabekezdésben az ingatlanérték 5.400.000, Ft-ról 8.750.000,- Ft-ra változik, valamint törlésre kerül a tizenegyedik franciabekezdés.

Mivel az előterjesztő a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, ezért a javasolt módosítás elfogadásáról szavazni szükséges.

Pollreisz Balázs, képviselő: Amit eredetileg mondani akart, azt is el fogja mondani. A mostani módosításokon, amit Polgármester úr előterjesztett, azon megakadt a szeme, hogy a 250 millió Ft-ot 320 millió Ft-ra módosította. Ha jól emlékszik, ebben a szövegben az volt, hogy meg van határozva, hogy mennyit adhat egy évben egyszer a tulajdonos a cégnek és ez volt az a 250 millió Ft. Kérdése az, hogy hogyan változott meg ez az összeg egy hét alatt? Esetleg előtte tudták rosszul? Milyen ingatlanbecslés volt, hogy az árak így hirtelen megugrottak. Amikor a bizottság ezt megtárgyalta, akkor milyen ingatlanbecslés került bele az anyagba? Vagy hirtelen ennyit változtak az ingatlanárak Győrben?

Az eredeti hozzászólása az az lenne, hogy ebből a napirendi pontból is látszik – és benne is van az anyagban -, hogy a GYHG bevételei jelentősen csökkentek. Hiába mondta Polgármester úr, hogy ha majd a Győr-Szol Zrt.-n kívül külön szervezik, akkor jobban fognak kijönni, de nem lett több bevétele a cégnek. Lehet, hogy szervezésileg és a helyi munkamegosztásban, költséghatékony működésben a cég vezetője tesz is javaslatokat, de ha a bevétele nem lesz több, akkor a cég nem tud működni.

Kéri, hogy a város országgyűlési képviselői jelezzék a Kormánynál, hogy ahogy az NHKV Zrt. elossza a bevételeket, az Győrnek nem jó. Ezt sokszor megvitatták már. Ezért kéri Polgármester urat és a Közgyűlést, hogy járjon közben az országgyűlési képviselőknél, hogy tegyenek azért, hogy az NHKV Zrt-nek a visszaosztott összegei magasabbak legyenek.

Borsi Róbert, képviselő: Másik oldalról közelíti meg az előterjesztést, amelyhez némileg kapcsolódik az a napirendi pont, ami a 17-es napirendi pontként került kiosztásra. Amit Polgármester úr is többször is idézett már, hogy magasabb fordulatszámra kapcsolt a GYHG Nonprofit Kft., és reagál azokra az igényekre, ami a lakosság részéről érkezik. Egyrészt a közterületi hulladék tekintetében, másrészt pedig annak a többlethulladéknak az elszállításában, ami az elmúlt években egyre inkább növekedett. Mindezt teszi úgy, hogy nem igényel pénzbeli többletforrást az Önkormányzattól. Plusz munkák kivételével eddig sem kért többletforrást. A mostani előterjesztés annak az eredménye, hogy az elmúlt 2 évben negatív eredménnyel zárta a társaság a mérleget, és a 90,5 millió Ft saját tőke jóval alá ment a törzstőkének, ami 23 millió Ft volt. Törvényi kötelezettség van arra, hogy ha a fele alá megy, pótolni kell. Ezt a feltőkésítést meg kell valósítani annak érdekében, hogy a cégtörlés elkerülhető legyen. Ezt az Önkormányzat úgy valósítja meg, hogy azokat az ingatlanokat teszi be gyakorlatilag apportként a cégbe, amit eddig a Győr-Szol Zrt. a hulladékgazdálkodás kapcsán erre a célra használt fel. Tehát Győr most sem tesz bele pénzbelileg, hanem ezeket az ingatlanokat, amik ezt a célt szolgálják. Azt gondolja, hogy ez egy olyan szituáció, ami mindenki számára előnyös. Azzal az állítással nem ért egyet, hogy nem gazdálkodik több bevételi forrásból a GYHG Nonprofit Kft, mert ez nem igaz. Nem a Győr által megrendelt plusz munkákra értendő, hanem az NHKV Zrt.-től érkező plusz forrásokra, illetve a negyedéves felülvizsgálatok eredményére. Azért sem érti, mert Pollreisz Balázs képviselő úr a Hulladékgazdálkodási Tanácsban is benne van, másrészt pedig tett látogatást Sashegyen is, így tudott tájékozódni ezekben a kérdésekben. Kéri mindenkitől, hogy arról beszéljenek, ami az előttük lévő előterjesztésben szerepel, és úgy, hogy annak tényszerűen legyen igazságtartalma.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Egy kis pontosítással kiegészíti Borsi Róbert képviselő úr hozzászólását. Még csak nem is apportként adja a város ezeket az ingatlanokat, hanem pótbefizetéssel biztosítják a cég számára. Ez azért fontos, hogy ha a cégnek a pénzügyi helyzete, illetve tőkehelyzete lehetővé teszi, akár az ingatlanok, akár pénz formájában vissza fogja kapni a város. Tehát nem apportként, nem bevitték a vagyont, hanem pótbefizetéssel teljesítenek.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Köszöni Pollreisz Balász képviselő úr hozzászólását. Elmondja, hogy Polgármester úr meghirdette, hogy jövőre Győr városa lesz a legtisztább magyar város. Ezzel kapcsolatban rengeteg intézkedés történik. Szívesen fogadja a Pollreisz Balázs hozzászólását, véleményét is, ami a helyzet javítását segítheti elő. Az tény, hogy a GYHG-val együttműködve és a Társulással folyamatosan olyan intézkedések történnek hetente többször egyeztetve, aminek a javulását a lakosság egyértelműen látja. Nyilván adódhatnak többletköltségek is, hiszen a tavalyi évben még sokkal több problémával szembesültek. A mindennapokban látható, hogy jelentősen javult a szelektív gyűjtőszigetek körüli tisztaság, különösen a földbe süllyesztettnél. Intenzív munka indult meg a harang alakú gyűjtők lecserélésével kapcsolatban is. Egy széleskörű képviselői konzultáció is volt. Soha nem volt ilyen, ahol az összes egyénileg megválasztott képviselő részt vett volna egy olyan egyeztetésen, ahol mindenki véleményét kikérik a témában. A lakossági kéréseket ők tolmácsolták. Törekednek a legkorrektebb megoldás megvalósítására minden területen. Több járatot kellett beállítani, illetve rendszeresebbé vált a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körüli takarítási munkálatok is. Ezt a GYHG próbálja megoldani. Jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. Nádorváros területén elindult a házhoz menő szelektív bevezetése. Ez lesz a cél a jövőre nézve. Adódhatnak többletköltségek, de ha jelentősen javulni fog a színvonal, akkor senki nem fogja megkérdőjelezni a költségeket. A lakosság elégedett a megtett intézkedésekkel. További javításokra is törekednek.

Glázer Tímea, képviselő: Elmondja, hogy rendbe kell tenniük ezt a „szemét” ügyet, hiszen mindannyiuk érdeke. A győriek és Győr környékiek érdeke is, hogy Győr legyen a legtisztább város, amit szem előtt kell tartani, hiszen a világon mindenhol gazdaságos a szemétszállítás, csak Magyarországon nem. Borsi Róbert képviselő úr elmondta, hogy az elmúlt két évben negatívan zárt a cég. Minden alkalommal feltette a kérdést Polgármester úrnak és Sági Géza elnök-vezérigazgató úrnak a hulladékszállítással kapcsolatban, hogy hogyan állnak, minden esetben azt a választ kapta, hogy minden rendben van, megkapják a központi pénzt. Ezek szerint ez nem igaz. Az elképzelésük azzal kapcsolatban, hogy az országos hulladékszállító elnyeli a pénzt, és Győrnek nem ad vissza annyit, amennyi járna. Támogatja Pollreisz Balázsnak azt a javaslatát, hogy Polgármester úr az országgyűlési képviselőknél kezdeményezze azt, hogy azt a pénzt Győr visszakapja, amit elvisznek. Sok sikert kíván ahhoz, hogy Győr legyen a legtisztább város.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Egyetért azzal, hogy még több pénzt kapjon vissza Győr. Ezt a kérést továbbítani fogja a parlamenti képviselők irányába. Ha Glázer Tímea képviselő asszony kijelentése szerint a világon mindenhol nyereséges a szemétszállítás, akkor felhívja a figyelmét azokra a híradóban megjelenő hírekre, amik annak idején Nápolyról adtak hírt, miszerint Nápoly volt a legkoszosabb város, mert hónapokon keresztül nem vitték el a szemetet. Borzasztó helyzet alakult ki. Tehát a szemétszállítással kapcsolatban problémák vannak a világban, mert rengeteg szemét termelődik, és hogy annak a költségét ki viseli, az mindig problémát jelent. Ez a kijelentés nem egészen volt helytálló. Tény, hogy törekedni kell arra, hogy minél több pénzt kapjon vissza Győr. Tudni kell, hogy azért választották le a GYHG-t a Győr-Szol Zrt.-ről, mert szerette volna tisztán látni azt, hogy mennyi a kiadás, mennyi a bevétel, amit elég sok kritika ért az elmúlt években. Ezért hozták létre ezt a céget egy nagyon kevés alaptőkével, ezért ezt most pótolják.

Elhangzott egy kérdés Pollreisz Balázs részéről, amivel kapcsolatban megkéri Dr. Sipos Gertrúdot, a Vagyongazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy szíveskedjen elmondani az értékbecsléssel kapcsolatos választ.

Dr. Sipos Gertrúd, Vagyongazdálkodási Főosztály vezetője: Tájékoztatásul elmondja, hogy az értékbecslő elvégezte az érintett ingatlanok értékbecslését. Ennek során a 0680 hrsz-ú ingatlan esetében értékelte az ingatlant, a földrészletet, illetőleg a rajta található épületet, de amikor az ingatlan együttes értékét kellett megjelölnie, akkor az épület érték összegét elfelejtette feltüntetni és ezt jelezte. Ennek korrigálása mindenképpen szükséges.

Pollreisz Balázs, képviselő: Köszöni a választ. Kérdezi, hogy a 250 millió Ft-ból hogyan lett 320 millió Ft? Az az összeg, ami 250 millió Ft-ként szerepelt az előterjesztésben, ez a maximálisan adható összeg egy évben. Ez most hirtelen 320 millió Ft lett, mert annyit akarnak adni vagy van valami más oka? Erre a kérdésre még nem kapott választ.

Köszöni Radnóti Ákos alpolgármester úrnak a hozzászólását, melyben elmondta, hogy minden körzetben a megválasztott képviselővel egyeztettek a hulladékszállítással kapcsolatban. Tehát elmondhatják, hogy a süllyesztett hulladékgyűjtő szigetek olyan helyekre kerültek, amiket a helyi képviselők jóváhagytak.

A Polgármester úr által elmondott nápolyi helyzettel kapcsolatban elmondja, hogy az, hogy nincs olyan helyzet Magyarországon, mint ami Nápolyban volt, az nem az NHKV Zrt. tevékenységének köszönhető, hanem a sztrájktörvénynek.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A jelenlegi kérdésből fakadóan, hogy miért emelték fel a pénzösszeget 250 millió Ft-ról 320 millió Ft-ra, ez világosan mutatja, hogy Pollreisz Balázs képviselő úr nem értette meg az előterjesztést, de segítségül elmagyarázza egyszerűen. Ingatlant adnak oda, és mint az ingatlannak az értéke növekedett a főosztályvezető asszony által elmondottak és az értékbecslés alapján, és ez magasabb értéket képvisel, ezért megváltoztatták azt az értéket, hiszen ugyanazt az ingatlant adják, csak nagyobb értékkel.

Ha nem érthető, elmondja még egyszer. Tehát miután ingatlant adnak át a GYHG részére – ez az ingatlan értékesebbé vált – ezért tettek be nagyobb összeget. Ha egy kifli 1 Ft-ba kerül és felmegy az ára 1,20 Ft-ra, ugyanazt a kiflit átadva 1 Ft helyett 1,20 Ft-ot írnak be. Kérdezi, hogy érthető-e?

Pollreisz Balázs, képviselő (mikrofon használata nélkül): Igen, érthető.

Borsi Róbert, képviselő: Azt gondolja, hogy tökéletesen érthető és mindenki érti. Aki nem akarja érteni, vagy azt a látszatot kelti, hogy nem érti, az nem is fogja Pollreisz Balázs képviselő úr esetében. Nyilván alpolgármester úr kiegészítette azzal a hozzászólással, hogy pótbefizetésként adják. Polgármester úr ezt úgy fogalmazta meg, hogy: „odaadjuk” a GYHG-nak. Ettől függetlenül pótbefizetésről beszélnek, de ez arra az időszakra, amíg a város nem kéri vissza, átkerül a GYHG könyveibe, ami egyébként 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Igen, tehát nem történt értékvesztés a város részéről.

Pollreisz Balázs, képviselő: Az előterjesztésben az szerepel, hogy 250 millió Ft a maximálisan adható, ebből hogy lett 320 millió Ft? Azt érti, hogy az ingatlanok értéke magasabb lett, mert elrontotta az ingatlanbecslő. Azt nem értette, hogy a maximálisan adható összeg hogyan változott?

Bárány István, képviselő: Ahhoz a mindenki által támogatott programhoz, ami korábbi idő problémája, ahhoz adnak segítséget törvényesen és lehetőség szerint. Mi történt az előterjesztés módosítása kapcsán? Jobbat tettek, mint ami a papíron le van írva, ha ezt megszavazzák. Lehet azon vitázni, hogy mit csináltak, de gyakorlatilag ingatlanokkal teljesítenek egy eszközbiztosítást. Ha megnézik a következő napirendi pontot, láthatják, hogy nem pénzt adtak, hanem ingatlanokat. Ha kiderül, hogy az az ingatlan többet ér, akkor jobb helyzetbe hozták a GYHG-t, hogy likvideszközhöz jusson, illetőleg elindulhasson egy fejlesztés is, ha a pénzintézet és az arra jogosultak jóváhagyják. Ha megvizsgálják a világ összes olyan közszolgáltatását, mint ami a szemétszállítás is, el lehet dönteni, hogy gazdaságos-e? Lehet, hogy Dubajban gazdaságos. Ma semmi nincs ingyen. Ma Magyarországon sok mindent, így a közszolgáltatást is a lakosság részben fizeti, ilyen a színház is. A jegy még nem teljesíti a működési költséget. A győriek többet akarnak fordítani a tisztaságra. Majd amikor a végszámlát kell fizetni, akkor meglátják, hogyan áll össze a GYHG eredménye. Amit Radnóti Ákos alpolgármester úr mondott, hogy van egy társadalmi elvárás, ez a közszolgáltatás. Valóban egyeztettek Borsi Róberttel és a társulási tanács tagjaival, hogy hova legyenek elhelyezve a süllyesztett hulladékgyűjtők. Most is folyamatban vannak ilyen egyeztetések, szeretnék biztosítani a legjobb eloszlást a városban. Kéri képviselőtársaitól, hogy mindig tüzetesen olvassák el az előterjesztést. Senki nem akar elvándorolni a pénzzel. Erre a közszolgáltatásra akarnak most a tőlük telhető módján adni a GYHG-nak. Ezt törvényesen tehetik és lehetőség is van rá, mert van ingatlan.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni Bárány István képviselő úr hozzászólását, mert ez egy bizonyíték arra, hogy érthetően mondták el az előterjesztés módosítását. Pollreisz Balázs képviselő úr még most sem érti, ezért kéri Dr. Csörgits Lajos aljegyző urat, hogy ő is magyarázza el ennek a módosításnak a lényegét.

Dr. Csörgits Lajos, aljegyző: Az előző közgyűlésen módosította a Közgyűlés a GYHG alapító okiratát, amely lehetővé teszi a pótbefizetés megtörténtét, ami korábban nem volt bent. Akkor 250 millió Ft-ban határozta meg a Közgyűlés ezt az összeget, és Polgármester úr módosító indítványának első része arra vonatkozik, hogy a 250 millió Ft-ot lemódosítja a Közgyűlés és a GYHG alapító okiratába 320 millió Ft-ra emeli fel ezt az összeget. Érthető, hogy innentől kezdve az a 320 millió Ft-os érték teljesen összhangban áll a GYHG alapító okiratával, tehát meg lehet tenni ezt az ingatlan értékváltozást követően.

Balla Jenő, képviselő: Az elmúlt hónapokban látták azt a folyamatot, hogy önkormányzati tulajdonú cég hogyan alakul. Ezen dolgoznak, hogy lássák a fejlődést. Láthatják a szelektív hulladékgyűjtésnek a területén a hulladékgazdálkodás fejlődését és nagyon nagy erőfeszítéseket tesz a város annak érdekében, hogy ez tovább menjen. Egy konstruktív javaslatot tenne. Két héttel ezelőtt szombaton, amikor a Kálóczy téren közlekedett, egy megkülönböztető jelzést használó kukás autó az egyirányú utcában vele szemben ment több mint 10 km/h-val, ezért neki le kellett húzódni. Utánament és megkérdezte, hogy ez hogyan lehetséges, hogy 22 óra után az egyirányú utcában közlekedik. Azt állította, hogy KRESZ szerint ő mehet. Tudomása szerint csak akkor mehetne, ha ott feladata van, közszolgálatot lát el, és nem azért, hogy egyik pontból a másikba eljusson. Javasolja, hogy az ilyen autókat vezető személyeknek egy plusz oktatást biztosítsanak annak érdekében, hogy ilyen még egyszer ne történhessen meg. Azon a környéken nagyon sok fiatal közlekedik ebben az időben, és nem szeretné azt, hogy ott baleset történjen. Fél évvel ezelőtt nekik volt balesetük, és akkor is javasolta ezt a plusz oktatást a személyzetnek.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Nyilván előfordulhatnak egyedi problémák és kérések, amit Balla Jenő képviselő úr is említett. Van fluktuáció a GYHG sofőrállományában is, így előfordulhatnak bajok és problémák. Aki dolgozik, az hibázik is. Elmondja, hogy az ő párja autójába is belement egy kukásautó, előfordulhat ilyen egy alpolgármester legközelebbi hozzátartozójával is, de dolgoznak azon, hogy ilyen problémák ritkán történjenek meg.

Pollreisz Balázs képviselő úrnak elmondja, hogy a Kormánynak való üzengetés kapcsán reméli nem arra gondol, hogy a díjakat is emeljék. Hiszen 8 éve be van fagyasztva a hulladékszállítás díja. Azt gondolja, hogy Győr város lakossága rendkívül örül annak, hogy kedvezményes áron történik a szemétszállítás. Felelősség van abban, hogy minden jogszabályt betartsanak és mindenfajta gazdasági intézkedést megtegyenek. Jelentős kedvezmény a lakosságnak – figyelembe véve ezt a nehéz időszakot -, hogy ilyen kedvezményesen történik a szemét elszállítása. Volt olyan időszak, amikor folyamatosan a díjemelésekről, adóemelésekről volt szó, de most nem ez történik. Lehet, hogy egyszerűbb út lenne, mert az ellenzék azt javasolná, hogy emeljék fel a díjakat, és akkor megoldódhatna rengeteg likviditási kérdés, de nem ezt az utat követik.

Pollreisz Balázs, képviselő: Alpolgármester úrnak elmondja, hogy az NHKV visszaosztásáról beszélt. Ha rezsidíj emelésről beszélnek, akkor a 101 Ft-on adott 30 Ft-os gázt nem az ő „kormányuk” csinálja, hanem a jelenlegi.

Köszöni aljegyző úr válaszát, amit közben Nagy Tamás, Gazdálkodási Főosztály vezetője is elmondott neki. Itt az Alapító Okiratban módosítanak az összegen, így emelkedhetett. Ezt Polgármester úrtól nem hallotta, de köszöni a hozzáértő magyarázatot.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Örömét fejezi ki, hogy a negyedik ember magyarázatát megértette Pollreisz Balázs képviselő úr. Ezért érdemes dolgozni. Képviselő úr által elmondottak szerint nem volt elég bevétele a GYHG-nak. Ezt úgy értelmezte, hogy a képviselő úr egy adóemelést vagy adóbevezetést javasol annak érdekében, hogy több bevétele legyen a cégnek. Köszöni a javaslatot.

Glázer Tímea, képviselő: Őt is megkeresték a választópolgárok azzal a panasszal, hogy éjjel fél 12-kor nagyon hangosak a kukásautók, és mivel az autó hangos, így a járművet vezetők is hangosabban kommunikálnak, így zavarják az ott lakók nyugalmát. Ha esetleg érkezik még ilyen jellegű panasz, kéri, hogy figyeljenek ennek elkerülésére.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban megjegyzi, hogy a világon mindenhol sikeres. Győrnek is az az érdeke, hogy sikeres legyen, hiszen a szemétszállítás több lábon áll. Nem csak azon, hogy elviszik a háztartási szemetünket, hanem van más része is, amit gazdaságossá és sikeressé tudnának tenni, és ha ez megvalósul, akkor miért ne Győré legyen a pénz. Azt javasolja, hogy induljanak el abba az irányba, hogy tisztességesen, becsületesen a győriek gazdagodjanak belőle, és ahogy Radnóti Ákos alpolgármester úr mondta, esetleg tudnak csökkenteni az árakból is. Ez mind a győriek sikere lesz.

Borsi Róbert, képviselő: Az elmúlt percekben hangoztak el olyan gondolatok, amik nem biztos, hogy helyénvalóak. Glázer Tímea képviselőasszony javaslatához nem fűz semmit, mert nem része az előterjesztésnek, de minden véleményt figyelembe vesznek, ami a lakosság részéről érkezik.

Az ellenzék részéről – ez alól Bárány István képviselő úr kivételével – nem érkezett javaslat a földbe süllyesztett szelektív szigetekkel kapcsolatban. Balla Jenő képviselő úr úgy fogalmazott, hogy: „Azon dolgozunk, hogy Győrben mi az, amit teszünk a helyzet javítása érdekében.” Kéri a képviselő úrtól, hogy dolgozzon is ezen az ügyön, mert az nem munka, hogy feltesz az internetre egy provokatív jellegű kérdést, és arra várja a szavazatokat. Eközben szakemberek tucatjai dolgoznak – akár pénzügyi, gazdasági, akár jogi vonalon – azon, hogyan legyen jobb a rendszer. A munkában vagy részt vesz, vagy ne provokáljon, mert ennek így nincs értelme.

Nyilván a szelektív kérdés nagyon hangsúlyos kérdés, ezzel volt a legnagyobb gond a rendszerben. Az átalakítási folyamat számos olyan területet érint, amiről nem beszélnek azért, mert az a háttérben zajlik, és nem biztos, hogy közterületeken, hanem a sashegyi központban.

Lassan fél év eltelt az Önkormányzat tulajdonába való átkerülést követően, így megköszöni a menedzsmentnek, illetve minden munkavállalónak a cégben, hogy azokat a változásokat ilyen módon elsajátították és közreműködnek annak érdekében, hogy Győr egy tisztább város legyen.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Glázer Tímea képviselőasszonynak elmondja, hogy a tavalyi évben is élen járt a problémák megoldásában, amikor egy olyan hulladékgyűjtő szelektív szigetet posztolt egy közösségi oldalra, hogy milyen problémák vannak. Az már fél éve nem volt kint. Tehát már akkor nem volt mit megoldani, de azért a poszt kikerült, mintha az változatlan lenne. Azt gondolja, hogy ezzel nem segíti a munkájukat, hogy egy olyan dologról posztol, ami már fél éve nem volt probléma. Ez a Pálffy, illetve Teleki utcán található szelektív gyűjtő sziget volt. A képviselőasszony választási kampányában bejelentette, hogy milyen botrányos állapotok vannak ott kint. Ez az állapot meg lett szüntetve fél éve, mégis ez a fotó felkerült. Kéri a képviselőasszonyt, hogy ne ezzel segítse a munkájukat, hanem hatékonyabb megoldásokkal.

Egyetért Borsi Róbert képviselő úr által elmondottakkal. Polgármester úr is vette azt a személyes fáradságot, hogy összehívta azt a 16 egyéni képviselőt és végignézte az összes körzetet egyesével bemutatva, hogy megfelelő helyszínen legyenek a szelektív gyűjtőszigetek. Érti, hogy Pollreisz Balázs képviselő úr mire céloz, mégpedig arra, hogy Gyárvárosban volt egy olyan jellegű probléma, amikor nem megfelelő helyszínre kezdték el kiásni a gödröt a szelektív hulladékgyűjtőnek. Ezt meg is oldották Polgármester úr azonnali intézkedésére. Tehát ez nem valósult meg. Adyvárosban 3 hét alatt 3 helyen történt meg a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos intézkedés, ennél gyorsabb munkát nem tud ígérni, hiszen úgy gondolja, hogy rendkívül gyorsak voltak. A többi képviselő körzetében is le lett egyeztetve, kéri a türelmet. Az a probléma, hogy egy-egy szelektív hulladékgyűjtő megsüllyedt, de ezeknél azonnali intézkedés történt. Konkrétan a Herman Ottó, Zöld és Kenus utcákban voltak ilyen problémák. Minden ilyen jellegű munka 1-2 napon belül meg lett oldva. Kéri, hogy keressék ilyen problémákkal a városvezetést és meg fogják oldani. A nem valós információkkal ne terheljék a lakosságot és a vezetőséget.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Ebből látszik, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. A kritikát szívesen fogadja.

Glázer Tímea, képviselő: Radnóti Ákos alpolgármester úrnak elmondja, hogy ha figyelt volna, akkor nem ilyen gyűlölködő választ ad.

Balla Jenő, képviselő: Borsi Róbert képviselő úrnak jelezné, hogy vannak javaslataik a szigetekkel kapcsolatosan, de úgy emlékszik, hogy arra a megbeszélésre ők nem kaptak meghívást, mert az egyéni körzetek képviselői voltak és nem a listás képviselők. Az internetoldalakra vonatkozóan a Győri véleményekre tették fel ezt a kérdést. Ezek nem azért kerültek fel, hogy provokálják az embereket, hanem a véleményükre kíváncsiak. Az emberek kb. 20%-a mondta, hogy parkolóhelyet vegyenek el szelektív hulladékgyűjtő telepítése miatt. Adyvárosban, Nádorvárosban, Marcalvárosban óriási probléma a parkolás az ott élő embereknek. Radnóti Ákos alpolgármester úr a legjobb példa arra, hogy hogyan dolgozik azon, hogy új parkolókat létesítsenek. Azzal nem ért egyet, hogy Nádorvárosban a Vásárcsarnoknál 8 db szelektív hulladékgyűjtőt létesítsenek, mert így is parkolóhellyel küzdenek. Javasolja, hogy ilyen esetekben kérdezzék meg mások véleményét is, hogy hova lenne célszerű létesíteni ezeket a gyűjtőket. Fontos, hogy ha megszüntetnek egy szelektív szigetet, akkor tegyenek ki egy táblát, hogy hol van a legközelebbi hulladékgyűjtő hely. Voltak olyan lakososok, akik hozzá fordultak a kérdéssel, hogy hova tűnt a szelektív gyűjtő? Javasolja, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni a hasznos hozzászólást. Kéri a GYHG vezetőjét, hogy ahol megszűnt a hulladékgyűjtő sziget, ott jelezzék, hogy hová került. Közben Radnóti Ákos alpolgármester úr mondta, hogy kint is vannak ezek a táblák. Ilyen gyorsan megoldották ezt a problémát.

Kérdezi a jelenlévő Koronika Tamást, a GYHG ügyvezetőjét, hogy kint vannak-e ezek a táblák. Igennel felelt az ügyvezető úr.

Balla Jenő képviselő úrnak azt kívánja, hogy ilyen gyorsan teljesüljön minden kívánsága. Ahogy Radnóti Ákos alpolgármester úr is elmondta, hogy sokszor olyan dolgokat vetnek fel a képviselők, ami már meg van oldva. Nem árt, ha sétálnak a körzetükben, és ott tapasztalni fogják, hogy a szobában az internet előtt ülve felvetődő probléma, amit esetleg elavult posztokból nyernek, ez a valóságban már régen megoldott. Az előző kérés tipikusan ilyen.

Borsi Róbert, képviselő: Balla Jenő képviselő úrnak elmondja, hogy azért provokatív a kérdése, amit feltett az internetre, mert az esetek 90%-ában egyetlen egy parkolót sem szüntettek meg a szigetek telepítésekor. Egy helyszín van, amit képviselő úr is említett, a Könyvtár épülete mellett, ami igényelte ezt a fajta megoldást. Ezt azért tudták megtenni, mert a tavalyi évben átadtak egy 994 férőhelyes parkolólemezt ettől a szigettől néhány méterre. Ezért provokatív, mert az esetek maximum 10%-ában fordul elő, nem pedig általánosítva az egész telepítési koncepcióra.

Balla Jenő, képviselő: Borsi Róberttel egyetért abban, hogy épült ott egy parkolóház, de meg kell nézni, hogy mennyien vannak bent és mennyi a kihasználtsága. Érdemes megkérdezni, hogy az ott lakók hogyan vélekednek.

A táblákkal kapcsolatban elmondja, hogy ő még nem látta ezeket, nem tudja mikor kerültek ki.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A táblák akkor jönnek szembe, amikor arra sétál az ember.

Balla Jenő, képviselő: Van a Kenus utcában is olyan, ahol parkolóhelyet vettek el, de a kérése az, hogy parkolóhelyet ne vegyenek el szelektív hulladékgyűjtőknek, és a parkolók számát növeljék azokon a területeken, ahol probléma a parkolás.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Egyetért azzal, hogy parkolóhelyet nem szerencsés megszüntetni, de természetesen ezért is hívták össze ezt a megbeszélést, amit Radnóti Ákos alpolgármester úr is mondott, hogy pontosítsák azt, hogy hová kerülnek ilyen szigetek, és levonják a következtetéseket, hiszen megpróbálnak gyorsan reagálni a győri polgárok véleményeire. Ne történjen olyan, ami nem egyezik a győriek véleményével. A felvetés alapja is oka volt annak, hogy ezt a megbeszélést kezdeményezték, hiszen számára is jöttek olyan visszajelzések, hogy miért van ilyen helyen. Úgy gondolja, hogy kibeszélték ezt a témát. Nyilván egyetért azzal, hogy körültekintően kell eljárni, és ez a jövőben így is lesz. Várja a többiek ilyen irányú véleményét, mert ebből tanulni is lehet.

Kovács László, képviselő: Úgy érzi, hogy az eredeti előterjesztéstől nagyon eltértek. Lehet, hogy minden ellenzéki képviselő érzi magában a késztetést arra, hogy élő adásban minél többször jelenhessen meg, és pontosan ezért ment félre ez az egész előterjesztés. A javaslata az, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Köszöni a bölcs hozzászólást.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az elhangzott módosítási javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a módosításokkal együtt.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosított határozati javaslatot elfogadta.

117/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 92/2020. (IX. 29.) Kgy. határozatának 3. és 8. pontját úgy módosítja, hogy „a 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint” szövegrész helyébe a „320.000.000,- Ft, azaz Háromszázhúszmillió forint” szöveg lép.

2. A Közgyűlés a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a veszteségek fedezésére (saját tőke rendezése céljából) 309.050.000,-Ft, azaz Háromszázkilencmillió-ötvenezer forint összegű pótbefizetést ír elő azzal, hogy a pótbefizetést Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tagja részére – vissza kell fizetni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi tagja, a pótbefizetést nem pénzbeli szolgáltatás útján, az alábbiakban meghatározott ingatlanok tulajdonjogának a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra – pótbefizetés jogcímén – történő átruházásával, mindösszesen 309.050.000,-Ft, azaz Háromszázkilencmillió-ötvenezer forint értékben teljesítse, az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül:

- a Győr külterület 0679 hrsz. alatt felvett, 4434 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 18.450.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió-négyszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 0680 hrsz. alatt felvett, 2 ha 8827 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 177.400.000,- Ft, azaz Egyszázhetvenhétmillió-négyszázezer forint),

- a Győr külterület 0678/12 hrsz. alatt felvett, 4127 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 14.850.000,- Ft, azaz Tizennégymillió-nyolcszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 0678/14 hrsz. alatt felvett, 1 ha 3895 m2 területű, kivett telephely megnevezésű, természetben Győr-Likócson, az 1. sz. főút mellett található ingatlan (értéke: 50.900.000,- Ft, azaz Ötvenmillió-kilencszázezer forint),

- a Győr külterület 01291/2 hrsz. alatt felvett, 3588 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 10.200.000,- Ft, azaz Tízmillió-kettőszázezer forint),

- a Győr külterület 01262/7 hrsz. alatt felvett, 4 ha 4205 m2 területű, a) alrészlet kivett véderdő, b) alrészlet kivett kereskedelmi szolgáltató terület megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 8.750.000,- Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázötvenezer forint),

- a Győr külterület 01262/1 hrsz. alatt felvett, 2 ha 2805 m2 területű, kivett hulladék kezelő megnevezésű, természetben Győr, Külső Fehérvári út 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 9.800.000,- Ft, azaz Kilencmillió-nyolcszázezer forint),

- a Győr zártkert 21651 hrsz. alatt felvett, 3454 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található ingatlan (értéke: 1.900.000,- Ft, azaz Egymillió-kilencszázezer forint),

- a Győr zártkert 21652 hrsz. alatt felvett, 1 ha 5047 m2 területű, kivett anyaggödör megnevezésű, természetben Győr-Sashegy, Mézes utcában található ingatlan (értéke: 8.100.000,- Ft, azaz Nyolcmillió-egyszázezer forint),

- a Győr zártkert 21650/22 hrsz. alatt felvett, 950 m2 területű, kivett udvar megnevezésű, természetben Győr, Dombalja utca 1. sz. alatt található ingatlan (értéke: 8.700.000,- Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázezer forint).

A Közgyűlés feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen pontban körülírt ingatlanok tulajdonjoga – pótbefizetés jogcímén – a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.08-09-024637, székhelye: 9023 Győr, Bartók Béla út 29. fszt. 4.) javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30. nap

4. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pótbefizetéshez kapcsolódó valamennyi okirat, egyéb dokumentum aláírására, valamint eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítésére is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről és a cégbíróság irányába szükséges lépések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester, továbbá a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. november 26., a társaság tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási bejegyzése tekintetében az Önkormányzat tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30. nap

***

10. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 100%-OS TULAJDONÁBAN LÉVŐ GYŐR-PROJEKT KFT. RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSI HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Az előző közgyűlésen is szóvá tette, hogy a Győr Projektnek – ami minden közgyűlésen előfordul – valamilyen támogatást kell adniuk. Az előttük lévő 200 millió Ft-os tagi kölcsön visszafizetési határidejének kitolása évek óta visszatérő napirendi pont. Minden évben kitolják a következő évre. Jegyző úr, illetve aljegyző úr meg tudja erősíteni, hogy már legalább 4 éve tolják ezeket az összegeket maguk előtt. Polgármester úr elmondta, hogy vizsgálatokat indít a Győrben működő, győri Önkormányzati tulajdonban lévő cégeknél, hogy hogyan is működnek. Ezt maximálisan támogatja. Javasolja, hogy a Győr Projekt minél előbb kerüljön ez alá a vizsgálat alá, és egy vizsgálóbizottságot is létrehozhatna a Közgyűlés, aminek tagjai lehetnének ellenzéki képviselők is, hogy belelássanak ők is, hogy hogyan és miként költik el a közvagyont. Lehet, hogy szabályos dolgokról van szó, hiszen az előttük álló javaslatban is az van, amit alpolgármester úr a 4. napirendi pontnál elfelejtett mondani, hogy azt a 200 millió Ft-ot azért nem tudja visszafizetni most a Győr Projekt, mert a pandémia miatt nem keletkeztek bevételei. Ezek a kiesett bevételek sem szerepeltek a válaszban. Egy olyan vizsgálóbizottság létrehozását javasolja, amelyben az ellenzék is szerepet kap, ahol áttekintheti a győri cégek működését.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Pollreisz Balázs képviselő úr nem ismeri azt a mondást, hogy ha nem akarsz megoldani egy problémát, hozzál létre egy bizottságot. Nyilván a bizottságok létrehozása nem a probléma megoldásához szokott vezetni, nem minden esetben ez oldja meg a problémát.

Borsi Róbert, képviselő: Elmondja, hogy már van ilyen bizottság, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, aminek ez az egyik feladatköre. Negyedévente érkeznek be az adott cégek beszámolói, félévente is van beszámoló. Év elején az üzleti tervet ismerhetik meg. Ezek az ülések nyilvánosak, így Pollreisz Balázs képviselő úr is tud kérdést feltenni. Tehát ez a probléma így megoldódott. Polgármester úr megelőzte abban, hogy elmondja, hogy tavaly elfogadták ennek a meghosszabbítását, így 2020. december 31-ig kell ezt a visszafizetést megtenni. Az idei évben még nem tudták mi várható, de nem volt akkora bevétel. Reméli, hogy jövőre más lesz a helyzet.

Balla Jenő, képviselő: Amit Borsi Róbert képviselő úr elmondott, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság – amelynek ő is tagja – ülésein szívesen látják Pollreisz Balázs képviselő urat. Amit nem ért, vagy nem világos, azt meg lehet kérdezni a különböző vezetőktől. A jegyzőkönyvekben látható, hogy ellenzéki képviselőként milyen kérdéseket tesznek fel és milyen válaszokat kapnak. A bizottsági ülésen vitatják meg ezeket a dolgokat, amiről most fél órákat tárgyalnak. El lehet menni a bizottsági ülésekre, kérdést lehet feltenni. Szerinte a választópolgárok nem kíváncsiak ezen számok ismeretére ilyen mélységig.

Szeles Szabolcs, alpolgármester: Pollreisz Balázs képviselő úr említette, hogy nem kapott megfelelő választ a kérdésére. Emlékeztetné a képviselő urat, hogy a kérdése az volt, hogy: „Milyen központi elvonások történtek az 1. félévben?” Az egész világon problémákkal küzdenek, világválság van. Ez nem egy sikertörténet sehol. Nyilván vannak elmaradó bevételek mindenhol, ezzel küzd mindenki, így a Győr Projekt Kft. is, akinek ezzel tudnak segíteni. Rengeteg intézkedés történt. Ahogy elhangzott, a szolidaritási adó jövő évben lehetséges, hogy változik. Vannak további elmaradó bevételek az iparűzési adó tekintetében, amik az év folyamán csökkentették a város lehetőségeit, de ezek nem a központi elvonás körébe tartoztak. Létrehoztak egy segélyalapot, ahol nagyon sokan segédkeztek, és ebből tudtak további sok segítséget nyújtani.

Pollreisz Balázs, képviselő: Szeles Szabolcs alpolgármester úrnak elmondja, hogy 2. alkalommal, amikor feltette a kérdést, akkor nem kapott választ. Elképzelhető, hogy akkor már nem említette meg az eredeti kérdést. Kifejezetten örül, hogy Balla Jenő képviselő úr kielégítő válaszokat kap a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság ülésein. Amennyiben Borsi Róbert bizottsági elnök úrnak igaza van abban, hogy a bizottságok erről szólnak és valóban elfogadható válaszokat kapnak a kérdésekre, akkor azt nem érti, hogy Polgármester úr miért jelentette be, hogy a Győr-Szol Zrt.-t külön át kell vizsgálni? Hiszen ott van erre a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Sajnos nem értette Pollreisz Balázs képviselő úr hozzászólásának a végét. Úgy látszik, ez is egy módszer, hogy hogyan kell maszkban beszélni, de egyértelműen az ember ezt megtanulja egy műtőben, hogy tagoltabban beszéljen. Nyilván kezelik a kérdés fontosságának megfelelően a dolgot.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

118/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság részére nyújtott 200.000.000,- Ft (azaz kettőszázmillió forint) tagi kölcsön 173/2019. (XII. 19.) Kgy. határozatban jóváhagyott visszafizetési határidejének 2021. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

Dr. Dézsi Csaba András polgármester: 11:26-kor szünetet rendel el.

SZÜNET UTÁN

(A Közgyűlés 11:47-kor folytatódik)

11. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT ÜZLETHELYISÉGEKNEK A VÁROSRENDÉSZET GYŐR RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSBE ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

119/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a győri 2858/5/A/40 hrsz.-ú, Győr, Déry Tibor utca 8. 1. ajtó szám alatti 18,0 m² nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, valamint a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú, Győr, Köztelek utca 6. 1. ajtó szám alatti 59,0 m2 nagyságú, fodrászüzlet megnevezésű ingatlan, 2020. november 01. napjától a Városrendészet Győr működtetésébe kerüljön. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a 2858/5/A/40 hrsz.-ú, valamint a győri 8286/3/A/7 hrsz.-ú ingatlanokat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. működtetéséből kivonja.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

***

12. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját előterjesztőként kiegészíti az alábbi rendelkezéssel: „A Közgyűlés a győri 15000/35 hrsz.-ú kivett közutat, a 0318/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat, és a 0315/7 hrsz.-ú kivett közutat Abdai út elnevezéssel látja el.” Tehát Abdai út elnevezést javasol. Ez az Abdához legközelebb eső út lesz Győrben.

Dr. Fekete Dávid, képviselő: Sokak örömére kerül ma napirendre ez az előterjesztés Polgármester úr javaslataként, hiszen az elmúlt időszakban számtalan kérés érkezett hozzájuk, akár a Széchenyi István Egyetem berkein belülről, akár győri lakosoktól, győri polgároktól, hogy Deák Ferenc nevét újra közterület viselhesse Győr városában. Volt Deák Ferenc utca Győrben, ezt sokszor közbeszédben az Aradi vértanúk útját még ma is Deák Ferenc utcaként hivatkoznak erre a területre. Ez időközben megváltozott, és valóban Deák Ferencnek nem volt köztéri elnevezése. Ez nem azt jelenti, hogy Győr elfelejtette volna azt, hogy a haza bölcse itt végezte jogi tanulmányait, hiszen ha csak az egyetem jogi karára gondolnak, ami Deák Ferenc nevét viseli, vagy egy közgazdasági szakközépiskola, ami szintén az ő nevét viseli, akkor elmondhatják, hogy eddig is méltón őrizték az ő nevének emlékét. Ha körülnéznek itt a teremben, láthatják, hogy az egyik festményről ő figyeli éppen a közgyűlési munkát. Ezek mellett örül annak, hogy újra közterület viselheti Deák Ferenc nevét, és mi sem jobb helyszín erre, mint az az új kiépített sétány, amelyet a Széchenyi István Egyetem mellett tudtak létrehozni. Itt szabadidős lehetőségek, sportolási lehetőségek állnak rendelkezésre a jogi kar szomszédságában. A kezdeményezők nevében köszönetet mond, hogy ezt az előterjesztést Polgármester úr idehozta a közgyűlés elé és ezzel most már ennek a kérdésnek a végére is pontot tudnak tenni. Voltak, akik az Aradi vértanúk útját szerették volna átnevezni ismét Deák Ferenc utcára, de ez sok száz lakónak okozna kellemetlenséget, ha a lakcímkártyájukat kellene módosítani. Az ott működő cégek esetében pedig a cégbírósági bejegyzést kellene módosítani.

Kovács László, képviselő: Dr. Fekete Dávid képviselő úrnak a Deák Ferencről szóló monológját kiegészítené azzal, hogy ide kapcsolódik Polgármester úrnak a Győr-kereszteket kutató tevékenysége. Készült Győr visszafoglalásáról egy színdarab is a 19. században, amiben szerepelt az akkor itt tanuló Deák Ferenc. Ezt Győrben az akkori színházban előadták. Ennek a színdarabnak a kézirata rendelkezésre áll, ezt Nagy Balázs polgármesteri biztosnak is továbbította.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri, hogy jutassák el Herkely Ákosnak a kéziratot, aki a 750 éves Győr eseményeit foglalja össze.

Függetlenül attól, hogy tényleg problémát jelentene az ott lakóknak egy utcanév változtatás, az utcák névsora felülvizsgálatra fog kerülni.

Elmondja, hogy október 23-án levett egy Lenin út táblát a Baross útról. Vannak még olyan utcaelnevezések, amik nem felelnek meg a mai jogszabályi előírásoknak, illetőleg a jóérzését sértik embereknek. Ebben a mai világban, amikor az emberek jóérzésének sértését el akarják kerülni, nyilván nem hagyhatnak olyan emberekről elnevezett utcákat forgalomban Győr városában, akik szorosan kötődnek a totalitárius rendszerekhez, és akár még vér is tapad a kezükhöz.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

120/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Aranypart II. mellett, a Zólyom utca és a Mosoni-Duna között, a győri 10670 helyrajzi számú elbontott elsőrendű árvízvédelmi töltés helyén megvalósult aszfalt burkolatú, 530 m hosszú gyalogos és kerékpáros vegyes forgalmú sétányt Deák Ferenc sétány elnevezéssel látja el.

A Közgyűlés a győri 15000/35 hrsz.-ú kivett közutat, a 0318/2 hrsz.-ú kivett önkormányzati közutat, és a 0315/7 hrsz.-ú kivett közutat Abdai út elnevezéssel látja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

***

13. NAPIRENDI PONT

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Néhány képviselőtársa jelezte, hogy rövid legyen a hozzászólása. Mindig élvezettel lapozgatja ezt az előterjesztést, hiszen itt Polgármester úr személyes döntéseiről kaphatnak tanúbizonyságot. Most egyet emelne ki ebből az anyagból, ez a 3/23/09/2020. számú polgármesteri határozat, ahol a Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum fog kapni 35 millió Ft-ot, ami szintén az év közben elmaradt bevételei pótlására és különböző kiadások fedezésére szolgál. Ezzel nincs is gond, hiszen a múzeumnak sem keletkeztek azok a bevételei, amikre számított, és a feladatait pedig el kellett látni, a számlákat ki kellett fizetnie, tehát ez szükséges. Viszont ahonnan elveszik ezt a pénzt, az több sorból álló tétel, és egy érdekes soron akadt meg a szeme, ami a 305335-ös sor. Ez arról szól, hogy a 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás iparosított technikával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia megtakarítását eredményező felújításának támogatása -2 MFt. Ezt a sort évek óta görgették maguk előtt minden költségvetésben, így a 2020. éviben is bent volt. Ezek azok a pályázatok – közismert nevén panel programban megnyert pályázatok – , amelynek 1/3 részét az Önkormányzat fizette, 1/3 részét a lakók és 1/3 részét pedig a Kormány. 2009 óta, miután megszülettek ezek a döntések, ezek a kifizetések a Kormány részéről nem történtek meg, ezért az Önkormányzat a nyertes pályázatokhoz – amit hozzá kellett, hogy tegyen pénzeket – ezt azóta görgeti maga előtt folyamatosan a költségvetésben. Zárszámadáskor mindig beszélnek róla, hogy ezek is olyan tételek, amelyek kötelezettséggel terheltek, hiszen nem lehet elkölteni külön-külön, most pedig azt látják, hogy mégis levesznek belőle 2 millió Ft-ot. Az egyik kérdése, hogy a Kormány már 11 éve nem fizette ki ezeket a hozzájárulásokat? Elmondja, hogy erre valószínűleg Polgármester úr nem tud válaszolni. Arra viszont igen, hogy ha ebből el tudott venni, akkor van róla értesülése, hogy a Kormány a jövőben ezt ki se akarja fizetni?

Nagy Tamás, Gazdálkodási Főosztály vezetője: Javasolja, hogy vegyék 2 részre a dolgot. Az egyik része a Múzeum finanszírozására irányul. A Múzeum speciális tevékenységet ellátó intézmény megyei hatókörrel régészeti tevékenységet folytat. Ebből a tevékenységből származó bevételei és kiadásai egy alapvetően az intézmény alapműködéséhez kapcsolódva, de nagyságrendi tényezőt képviselnek az Önkormányzat költségvetésében is. Ezek a bevételek és kiadások a tavaszi járvány hatására kezdtek elválni egymástól. A kiadásokat – amiket az alvállalkozóik felé a különféle régészeti ellátásokkal kapcsolatban teljesíteni kell, mert az alvállalkozók teljesítenek – folyamatosan fizeti ki a Múzeum, miközben a bevételei tekintetében havi illetve negyedéves elszámolásban van a Magyar Állammal, illetve minden régészeti feladat ellátással érintett beruházás beruházójával. A 35 millió Ft-ot a Múzeum úgy kapta meg a polgármesteri döntés értelmében, hogy abban a pillanatban, hogy a tényleges bevételei elérik a tervezett bevételeket, és meghaladják, ezáltal többletbevétele keletkezik, akkor ez a 35 millió Ft folyamatosan vissza fog áramolni az Önkormányzathoz. Tulajdonképpen egy átmeneti finanszírozást biztosítottak a Múzeumnak, amelyet az Önkormányzat visszavár az intézményétől. Ez benne is van a polgármesteri határozatban. A forrást kellett biztosítani ehhez a kiadáshoz. Ahogy a képviselő úr mondta, hogy több forrásból tevődött össze ez a 35 millió Ft. Az egyik tétel valóban az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási pályázata, de itt nem arról van szó, hogy az állami kifizetés késne. Amikor a Közgyűlés ezt elfogadta, egy olyan konstrukcióban adott támogatást ezeknek a lakóépületeknek a felújításához, amely az önkormányzati támogatási összeget 5 év alatt egyenlő részletekben biztosítja, tehát eleve nem egyszerre jelentkezik, függetlenül az állami támogatás finanszírozási ütemezésétől. Az Önkormányzat tőketámogatást ad 5 éven keresztül. Ez azt jelenti, hogy a 2020-as évben még olyan pályázati kifizetéseik vannak, amelyek 2016-ban és 2015-ben keletkeztek, az abból eredő fizetési kötelezettségeiket teljesítik. Ez független volt az állami támogatástól, mert kizárólag az adott lakóközösség által megvalósított beruházás elkészültéhez – ha igénybe vettek hitelt az általuk igénybe szándékozni kívánt hitel lehívásához – kapcsolódik. Ezek olyan beruházások, amelyek a 2010-es évek elején elkészültek és hitelt vettek fel rá a lakóközösségek. A műszaki megvalósítás időtartama alatt nem adott az Önkormányzat tőketámogatást mindaddig, amíg nem hívta le a hitelét a lakóközösség. Azt javasolták, hogy kezdjék el a beruházást, finanszírozzák, kérjék el az államtól a támogatást, menjenek be a bankba, ha hitelt akarnak felvenni és bizonyítsák be, hogy elkezdték a hitelt lehívni. Minden esetben kérnek az adott hitelintézettől igazolást, hogy megkezdődött ezen hitelek lehívása. Amikor a lehívás eléri az 50%-ot, akkor lép be az Önkormányzat. A 2 millió Ft azért marad, mert számolnak egy kiadási szinttel minden évben, hiszen ezek évekkel ezelőtti szerződések. Minden lejáró pályázattal kapcsolatban egy vagyoni elszámolást csinálnak az adott lakóközösséggel, és ha ennek eredményeként a műszaki megvalósításnak a költsége a tervezettnél kevesebb, akkor az önkormányzati támogatást visszavonják alacsonyabb műszaki megvalósítási szinthez szükséges szintig, így fedezet szabadul fel. Ez az általuk ismert fedezet került bevonásra a Múzeum finanszírozására.

Pollreisz Balázs, képviselő: Nagy Tamás, főosztályvezető úr az előző napirendi pontnál is odament hozzá és 2 mondattal meg tudta értetni vele, hogy miről van szó. Bizonyára főosztályvezető úr képességei és szakmai tudása jóval az övék felett áll, valamint a kérdésre is válaszolt. Amit eddig tudott erről a sorról a költségvetésben, az arról szólt, hogy ezeket meg kell tartani az Önkormányzatnak, kötelezettséggel terhelt, mivel szerződés van rá. Ez a 305335-ös sor ilyen kötelezettséggel terhelt sor a költségvetésben. Az értelmezése szerint – ahogy főosztályvezető úr mondta – nem az állami kifizetések hiányoznak, hanem nem hívták le a hitelt még a lakóközösségek, így hiába hallanak a városban olyan történeteket, hogy ők régen nyertek pályázatot, de nem tudják igénybe venni a felújításhoz szükséges pénzt. Akkor ez csak a lakókon múlik?

Nagy Tamás, Gazdálkodási Főosztály vezetője: Lehívták az állami támogatást és lehívták a pénzintézeti hitelt, viszont a hitelt nem egyben fizeti vissza. Az Önkormányzat támogatása pedig igazodik a hitelfelvételhez. Nem az történt, hogy felvettek egy hitelt és az Önkormányzat odaadja az összes pénzt, és fizessék vissza, hanem a hitelfelvétel után, amikor beáll a fizetési kötelezettség, amilyen ütemben beáll, az Önkormányzat úgy adja folyamatosan. Ezzel azt érték el, hogy mivel 5 évre oszlik el, 5 évnyi beruházási értéket tudott a város támogatni, és nem egy adott évit. Ezek megvalósult beruházások.

Borsi Róbert, képviselő: Az előző hozzászólások alapján érti, hogy miről van szó, és ezt megosztja a jelenlévőkkel. Napokkal vagy 1-2 héttel ezelőtt látott egy internetes videót – talán Klikk Tv vagy Hír Tv – egy interjúról, amelyben Pollreisz Balázs képviselő úr szerepelt. Nem úgy, mint győri Önkormányzati képviselő, hanem mint a Magyar Szocialista Párt elnökségi tagjaként, aki elmondta, hogy bérlakásokkal és egész pontosan lakásügyekkel foglalkozik országos szinten a párton belül. Ha jól emlékszik, legalább 3-4 alkalommal győri példát hozott, ami azt jelenti, hogy ismeri a győri helyzetet. Arra szeretné felhívni a figyelmét Pollreisz Balázs képviselő úrnak, hogy ha országosan kívánja ellátni a feladatot, ahhoz kevés az, hogy a győri dolgokat ismeri. Nem biztos, hogy a győri Képviselőtestületnek a Közgyűlését kellene politikai tudományegyetemként felhasználni. Látszólag ideillik és meg lehet magyarázni, de ezeket érdemes letisztázni a vezetőséggel.

Pollreisz Balázs, képviselő: Köszöni Borsi Róbert képviselő úrnak a hozzászólást, és örül, hogy követi a facebook oldalát, hiszen sok értelmes dolgot fog még ott találni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Most már legalább tudja, hogy ki követi.

Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

121/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

***

14. NAPIRENDI PONT

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

122/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

***

15. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE (GYŐR BELTERÜLET 7494 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

123/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul az Unicentrál-Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.) 1/1 arányú tulajdonát képező Győr Belterület 7494 hrsz.-ú, 1358 m2 területű, kivett gazdasági épület udvar megnevezésű, természetben a Győr, Radó-sziget, Radó tér 2. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez – a tulajdoni lapon bejegyzett terheken kívül per, teher és igénymenetesen – 135.000.000- Ft +áfa (azaz egyszázharmincötmillió forint+áfa) vételáron a „308131 Év során polgármesteri hatáskörben felhasználható keret” kiadási tervezési alapegység terhére. A vételár magába foglalja az ingatlan építészeti-műszaki teveinek szerző jogát is.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés megkötésére 2020. december 31.

***

16. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYŐR PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Köszönti Herceg Sándor Ottót, aki a Győr Projekt Kft. ügyvezetője lesz. Hozzáteszi, hogy ő még nem találkozott vele, így természetesen nem tudja azt mondani, hogy szó sem lehet róla, hogy ő vezessen bármilyen céget Győrben. Az a véleménye, hogy Polgármester úr ismét javasolt egy cégvezetőt egy győri cég élére, és ismét nem sikerült győri lakost találni erre a pozícióra. Ehhez külön gratulál.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kéri Pollreisz Balázst, hogy ismételje el, amit mondott, mert nem lehetett érteni.

Pollreisz Balázs, képviselő: Ismételten elmondja, hogy gratulál Polgármester úrnak ahhoz, hogy ismét olyan cégvezetőt választott, aki nem győri lakos.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy Pollreisz Balázs javaslatait is figyelembe vette, és miután ő senkit nem javasolt, ennek következtében nyilvánvalóan saját kútfőből kellett meríteni. Megfelelő embert keresnek a megfelelő helyre. A lakhely nem feltétlenül kérdés ebben a vezetői státusz elnyerésében, de nyilvánvalóan – amennyiben megszavazza a Közgyűlés – Herceg Sándor győrivé fog válni. Kéri, hogy ne sértsék meg azokat a győrieket, akik nem győri születésűek, és Győr városában élnek, hiszen a 140.000 győri emberből megsértette azokat, akik nem győri születésűek. Megkéri Herceg Sándort, hogy mutatkozzon be a képviselő-testületnek, különös tekintettel Pollreisz Balázsnak.

Herceg Sándor Ottó: Köszönti a jelenlévőket. Bemutatkozásában elmondja, hogy szegedi születésű, székesfehérvári lakos, és az elmúlt tizennégy évben a munkáját Magyarországon végezte. Dolgozott Szegeden és Budapesten is. A munkája kétharmadát piaci körülmények között végezte, egyharmadát pedig a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet ügyvezető igazgatójaként Budapesten. Hozzáteszi, hogy a távolság nem okoz problémát, egy órával korábban kell elindulnia, és egy órával később ér haza. Úgy gondolja, hogy az elmúlt tizennégy éves szakmai tapasztalata megfelelőképpen és a megfelelő elvárások mentén szolgálni tudja a győri polgárok és a képviselő-testület érdekeit. Köszöni a bizalmat.

Hajtó Péter, képviselő: Emlékeztetni szeretné Pollreisz Balázst, hogy komplett kampányt épített már arra, hogy a lakcímkártya mire való és mire nem. Ennek ő volt a személyes elszenvedője. Akkor azt mondták a győri embereknek, hogy nem a lakcímkártya határozza meg az embereket, hanem a munka. Azt gondolja – és ezt talán képviselőtársa sem cáfolja -, hogy sikerrel veszik egyelőre ezt az akadályt, és a választókerületben élő emberek is elégedettek azzal a munkával, amit egyébként ő nem gyárvárosiként végez. A leendő igazgató úrnak jó munkát kíván. Elmondja, hogy a lakcímkártya nem okoz fennakadást a munkavégzésben. Kéri a képviselőtestületet, hogy támogassák a megválasztását.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megjegyzi, hogy a lakcímkártya még változhat is.

Glázer Tímea, képviselő: Elmondja, hogy természetesen ismeretlenül is meg fogja adni a támogatását. Tisztességes, jó munkát és sikereket kíván, hiszen ez a városnak kedvező. Megkérdezi Herceg Sándort, hogy szándékozik-e ideiglenesen Győrbe költözni?

Herceg Sándor: Természetesen igen.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslat 1. pontját Simon Csaba ügyvezető úr 2020. október 31. napjával történő lemondásának tudomásulvételéről.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal tudomásul vette a lemondást.

***

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontjában Herceg Sándor Ottó 2020. november 1. napi hatállyal, ügyvezetőnek történő megválasztásáról.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal megválasztotta Herceg Sándor Ottót a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének.

***

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3-5. pontját.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 21 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozat 3-5. pontját.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: A leköszönő ügyvezető úrnak megköszöni munkáját, az új ügyvezetőnek jó munkát kíván.

124/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – eddig végzett munkáját megköszönve – a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, Simon Csaba (született: 1973.08.10., anyja neve: Egyed Rozália) 9173 Győrladamér, Országút utca 51. sz. alatti lakosnak, e tisztségéről történő lemondását, 2020. október 31-ei hatállyal tudomásul veszi.

2.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig terjedő, 5 (öt) év határozott időtartamra Herceg Sándor Ottó (született: Szeged, 1979.11.06., anyja neve: Nagy Terézia Erzsébet) 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21. sz. alatti lakost választja meg, havi bruttó 900.000,- Ft, azaz bruttó kilencszázezer forint díjazás megállapítása mellett. Az ügyvezető feladatait munkaviszony keretében látja el.

3.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 2. „A társaság alapítója” pont utolsó két sorát, a 11. „Az ügyvezetés és képviselet” pont 11.1. alpontját, a 13. „Cégjegyzés” pont 13.1. alpontját, valamint a 14. „Felügyelőbizottság” pont 14.3. alpontjának Takács Tímea felügyelőbizottsági tag nevére vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

„2. A társaság alapítója

Képviseletre jogosult neve: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Lakcím: 9024 Győr, Sajó utca 28.”

„11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Herceg Sándor Ottó

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Zsolt utca 21.

Cégnév (név):

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):

Székhely:

Képviseletre jogosult neve:

Lakcím:

Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2020. november 1.

A megbízatás lejárta: 2025. október 31.

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.”

„13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:

Név: Herceg Sándor Ottó

Név: ………………………………………………………………………………………………”

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Laczkovits-Takács Tímea”

Az Alapító Okiratnak a jelen pontban foglaltak szerinti módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

4.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének változását érintő módosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Határidő: 2020. november 26.

17. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A GYHG GYŐRI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HITELFELVÉTELÉHEZ BIZTOSÍTÉK ADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Pollreisz Balázs, képviselő: Az előttük álló anyagot természetesen meg fogja szavazni és támogatja, hiszen egy folyószámla hitelkeretről van szó, amit a rendszeres likviditáshoz fel tud használni a GYHG. Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy egy olyan napirend van előttük, ahol egy saját cégnek hitelkeretet tudnak biztosítani, hogy az a likviditási problémáit fedezni tudja. Erről szól ez az előterjesztés, amit meg is fog szavazni. Amiből látszik, hogy ennek a cégnek likviditási problémái vannak, az az, amit az előző, hosszabb napirendi pontnál – ahol szintén a hulladékgazdálkodásról beszéltek – már kifejtett, úgyhogy ezt nem szeretné újból megismételni, csak azt kéri, hogy Polgármester úr az országgyűlési képviselőkkel egyeztessen azzal kapcsolatosan, hogy az NHKV Zrt. bevételeiből többet fordítson vissza Győri Hulladékgazdálkodó Kft.-nek.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Elmondja, hogy örül annak, hogy értette is, hogy mit mondott Pollreisz Balázs képviselő úr, mert ebből látszik, hogy a képviselő úr viszont nem értette az előterjesztést. Ezért kénytelen elmondani, hogy nem hitelt adnak a cégnek, hanem hitelfedezetet adnak egy hitel felvételéhez. Pollreisz Balázs nem ezt mondta, de a lényeg az, hogy most egyetértenek.

Borsi Róbert, képviselő: A GYHG Nonprofit Kft.-nek jelenleg is van hitelkerete annyi különbséggel, hogy éven belüli, és ennek a keretnek az összege 400 millió forint. Ehelyett beállításra kerül egy hároméves hitelkeret 500 millió forintért. Ez nem plusz 500 millió forint, hanem a 400 millió forint kerül kiegészítésre, és van egy fejlesztési hitelkeret 300 millió forint értékben. A kölcsön és a hitelkeret között az a különbség – az ingatlanfedezetet nem az önkormányzat biztosítja -, hogy a kölcsön az, amit le is hívunk, a hitelkeret pedig az, ami rendelkezésre áll. Ehhez állítják be az ingatlanokat. Egyrészt korántsem biztos, hogy ennek maximálisan ki kell merülnie, másrészt azokat az időszakbeli eltolódásokat oldja meg ezzel a GYHG, amik a szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos munkadíjakat követően jelentkeznek, mert a központi cégtől a finanszírozás a negyedéves elszámolást követően érkezik meg. Ennek a támogatását kéri a közgyűlés részéről.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

125/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 6592 hrsz.-ú, Győr, Battyány tér 3. szám alatt található, épület, udvar megnevezésű ingatlan 2020. október 30. nappal a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körből való kivonásához és az üzleti vagyon körébe történő átsorolásához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Batthyány tér 3. „felülvizsgálat alatt” felvett 6592 hrsz.-ú, kivett épület, udvar megnevezésű ingatlan GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3 éves futamidejű, 500.000.000,- Ft (azaz: ötszázmillió forint) összegű folyószámla-hitelkeret biztosítékául való nyújtásához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

18. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT NOF HAGALIL, GYŐR TESTVÉRVÁROSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA A VÁROST SÚJTÓ TŰZVÉSZ OKOZTA KÁROK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

126/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Nof HaGalil városát a segélyalapján keresztül 3.000.000,- forinttal támogatja a tűz okozta pusztítás által sújtott város és a nélkülöző családok megsegítése érdekében.

2. A Közgyűlés az 1. pontban foglalt pénzügyi feladat teljesítésére 3.000.000,- Ft-ot, azaz Hárommillió forintot biztosít a 2020. évi költségvetésben elfogadásra kerülő „Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék” megnevezésű kiadási jogcím terhére.

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átutalással történő átadására Nof HaGalil részére pénzeszközátadási megállapodás megkötése és elszámolási kötelezettség nélkül.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

***

19. NAPIRENDI PONT

JAVASLAT A VÁROSRENDÉSZET GYŐR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként került csatolásra.)

Rózsavölgyi László, képviselő: Véleménye szerint nagyon jó helyre kerül ez a telephely. Örül annak, hogy bekerült az előterjesztésbe. Ez a Déry Tibor utcai telephely a legjobb helyen van. Közel van a marcalvárosi aluljáró a maga péntek-szombat esti műsoraival, az Alpesi Söröző, az éjjel-nappal nyitva tartó dohánybolt is. Azt gondolja, hogy az emberekhez közelebb hozzák a városrendészetet azzal, hogy látják az egyenruhát, látják az autókat, ezek mind a megelőzést erősítik. Megköszöni, hogy erre a helyre került a telephely. Azt gondolja, hogy jelentős előrelépés lesz Marcalváros II-n a lakók szubjektív biztonságérzetének megerősítésében.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Mivel a napirendi ponthoz további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 22 fő – 22 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

127/2020. (X. 27.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó Városrendészet Győr alapító okiratát az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a Városrendészet Győr módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges eljárási cselekmények elvégzésére, dokumentumok aláírására és kiadására.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

***

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania többek között hatósági ügy tárgyalásakor, valamint az érintett kérésére vezetői megbízás adása esetén.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ igazgatói beosztásának betöltésére, valamint a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására” című előterjesztés tárgyalására zárt ülést rendel el.

Kéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 12:25 órakor nyilvános üléssel folytatja munkáját.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozat tartalmát. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ Igazgatójának 2020. december 1. napjától 2025. november 30. napjáig terjedő ötéves, határozott időtartamra Zilahi Tímeát nevezi ki. Gratulál és jó munkát, kitartást és erőt kíván a munkához.

Megkérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdést, bejelentést tenni.

KÉPVISELŐK KÉRDÉSEI, BEJELENTÉSEI

Pollreisz Balázs, képviselő: Az előző közgyűlésen Glázer Tímea tett egy észrevételt, hogy a különböző külsős bizottsági helyeken és felügyelő bizottságokban az ellenzék nem kapott helyet. Polgármester úr azt a választ adta, hogy ha a pártok meg tudnak egyezni és delegálnak személyeket, akkor ez működni fog. Ő akkor elmondta a közgyűlésen, hogy ha Polgármester úrnak ez a kérése, akkor meg tudnak egyezni. Elhozta a delegálást, amit szeretne átadni a polgármester úrnak, így a következő közgyűlésen talán majd tudnak is róla dönteni.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Megköszöni, hogy nyolc hónap után sikerült elérni ezt az eredményt. Elmondja, hogy aggályos dolog, hogy ha nyertek volna a választáson, akkor nyolc hónapig mit csináltak volna úgy, hogy nem egyeznek meg? Ennek viszont örül, hogy sikerült. Sok sikert és további megegyezéseket kíván.

Balla Jenő, képviselő: Itt pártokról beszélnek, de voltak, akik egyéniben jutottak be. Úgy gondolja, hogy ők is benne vannak ebben a listában, bár ő nem tud róla. Azt gondolja, hogy a helyek arányosan fognak kiosztásra kerülni. Kíváncsian várja, hogy ez hogyan fog megtörténni, mert jelen pillanatban azt lehet elmondani, hogy az ő esetükben, az Összefogás Győrért civil szervezetnél egyetlen bizottsági és egy felügyelő bizottsági helyről beszélhetnek, azon kívül másról nem. Amihez igazán hozzá szeretne szólni, az az, hogy még több parkolóhely legyen Adyvárosban, Marcalvárosban, ahol óriási problémákat jelent a parkolás. Másik témája a roncsautó elszállítással kapcsolatos. Megfigyelték azt, hogy vannak egyes autók, amik évek óta egy helyben állnak, nem használják őket a tulajdonosok, és a közterületeket parkolóhelyeknek használják. Az ott élő lakók többször bejelentést tettek annak érdekében, hogy ezeket a kocsikat szállítsák el. Olyan válaszokat kaptak, hogy ha lejárt a műszakija, akkor megpróbálják elvinni. Ezeket el is szokták vinni, de azok a járművek, amik bírósági végrehajtás vagy NAV-os eljárás alatt állnak, azok ott vannak. Meg tudja említeni a Kodály Zoltán út 41. számnál lévő GPF- stb. rendszámú kocsit, ami már évek óta ott van. Arra kéri a városvezetőket, hogy gondolják azt végig, hogy ha egy ilyen kocsi ott áll, használja a közterületet évek óta, a lakosok ezt bejelentik, akkor ezt szállítsák el, legyen egy telephely, és utána ennek költségeit természetesen terheljék rá a tulajdonosára. Nagyon sok ilyen kocsi van, aminek a megfelelő jogi háttere nincs meg, és nem adnak lehetőséget arra, hogy el tudják szállítani.

Dr. Lipovits Szilárd, jegyző: Azokat a gépjárműveket, amiket el lehet szállítani, azokat el is szállítják. Amiket nem lehet – ilyenek a Balla Jenő által is említettek -, azok forgalmi engedéllyel bíró autók. Folyamatban van egy végrehajtási eljárás például a Balla Jenő által említettek szerint az autóval kapcsolatban. Amíg ez nem zárul le, addig ezeket nem lehet a közterületről elszállítani. Úgy gondolja, hogy Balla Jenő sem örülne, ha az autóját egy félreértés miatt indított, téves végrehajtás miatt bárki elszállítaná. Úgy gondolja, az is így van ezzel, akinek az autója ott áll. Elmondja, hogy minden olyan autót igyekeznek elszállítani és el is szállítanak, aminek jogi lehetősége van, hogy közterületről elszállításra kerüljön. Ezek jellemzően azok, amelyeknek a forgalmi engedélyük már nem érvényes vagy egyedi jelzéssel nem ellátott autók.

Glázer Tímea, képviselő: Köszöni Polgármester úrnak, hogy a múltkori javaslatát befogadta, és aláírta Pollreisz Balázsnak a delegálási papírt. Elmondja, hogy múltkor a nyilvánosságot kihasználva rótta ezt fel a Polgármester úrnak, most a nyilvánosság előtt köszöni meg. Megkéri a Közgyűlést, hogy a következő alkalommal szavazza meg.

Radnóti Ákos, alpolgármester: Elmondja Balla Jenő képviselő úrnak, hogy ezzel kapcsolatban is tárgyalt a rendészet vezetőjével, tehát hatékony munka fog elindulni a roncsautók elszállításával kapcsolatban. Kéri, hogy vegye tudomásul a jogszabályokat. Ezeket be kell tartani, ahogy jegyző úr is mondta. A lakosság türelmét is kéri, mert elindult egyfajta bejelentési áradat. Azért, mert egy autó tizenöt éves, és teljesen működőképes és egy kicsit kopottabb, nem roncsautó. Nagyon sok ilyen bejelentés érkezett, tehát elindult az egymás feljelentgetése, az ablakból történő fotózgatások. A bejelentések kétharmada nem volt indokolt, egyharmada jogos volt, ott határozott intézkedéseket kértek, tehát lesz előrelépés ez ügyben.

Dr. Szálasy László, képviselő: Balla Jenő felvetésére szeretné elmondani, hogy a terület egyik részének megválasztott önkormányzati képviselőjeként sokkal többször találkozik ezekkel a lakossági felvetésekkel. A probléma ismert számára, dolgozik rajta. Polgármester úr támogatásával vannak már konkrét tervek az adyvárosi parkolási gondok enyhítésére, illetve kidolgozás alatt állnak egyéb lehetőségek is, hogy a lakók parkolási gondjai valahogyan megoldódjanak.

Balla Jenő, képviselő: Köszöni a választ, és bízik benne, hogy az az autó, amelyik már több éve ott áll, és nem rendelkezik érvényes műszakival, az év végére elszállításra kerül.

Dr. Dézsi Csaba András, polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlési ülés az elfogadott munkaterv szerint 2020. november 24-én 10 órakor lesz.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 12:33 órakor bezárja.

K. m. f.

Dr. Dézsi Csaba András s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.